Barolardan 'Barışa Katkı' Bildirisi
Kayseri Barosu ev sahipliğinde yapılan "Orta Anadolu Bölge Baroları" toplantısına katılan 19 baro adına açıklanan bildiride; toplumsal huzur ile barışın tesis ve idamesi için yetkili tüm kişi ve kuruluşlar sorumlu davranmaya çağrılarak, katkı vermeleri istendi. Açıklamada, "Toplumu ayrıştıracak, husumet, gerginlik ve çatışmaya neden olacak, tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır" denildi.

Kayseri, Osmaniye, Kütahya, Düzce, Burdur, Manisa, Ordu, Adıyaman, Gümüşhane, Malatya, Çorum, Elazığ, Afyon, Yozgat, Tokat, Kahramanmaraş,Kırıkkale, Sivas ve Konya barolarının katılımıyla 13-14 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de yapılan toplantı sonrası alınan ortak kararlar bugün bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı. Meslek sorunlarının yanı sıra siyasi gelişmelerinde konu edildiği, Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç'ın okuduğu bildiride şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında bulunan herkes haklar ve özgürlükler konusunda eşit ve kardeştir. İnsanlık onuru herkes için vazgeçilmez, üstün ve dokunulmaz bir değerdir. Yapılması düşünülen yeni anayasada insanlık onuruna mutlaka vurgu yapılmalı ve kamu otoritesinin bu değere saygı göstermek ve onu korumakla yükümlü olduğu açıkça belirtilmelidir. Herkes; temel haklar başta olmak üzere, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer hak ve özgürlükleri herhangi bir dışlanma, horlanma veya insanlık dışı muameleye tabi tutulmaksızın, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde özgürce kullanmalıdır. Ülkemizin hukuk ve siyasi yapılanma süreci; her türlü önyargı, tabu ve bağnazlıklardan arınarak, evrensel değerler ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, iyi değerlendirilmelidir. Toplumsal huzur ve barışın tesis ve idamesi için yetkili tüm kişi ve kuruluşlar sorumlu davranarak, katkı vermelidir. Toplumu ayrıştıracak, husumet, gerginlik ve çatışmaya neden olacak tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin en önemli güvencesi bağımsız yargı ve tarafsız hakim anlayışıdır. Hak ve özgürlüklerinin yargı kademesi başta olmak üzere diğer mercilerde adaletle yerini bulması etkili, kaliteli ve bağımsız savunma ile mümkün olabilir. Bu nedenle insan hak ve özgürlüklerin uygulamadaki en önemli güvencesi olan savunma olgusunu temsil eden avukatların yaşadığı sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun için ise; demokratik, katılımcı, çoğulcu yeni bir avukatlık kanununa şiddetle ihtiyaç vardır. Yeni avukatlık kanununun; avukatı yargı kademesi başta olmak üzere diğer tüm mercilerde etkin kılması gerekir. ayrıca savunmanın yargının kurucu, eşit ve vazgeçilmez bir unsuru olduğuna yapılacak yeni anayasada yer verilmelidir."

TBB SEÇİMİ

19 baro başkanının imzaladığı ortak bildiride Türkiye Barolar Birliği seçimlerine de değinilerek, "25-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan TBB seçimlerinin seçim sürecine katılan adayların nezaketle, mesleğimizin ve kurumlarımızın vakar ve şanına yakışır bir tavır içinde hareket etmeleri en büyük beklentimizdir. Bir diğer önemli beklentimiz de seçilecek yeni yönetimin her türlü ideolojiden uzak, mesleki sorunlarımızı gidermek, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile hareket etme hassasiyetini göstermeleridir. Bu nedenle belli bir siyasi parti ile resmi ve organik bağı olan kişilerin, öncelikle bu bağlantılarından kurtulmaları ve mensubu oldukları partinin gücünü kullanarak TBB seçimlerini etkileme ve yönlendirme çabasından vazgeçmelidirler. " ifadelerine yer verildi. (DHA)


KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI
 
BASIN VE KAMUOYUNA DUYURU

 
13/14 NİSAN 2013 TARİHİNDE KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN “ORTA ANADOLU BÖLGE BAROLARI” TOPLANTISINDA İMZALARI BULUNAN BARO BAŞKANLARI AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABIK KALMIŞLARDIR.
 
1-      TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EGEMENLİK ALANINDA BULUNAN HERKES HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA EŞİT VE KARDEŞTİR. İNSANLIK ONURU HERKES İÇİN VAZGEÇİLMEZ, ÜSTÜN VE DOKUNULMAZ BİR DEĞERDİR. YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN YENİ ANAYASADA “İNSANLIK ONURU”’NAMUTLAKA VURGU YAPILMALI VE KAMU OTORİTESİNİN BU DEĞERE SAYGI GÖSTERMEK VE ONU KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUAÇIKÇA BELİRTİLMELİDİR.HERKES; TEMEL HAKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, SİYASİ, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE DİĞER HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ HER HANGİ BİR DIŞLANMA, HORLANMA VEYA İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE TABİ TUTULMAKSIZIN, EVRENSEL HUKUK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE ÖZGÜRCE KULLANMALIDIR.
 
2-      ÜLKEMİZİN HUKUK VE SİYASİ YAPILANMA SÜRECİ; HER TÜRLÜ ÖNYARGI, TABU VE BAĞNAZLIKLARDAN ARINARAK, EVRENSEL DEĞERLER VE TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, İYİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR. TOPLUMSAL HUZUR VE BARIŞIN TESİS VE İDAMESİ İÇİN YETKİLİ TÜM KİŞİ VE KURULUŞLAR SORUMLU DAVRANARAK, KATKI VERMELİDİR. TOPLUMU AYRIŞTIRACAK, HUSUMET, GERGİNLİK VE ÇATIŞMAYA NEDEN OLACAK TUTUM VE DAVRANIŞLARDAN ÖZENLE KAÇINILMALIDIR.
 
3-      İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİ BAĞIMSIZ YARGI VE TARAFSIZ HÂKİM ANLAYIŞIDIR. HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN YARGI KADEMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER MERCİLERDE ADALETLE YERİNİ BULMASI ETKİLİ, KALİTELİ VE BAĞIMSIZ SAVUNMA İLE MÜMKÜN OLABİLİR. BU NEDENLE İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN UYGULAMADAKİ EN ÖNEMLİ GÜVENCESİ OLAN SAVUNMA OLGUSUNU TEMSİL EDEN AVUKATLARIN YAŞADIĞI SORUNLARIN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUKTUR. BUNUN İÇİN İSE; DEMOKRATİK, KATILIMCI, ÇOĞULCU YENİ BİR AVUKATLIK KANUNUNA ŞİDDETLE İHTİYAÇ VARDIR. YENİ AVUKATLIK KANUNUNUN; AVUKATI YARGI KADEMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER TÜM MERCİLERDE ETKİN KILMASI GEREKİR. AYRICA SAVUNMANIN YARGININ KURUCU, EŞİT VE VAZGEÇİLMEZ BİR UNSURU OLDUĞUNA YAPILACAK YENİ ANAYASADA YER VERİLMELİDİR.
 
4-      HUKUK FAKÜLTELERİNİN ULAŞTIĞI SAYI VE BERABERİNDE MEZUNLARININ DOĞRUDAN AVUKATLIK MESLEĞİNE DAHİL OLMALARI, BU MESLEĞİN İTİBARINI VE KALİTESİNİ ZEDELEMİŞTİR. VATANDAŞLARIMIZIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİNİ KULLANIRKEN YANINDA OLAN VE PROFESYONEL HUKUK HİZMETİ VEREN AVUKATLARIN, BELLİ BİR BİLGİ DONANIMINA SAHİP OLMALARI VE ETİK KURALLARINA UYMALARI, GEREK HİZMET ALANLAR AÇISINDAN VE GEREKSE MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİDİR. BU NEDENLE AVUKATLIK SINAVI BAŞTA OLMAK ÜZERE, İHTİSASLAŞMA, BARO BÜNYESİNDE BELİRLENMİŞ VE SINIRLANMIŞ BİR SAYI İLE AVUKATLIK HİZMETİNİN SUNULMASI ÜZERİNDE CİDDİYETLE DÜŞÜNÜLMELİDİR.
 
5-      25-26 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN TBB BAŞKAN VE KURUL ÜYELİKLERİ SEÇİMLERİNİN CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ. SEÇİM SÜRECİNE KATILAN ADAYLARIN NEZAKETLE, MESLEĞİMİZİN VE KURUMLARIMIZIN VAKAR VE ŞANINA YAKIŞIR BİR TAVIR İÇİNDE HAREKET ETMELERİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZDİR. BİR DİĞER ÖNEMLİ BEKLENTİMİZ DE SEÇİLECEK YENİ YÖNETİMİN HER TÜRLÜ İDEOLOJİDEN UZAK, MESLEKİ SORUNLARIMIZI GİDERMEK, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE HUKUKUN  ÜSTÜNLÜĞÜ İLE HAREKET ETME HASSASİYETİNİ GÖSTERMELERİDİR. BU NEDENLE BELLİ BİR SİYASİ PARTİ İLE RESMİ VE ORGANİK BAĞI OLAN KİŞİLERİN, ÖNCELİKLE BU BAĞLANTILARINDAN KURTULMALARI VE MENSUBU OLDUKLARI PARTİNİN GÜCÜNÜ KULLANARAK TBB SEÇİMLERİNİ ETKİLEME VE YÖNLENDİRME ÇABASINDAN VAZGEÇMELİDİRLER. TBB’NİN YENİ YÖNETİMİNİN TÜM BAROLARI KUCAKLAYAN BİR YAPIDA OLMASINI DİLİYORUZ. MESLEKİ SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNDE KUTUPLAŞMA VE ÇATIŞMA YERİNE DİYALOGLA, OBJEKTİF ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİNİN DAHA DOĞRU OLACAĞINA İNANIYORUZ.


KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.
 
İMZALARI BULUNAN BAROLAR
 

KAYSERİ BAROSU
 

OSMANİYE BAROSU
 

KÜTAHYA BAROSU
 

DÜZCE BAROSU
 

BURDUR BAROSU
 

MANİSA BAROSU
 

ORDU BAROSU
 

ADIYAMAN BAROSU
 

GÜMÜŞHANE BAROSU
 

MALATYA BAROSU
 

ÇORUM BAROSU
 

ELAZIĞ BAROSU

AFYAON BAROSU
 

YOZGAT BAROSU
 

TOKAT BAROSU
 

KAHRAKANMARAŞ BAROSU


KIRIKKALE BAROSU
 

SİVAS BAROSU
 

KONYA BAROSU
 

 
hukukihaber.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.