Ame­ri­kan is­tih­ba­ra­tı Al­man­ya­’da tüm ile­ti­şi­mi iz­le­miş
Geç­ti­ği­miz ay, Al­man is­tih­ba­ra­tı­nın Tür­ki­ye­’yi din­le­di­ği­ni or­ta­ya çı­karan Der Spie­gel der­gi­si, tüm dün­yayı ka­rış­tı­ra­cak ye­ni bir ha­be­re da­ha im­za at­tı. Bu­na gö­re, NSA ve İn­gi­liz is­tih­ba­rat ku­ru­lu­şu GCHQ, Al­man­ya­’nın te­le­ko­mü­ni­kas­yon alt­ya­pı­sı­nı sağ­la­yan “De­uts­che Te­le­ko­m” ile Köln'de­ki ye­rel sağ­la­yı­cı “Net­co­log­ne­” şir­ket­le­ri­nin ağ­la­rı­na eri­şi­mi sağ­la­yan bir prog­ram kul­la­nı­yor.

KIR­MI­ZI NOK­TA İLE İZLEME­

Ame­ri­kan is­tih­ba­rat ku­ru­mu NSA'in es­ki ça­lı­şa­nı Ed­ward Snow­den'ın bel­ge­le­ri­ne da­ya­nan ha­be­re gö­re, “T­re­asu­re Ma­p” (Ha­zi­ne Ha­ri­ta­sı) ad­lı prog­ram­la oluş­tu­ru­lan gra­fik­ler­de Te­le­kom ve Net­co­log­ne şir­ket­le­ri­nin is­mi ge­çi­yor. Gra­fik­ler­de kır­mı­zı nok­tay­la işa­ret­le­nen yer­ler dik­kat çe­ker­ken bel­ge­de bu nok­ta­la­rın ne an­la­ma gel­di­ği de an­la­tı­lı­yor. Kır­mı­zı nok­ta­lar, bu ağ­lar­da tek­nik ta­kip için eri­şim nok­ta­la­rı­nı gös­te­ri­yor.

UY­DU ŞİR­KET­LE­Rİ DE TA­KİP­TE

Bel­ge­de söz ko­nu­su şir­ket­le­rin ya­nı sı­ra uy­du­dan ha­ber­leş­me­yi sağ­la­yan Stel­ler, Ce­tel ve IABG şir­ket­le­ri de kır­mı­zı nok­tay­la işa­ret­le­ni­yor. Geç­ti­ği­miz yıl, Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­ke­l’­in cep te­le­fo­nu da­hil tüm ile­ti­şi­mi­nin ABD is­tih­ba­ra­tı ta­ra­fın­dan din­len­di­ği or­ta­ya çık­mış­tı.

Fitili Snowden ateşledi

ABD Ulu­sal Gü­ven­lik Kurumu (NSA) es­ki sis­tem ana­lis­ti Ed­ward Snow­den ge­çen yıl ba­sı­na sız­dır­dı­ğı bel­ge­ler­le NSA'in dün­ya
çapındaki din­le­me fa­ali­yet­le­ri or­ta­ya çık­mış­tı. Rus­ya'da il­ti­ca hak­kı ve­ri­len Snow­den'ın if­şa et­ti­ği bel­ge­ler­de NSA'in Al­man va­tan­daş­la­rı­nı ve baş­ta Mer­kel ol­mak üze­re onlarca si­ya­set­çiyi din­le­di­ği de an­la­şıl­mış­tı.­­

Gerçek zamanlı takip

“T­re­asu­re Ma­p” sa­ye­sin­de fi­ber op­tik kab­lo­lar­la ya­pı­lan bağ­lan­tı­la­rı­n öte­sin­de giz­li ser­vis uzmanları ger­çek za­man­lı önem­li ağ bağ­lan­tı nok­ta­la­rı­nı ve­ya in­ter­ne­te bağ­lı bil­gi­sa­yar­, akıl­lı te­le­fon­ ve tab­let­le­ri gö­re­bi­li­yor. Prog­ra­mın he­de­fi­ ise "her ci­ha­zı, her yer­de ve her za­man gö­rü­nür ha­le ge­tir­mek" olarak belirlenmiş.

Şifreleri kırmışlar

GCHQ'ya ait bir bel­ge­ ise he­def ki­şi­ler ola­rak uy­du hiz­me­ti ve­ren Stel­ler şir­ke­ti­nin bir­çok ça­lı­şa­nın isim lis­te­si ve müş­te­ri­le­re ait ser­ver­le­rin şif­re­le­rini içe­ri­yor. Stel­ler şir­ke­ti­nin Ge­nel Mü­dü­rü Chris­ti­an Stef­fen, böy­le bir si­ber sal­dı­rı­nın Al­man ya­sa­la­rı­na gö­re suç ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

De­uts­che Te­le­kom şir­ke­ti­nin gü­ven­lik­ mü­dü­rü Tho­mas Tscher­sich ise, ya­ban­cı giz­li ser­vis­le­ri­nin ken­di ağ­la­rı­na eri­şi­mi­nin ka­bul edi­le­mez
ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Bugün

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.