Maaşı iyi olan krediye yüklendi
 Tür­ki­ye­’nin son 11 yıl­da gös­ter­di­ği eko­no­mik per­for­mans ge­lir dü­ze­yi yük­sek tü­ke­ti­ci­le­rin ge­le­ce­ğe gü­ve­ni­ni ar­tır­dı. İş­siz kal­ma teh­li­ke­si­ni ak­lın­dan çı­ka­ran 3 bin ile 5 bin ara­sı ge­li­re sa­hip ça­lı­şan­lar ile ge­li­ri 5 bin li­ra­nın üze­rin­de olan­lar her yıl ar­tan oran­da kre­di al­dı. Ge­li­ri 5 bin li­ra ve üze­ri olan 523 bin 684 ki­şi 2011 Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­min­de 16 mil­yar 999 mil­yon li­ra kre­di kul­la­nır­ken bu ra­kam 2012’nin ay­nı dö­ne­min­de 681 bin 458 ki­şi ve 18 mil­yar 178 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. İs­tik­ra­rın ol­du­ğu­nun is­pa­tı ise 2013 yı­lın­da­ki  ve­ri­ler­le da­ha da be­lir­gin­leş­ti.  
 
Pat­la­ma ya­şan­dı
 
2013 ve 2015 ara­sın­da ye­rel se­çim­ler, cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve ge­nel se­çim­le­rin Bu yı­lın ilk 6 ayın­da 805 bin 324 ki­şi ban­ka­la­rın ka­pı­sı­nı ça­la­rak 24 mil­yar li­ra­lık kre­di al­dı. Bu ve­ri­ler ge­çen haf­ta açık­la­nan or­ta va­de­li plan­da Tür­ki­ye­’nin yüz­de 4 bü­yü­me he­de­fi­nin de tu­ta­ca­ğı­nı gös­te­ri­yor. Uz­man­lar iç tü­ke­ti­me da­ya­lı eko­no­mik bü­yü­me­nin bi­rey­sel tü­ke­ti­ci kre­di­le­riy­le sağ­la­na­ca­ğı­nı vur­gu­lu­yor. Dün­ya­da da­ral­ma
ya­şa­nır­ken AB­D’­de ve Av­ru­pa­’da kü­çül­me se­nar­yo­la­rı bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ken ban­ka­cı­lık uz­man­la­rı, ra­kam­la­rın or­ta ve üst ge­lir gru­bu­nun Tür­ki­ye­’de­ki bü­yü­me­ye olan inanç­larından yükseldiğini ifa­de edi­yor.   
 
En çok ko­nut alı­yor­lar 
 
Yük­sek ge­lir gru­bu­nun çek­ti­ği bi­rey­sel kre­di­ler da­ha çok em­lak ya­tı­rı­mı­na yön­len­di. Ma­aşı­na gü­ve­nen ki­şi­le­rin ço­ğun­lu­ğu ikin­ci evi­ni sa­tın al­dı. Bir kıs­mı­nın ise çe­ki­len kre­di­yi otu­rum amaç­lı da­ha iyi bir eve ya­tır­dı­ğı göz­len­di. Pa­za­rın yüz­de 90’ı­nın 10 bü­yük ban­ka­nın elin­de ol­du­ğu ko­nut kre­di­le­ri­nin top­lam ban­ka kre­di­le­rin­den al­dı­ğı pay ise yüz­de 44,27’yi ya­ka­la­dı. Ko­nut kre­di­le­ri­nin kul­lan­dı­rıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı dö­nem­den bu ya­na 3,5 mil­yon­dan faz­la ki­şi ko­nut kre­di­si kul­la­na­rak ev sa­hi­bi ol­du. 
 
En çok 5 yıl­lık çe­ki­yor­lar 
 
Yük­sek ge­lir gru­bu­nun çek­ti­ği bi­rey­sel kre­di­ler­de va­de­le­rin da­ha az ol­du­ğu göz­le­ni­yor. Çe­ki­len kre­di­ler da­ha çok 5 yıl­da ge­ri öde­ne­bi­li­yor. Ban­ka­cı­lık uz­man­la­rı, Tür­ki­ye­’de en yük­sek ge­li­re sa­hip ilk yüz­de 20’lik di­lim­de yer alan ha­ne gru­bu­nun ko­nut kre­di­si ala­bi­le­cek ta­sar­ruf faz­la­sı­na sa­hip ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. İkin­ci ve üçün­cü ge­lir grup­la­rın­da­ki ha­ne­le­rin ta­sar­ruf faz­la­sı­nın ise 120 ay ve da­ha uzun va­de­li ko­nut kre­di­si öde­me­ye ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­na vur­gu ya­pı­lı­yor. 

Pa­ra­sı olan­ da kre­di çe­ki­yor 

Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, bankadaki varlığı 100 bin lira ve üzerinde olan kişilerin de konut kredilerine önemli oranda ilgi gösterdiğini söyledi. Tözge; “Bu kesimin konut kredilerindeki payı yüzde 45’i buluyor. Mevcut varlığı yerine krediyle konut almayı daha çok tercih ediyorlar. Böylece varlıklarını yüksek getiri sağlayan diğer yatırım araçlarında değerlendiriyorlar” dedi. 


İyi bir ta­sar­ruf aracı
 
Ban­ka­cı­lar bi­rey­sel kre­di­le­rin ta­ma­men borç ola­rak gö­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edi­yor. Çe­ki­len kre­di­nin gay­ri­men­kul gi­bi fark­lı bir ya­tı­rım ara­cı­na kay­dı­ğı­na de­ği­nen bi­rey­sel ban­ka­cı­lık uz­man­la­rı, ilk etap­ta kre­di­nin borç ola­rak ha­ne­ye ya­zıl­dı­ğı­nı, an­cak va­de bi­ti­min­de el­de edi­len gay­ri­men­ku­lün ta­sar­ruf ha­ne­si­ne kay­de­dil­di­ği­ni di­le ge­ti­ri­yor. 

Emine AÇAR

Bugün

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.