Bankaları krediyi geri çağırma korkusu sardı
Mer­kez Ban­ka­sı­’nın fa­iz­le­ri yük­selt­me­si, ban­ka­lar­dan kre­di kul­la­nan şir­ket­le­rin du­ru­mu­nu zo­ra sok­tu.

‘O­la­ğa­nüs­tü du­ru­m’

Ban­ka­la­rın re­el sek­tö­re im­za­lat­tık­la­rı kre­di söz­leş­me­le­rin­de, ‘Pi­ya­sa şart­la­rın­da olu­şa­bi­le­cek ola­ğa­nüs­tü de­ği­şik­lik­le­rin fai­ze yan­sı­tıl­ma­sı­nı ay­nen ka­bul edi­yo­ru­m’ şek­lin­de ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı, Mer­kez Ban­ka­sı­’nın ola­ğa­nüs­tü fa­iz ar­tı­şıy­la bu şar­tın uy­gu­la­na­bi­lir ha­le gel­di­ği be­lir­ti­li­yor. Bil­gi ve­ren kay­nak­lar, ba­zı ban­ka­la­rın dü­şük fa­iz­le kre­di ver­dik­le­ri fir­ma­la­ra, ‘ye­ni şart­lar ne­de­niy­le kre­di­ni­zin fai­zi 1 pu­an-2 pu­an yük­sel­di­’ me­saj­la­rı ta­şı­yan mek­tup­lar gön­der­me­ye baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.

Er­ken ka­pat­ma ris­ki

 Fai­zin dü­şük ol­du­ğu dö­nem­ler­de ban­ka­lar­dan kre­di kul­la­nan çok sa­yı­da şir­ke­tin ye­ni ge­liş­me­ler ne­de­niy­le fa­iz ar­tış ris­kiy­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Borç­lu fir­ma­la­rın yük­sek fai­zi ka­bul et­me­me­le­ri ha­lin­de kre­di­le­ri­ni va­de­sin­den ön­ce ka­pat­ma­la­rı is­te­ne­bi­le­ce­ği ifa­de edi­lir­ken, özel­lik­le kü­re­sel kriz dö­ne­min­de bu­nun ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çe­ki­li­yor.

 Ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren ban­ka yet­ki­li­le­ri, be­lir­siz­lik­ler ne­de­niy­le ye­ni fa­iz ma­li­yet­le­ri­nin he­nüz he­sap­la­na­ma­dı­ğı­nı, ma­li­yet he­sa­bı­nın çı­ka­rıl­ma­sıy­la bir­lik­te mek­tup­la­rın re­el sek­tö­re da­ha yay­gın gön­de­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ler.

Ma­li­yet he­sap­la­nı­yor

 Ban­ka­cı­lar, ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin olum­suz so­nu­cu ola­rak kre­di kul­la­nan ba­zı fir­ma­lar­da öde­me ris­kinin art­tı­ğı­nı, bu du­ru­mun ay­rı­ca de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni be­lirt­ti­ler.

2008 ve 2009’da bunları yaşadık

Ko­nu­yu de­ğer­len­di­ren An­ka­ra Sa­na­yi Oda­sı (ASO) Baş­ka­nı Nu­ret­tin Öz­de­bir, ban­ka­lar­dan de­ğiş­ken fa­iz­li kre­di alan tüm fir­ma­lar için risk oluş­tu­ğu­nu be­lir­te­rek, “Çün­kü fa­iz ve kur ar­tış­la­rı ne­de­niy­le pa­ra­nın ma­li­ye­ti de­ğiş­ti. Ban­ka­lar sa­bit fa­iz­le kre­di alan fir­ma­la­ra bi­le çe­şit­li zor­luk­lar çı­ka­ra­bi­lir­ler. Biz bu­nu 2008-2009 yıl­la­rın­da ya­şa­dık. Ban­ka­lar şim­di da­ha iti­dal­li dav­ran­ma­lı, müş­te­ri ol­ma­dan ban­ka­cı­lık ol­ma­ya­ca­ğı­nı unut­ma­ma­lı­la­r” de­di.

Şirketlerin sicili bozulasın

Öz­de­bir, dö­viz ar­tı­şı ne­de­niy­le fir­ma­la­rın ban­ka­la­ra ver­di­ği te­mi­nat­la­rın de­ğe­ri­nin düş­tü­ğü­nü, bu ne­den­le fir­ma­lar­dan ek te­mi­nat ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­le­cek­le­ri­ne dik­kat çek­ti. Özde­bir, borç­lu fir­ma­la­rın si­ci­li bo­zul­ma­dan eko­no­mi yö­ne­ti­mi­nin hem ban­ka­la­rı hem re­el sek­tö­rü ra­hat­la­ta­cak ek ön­lem­ler al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.


ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.