Ehliyet alacaklara kötü haber
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere göre, sürücü kursuna kaydolan adaylardan istenecek belgeler arasına 'parmak izi alındı belgesi' de eklendi. Böylece bugünden itibaren kursa kaydolanlar parmak izi belgesini de sunmak zorunda olacaklar.

DİREKSİYON SINAVINI GEÇEMEYENE İLAVE DERS ŞARTI

 Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebiliyor. Ancak bugünden itibaren direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almak zorunda kalacaklar. Ve bu sınav hakkı üç kereyle sınırlı olacak. Oysa mevcut uygulamada direksiyon sınavını geçemeyenler, ilave derse gerek kalmaksızın üç dönem sınava girebiliyorlardı.

ÇALIŞANIN SİGORTASINI YATIRMAYAN, KURSİYER KAYDI YAPAMAYACAK

Yönetmelikte en dikkat çeken yenilik ise sürücü kursu çalışanları ile ilgili oldu. Sigortasız çalıştırmanın yaygın olduğu bu sektöre 'yeni kursiyer kaydı' için sigorta prim borcu bulunmama şartı getirildi. Yani, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunan kurslar, borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmeyecek. Yönetmeliğin bu hükmü üç ay sonra yürürlüğe girecek.

DİREKSİYON SINAV TARİHİ...

Yapılan değişikliklerden biri de 'direksiyon' sınavının zamanı oldu. Mevcut uygulamada teorik ders sınavının açıklanmasının ardından başlayan haftalarda 'direksiyon sınavı' yapılıyordu. Yeni değişiklikle teori sınavının sonucundan sonra yapılacak direksiyon sınav tarihi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek.

DİREKSİYON SINAVI 07.00'DE BAŞLAYACAK

Yönetmelik değişikliğiyle bundan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri arasında değil; 07.00- 18.00 saatleri arasında olacak.

DİREKSİYON SINAVINI YAPANLAR DEĞİŞECEK

Uygulamada direksiyon sınavı komisyonu il ya da ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında; bakanlık personelinden oluşuyordu. Ancak değişiklikle; komisyon başkan ve üyesi "Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından" oluşturulacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ ADRESE

Uygulamada, kursu bitirerek, sınavları başarıyla geçen adaylara sertifika veriliyor ve bu sertifikaların en geç iki yıl içinde 'sürücü belgesi' ile değiştirilmesi için trafik tescil şubelerine başvurmak gerekiyordu. Oysa yapılan değişiklikle artık sertifika sahipleri başvurmak zorunda kalmayacak. Sertifikalar sürücü belgesine, bizzat müracaat şartı aranmadan dönüştürülecek ve ehliyetler beyan edilen adrese posta yoluyla gönderilecek.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLAR DİKKAT!
BUNLARI YAPARSANIZ KALACAKSINIZ


Yönetmelik değişikliğiyle, A1, A2 veya H Motosiklet ve motorlu bisiklet sınıflarında belge almak isteyenlere yapılacak direksiyon sınavında başarılı olmak için yeni şartlar getirildi.

Buna göre adaylar, hem akan trafikte değerlendirmeye tabi tutulacaklar hem de sınav alanında denge platformunda araç kullanmaları istenecek.

Aşağıdaki hataları yapanlar, başarısız sayılacak:

* Sürüş öncesi motosikletin genel kontrolünü yapmamak, (lambalar, lastik havası, sinyaller, ayna)
* Kask, kolluk, dizlik takmıyor ve motosiklete doğru yerleşmiyor.
* Fren kontrolü (ileri-geri) yapmıyor .
*Kalkış esnasında ayaklarını toplarken dengeyi sağlayamıyor.
* Platform üzerinden geçemiyor ve aracın üzerinde denge sağlayamıyor.
*Akan trafikte kontrolsüz ve sinyal vermeden çıkış yapıyor.
*Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymuyor.
*Hız kurallarına uymuyor ve önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.
*Takip mesafesini ayarlayamıyor.
*Kavşak yaklaşımlarında ve dönüşlerde kurallara ve işaretlere uymuyor.
*Trafik ışık ve işaretlerine uymuyor.
*Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıyor. Direksiyon hakimiyeti zayıf.


4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ

KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (7) numaralı alt bent ve (b) bendine (6) numaralı alt bent eklenmiştir.

“7) Parmak izi alındığına dair belge,”

“6) Parmak izi alındığına dair belge,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasındaki “08.00” ibaresi “07.00” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin %50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu

MADDE 29 – (1) İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasını sağlar. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;

a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,

b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,

kurulur.

(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar.

(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-3, EK-5 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

a) 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası yayımı tarihinden 3 ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2013

28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2013

28683

 

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Hürriyet

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.