Danıştay kararına rağmen emekliden kesinti yapılıyor
700 bin emek­li­den 300 bi­ni­nin ken­di­le­ri­ne so­rul­ma­dan der­nek­le­re üye ya­pı­lıp pa­ra ke­sil­di­ği be­lir­len­di.

Emek­li ma­aş­la­rın­dan 15 mil­yon li­ra­lık ke­sin­ti­nin Da­nış­ta­y’­ın ip­tal ka­ra­rı­na rağ­men ya­pıl­dı­ğı da or­ta­ya çık­tı. 2013 yı­lın­da Da­nış­tay Da­va Da­ire­le­ri Ge­nel Ku­ru­l’­unun Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun yap­tı­ğı ke­sin­ti­le­re son ver­me­si yö­nün­de­ki ka­ra­rı­na rağ­men emek­li­den yıl­lık 18 li­ra tah­sil edil­me­ye de­vam edi­liyor.

SGK emek­li­yi de­ğil der­ne­ği ko­ru­yor

SGK yö­ne­ti­mi ise emek­li­yi ko­ru­mak ye­ri­ne, ai­dat­la­rın de­va­mı için Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ile Tüm Emek­li­ler Der­ne­ği le­hi­ne Da­nış­ta­y’­a iti­raz da­va­la­rı açı­yor. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, Da­nış­tay ip­tal ka­ra­rı­na rağ­men 700 bin emek­li­den yıl­lık 15 mil­yon TL kes­me­ye de­vam edi­yor. 

2007 yı­lın­da Da­nış­ta­y’­a ip­tal da­va­sı açan İş­çi Me­mur Bağ­kur Emek­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ham­di Öz, emek­li­den ai­dat ke­sin­ti­si­nin so­na er­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 

Ha­ber­siz üye ya­pıl­dı­lar

Öz’­ün ver­di­ği bil­gi­ye gö­re 3,5 yıl sü­ren da­va­nın ar­dın­dan Da­nış­tay 10. Da­ire­si 2010 yı­lın­da­ki ka­ra­rın­da, “SS­K’­nın 2005 yı­lın­da emek­li ma­aş­la­rın­dan ai­dat ke­sil­me­si­ni dü­zen­le­yen ka­ra­rı­nın ip­ta­li­ne­” ka­rar ver­di. Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı Tef­tiş Ku­ru­lu da der­nek­le­rin 300 bin emek­li­yi usul­süz ve ha­be­ri ol­ma­dan üye yap­tı­ğı­nı tes­pit et­ti.

Haksız kesinti sona ermeli

Hamdi Öz, emek­li­den ai­dat ke­sil­me­si­ne son ve­ren Da­nış­tay ka­ra­rı­na SGK’­nın avu­kat­lar ara­cı­lı­ğıy­la iti­raz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu­nu kay­detti.  Da­nış­tay İda­ri Da­va Da­ire­le­ri Ku­ru­lu­’nun 2013 yı­lın­da 4471 sa­yı­lı ka­rar­la SGK’­nın iti­ra­zı­nı red­det­ti­ği­ni söy­leyen Öz, “E­mek­li­den hak­sız ye­re ya­pı­lan 18 TL’­lik ke­sin­ti so­na er­me­li­” de­di.

‘Takipçisi olacağız'

SGK Baş­ka­nı Ya­di­gar Gö­kalp İl­ha­n’­dan so­ru­la­rı­na ce­vap bek­le­di­ği­ni be­lir­ten Ham­di Öz, emek­li­den ya­pı­lan hak­sız ke­sin­ti­le­rin so­nu­na ka­dar ta­kip­çi­si ola­cak­la­rı­nı kaydetti.

SGK kömür için de tahsilat yapmış

SGK Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ka­zım Er­gü­n’­ün baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı Tüm Emek­li­ler Der­ne­ği'ne (TÜ­ED) ya­pı­lan ke­sin­ti­le­rin emek­li­nin za­ten az olan ma­şı­nı erit­ti­ği­ni söy­le­yen Öz, “SGK, der­nek­le­rin ver­di­ği tak­sit­li kö­mü­rün de tah­si­la­tı­nı ya­pı­yor. Emek­li­nin ma­aş­la­rın­dan kö­mü­rün pa­ra­sı da 6 tak­sit­le ke­si­li­yor. İki yıl­da 95 mil­yon li­ra­lık kö­mü­rün tah­si­la­tı­nı kö­mür­cü­ler adı­na SGK yap­tı. 

Kö­mür tüc­car­la­rı ta­şe­ron­lar ara­cı­lı­ğıy­la bu tah­si­la­tı yap­say­dı yüz­de 10 tah­si­lat be­de­li öde­ye­cek­ti. SGK, bu tah­si­lat­lar­dan ko­mis­yon al­dı mı” di­ye sor­du.

Hasan BOZKURT - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.