Hukukçu Bakan Volkan Bozkır’ın Özgecan tepkisi dikkat çekti
Bozkır “Benim kızımın başına böyle bir olay gelseydi, ben elime silahı alır cezasını kendim verirdim” dedi. Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya da ‘Hadımlık’ uygulamasını öneri olarak sundu.

Mer­si­n’­in Tar­sus il­çe­sin­de bin­di­ği mi­ni­büs­te vah­şi­ce öl­dü­rü­len Çağ Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­si 20 ya­şın­da­ki Öz­ge­can As­lan, Tür­ki­ye­’yi ya­sa boğ­du. Ka­til zan­lı­la­rı­nın mah­ke­me­ye çı­ka­rıl­dık­la­rı sa­at­ler­de ci­na­ye­ti de­ğer­len­di­ren Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Vol­kan Boz­kır, ya­şa­nan ola­yın ken­di­si­ni de­rin­den ya­ra­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “1986 yı­lın­dan be­ri, Tür­ki­ye­’de idam ce­za­sı ol­ma­sı­na rağ­men bu ger­çek­leş­ti­ril­me­miş­ti­r” de­di.

Öz­ge­ca­n’­ın ba­şı­na ge­len­le­rin ken­di kı­zı­nın ba­şı­na gel­me­si du­ru­mun­da ne ya­pa­ca­ğı­nı ifa­de eden Boz­kır, “Şa­yet be­nim kı­zı­mın ba­şı­na böy­le bir olay gel­sey­di, ben eli­me si­la­hı alır ce­za­sı­nı ken­dim ve­rir­dim. Bu­nun ce­za­sı­na da kat­la­nır­dım. Ama dev­let­le­rin re­ak­si­yon­la­rı­nın bu şe­kil­de ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Dev­le­te in­san öl­dür­mek ya­kış­maz di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İYİMAYA: İDAM EDİLSİN

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. İyimaya, "Kadına karşı şiddete ve vahşete dayalı öldürmelerde idam cezası, ölümle sonuçlanmayan cinsel şiddette niteliğe erkeklik gücünü yok etme cezası seçenekleri yeniden tartışılmalıdır. Aksi takdirde cezalar, çoğu kez ödüle dönüşmektedir" dedi.

ACILI BABA: İDAM GELSİN AMA ÇÖZÜM DEĞİL

Cinayetin ardından vatandaşlar Aslan’ın evindeki taziye çadırına akın etti. Özgecan’ın babası Mehmet Aslan ve anne Songül Aslan’ın acısını paylaştı. Baş sağlığı dileklerini kabul eden acılı baba Mehmet Aslan, idam cezasının gelmesini istediğini ancak bunun çözüm olmayacağını söyledi. Aslan şöyle konuştu: “Artık kimse nefsinin hesabını yapmasın. Kim ne söyleyecekse kendi nefsi için söylesin. Kötülüğü insanın içindeki mahlukat yaptırıyor." Acılı anne Songül Aslan da katil zanlılarının adalet önüne çıkarılarak idam edilmesini talep etti.

GALATASARAY ÜYELİKTEN ATACAK

Öz­ge­can ci­na­ye­ti­nin ar­dın­dan at­tı­ğı "Siz de mi­ni ete­ği gi­yip so­yu­nup la­ik sis­te­min ah­lak­sız­laş­tır­dı­ğı sa­pık­lar ta­ra­fın­dan ta­ci­ze uğ­ra­yın­ca da bas bas ba­ğır­ma­ya­cak­sın" şek­lin­de­ki twe­etiy­le bü­yük tep­ki top­la­yan Ni­hat Do­ğa­n’­ın ‘Sur­vi­vo­r’ isim­li ya­rış­ma­dan atıl­ma­sı­nın ar­dın­dan bir dar­be de Ga­la­ta­sa­ra­y’­dan gel­di. Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın es­ki yö­ne­ti­ci­si Ad­nan Öz­türk, di­sip­lin ku­ru­lu­na bir di­lek­çe gön­de­re­rek Do­ğan'ın ku­lüp üye­li­ğin­den ih­raç edil­me­sini istedi.SOSYAL MEDYA KARALAR BAĞLADI

Özgecan cinayeti sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isimler paylaşımlarıyla cinayeti lanetledi.

Öz­ge­can As­la­n’­ın vah­şi­ce kat­le­dil­me­si sos­yal med­ya­yı altüst et­ti. Ci­na­ye­tin iş­len­di­ği gün­den bu ya­na Twit­ter ve Fa­ce­bo­ok’­ta ilk sı­ra­da yer alan Öz­ge­can As­lan için sa­nat dün­ya­sın­dan tep­ki pay­la­şım­la­rı gel­di. Ün­lü isim­ler­den Tu­ba Bü­yü­küs­tün, "Renk­ler her gün bi­raz da­ha gö­rün­mez olu­yor ve biz si­ya­ha dö­nü­yo­ruz" di­ye yaz­dı.

 Bü­yü­küs­tün, sos­yal med­ya­da­ki si­yah el­bi­se gi­yil­me­si çağ­rı­sı­na uya­rak si­yah el­bi­se gil­di. Ün­lü sa­nat­çı Tar­kan da si­yah gi­yin­di­gi­ni be­lir­te­rek, "Bu ül­ke­de ka­dı­na yö­ne­lik şid­det ve ci­na­yet­le­re ta­nık ol­duk­ça içim ya­nı­yor ve er­kek­li­ğim­den uta­nı­yo­rum" de­di.

RENK­LER­DEN Sİ­YAH DUY­GU­LAR­DAN İS­YAN

Ya­zar Elif Şa­fak da bu­gün si­yah gi­yil­me­si­ne des­tek ve­rir­ken "Renk­ler­den si­yah, duy­gu­lar­dan İs­yan" di­ye yaz­dı. Oyun­cu As­lı­han Gü­ner de twe­etin­de ‘#oz­ge­ca­nas­lan ve tüm ka­dın­la­rı­mız için bu­gün si­yah’ yazdı. Oyun­cu Sa­lih Ba­dem­ci "Bu­gün Öz­ge­can ve mil­yon­lar­ca ka­dın için si­yah gi­yin!" çağ­rı­sı yap­tı. Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si adı­na ya­zı­lan twe­et'te de ça­lı­şan­la­rın da bu­gün işe si­yah el­bi­se­ler­le gel­dik­le­ri be­lir­til­di.

ELLERİNİ HAYATTAYKEN KESMİŞ

Öz­ge­ca­n’­ın ka­til zan­lı­sı 3 ki­şi mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ay­rı ce­za­ev­le­ri­ne gön­de­ril­di. Genç kı­zı ben­zin dö­ke­rek ya­kan Sup­hi Al­tın­dö­ken, su­çu ba­ba­sı ve ci­na­ye­ti iş­le­me­si­ne yar­dım eden ar­ka­da­şı­na at­tı. Al­tın­dö­ken son sa­vun­ma­sın­da "Fa­tih ara­cı­nın ön tam­po­nu­na koy­du­ğum bı­ça­ğı alıp ba­na ver­di, ben de o pa­nik­le ara­ca gir­dim. Bu sı­ra­da ba­yan­dan hâ­lâ hı­rıl­tı­lı bir ses ge­li­yor­du ve ya­şı­yor­du. İki eli­ni de bi­lek­le­rin­den kes­tim. Ba­ba­mın evi­nin alt ka­tın­da­ki kul­la­nıl­ma­yan tu­va­le­tin klo­ze­ti­nin içi­ne sak­la­dım. Elin­de­ki ki­tap­la­rı da yak­tım" de­di.


BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.