ARTIK SAVCILAR BİLE YARDIM İSTİYOR...
Bugün Gazetesi'nden Cİhan Acar'ın haberine göre; Son yıl­lar­da kap­kaç olay­la­rı­nın ye­ri­ni in­ter­net ve te­le­fon do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı al­dı. Tü­ke­ti­ci So­run­la­rı Der­ne­ği (TÜ­SO­DER) Ge­nel Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu, her gün yak­la­şık 10 bin ki­şi­nin cep te­le­fo­nu ve in­ter­net üze­rin­den do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor. “A­tı­lan twe­et­le­ri ta­kip eden dev­let, bu do­lan­dı­rı­cı­la­rın si­te­le­ri­ni na­sıl ya­ka­la­ya­mı­yor, an­la­mı­yo­ru­m” di­yor.

Şİ­KA­YET EDİ­YO­RUZ İŞ­LEM YA­PAN YOK

Çağ­rı hac­ker­’la­rı ve in­ter­net do­lan­dı­rı­cı­la­rı­na kar­şı yet­ki­li ku­rum­la­rın ha­re­ke­te geç­me­di­ği­ni ak­ta­ran Ağa­oğ­lu, “Bu işin so­rum­lu­su Güm­rük Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de­ki Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı ve Pi­ya­sa Gö­ze­ti­mi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, ge­rek­li ted­bir­le­ri al­ma­yan BTK, em­ni­ye­tin Bi­li­şim Suç­la­rıy­la Mü­ca­de­le Şu­be­le­ri ve sav­cı­lar. Ama or­ta­da iş­le­me­yen bir sis­tem var. Şi­ka­yet edi­yo­ruz, 6 ay son­ra dö­nüş olu­yor. Ge­çen yıl la­bo­ra­tu­var test­le­riy­le ka­nıt­la­dı­ğı­mız ze­hir­li bal sa­tı­şı hak­kın­da suç du­yu­ru­su yap­tık, hâ­lâ dö­nüş ol­ma­dı. İn­san­lar ha­ya­li ürün ve hiz­met­le­re abo­ne edi­le­rek pa­ra­la­rı gasp edi­li­yo­r” şek­lin­de ko­nu­şu­yor.

ESENYURT'TA BİNLERCE TÜKETİCİ ALDATILDI

1 Ma­yı­s’­ta ‘E­lek­tro­nik Ti­ca­ret Ya­sa­sı­’nın do­lan­dı­rı­cı­lık olay­la­rı­nın önü­nü al­mak için ya­pıl­sa da işe ya­ra­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ağa­oğ­lu, “Ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men in­san­la­ra me­saj ve ara­ma­lar gel­me­ye de­vam edi­­yor.İn­san­lar ha­ya­li ürün ve hiz­met­le­re abo­ne edi­le­rek mağ­dur edi­liyor,
pa­ra­la­rı gasp edi­li­yor” dedi.  

KARAR 7 AY SONRA VERİLDİ

Esen­yur­t’­ta SMS ve ma­il gön­de­ren bir in­şa­at fir­ma­sı­na dikkat çeken Ağaoğlu, “7 ay ön­ce Güm­rük Ti­ca­ret Ba­kan­lı bün­ye­sin­de­ki Rek­lam Ku­ru­lu­’na şi­ka­yet et­tik. Rek­lam­la­rı dur­dur­ma ka­ra­rı­ 7 ay son­ra ver­ildi. Ama atı alan Üs­kü­da­r’­ı çok­tan geç­ti­” dedi.

"PARAMIZI NASIL ALIRIZ"

Ba­zı sav­cı­la­rın da te­le­fon­la­rı­na ge­len me­saj­lar­la do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı an­la­tan Ağa­oğ­lu, “Son­ra be­ni ara­ya­rak ‘Bu pa­ra­la­rı ge­ri ala­bi­lir mi­yiz’ di­ye so­ru­yor­lar. ‘Dos­ya mas­raf­la­rı­nı ge­ri al­mak için tık­la­yı­n’ di­ye me­saj ge­li­yor, bas­tı­ğın an­da do­lan­dı­rı­lı­yor­sun. Ba­kan­lık bu do­lan­dı­rı­cı­la­rı bi­li­yor ama gö­re­vi­ni yap­mı­yor. Şi­ka­yet et­me­mi­zi bek­li­yor­lar. Oy­saki bun­la­rı ta­kip ede­rek çöz­me­le­ri ge­re­k” de­di.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.