'AK Parti için de kapatma davası açılabilir' GÜNDEMİ SARSAN YORUM
Bugün Gazetesi'ndeki habere göre; Prof. Dr. Kö­ke­r, “AKP de PKK ile gö­rüş­mü­yor muy­du” diye sorarken An­ka­ra Ba­ro Baş­ka­nı Co­şar “AK­P’­nin yap­tık­la­rı çok fark­lı de­ğil. Bu­nun için de AKP’ye kapatma davası açabilirler” ifadelerini kullandı.

AK Par­ti­li Sü­ley­man Soy­lu, Bur­han Ku­zu, Mus­ta­fa Şen­top ve Ah­met İyi­ma­ya gibi isimler bir süredir HDP’­nin ka­pa­tıl­ma­sı­ ya da parti yönetiminin yargılanması gerektiğine yö­ne­lik açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Dev­let Bah­çe­li, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nı gö­re­ve ça­ğır­ırken havuz medyasında Başsavcılığın inceleme başlattığına ­ilişkin haberler yer almaya başladı. Bu gelişmeye hukukçular ve siyasetçilerden ilginç tepkiler geldi.

İKİSİ DE AYNI MASADAYDI

- Ana­ya­sa Hu­kuk­çu­su Prof. Dr. Le­vent Kö­ker: AKP de PKK ile gö­rüş­mü­yor muy­du? HDP de çı­kıp, ‘AKP de gö­rü­şü­yor­du, o da ka­pa­tıl­sı­n’ di­ye­bi­lir. Çö­züm sü­re­ci kap­sa­mın­da Kan­di­l’­in ön­der ka­bul et­ti­ği Öca­la­n’­la dev­let gö­rü­şü­yor­du. Dev­le­ti yö­ne­ten AKP gö­rü­şü­yor­du. Bu kap­sam­da AK­P’­ye de ‘te­rör ör­gü­tüy­le iliş­ki­ye gi­ri­yo­r’ di­ye­rek da­va aça­bi­lir­ler. Onun da ka­pa­tıl­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir­ler. Çün­kü öne sü­rü­len ge­rek­çe­ler bu­gün ka­pa­tıl­mak is­te­nen HDP ile ay­nı. Ay­nı ma­sa­day­dı­lar. Ma­sa­yı de­vi­rip, ko­nu­yu bu aşa­ma­ya ge­tir­me­nin an­la­mı ne? HDP’­nin ka­pa­tıl­ma­sı Tür­ki­ye­’ye bü­yük kö­tü­lük olur.

AKP'NİN YAP­TIK­LA­RI AYNI

- Ba­ro­lar Bir­li­ği es­ki Baş­ka­nı Ve­dat Ah­sen Co­şar: Bir­kaç haf­ta ön­ce­si­ne ka­dar HDP ile ba­rış sü­re­ci için­de son de­re­ce olum­lu iler­li­yor­du. Çı­kı­lıp açık­la­ma­lar, gö­rüş­me­ler ya­pı­lı­yor­du. Ka­pat­ma ge­rek­çe­si ye­ni mi keş­fe­dil­di? Bu du­rum­da bi­ri de çı­kıp AK­P’­ye ‘HDP ile sü­rek­li bir­lik­te fo­toğ­raf ve­ren siz­di­niz. Ba­rış sü­re­ci için PKK ve İm­ra­lı ile siz gö­rüş­tü­nü­z’ di­ye­bi­lir. Bir baş­ka­sı da ‘Si­zin de PKK ile or­ga­nik iliş­ki­le­ri­niz var­dı. Açı­lım sü­re­ci­ni yü­rüt­tü­nü­z’ yo­ru­mu­nu ya­par. HDP’­nin ka­pa­tıl­ma­sı­nın is­ten­di­ği ge­rek­çe ile AK­P’­nin yap­tık­la­rı çok fark­lı de­ğil. Bu­nun için de AK­P’­ye ka­pat­ma da­va­sı aça­bi­lir­ler.

HE­SAP­LAR BO­ZUL­DU

- AK Par­ti­li es­ki ba­kan Er­tuğ­rul Gü­nay: İk­ti­dar par­ti­si söz­cü­le­ri cid­di bir PKK ve Öca­lan ko­ru­ma­cı­lı­ğı ve sa­vu­nu­cu­lu­ğu­na so­yun­muş­lar­dı. HDP’­nin yüz­de 10’la­rın üze­ri­ne çık­ma­sı ve Par­la­men­to’­da önem­li bir fi­gür ha­li­ne gel­me­si, he­sap­la­rı­nı boz­du­ğu için bü­tün es­ki söy­le­dik­le­ri­ni red­di an­la­mın­da ka­pat­ma söy­le­mi ge­liş­ti­ri­yor­lar.

ER­KEN SE­ÇİM ÖN­CE­Sİ OYUN

- CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Avu­kat Mah­mut Ta­nal: Er­ken se­çim ön­ce­si yi­ne HDP üze­rin­den oyun oy­nu­yor. AKP, ik­ti­dar­da kal­mak için her yo­lu mu­bah gö­rü­yor.

90’LA­RA BEN­ZE­MEZ

- Prof. Dr. Me­tin Gün­day: Bu­nu söy­le­yen AK­P’­li­ler da­ha bir­kaç yıl ön­ce ken­di­le­ri ka­pan­mak­tan zor kur­tul­du­lar. Şim­di bu­nu yap­ma­ya utan­mı­yor­lar mı? Ta­ma­men si­ya­si bir ope­ras­yon ya­pı­yor­lar.

"MİT ÖCALAN'LA, BİZLER BDP'LİLERLE, ONLAR KANDİL'LE GÖRÜŞÜYOR"

AK­P’­li­ler yakın zamana kadar PKK ve li­de­ri Ab­dul­lah Öca­la­n’­a öv­güler  düzüyordu:

- AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay: Be­ğe­nin ya da be­ğen­me­yin, Öca­lan Kürt­le­rin li­de­ri. Bir me­ka­niz­ma oluş­tur­duk. MİT
Öca­la­n’­la gö­rü­şü­yor. Biz BDP’­li­ler­le gö­rü­şü­yo­ruz, on­lar da Kan­di­l’­le gö­rü­şü­yor.

- Ada­let es­ki Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ: Suç yok ya­pı­lan gö­rev var. (MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan'ın PKK ile gö­rüş­mesiyle il­gi­li)

- Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç: Da­ğa çı­kış­lar es­ki­ye oran­la da­ha ni­te­lik­li hal al­dı.

- Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Yal­çın Ak­do­ğan: Öca­la­n’­ın olay­la­rı oku­ma ka­bi­li­ye­ti ve tec­rü­be­si var.     

- AK­P’­li Meh­met Me­ti­ner: Öca­la­n’­ın dur­du­ğu yer, Tür­ki­ye­’nin de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­ci­ne kat­kı sağ­la­yan bir yer.

- AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ya­sin Ak­tay: Öca­lan, dün­ya­nın ge­le­ce­ği­ni iyi oku­yup  PKK’­nın önü­ne ye­ni he­defler koy­muş­tur.

- AK­P’­li Or­han Mi­roğ­lu: Ben ba­şın­dan be­ri eğer HDP ba­ra­jı aşar­sa Ab­dul­lah Öca­lan'ın gü­cü­nün aza­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­dum. İn­şal­lah ya­nı­lı­rım.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.