İşsizlik yardımı çalışma isteği olana ödenecek
Ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da­ki yok­sul va­tan­daş­la­ra ve­ri­len nak­di yar­dım­lar “İş­siz­lik Yar­dı­mı­”na dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Bu yar­dı­mın İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan kar­şı­lan­ma­sı da gün­de­me gel­di.
 
Ye­ni dü­zen­le­mey­le şart­la­rı tut­ma­dı­ğı için Fo­n’­dan ya­rar­la­na­ma­yan 2 mil­yon 825 bin iş­si­ze ‘ö­de­ne­k’ ye­ri­ne ‘yar­dı­m’ adı al­tın­da des­tek sağ­lan­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
He­def önem­li de­ği­şik­lik
 
Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren "Ulu­sal İs­tih­dam Stra­te­ji"nde, yok­sul­la­ra ya­pı­la­cak yar­dım­lar­la İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan ya­rar­lan­ma ko­şul­la­rın­da önem­li de­ği­şik­lik­le­rin ya­pı­la­ca­ğı bil­gi­si yer al­dı.
 
Ko­şul­lu ve sü­re­li iş­siz­lik
 
Stra­te­jiy­le yok­sul ai­le­ler­de­ki ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da­ki iş­siz­le­rin mes­lek sa­hi­bi­ne dö­nüş­tü­rü­lüp yok­sul­luk­tan kur­ta­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ye­ni is­tih­dam yön­te­mi, ça­lış­ma az­mi ve is­te­ği ol­ma­yan yok­sul­la­ra ya­pı­lan yar­dım­la­rın azal­tıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor.  Stra­te­ji­ye gö­re mev­cut du­rum­da ça­lı­şa­bi­lir yok­sul­la­ra ve­ri­len nak­di yar­dım­lar iş­siz­lik yar­dı­mı adı al­tın­da ve ça­lış­ma­yı teş­vik ede­cek şe­kil­de şart­lı ola­rak ve­ril­me­ye baş­la­na­cak.
 
Bu amaç­la il­gi­li ya­sa­lar de­ğiş­ti­ri­le­rek muh­taç du­rum­da­ki ha­ne­ler­de ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da an­cak iş­siz olan ki­şi­le­re İŞ­KUR ta­ra­fın­dan su­nu­lan ak­tif is­tih­dam hiz­met­le­ri­ne ka­tıl­ma­la­rı ko­şu­luy­la be­lir­li sü­re­ler­le ‘İş­siz­lik Yar­dı­mı­’ ve­ri­le­cek. İs­tih­dam hiz­met­le­ri­ne ka­tıl­mak is­te­me­yen­le­re ise yar­dım ya­pıl­ma­ya­cak.
 
Daha uzun süre imkanı
 
Fon mev­zu­atın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­re iliş­kin ipuç­la­rı­nın ve­ril­di­ği stra­te­ji­de, iş­siz­lik öde­ne­ği sü­re­si­nin, ulu­sal dü­zey­de­ki yıl­lık iş­siz­lik oran­la­rı­na du­yar­lı ha­le ge­ti­ri­le­cek şe­kil­de ye­ni­den be­lir­le­ne­ce­ği be­lir­til­di. Bu amaç­la, iş­siz­lik oran­la­rın­da ar­tı­şın gö­rül­me­ye baş­la­dı­ğı dö­nem­ler­de öde­ne­ğin da­ha uzun sü­re­ler­le ve­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
Gençler daha az primle ödeneğe kavuşacak
 
Dü­zen­le­me kap­sa­mın­da, bu­gü­ne ka­dar yo­ğun eleş­ti­ri alan İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan ya­rar­lan­ma ko­şul­la­rı da yu­mu­şa­tı­la­cak.
 Bu kap­sam­da İş­siz­lik Si­gor­ta­sı hak ka­zan­ma ko­şul­la­rı, öde­me mik­ta­rı ve sü­re­si, uzun sü­re­li iş­siz­ler­le yük­sek iş­siz­lik ris­kiy­le kar­şı kar­şı­ya olan özel po­li­ti­ka ge­rek­ti­ren grup­lar dik­ka­te alı­na­rak ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek.
 
Özel po­li­ti­ka ge­rek­ti­ren ke­sim­le­rin kim­ler ol­du­ğu stra­te­ji­de açık­la­nır­ken, “Ör­ne­ğin ye­ter­li iş tec­rü­be­si­ne sa­hip ol­ma­yan genç­le­rin prim öde­me gün sü­re­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­ma­la­rı se­be­biy­le iş­siz­lik öde­ne­ğin­den ya­rar­la­na­ma­mak­ta­dır­la­r” de­nil­di.
 
ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
engin 4 yıl önce

ne zaman uygulamaya girer acaba ?