Dershanecilerden AYM'ye mektup
Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ-DE-BİR) ve Gü­ven Ders­ha­ne­le­ri Sa­hip­le­ri Der­ne­ği (GÜ­VEN-DER) üye­si ders­ha­ne ku­ru­cu­la­rı, Ko­ca­te­pe Kül­tür Mer­ke­zi'nde 'Ders­ha­ne­ler Sü­re­ci De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı' dü­zen­le­di. ÖZ-DE-BİR Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü ve GÜ­VEN-DER Baş­kan Yar­dım­cı­sı Eyüp Kıl­cı ders­ha­na­ler adı­na or­tak açık­la­ma yap­tı.

HİÇ­BİR ÇÖ­ZÜM GE­TİR­ME­Dİ

Ders­ha­ne­le­ri, 1 Ey­lül 2015'ten iti­ba­ren ka­pa­tan ve MEB kad­ro­la­rı­nı bo­şal­tan ka­nu­nun, ka­mu­oyu­na yan­sı­tıl­dı­ğı gi­bi bir dö­nü­şüm ya­sa­sı ol­mak­tan öte, ders­ha­ne­le­ri ka­pan­may­la kar­şı kar­şı­ya bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten ÖZ-DE-BİR Baş­ka­nı Köp­rü­lü, "Bu ya­sa­nın, eği­ti­min ders­ha­ne­ler­den kay­nak­lı ol­du­ğu id­di­a edi­len so­run­la­rı­na hiç­bir çö­züm ge­ti­re­me­ye­ce­ği açık­tır" de­di.

"İl­gi­li ka­nun tek­li­fi­nin Mec­lis'e gön­de­ril­me­si ön­ce­sin­de, ko­nu­nun ta­raf­la­rı­nın mem­nun ola­ca­ğı bir dü­zen­le­me içe­re­ce­ği, baş­ta Sa­yın Ba­kan ol­mak üze­re en yet­ki­li ağız­lar­ca di­le ge­ti­ril­me­si­ne kar­şın so­nuç böy­le ol­ma­mış­tır" di­yen Köp­rü­lü şöy­le de­vam et­ti:

TÜM SEK­TÖR ZA­RAR GÖR­DÜ

"Özel okul ve özel ders­ha­ne tem­sil­ci­le­ri­nin dü­zen­le­me­ye kar­şı ol­ma­dık­la­rı an­cak dö­nü­şü­mün is­te­ğe bağ­lı ve pi­lot uy­gu­la­ma­lar­la ol­ma­ma­sı ha­lin­de ders­ha­ne ve etüt mer­kez­le­ri ya­nın­da baş­ta özel okul­lar ol­mak üze­re tüm özel öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın za­rar gö­re­ce­ği yö­nün­de­ki uya­rı­la­rı dik­ka­te alın­ma­mış­tır.

TEŞVİK VAADİYLE İKNA

Özel okul­la­rın ve tüm sek­tö­rün za­rar gö­re­ce­ği her­kes­ce bi­lin­mek­te ve uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği tar­tış­ma­lı, teş­vik vaa­diy­le özel okul­lar ve sek­tör ik­na­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Sek­tör tem­sil­ci­le­ri bu du­ru­mu bir­çok or­tam­da ses­len­dir­mek­te­dir­ler."

Ders­ha­ne­ci­ler ola­rak, bek­len­ti­le­ri­nin tüm de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de ol­du­ğu gi­bi, dö­nü­şü­mün zor­la­ma yak­la­şım­la­rın­dan uzak ser­best pi­ya­sa şart­la­rın­da, is­te­ğe bağ­lı ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği bir dü­zen­le­me ile ya­pıl­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Köp­rü­lü şun­la­rı söy­le­di:

EV­REN­SEL HU­KU­KA AY­KI­RI

"Dev­let­ten her tür­lü iz­ni ala­rak açıl­mış olan bu ku­rum­la­rın ve ça­lı­şan­la­rı­nın ka­za­nıl­mış hak­la­rı­nı ge­ri­ye dö­nük ola­rak en­gel­le­yen; gi­ri­şim ve ser­best ti­ca­ret yap­ma, ça­lış­ma, ça­lış­tır­ma, öğ­ret­me ve öğ­ren­me öz­gür­lük­le­ri­ne kı­sıt­la­ma ve ya­sak ge­ti­ren, ana­ya­sal dü­ze­ne, ev­ren­sel hu­kuk ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı bul­du­ğu­muz, ka­bul edi­le­mez.

Hak­sız­lık­lar içe­ren bu dü­zen­le­me kar­şı­sın­da hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nan du­yar­lı ka­mu­oyu­nun, üye­le­ri­miz olan ol­ma­yan ders­ha­ne ku­ru­cu­la­rı­mı­zın, hu­kuk­sal ve si­ya­sal ku­rum­la­rın, de­ğer­li ba­sı­nı­mı­zın da des­te­ğiy­le ada­le­tin ye­ri­ni bu­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz."

‘Teknik detayları bizden dinleyin’

ÖZ-DE-BİR Başkanı Köprülü, 27 Mayıs 2014'te İstanbul'da dershanelerle ilgili süreci değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini hatırlattı. Köprülü, "Sektör temsilcileri ortak bazı çalışmalar yapılmasında görüş birliğine vardı.

HİÇBİR BASKI OLMADAN...

Bu çerçevede dershaneleri kapatan yasanın Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde olması nedeniyle 3 dernek adına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yazılarak, ‘dershanelerin kapatılmasının uygulamada oluşturacağı sorunların teknik detaylarının dernek temsilcileri düzeyindeki ilgililerden dinlenmesi' mahkemeden talep edilmiştir" dedi.

Yine 3 dernek adına Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerine dershane tartışmalarını somutlayan bir dosya gönderildiğini kaydeden Köprülü, "Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinden randevu talep edilmiştir.

ÖZ-DE-BİR, GÜVEN-DER ve TÖDER “Mahkeme üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan karar vereceklerine olan inanç-larını ve olası hak kayıplarını dile getirmek' üzere Anayasa Mahkemesi üyelerine konuyla ilgili mektuplar yazmalarını dernek üyelerinden istemişlerdir" diye konuştu.

‘Meseleye maddi açıdan bakmıyoruz’

Fa­ruk Köp­rü­lü, ya­sa­nın özel ders al­ma im­ka­nı olan­la­rın ay­rı­ca­lık ka­zan­ma­la­rı­na, eği­tim fır­sat­la­rın­dan bi­rey­le­rin im­kan­la­rı öl­çü­sün­de ya­ra­la­na­bi­le­ce­ği ek eği­tim­le­rin ya­sak­lan­dı­ğı bir or­tam oluş­ma­sı­na yol aça­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

 KARANLIĞA İTİLECEK

Eği­tim­ci­ler ola­rak, me­se­le­ye, hiç­bir za­man mad­di açı­dan bak­ma­dık­la­rı­nı açık­ça be­lirt­mek is­te­dik­le­ri­ni kay­de­den Fa­ruk Köp­rü­lü, "Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­cek­le­riy­le il­gi­li ola­rak; ül­ke­miz­de bil­has­sa Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu'da genç­le­rin ders dı­şı za­man­la­rın­da cid­di boş­luk olu­şa­ca­ğı ve da­ha faz­la gen­ci­mi­zin ka­ran­lık eme­li olan­la­rın ku­ca­ğı­na iti­le­ce­ği en­di­şe­si­ni ta­şı­yo­ruz" de­di.

"Ay­rı­ca, bu­gün ar­tık açık­ça gö­rü­lü­yor ki ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­su; 'eği­tim so­run­la­rı­na çö­züm bul­ma' ama­cın­dan, gi­de­rek uzak­laş­mak­ta­dır" di­yen Köp­rü­lü şöy­le de­vam et­ti:

 ÖZEL OKULLARI ETKİLEDİ

"Ka­pat­may­la baş­la­yan sü­reç bir ta­raf­tan dö­nüş­tür­me ola­rak de­ğiş­ti­ri­lip sek­tö­rün kar­şı çık­ma­ma­sı bek­le­nir­ken, bir ta­raf­tan da öğ­ren­ci­le­rin ders­ha­ne­le­re ka­yıt yap­tır­ma­ma­la­rı çağ­rı­sı ya­pıl­mak­ta, ser­best ti­ca­ret ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı ola­rak ders­ha­ne­le­rin gün­lük fa­ali­yet­le­ri en­gel­len­mek­te­dir.
Öy­le ki özel okul­la­rı teş­vik ve özel okul­la­ra dö­nü­şüm ola­rak yo­la çı­kı­lan bu dü­zen­le­me­nin bu­gün gel­di­ği nok­ta, özel okul­lar­dan dev­let okul­la­rı­na ge­çi­şin teş­vi­ki ve ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sıy­la özel okul­la­rın bo­şal­tıl­ma­sı­na ka­dar yö­nel­miş­tir."

Dershane düzenlemesi iptal edilecek

MHP An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri, ders­ha­ne dü­zen­le­me­si­ne hiç­bir Ana­ya­sa hu­kuk­çu­su­nun ‘evet' di­ye­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ya­sa­nın ip­tal edi­le­ceğ­ini be­lir­ten Ye­ni­çe­ri şöy­le ko­nuş­tu: "Bu­nun için çok ze­ki, çok hu­kuk­çu ol­ma­ya ge­rek yok. Te­şeb­büs ve gi­ri­şim öz­gür­lü­ğü­ne ay­kı­rı ol­du­ğu için ip­tal edi­le­cek. Her­kes is­te­di­ği şe­yi ku­ra­bi­lir. Şu­ra­da ah­mak­lar iş­let­me­si bi­le ku­rup iş­le­te­bi­li­riz. Ki­şi­ye ‘ders­ha­ne aç­ma' ya da açıl­mış bir ders­ha­ne­yi, ‘ka­pat' di­ye­mez­sin.”

Demeç değil AYM'ye mütalaa

Ga­ze­te­mi­zin dün­kü nüs­ha­sın­da Ana­ya­sa Pro­fe­sö­rü Er­gun Öz­bu­du­n’­un “Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­ta­n” ya­sa­ya iliş­kin ha­zır­la­dı­ğı mü­ta­la­aya da­ya­nı­la­rak ya­yın­la­nan “Ders­ha­ne ka­pat­mak Ana­ya­sa­’nın 8 mad­de­si­ne ay­kı­rı­” baş­lık­lı ha­be­ri­mi­ze Prof. Dr. Er­gun Öz­bu­du­n’­dan açık­la­ma gel­di. Öz­bu­dun, ya­yın­la­nan met­nin bir de­meç ya da rö­por­taj de­ğil Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne (AYM) su­nul­mak üze­re ha­zır­lan­mış bir hu­ku­ki mü­ta­la­adan alın­mış bö­lüm­ler ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

FATMA EREN - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.