120 bin memura sözleşme şoku! BORÇ SINIRI KONULDU
KESK Baş­ka­nı La­mi Öz­gen, me­mur­la­rın top­lu söz­leş­me şart­la­rı­nı dü­zen­le­yen ya­sa­da 2012'de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le ye­rel yö­ne­tim­ler­de top­lu söz­leş­me ye­ri­ne sos­yal den­ge söz­leş­me­si ya­pıl­ma­sı­na ge­çil­di­ği­ni, bu­nun da özel­lik­le borç ora­nı ko­nu­sun­da bel­li şart­la­ra bağ­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Dü­zen­le­me sü­re­si

 Ka­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci mad­de ile ye­ni dü­ze­ne ge­çil­me­si için ve­ri­len sü­re­nin 2015 so­nun­da bi­te­ce­ği­ni an­la­tan Öz­gen, "Tür­ki­ye'de­ki bü­tün be­le­di­ye­ler borç­lu; ver­gi, prim, geç­miş­ten bu­gü­ne ge­len ala­cak bor­cu var ha ke­za ki­mi ka­mu ku­rum­la­rı borç­lu­dur­lar" de­di. Dü­zen­le­me ile var olan bir hak­kın ya­say­la or­ta­dan kal­dır­mak is­ten­di­ği­ni be­lir­ten Öz­gen, şöy­le de­vam et­ti:

 "Bi­zim 2008'de AİHM'de ka­zan­dı­ğı­mız bir da­va var. Sa­de­ce be­le­di­ye­ler de­ğil bü­tün ka­mu ku­ru­luş­la­rı otu­rur top­lu söz­leş­me ya­pa­bi­lir, ka­ra­rı. Bi­zim ta­le­bi­miz AİHM ka­ra­rı­na gö­re bü­tün ça­lı­şan­lar be­le­di­ye­ler­de top­lu söz­leş­me ya­pa­bil­me­li. Ka­nu­nun il­gi­li mad­de­si kalk­ma­lı­dır. Eğer bu ol­maz­sa 1 Ocak iti­ba­riy­le be­le­di­ye­ler­de top­lu söz­leş­me ya­pı­la­ma­ya­cak."

'Siz­de zim­met çık­tı'

Ye­ni ka­nun­la izin ve­ri­len sos­yal den­ge söz­leş­me­si de borç kri­ter­le­ri­ne bağ­lan­dı­ğı için so­run çı­ka­ca­ğı ön­gö­rü­sün­de bu­lu­nan Öz­gen, "Ör­ne­ğin İs­tan­bul'da Ba­kır­köy ve Şiş­li be­le­di­ye­le­rin­de Sa­yış­tay, ça­lı­şan­lar­la ya­pı­lan söz­leş­me­ye yö­ne­lik zim­met çı­kar­dı: 'Siz, borç sı­nı­rı­nın üze­ri­ne çık­mış­sı­nız, ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na bor­cu­nuz var, ya­sa bu sı­nı­rı koy­du­ğu için bu­nun üze­ri­ne çı­ka­maz­sı­nız' de­nil­di” dedi.

Borçta yüzde 10 önemli

İl­gi­li dü­zen­le­me­ye gö­re bir ye­rel yö­ne­tim­de va­de­si geç­miş ver­gi, sos­yal gü­ven­lik pri­mi ile Ha­zi­ne­’ye olan borç top­la­mı ger­çek­le­şen en son yıl büt­çe ge­li­ri­nin yüz­de 10'unu ge­çi­yor­sa, öde­me sü­re­si geç­ti­ği hal­de öden­me­miş ay­lık ve üc­ret bor­cu bu­lu­nu­yor­sa söz­leş­me ya­pı­la­ma­ya­cak. Ve­ya ger­çek­le­şen en son yı­la iliş­kin top­lam per­so­nel gi­de­ri­nin ger­çek­le­şen en son yıl büt­çe ge­lir­le­ri­ne ora­nı be­le­di­ye­ler­de yüz­de 30'u, il özel ida­re­sin­de yüz­de 25’i aşı­yor­sa yi­ne ay­nı ku­ral ge­çer­li ola­cak.

1396 belediyeden 1059'u borç içinde

 Ha­len be­le­di­ye ve il özel ida­re­ler­de top­lam 121 bin me­mur ça­lı­şı­yor. Sa­de­ce sos­yal gü­ven­lik prim borç­la­rı­na da­hi ba­kıl­sa, Tür­ki­ye'de­ki 1396 be­le­di­ye­den 1059’u, 30 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­den 23’ü borç­lu. Be­le­di­ye­le­rin prim bor­cu­nun top­lam tu­ta­rı 4,8 mil­yar li­ra. Ver­gi ve Ha­zi­ne borç­la­rı da ek­le­nin­ce borç kat­la­nı­yor.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.