Eski başsavcısından şok PKK iddiası... OPERASYON YAPILMADI
2 SANIK CEZA ALDI

‘a­da­let.or­g’ si­te­sin­de 'İti­raf Edi­yo­rum, uyuş­tu­ru­cu­yu ben çal­dır­dım!’ baş­lık­lı ya­zı ka­le­me alan Çe­tin, olay­la il­gi­li ad­li­ye­nin te­miz­lik şir­ke­tin­de ça­lı­şan 2 sa­nı­ğın 18 yıl ha­pis ce­za­sı al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. “Ve­ri­le­me­ye­cek he­sa­bım yo­k” di­yen Çe­tin,  2014 baş­la­rın­dan iti­ba­ren bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik doğ­ru düz­gün hiç­bir so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­ma­dı­ğı­nı, ope­ras­yon ya­pıl­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

SO­RUŞ­TUR­MA­ KAPATILDI

Var olan so­ruş­tur­ma ve din­le­me­le­rin de son­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Çe­tin şöy­le de­vam et­ti:

“Yi­ne ‘U­yuş­tu­ru­cu ope­ras­yon­la­rı da da­hil çö­züm sü­re­ci­ni bo­za­cak hiç­bir ope­ras­yon ya­pıl­ma­ya­ca­k’ di­ye mes­lek­taş­la­rı­na ta­li­mat ve­ren­ler var­ken, te­rör ör­gü­tü­nün hüc­re ev­le­ri­ni ba­sa­ca­ğı­na ku­ra­dan ge­len mes­lek­taş­la­rın oda­la­rı ba­sıl­dı.” Çetin uyuşturucu operasyonları yaptırılmamasını da şu sözlerle açıkladı: Te­rör ör­gü­tü­nün en bü­yük ge­lir kay­na­ğı olan ve Li­ce böl­ge­sin­de 2012-2013 yıl­la­rın­da cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük uyuş­tu­ru­cu mad­de­le­ri­nin ele ge­çi­ril­di­ği ope­ras­yon­la­rı, uyuş­tu­ru­cu mad­de ekil­me­ye de­vam edil­di­ği hal­de 2014-2015 yıl­la­rın­da yap­ma­yan ve yap­tır­ma­yan­lar ol­du.”

Di­yar­ba­kı­r’­da 2012 ve 2013’te­ki ope­ras­yon­lar­da ele ge­çi­ri­len uyuş­tu­ru­cu­la­rın bir kıs­mı böy­le ser­gi­len­miş­ti.

‘DOSYA ÜLKEYi HAVAYA UÇURUR’

Baş­sav­cı ve sav­cı­la­rın gö­re­vi­nin ad­li ema­net de­po­la­rın­da ge­ce 3-5 nö­be­ti tut­mak ol­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çe­tin şun­la­rı söyledi:

“De­ne­tim ve gö­ze­tim gö­re­vi olan sav­cı­nın böy­le bir olay­dan so­rum­lu tu­tul­ma­sı, ad­li­ye­ler­de­ki sav­cı­mız Meh­met Se­lim Ki­raz'ın şe­hit edil­me­si gi­bi ci­na­yet, hır­sız­lık ve her ad­li olay­da doğ­ru­dan so­rum­lu tu­tul­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­rir. Bunun hu­ku­ki da­ya­na­ğı yok­tur.  

‘GÖREVDEN ALIN’

Za­ma­nın ‘ka­pı kır­ma ve sav­cı­yı al­ma gi­bi ta­li­mat­lar ver­di­ği id­di­a edil­mek­le meş­hu­r’ bü­rok­ra­tı­nı, son­ra­nın ba­ka­nı­nı ara­yıp bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik en kap­sam­lı so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rın­dan bi­ri­ni kas­te­de­rek, ‘Sav­cı­nın elin­de bir dos­ya var ül­ke­yi ha­va­ya uçu­ra­bi­lir, gö­rev­den he­men alın­ma­sı la­zı­m’ de­di­ği sos­yal med­ya­da dil­len­di­ri­len ki­şi­le­rin, bu mil­le­te ve Türk yar­gı­sı­na na­sıl he­sap ve­re­cek­le­ri­ni bi­le­mem.”

(Kaynak: Bugün Gazetesi)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.