MEMURLUĞA DÖNMEK İSTEYENLER DİKKAT!
Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderip, uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik esaslara açıklık getirdi.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderdi. Uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tebliğ hazırlayan DPB, devlet memurluğuna alınma,DPB e-uygulama veri girişlerinin gerçekleştirilmesi, haklarında bazı suçlardan ceza soruşturması yapılan veya bu suçlardan mahkum olan devlet memurları hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması esaslarına açıklık getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın Kamu Personeli Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalara yer verildi.

Buna göre genel hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS)'na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda "A" grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; "B" grubu kadrolar için ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecek.

ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI

Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur yerleştirilmesi taleplerini, "Nitelik-Kod Kılavuzu"na göre engelli memur alımına yönelik sınav olan ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu'ndaki bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar web kullanıcıları aracılığıyla on-line olarak Devlet Personel Başkanlığı'na ait resmi internet sitesindeki DPB e-Uygulama kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üzerinden yapmaları, ayrıca yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri on-line ortamda ÖSYM Başkanlığı'na, söz konusu bilgilerin girişi yapıldıktan sonra alınacak çıktıları ise ilgisine göre DPB'ye ve ÖSYM Başkanlığına yazı ile göndermeleri gerekecek. Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar ile herhangi bir sebeple ataması yapılamayanlara ilişkin bilgileri, "Yerleştirme Sonrası Engelli Atamalarına İlişkin Bilgi Formu"ndaki alanların eksiksiz bir şekilde doldurarak atamaya ilişkin işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde; istihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri, İstihdam Edilen Engelli Personele İlişkin Bilgi Formu'ndaki bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak her yılın Mayıs ayının son günü itibariyle, söz konusu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri de aynı usulle eş zamanlı olarak işlemek suretiyle güncelleştirerek göndermeleri gerekecek.

Engellilerden devlet memuru olarak istihdam edileceklerin, yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu almış olmaları gerekecek. İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte başvuruda bulunmaları ve yapılacak ÖMSS'ye girmeleri, yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve bu duyuru ve kılavuzlarda yer alan şartlara uymaları gerekecek.

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklardan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenlerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları ve söz konusu Bakanlık tarafından bildirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca bu kontenjan kapsamındaki kadrolar için yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekecek.

Terör eylemleri nedeniyle şehit ve malul olanların yakınlarının ve çalışabilecek durumdaki malullerin devlet memurluğuna alınmaları işlemleri İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilmekte olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin, ikamet ettikleri veya şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin valilik veya kaymakamlığına başvurmaları gerekecek.

MEMURLUĞA DÖNMEK İSTEYENLER

Memurluktan çekilenlerin yeniden devlet memurluğuna alınmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunuyor.

Yeniden memurluğa dönmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekecek.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR TAŞINACAK

Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına ataması yapılacak olanlar, bu Kanunun 48'inci maddesinde sayılan genel ve özel şartları taşımak zorunda olacak. Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak DPB'nin, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığı'na yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular dikkate alınmayacak.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI E-UYGULAMA VERİ GİRİŞLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Devlet Personel Başkanlığının internet adresinde (www.dpb.gov.tr) DPB e-Uygulama başlığı altında oluşturulan uygulamalara ilişkin veri giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken özen ve hassasiyet gösterilecek ve ihtiyaç duyulduğunda Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli hareket edilecek.

Bu işlemleri yapmak üzere, bugüne kadar Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Sorumlusu belirlememiş kurumlar bu sorumluyu en kısa sürede belirleyerek http: //euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_ Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını doldurmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığı'na bildirecek.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

Kamuda yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve saydamlığın artırılması, Anayasa'da ifadesini bulan demokratik toplum düzenini sağlamanın ve hukuk devleti ilkesini hayata geçirmenin vazgeçilmez unsurlarından. Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının "A" bendinde sayılan suçlar sebebiyle haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılan veya bu suçlardan mahkum olan memurlar hakkında, aynı Kanunun 127b maddesinde öngörülen süreler dikkate alınarak disiplin hükümlerine göre de işlem yapılması ve söz konusu suçları işledikleri tespit edilenler hakkında mezkur Kanunun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının "E" bendinin "g" alt bendine göre devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması gerekmekte olup, bu doğrultuda uygulama yapmayan kurum amirlerinin disiplin hukuku yönünden sorumlulukları saklı olacak. Tebliğ ile 28 Temmuz 2009 tarihli Kamu Personeli Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı. (Anka)24 Mayıs 2013 Tarihli Resmi Gazete
 
Sayı: 28656

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
 
KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan bazı tereddütlerin giderilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
 
 
I. DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA
 
 
 
1. İlk Defa Devlet Memurluğuna Alınma
 
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.
 
 
 
Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 
18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS’nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.” hükmü, 13 üncü maddesinde; “(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.” hükmü, 14 üncü maddesinde ise; “Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.” hükmü yer almaktadır.
 
 
 
Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir.” hükmü, 23 üncü maddesinde ise; “Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir…” hükmü bulunmaktadır.
 
 
 
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmaları ve sınav sonucuna göre aldıkları puan doğrultusunda (A) grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının; (B) grubu kadrolar için ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının ilanlarını takip ederek, bu kamu kurum ve kuruluşlarına veya ÖSYM Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 
 
 
2. Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
 
 
Engellilerin Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin sınavlar her kurum tarafından ayrı yapılmakta iken, 657 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile engellilerin kura veya engelli memur alımına yönelik merkezi sınava (ÖMSS) tabi tutulmaları ve bunların sonuçlarına ve tercihlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara yerleştirilmeleri öngörülmüştür.
 
 
 
Bu çerçevede;
 
 
 
A) Kamu kurum ve kuruluşlarının;
 
 
 
a) Engelli memur yerleştirilmesi taleplerini, Nitelik-Kod Kılavuzuna göre ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formundaki bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar,
 
 
 
b) Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakiben, ataması yapılanlar ile herhangi bir sebeple ataması yapılamayanlara ilişkin bilgileri, Yerleştirme Sonrası Engelli Atamalarına İlişkin Bilgi Formundaki alanların eksiksiz bir şekilde doldurarak atamaya ilişkin işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde,
 
 
 
c) İstihdam ettikleri ve işten ayrılan engelli personele ilişkin bilgileri, İstihdam Edilen Engelli Personele İlişkin Bilgi Formundaki bilgi alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak her yılın Mayıs ayının son günü itibariyle, söz konusu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri de aynı usulle eş zamanlı  olarak işlemek suretiyle güncelleştirerek,
 
 
 
Web Kullanıcıları aracılığıyla on-line olarak Devlet Personel Başkanlığı (DPB)’na ait resmi internet sitesindeki DPB e-Uygulama kısmının Engelli Personel İşlemleri bölümü üzerinden yapmaları, ayrıca yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri on-line ortamda ÖSYM Başkanlığına, söz konusu bilgilerin girişi yapıldıktan sonra alınacak çıktıları ise ilgisine göre DPB’ye ve ÖSYM Başkanlığına yazı ile göndermeleri gerekmektedir.
 
 
 
B) Engellilerden Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin;
 
 
 
a) Engellilere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik hükümlerine uygun engelli sağlık kurulu raporu almış olmaları,
 
 
 
b) İlköğretim mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte kura için başvuruda bulunmaları,
 
 
 
c) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu olanların ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte başvuruda bulunmaları ve yapılacak ÖMSS’ye girmeleri,
 
 
 
ç) Yerleştirme işlemlerine ilişkin ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve bu duyuru ve kılavuzlarda yer alan şartlara uymaları,
 
 
 
gerekmektedir.
 
 
 
3. Korunmaya Muhtaç Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
 
 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar.
 
 
 
Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını tamamladıkları tarihten itibaren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamede mevzuatta adı geçen Genel Müdürlüğe yapılan atıfların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
 
 
 
10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilerek 2/3/1995 tarihli ve 22218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzüğün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını, adaylarda aranan nitelikleri, sınav tarihini ve yerini Kuruma bildirmek ve bu kadrolara Kurumca bildirilen korunmaya muhtaç çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapmak zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.
 
 
 
Bu çerçevede, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyenlerin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine başvurmaları ve söz konusu Bakanlık tarafından bildirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarınca bu kontenjan kapsamındaki kadrolar için yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.
 
 
 
4. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
 
 
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelikte, mezkur Kanun ve Yönetmelik kapsamına girenlerin istihdamına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.
 
 
 
Bu düzenlemelerden yararlanabileceklerin kamu kurumlarına yerleştirme işlemleri İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilmekte olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin, ikamet ettikleri veya şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
5. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
 
 
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
 
 
 
6. Emeklilerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları
 
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü yer almaktadır.
 
 
 
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile de herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
 
 
 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların, anılan Kanunun mülga 98 inci maddesine uygun olarak yeniden memur kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yeniden memurluğa dönmek isteyen emeklilerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
7. Ortak Açıklamalar
 
 
 
Bu Tebliğde belirtilen şekillerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarına ataması yapılacak olanlar, bu Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel ve özel şartları taşımak zorundadırlar.
 
 
 
Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; Devlet memurluğuna alımla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının, kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan atanmalarını sağlama şeklinde bir görevinin bulunmaması ve ayrıca açıktan atanılacak boş kadro için gerekli olan izin, onay gibi atama prosedürlerinin ilgili kurum veya kuruluşlarca yerine getirilecek olması sebebiyle bu Tebliğde belirtilen hallerde Devlet memurluğuna atanmak isteyen kişilerin, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna ait memur kadrolarına açıktan atama izni alınması veya atanmaları amacıyla doğrudan Devlet Personel Başkanlığına yazılı veya sözlü başvuruda bulunmaları hiçbir hak ve sonuç doğurmayacağından, bu yöndeki başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
 
 
II. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI E-UYGULAMA VERİ GİRİŞLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 
 
 
217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/11/2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 23 üncü maddesinde; “Başkanlık, görev alanına giren konularda gerekli gördüğü bilgi ve dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili, kurum ve kuruluşlar da bu bilgi ve dokümanları vermekle yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşları, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği gibi her türlü personel hareketlerini Başkanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Başkanlığa bildirmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 
Bu hüküm gereğince, Devlet Personel Başkanlığının internet adresinde (www.dpb.gov.tr) DPB e-Uygulama başlığı altında oluşturulan uygulamalara ilişkin veri giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken özen ve hassasiyet gösterilecek ve ihtiyaç duyulduğunda Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli hareket edilecektir.
 
 
 
Yukarıdaki işlemleri yapmak üzere, bugüne kadar Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Sorumlusu belirlememiş kurumlar bu sorumluyu en kısa sürede belirleyerekhttp://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_ Kullanici_Basvuru.aspx internet adresindeki bilgi alanlarını doldurmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirecektir.
 
 
 
III. HAKLARINDA BAZI SUÇLARDAN CEZA SORUŞTURMASI YAPILAN VE/VEYA BU SUÇLARDAN MAHKUM OLAN DEVLET MEMURLARI HAKKINDA DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
 
 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” hükmüne yer verilmiş, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyetlerinin sona ereceği ifade edilmiştir.
 
 
 
Aynı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunanlara Devlet memurluğundan çıkarma cezası verileceği hüküm altına alınmış, 131 inci maddesinde de, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının, disiplin kovuşturmasını geciktiremeyeceği, memurun Türk Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamayacağı hükmüne yer verilmiştir.
 
 
 
Kamuda yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve saydamlığın artırılması, Anayasada ifadesini bulan demokratik toplum düzenini sağlamanın ve hukuk devleti ilkesini hayata geçirmenin vazgeçilmez unsurlarındandır.
 
 
 
Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan suçlar sebebiyle haklarında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılan ve/veya bu suçlardan mahkum olan memurlar hakkında, aynı Kanunun 127 nci maddesinde öngörülen süreler dikkate alınarak disiplin hükümlerine göre de işlem yapılması ve söz konusu suçları işledikleri tespit edilenler hakkında mezkur Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanması gerekmekte olup, bu doğrultuda uygulama yapmayan kurum amirlerinin disiplin hukuku yönünden sorumlulukları saklıdır.
 
 
 
IV. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
 
 
 
28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Tebliğ olunur.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
aslancık 1 yıl önce

yeniden memurluğa atanmak istiyorum ne yapmalıyım