Anayasa Mahkemesi'nin 16 Mart 2016 tarihli gündemi
Gündeme alınan konular arasında kau personelini ilgilendiren 2547 sayılı, 6191 sayılı ve 375 sayılı KHK'aki değişiklikler de yer alıyor.

16 Mart 2016 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2016/12

Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 22. maddesinin;

1-24.4.2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 100. maddesiyle değiştirilen ikinci cümlesinin,

2-6552 sayılı Kanun'un 100. maddesiyle eklenen üçüncü fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

2

2016/22

Zonguldak

İdare

Mahkemesi

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 63. maddesiyle eklenen geçici 59. maddenin, 4.4.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun'un 53. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "13/5/2014 tarihi ile 28/10/2014 (dahil) tarihleri arasında..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

3

2016/13

Askeri

Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Daire

4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na, 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle eklenen geçici 70. maddenin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4

2016/17

Bursa İdare Mahkemesi Birinci Kurulu

4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na, 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle eklenen geçici 70. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

"Geçici Madde 70 - (Ek madde: 19.11.2014 - 6569 S.K./32. md.)Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam olunur.Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir.Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da uygulanır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri tazminatı ödenmez."

İlk

İtiraz

5

2016/20

Ankara

Milletvekili

Levent GÖK,

İstanbul

Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL ile

birlikte 118

milletvekili

10.3.2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 7. maddesinde değişiklik yapan 30.12.2015 tarihli ve 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

"(3) Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç arttırımlı uygulanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez."

İlk

İptal

6

2016/14

Samsun

Vergi

Mahkemesi

A- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun;

1-93. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ".ilan yolu..." ibaresinin,

2-101. maddesinin,

3-102. maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".ilan yolu." ibaresinin,

4-103. maddesinin,

B- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. maddesine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle eklenen ikinci ve üçüncü fıkraların, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

7

2016/21

Ankara

Milletvekili

Levent GÖK,

İstanbul

Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL ile

birlikte 118

milletvekili

14.1.2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-3. maddesiyle değiştirilen, 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na bağlı "Değerli kağıtlar Tablosu"nun (6) numaralı sıranın (c) bendinin,

2-6. maddesiyle 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu'nun geçici 29. maddesine eklenen ikinci fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan "Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar ile..." ibaresinin,

3-19. maddesiyle 3.12.2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen paragrafın,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

8

2016/16

Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 63. maddesiyle değiştirilen 143. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...verilecek ceza yarı oranında artırılır..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

9

2016/18

Nazilli

4. Asliye Ceza Mahkemesi

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesine, 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle eklenen (11) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ".kasten yeni bir suç işlemesi veya..." ibaresinin "sırf askeri suçlar" yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

10

2016/23

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi

4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

1-141. maddesine, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 70. maddesiyle eklenen (3) numaralı fıkrasının,

2-142. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

11

2016/19

Aksaray İdare Mahkemesi

4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 24.11.2004 tarihli ve 5259 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 6. maddesinin ikinci fıkrasının "İtiraz üzerine verilen karar kesindir." biçimindeki beşinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk ve Esas

İtiraz

12

2016/15

Sayıştay 8. Dairesi

27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesiyle eklenen ek 11. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ".kurul üyesi." ibarelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk ve Esas

İtiraz

13

2015/2

Nizip

1. Asliye Hukuk Mahkemesi

4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4. maddesinin "Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir." biçimindeki birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

14

2015/104

Bursa

3. İcra Hukuk Mahkemesi

1-12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 350. ve 367. maddelerinin (2) numaralı fıkralarında yer alan "Kişiler hukuku, aile hukuku..", ".ile ilgili.." ve ".haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez." ibarelerinin,

2-18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun;

a- 443. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ".aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler katiyet kesbetmedikçe icra olunamaz." ibaresinin,

b- 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle yeniden düzenlenen 433. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kişiler ve aile hukukuna,." ve ".ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez." ibarelerinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

15

2015/67

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi

18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu'nun 74. maddesine, 27.5.2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen yedinci fıkrada yer alan ".kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmazlar." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.