TOBB: 1 milyar liralık eğitim yatırımı heba olacak
Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­’n­den (TOBB), ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­le­re eleş­ti­ri gel­di. TOBB, bu eleş­ti­ri­yi Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­can, Eko­no­mi Ba­ka­nı Ni­hat Zey­bek­ci ve Kal­kın­ma Ba­ka­nı Cev­det Yıl­ma­z’­ın da ka­tıl­dı­ğı ve dün ya­pı­lan “7. Tür­ki­ye Sek­tö­rel Eko­no­mi Şu­ra­sı­”n­da di­le ge­tir­di.

Do­mi­no et­ki­si ya­par

 TOBB Tür­ki­ye Eği­tim Mec­li­si ta­ra­fın­dan açık­la­nan ra­por­da, ders­ha­ne­ler en önem­li so­run­lar lis­te­sin­de yer al­dı. Ra­por­da şu de­ğer­len­dir­meler ya­pıl­dı:

 * Ya­pıl­ma­sı plan­la­nan okul ve­ya açık li­se­ye dö­nü­şüm; do­mi­no et­ki­si ya­pa­cak, ya­rı ka­pa­si­te ile ça­lı­şan özel okul­lar, kurs­lar, res­mi okul­lar da­hil eği­tim sis­te­mi­ne za­rar ve­re­cek.

 * 3 bin­den faz­la ku­rum ka­pa­na­cak, 1 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım he­ba ola­cak, 60 bin­den faz­la in­san iş­siz ka­la­cak, öğ­ren­ci­ler de­ne­tim dı­şı ders al­ma­ya yö­ne­le­cek, ka­yıt­dı­şı­lık ar­ta­cak.

 Ra­por­da çö­züm öne­ri­le­ri de yer al­dı. Dö­nü­şüm gö­nül­lü ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zi­len ra­por­da, “Ca­zip al­ter­na­tif­ler su­nu­la­rak, pi­lot uy­gu­la­ma­lar­la, is­te­ğe bağ­lı ola­rak ken­di­li­ğin­den ge­çiş sağ­lan­ma­lı. Teş­vik­ler uy­gu­la­na­bi­lir ol­ma­lı ve mev­cut ku­rum­la­rı da kap­sa­ma­lı­dı­r” de­nil­di.

‘Vergi alınmasın’

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi, sektöre ilişkin sunduğu çözüm önerilerinde eğitimden vergi alınmaması, yatırımlara KDV ve gümrük muafiyeti tanınması, özel okullardaki öğrenciye devletin maliyeti kadar destek verilmesi, hazine taşınmazlarının eğitim kurumlarına daha kolay tahsis edilmesi gibi konularda düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.

Taksit yasağı istihdamı azaltacak

Ku­yum­cu­luk Sa­na­yi Mec­li­si: “K­re­di kar­tıy­la ya­pı­lan ku­yum har­ca­ma­la­rı­na tak­si­tin kal­dı­rıl­ma­sı sek­tör­de ci­ro­la­rın cid­di oran­da düş­me­si­ne, kü­çük atöl­ye­le­rin ve pe­ra­ken­de zin­cir­le­ri­nin olum­suz et­ki­len­me­si­ne, fir­ma­la­rın ka­pan­ma­sı­na ve is­tih­da­mın azal­ma­sı­na ne­den ola­cak.” Çö­züm: “Tak­sit ser­best bı­ra­kıl­ma­lı. POS te­fe­ci­li­ği­nin önü­ne ge­çil­me­li, sek­tör­de dü­rüst ça­lı­şan bin­ler­ce iş­ye­ri üze­rin­de oluş­tu­ru­lan hak­sız imaj or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı.”

TRT payı kalkmalı

Tür­ki­ye Ener­ji Mec­li­si: “E­lek­trik üre­ti­ci ve te­da­rik­çi fir­ma­lar, tü­ke­ti­ci­le­re yap­tık­la­rı elek­trik sa­tış­la­rı­nın üze­ri­ne, TRT’­ye yüz­de 2, be­le­di­ye­le­re tü­ke­tim tip­le­ri­ne gö­re yüz­de 1 ila 5, ener­ji fo­nu­na ise yüz­de 1 ora­nın­da pay ila­ve et­mek­te ve Elek­trik ve Ha­va Ga­zı Tü­ke­tim Ver­gi­si (BTV) ha­riç il­gi­li ku­ru­luş­la­ra öde­mek­te­dir. Bu du­rum fir­ma­la­rın ma­li­ye­ti­ni yük­selt­mek­te­dir.” Çö­züm: “E­ner­ji Fo­nu kal­dı­rıl­ma­lı­dır.”

15 milyar dolar hedefi tutmaz

Tür­ki­ye Ma­den­ci­lik Mec­li­si: “16 Ha­zi­ran 2012’de Baş­ba­kan­lık ge­nel­ge­siy­le ma­den­ci­lik ya­tı­rım­la­rı için ge­rek­li izin­le­rin ve ma­den ruh­sat­la­rı­nın alın­ma­sı, dev­ri, uza­tıl­ma­sı ve ben­ze­ri iş­lem­ler Baş­ba­kan­lı­k’ın ona­yı­na ta­bi tu­tul­du. İzin­de­ki ge­cik­me­ler ne­de­niy­le plan­lan­mış ara­ma­lar ger­çek­leş­ti­ri­le­me­miş, ye­ni iş­let­me­ler açı­la­ma­mış ve üre­tim he­def­le­ri­ne eri­şi­le­me­miş­tir. Ma­den­ci­lik üre­ti­min­de yüz­de 8,9’la­ra va­ran dü­şüş ol­muş­tur. Bu du­rum de­vam et­ti­ği sü­re­ce 2023 yı­lı 15 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat he­de­fi tut­tu­ru­la­ma­ya­cak, ay­rı­ca yer­li ma­den te­da­ri­ki dar ­bo­ğa­za gi­re­cek­tir.” Çö­züm: “Ma­den­ci­lik fa­ali­yet­le­ri Baş­ba­kan­lık ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da­ki uy­gu­la­ma­lar­dan mu­af tu­tu­la­rak mev­cut mev­zu­ata iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır.”

Fahiş sigorta iflas ettiriyor

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi: “Sektörde kullanılan zorunlu ve ihtiyari sigorta poliçelerinin bedellerinin fahiş rakamlara yükselmesi işletmeleri zorlar hale gelmiştir. Özellikle manevi tazminatlar nedeniyle çok büyük ekonomik kayıplar yaşanmakta ve uzun süren davalar nedeniyle iflasla karşı karşıya kalınmaktadır.” Çözüm: “Sigorta tarifeleri devlet tarafından belirlenmeli, tazminatlarda kusur oranında sorumluluk getirilmeli.”


ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.