ŞİKAYET HAKKINIZI NASIL KULLANACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?


 Suç Mağduruyum; Ceza Davası Açacağım!

Ceza mahkemelerinde dava açmak yetkisi Cumhuriyet savcılarına aittir. Bir suç mağduru iseniz Cumhuriyet savcısına yapacağınız şikâyet üzerine savcı gerekli araştırmayı yapacak ve gerek görürse kamu adına ceza davası açacaktır. 


 Neler Savcılığa Şikâyet Edilmez?

Cumhuriyet Savcılıklarına şikâyet mutlaka suç ile ilgili olmalıdır. Kiranın ödenmemesi, boşanma, alacağın ödenememesi gibi hukuki konular savcılığın görev alanına girmez. Bunlar için dilekçe ile Hukuk Mahkemelerine başvurmamız gerekir. Bu konuda bir avukata başvurmanız yararlı olabilir.:arrow: Şikâyetim Gerçek Değilse Ne Olur?
Şikayet ettiğiniz olayın gerçekten vuku bulmuş olması veya şikayet ettiğiniz kişinin gerçekten o suçun şüphelisi olması, en azından sizin bu şekilde düşünmenizin makul gerekçeleri bulunması gerekir. Kasıtlı olarak, olmamış bir olay hakkında şikayette bulunursanız “suç uydurma”; suç işlemediğini bildiğiniz bir kişi hakkında şikayette bulunursanız “iftira” suçları nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılabilir.Yanlız her asılsız cıkan şikayette iftira sucu olmaya bilmektedir.

Ne Yapmam Gerekir?

Hukuk davaları tarafların iradeleri ile açılır ve devam eder. Oysa ceza davaları kamu adına yapılan bir taleple başlar ve Cumhuriyet savcısı davanın kamu adına tarafıdır. Bu nedenle usul işlemleri hukuk mahkemelerine göre daha basittir. Yetkili makamlara işlenen suçu bildirmeniz yeterlidir. Hukuk mahkemesinde olduğu gibi usul nedeniyle hak kaybına uğramanız söz konusu değildir.


Ben Yargı Sürecine Katılabilir miyim?

Ceza davasında yargılama kamu adına yapılır. Ancak devlet maruz kaldığınız suç nedeniyle size Cumhuriyet savcısının yanında belirli oranda yargılama sürecine katılma hakkı vermiştir. Şikâyetçi olmanız veya davaya katılmanız halinde yargı süreci boyunca çeşitli işlemlere dâhil olabilirsiniz.Mağdur ve Şikâyetçi Arasında Ne Fark Var?

Mağdur bir suç işlenmesiyle hakları ihlal olan kişidir. Suçtan mağdur olan kişilerin devletten ilgili kişinin cezalandırılmasını talep etmelerine “şikâyet” denir. Her mağdur şikâyetçi olmayabilir. Bu nedenle böyle bir ayrım yapılmıştır.


Şikâyetçi Olmazsam Ne Olur?

Bazı hafif suçların kamu tarafından cezalandırılması mağdurun şikâyetine bağlanmıştır. Daha ağır suçlarda ise şikâyete gerek yoktur. Mağdur şikâyetçi olmasa dahi suçu işleyen kişi cezalandırılır. Ancak şikayetçi olmayan mağdur bazı medeni haklardan yararlanamaz.


 Şikâyetle İhbar Aynı Şey midir?

Bir suç işlendiğinde kamu düzeni de yara alır. Bu nedenle kamu Cumhuriyet Savcılığına suçları takip etmek görevi yüklemiştir. Bir suçtan haberdar olan herkes bunu kolluk güçlerine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirebilir. Şikâyet mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir hak iken ihbar herkes tarafından yapılabilir. Şikâyetçi davaya katılma hakkına sahiptir, ihbar edenin böyle bir hakkı yoktur.


Peki, Davaya Katılmak Ne Demek?

Kamu davası açıldığında, şikâyetçi davaya katılarak dava boyunca yapılacak usuli işlemlerin tarafı olabilir. Davaya katılmak bir usul işlemidir, katılma isteğini mahkemeye beyan etmekle yapılır. Mahkeme katılma talebini uygun bulursa katılan mahkemenin yaptığı işlemlerde taraf olur. Örneğin tanık gösterebilir, dinlenilen tanığa mahkeme aracılığı ile soru yöneltebilir, kararın aleyhine temyiz yoluna gidebilir. Katılma; fiilen davaya girmek, her celse orada olmak anlamına gelmez. Mahkeme usulü açısından davaya taraf olmak demektir.


Avukat Gerekli mi?

Mağdur veya suçtan zarar gören kişiler adına kamu görevlileri gerekli işlemleri yapacaktır. Ancak bunlar çocuk, sağır, dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastalarına doğrudan avukat ataması yapılacaktır. Kendinizi bir avukatla temsil ettirmenizde her zaman yarar vardır ancak bu bir zorunluluk değildir. Cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçların mağduru olan kişiler davaya katılmış olmaları şartıyla baro tarafından kendilerine avukat görevlendirilmesini isteyebilirler. Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede akıl hastası olması halinde avukatı olması bir yasal zorunluluktur. Avukatları yoksa Baro tarafından kendilerine avukat atanır. Bu avukatların ücretleri ileride haksız çıkan taraftan alınır. Ya da beraat halinde devlet üzerinde kalır.


 Uzlaşma Hakkınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Cumhuriyet Savcısı kanunun izin verdiği hallerde, faili savcılığa davet eder. Suçtan dolayı sorumluluğu kabul edip etmediğini sorar. Fail suçu ve fiilden doğmuş olan maddi ve manevi zararların tümünü veya büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabul ederse durumu size bildirilir. Siz de verilmiş zararın tümü ile veya büyük bir kısmının giderilmesini özgür iradenizle kabul eder ve uzlaşacağınızı bildirirseniz soruşturma sürdürülmez.

Şikayet dilekçesini yazdık ee geri işlemi nasıl yapacağız.?

Şimdi şikayet dilekçesi yazılır hazırlanırda bunun işleme koyma prosüdürü nedir onada deinelim. Dilekce yazılıp hazırlandıktan sonra özel arabanızla veya dolmuşa binilerek adliyenin yolu tutulur.Adliyede Müracaat savcılığı vardır,bu dilekçenizi müracaat savcılığına verdiğinizde burada dilekçeniz kaydı kaleme girer yani dilekçe kayıt edilerek,hazırlık numarası verilmek sureti ile dilekce buradan hangi savcı soruşturma yapacaksa sıra kimdeyse doğru ona gönderilir.Siz sadece orada hazırlık numarassını alır dilekceyi bırakır ayrılırsınız diğer işlemleri savcılık kalem katipleri yapar. Dilekcenizi eğer vereceğiniz gün tatil gününe raslıyorsa dilekcenizi Nöbetci savcıya vereceksiniz o gereğini yapar.
Sonra bu dilekceniz soruşturma yapıcak olan C.savcısına geldiğinde savcı dilekce icereğine göre delilleri toplar ifadeleri alır dilekcenin işi bittiğinde dava acılacaksa bu dilekcenize istinaden yapılan tahkikat neticesinde bir idda name hazırlıyarak ilgili mahkemesine davayı acar.Size mahkemeden icersinde bu idda name olan ve mahkemenin gününü belirten bir tebligat zarfı gelir.Sonra maheke günü mahkemenize gidersiniz.

Bir Kaçtane Dilekçe Örneğide Gönderelim.


…….................... CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN : Adı, soyadı, adresi

ŞİKAYET EDİLEN : Eşinizin adı, soyadı ve adresi

SUÇ : Aile içi şiddet, müessir fiil (başkaca eylem varsa bunlar belirtilecek.Hakaret, tehdit, silah teşhiri……taciz, tecavüz gibi)

SUÇ TARİHİ : Olay tarihi belirtilecektir.

ŞİKAYET NEDENLERİ:

Eşimle ….. tarihinde evlendik. Bu evlilikten müşterek .. çocuklarımız bulunmaktadır.

Eşim bana ve çocuklara sürekli şiddet uygulamakta, dövmekte, tehdit etmekte, hakaret ve küfür etmektedir.

(Olayın detayı ayrıntılı bir şekilde burada anlatılacaktır)

Can güvenliğimiz bulunmamaktadır.En son dövmesi sonucu yaralandım.Bunun tespiti için Adli Tıbba sevkimi istemekteyim.

Eşim hakkında şikayetçiyim.Gerekli soruşturmanın yapılarak Kamu Davası açılmasını ve cezalandırılmasını, ilgili koruma tedbirlerinin de alınmasını istemekteyim.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunduğum nedenlerle adli tıbba sevkim ile yapılacak soruşturma sonunda, özel hukuka ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile sanık hakkında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını, 4320 sayılı yasanın ilgili hükmünün uygulanmasını saygılarımla arz ederim.

Tarih:

Davacının Adı-Soyadı:

İmza:….................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAŞİKAYETÇİ: Adı ve Soyadı T.C.N0 Açık adres

ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı Adresi

SUÇ : Evrakta Sahtekarlık.

SUÇ TARİHİ : …/…/2012

AÇIKLAMALAR :
1-) Ben. ............ isimli sanığın …............... adresindeki dairesinde kiracı olarak bulunmakta iken, her ayın kirası karşılığında güvence olarak … tarihinde …TL.’lık senet imzalayarak vermiştim. Ben bu kiraları gününde ödemiş ancak ...........’de oturduğu için senetlerin yanında olmadığını söyleyerek iade etmemiştir.
2-) Benim tarafımdan kira güvencesi olarak verilen ve zamanında ödenen, …TL.’lık senetteki rakamların önüne sanık …...... tarafından sanık …’nun adı ve meblağ önüne … rakamı ilave edilmek suretiyle …....’lık senede dönüştürülerek, güven ilişkisi nedeniyle boş bırakılan yerlere yeni tarihler yazılarak, sanık …...... tarafından BENİM aleyhiMe, …........ İcra Müdürlüğünün …/… E. sayılı dosyasından icra takibine geçilerek 163 Örnek ödeme emri …/…/… tarihinde Benim eşime muhtarlık kanalıyla tebliğ edilmiştir.
3-) Tüm araştırmalarımıza rağmen şirketin çekleri keşide eden yetkilisi tespit edilememiştir, ancak … Ticaret Sicili Memurluğunun …/…/… tarih ve …/… sayılı yazısında, kuruluş tarihinden itibaren … yıl süre ile şirketi temsile …’nun yetkili olduğu belirtilmiştir. Sanık … senette tahrifat yapmış, sanık …’de bu sahte evrakı bilerek ve isteyerek kullanmıştır.
4-) Bu nedenlerle sanıkların cezalandırılmasını talep etmekteyim.
HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 204 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle evrakta sahtecilik yapmış olan sanıkların cezalandırılmasını saygılarımla talep ederim. …/…/2012

Şikayetci
Adı ve Soyadı
İmza

............................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
MÜŞTEKİ : 

SANIK : Faili Meçhul

SUÇ : Telefonla rahatsızlık verme

SUÇ TARİHİ : 01.10.2012 ila 08.10.2012 Tarihleri arasında olup suç kesintiye uğramadan halen devam etmektedir.


İZAHI :

1.Ben kendi evimde ....... .. .. numaralı telefonu kullanmakta ve yine kendi üzerime kayıtlı bulunan........... .. numaralı cep telefonunu kullanmaktayım.
2.EV ve/veya CEP telefonum, kimliği mechul kişi veya kişilerce yukarda belirtilen tarihler arasında sürekli aranmıştır.

3.Arayan kişi hiç konuşmamakta ve telefonu bir müddet açık tuttuktan sonra kapatmaktadır. Bu durum ailem ile kötü olmama (veya başka bir şey yazabilirsiniz) neden olduğu gibi iş adamı olmam hasebiyle cep telefonum olur olmadık yerde sürekli cep telefonum aranmış ve bu şekilde tacize uğramış bulunmaktayım. 
4.Yukarda belirtilen gerekçeler ve hazırlık tahkikatı esnasında alınacak Türkcell/Telsim/Avea (hangisi ise) HTS raporları ile Türk Telekom tarafından santral düzeneğinde yapılacak tespit sonucuna göre beni taciz eden kişi veya kişiler tespit edilerek haklarında ceza davası açılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda izah olunan nedenlerle; 
Yukarda numarası belirtilen telefonla ilgili olarak belirtilen suç tarihi aralığı için Türkcell A.Ş ‘ne gerekli yazının yazılarak HTS raporlarının sonucuna ve Türk Telekom tarafından santral düzeneğinde yapılacak tespite göre sanık veya sanıklar hakkında kamu davasının açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 08.10.2012


Müşteki
Adı ve Soyadı
İmza


………………………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI MAKAMINA
MÜŞTEKİ :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….

ŞÜPHELİ:Adı ve Soyadı
Adres: ……………………………………..

KONU :Tehdit Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayetimden İbarettir

SUÇ :Tehdit

AÇIKLAMALAR :
Şüpheli olan …… ile Ben şikayetci eski eşi olup …….... yılında boşandık. Boşanmayı müteakiben sürekli olarak şüpheli beni rahatsız etmiş ve tehditlerde bulunmuştur. Şüphelinin bu tehditleri, Benim yeniden başka birisiyle evlenme irademi duyması üzerine iyice artmıştır. Ben ………. isimli şahısla resmi olarak evlendim. Evlendikten sonra da bu tehditler artarak devam etmektedir.
Şüpheli daha çok kızlarım aracılığıyla tehdit etmektedir. Kızım …..’yi arayarak “annen sakın evlenmesin evlenmesine karşı çık, bunu annene söyle yoksa onu öldürürüm” demiştir. Yine diğer kızlarım …..’ye de okuluna giderek “anneni adam tutup öldürteceğim bunu annene söyle” demiştir.
Şüpheli ayrıca benim evlendiğim eşime de ……....... isimli şahsı göndererek, kendisinden benim anne baba adını, nerde oturduğunu vs bilgileri söylemesini istemiştir. Eşim de kendisine neden sorduğunu sorunca ” ……. isimli şahısta beni karıştırma” diyerek cevap vermiştir.
Tüm bu hususlarda ben daha öncede polis karakoluna şikayette bulunmuş, ancak bir netice alamadığımdan Sayın Savcılığınıza müracaat ediyorum. Ben ve ailem bu tehditler nedeniyle korku ve panik içindedir.
DELİLLER : Tanıklar ve her tür delil. Tanıklarım: Adı ve Soyadı-Adresi; Adı ve Soyadı-Adresi, Adı ve Soyadı-Adresi
HUKUKİ SEBEPLER : TCK. md. 106 ve ilgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda arz etmiş olduğumu nedenlerle Beni sürekli olarak tehdit eden şüpheli …….. hakkında şartlı tehdit ve ölümle tehdit suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasını, benim ve ailemin can güvenliği için soruşturmanın tutuklu olarak sürdürülmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2012Müşteki 
Adı ve Soyadı
İmza

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.