Yeni MİT yasası hakkında her şey!
Teklife göre bankalar, finans kuruluşları, tapu, vergi daireleri, özel şirketler, dernekler, sendikalar hatta siyasi partiler bile MİT'in istediği bilgi ve belgeyi hemen vermek zorunda olacak.

Teklif yasalaştığında bütün vatandaşların bankalardaki hesaplarındaki hareketler, sağlık bilgileri, tapu dairelerindeki kayıtları, hangi otelde kaldığı, nerelere gittiği gibi bilgilere MİT kolayca ulaşabilecek. Böylece MİT siyasetçiler, milletvekilleri, gazeteciler, polisler, askerler, bürokratlarla birlikte tüm vatandaşların bütün kişisel bilgilerine ulaşabilecek.

İNTERNET VE TELEFON

Teklifle hiçbir kurum MİT'ten bilgi belge saklayamayacak. Buna yeni internet yasası ile kurulan Erişim Sağlayıcılar Birliği ve TİB de dahil. Buna göre MİT, herkesin hangi siteye girdiği, ne kadar kaldığı, kimlerle iletişime geçtiği gibi bilgileri içeren internet trafik bilgilerini de Birlikten alabilecek. Ayrıca GSM şirketlerinin yasa gereği 5 yıl tutmak zorunda olduğu kimin kimi aradığı, ne kadar süreyle konuştuğu, kime mesaj çektiği gibi detay kayıtları da kolaylıkla MİT tarafından elde edilecek.

SORUŞTURMALAR MİT'E AÇILACAK

Teklifle MİT, devlete karşı işlenen suçlar ile darbe, darbe teşebbüsü, örgüt üyeliği gibi suçların yanı sıra casusluk suçlarından yürütülen tüm soruşturma ve davalardaki bilgi ve belgelerin örneğini alabilecek. Böylece Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki "hazırlık soruşturmalarının gizliliği" ilkesi böylece MİT'e karşı geçerli olmayacak.

KOZMİK ODALAR

Yasada MİT'in ulaşabileceği bilgi-belge konusunda herhangi bir istisna yer almadığı için devletin diğer istihbarat kurumları ile askerin gizli bilgi-belgelerine de MİT ulaşabilecek. Bugüne kadar ancak mahkeme kararıyla arama yapılabilen kozmik odalar da böylece MİT'e açılacak.

SINIRSIZ DİNLEME

Teklifte yer alan "MİT, telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilir" hükmü de telefon ve internet başta olmak üzere bütün iletişime ilişkin verilerin MİT tarafından toplanabilmesine izin veriyor.

Teklifte açıklık olmamakla birlikte bu hükmün "telefon dinlemeleri" için de kullanılabileceği yorumlarına neden oldu.

TÜM DÜNYAYI DİNLEYEBİLECEK

Yasa teklifi ile ayrıca MİT'e küresel dinleme ve iletişimin izlenmesi yetkisi de getirildi. Buna göre "Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla" MİT, yurt dışında gerçekleştirilen bütün ileteşimi tespit edebilecek, dinleyebilecek, sinyal bilgilerini değerlendirip kayda alabilecek. Ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim de aynı kapsamda izlenip dinlenebilecek. MİT, ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişimi de herhangi bir sınır olmadan dinleyebilecek. "Küresel dinleme" için MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayı yeterli olacak. Teklifle MİT'e getirilen bu dinleme ve izleme yetkisinin "kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın" yapılacağı da belirtildi. Böylece herhangi bir mahkeme kararı ya da izin gerekmeden bu dinlemeler yapılabilecek. Bu tür dinleme ve izleme faaliye kapsamına ayrıca MİT mensupları, daha önce MİT'te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranlar da alındı. Teklifte dinleme-izleme yetkisinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtildi.

BİLGİ-BELGE VERMEYENE CEZA

MİT'in istediği bilgi ve belgeleri vermeyen kişilere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis verilecek. Hiçbir kurum ve kuruluş, kendi yasası veya diğer yasalardaki hükümleri ileri sürerek bilgi-belge vermekten kaçınamayacak. Bilgi-belge vermek durumunda kalanların ilerde yargılanmayacaklarına ilişkin yasal güvence vermek için de teklife "Bu Kanunda MİT'e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmaz" hükmü konuldu.

YENİ ANAYASA GİBİ

Teklife konulan bir madde de MİT Kanunu'nun diğer kanunlardan daha üst bir kanun olarak düzenliyor. Teklifte yer alan "Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır" hükmüne göre kişisel verileri, özel hayatın gizliliğini ve iletişim özgürlüğünü koruyan diğer kanunlardaki hükümler MİT Kanunu karşısında geçersiz olacak.

YARGI DA MİT’E BAĞLANIYOR;
BU SUÇLAR MİT GÖZETİMİNDE YÜRÜYECEK

Teklifin yasalaşması halinde şu suçlarla ilgili soruşturma ve davalardaki bütün bilgiler MİT'e verilecek:

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (bölücülük), Anayasayı ihlâl (Anayasa'yı zorla değiştirmeye kalkışma), Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, yasama organına karşı suç (darbe teşebbüsü), hükümete karşı suç, hükümete karşı silâhlı isyan, silahlı örgüt, örgüte silah sağlama, suç için anlaşma, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddî ve malî yardım, askerî komutanlıkların gasbı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yayma, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askerî casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askerî yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma."

YOLSUZLUK SUÇLARINDA MİT'TEN BİLGİ - BELGE İSTENEMEYECEK

Teklife eklenen bir maddeyle de MİT uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizlerin istenmesine de sınır getirildi. Buna göre MİT'in bilgi ve belge alacağı yukarda sayılan suçlar dışında kalan suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve davalarda MİT'ten bilgi, belge, veri, kayıt ya da analiz istenemeyecek. Buna göre suç işlemek için örgüt kurma ile rüşvet, zimmet, ihaleye fesat gibi yolsuzluk suçlarında savcılıklar ve mahkemeler MİT'ten herhangi bir bilgi-belge alamayacak.

İSTİHBARAT KURULU'NA ‘UYGULAMA’,
BAŞBAKAN’A KURUL BAŞKANI YETKİSİ

Teklifle Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'nun yapısı ve işleyişinde de önemli değişiklikler yapılıyor. Halen MİT Müsteşarının Başkanlığında çalışan Kurul, üç ayda bir, MGK Genel Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya Yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in ilgili başkanları ile MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu görevlilerinin katılımıyla toplanıyor.

Teklifle Kurul'un başkanı artık Başbakan olacak. Ayrıca MGK ve Genelkurmay temsilcilerinin kurulda yer alacaklarına ilişkin düzenleme de çıkarılıyor. Buna göre Kurul'a kimlerin katılacağına Başbakan karar verecek. Başbakan uygun görmediği takdirde Emniyet, Genelkurmay ve MGK temsilcileri toplantıya alınmayacak. Teklifle Kurul'un aldığı kararların "bağlayıcı" olduğu da hüküm altına alınıyor.

Kararları bağlayıcı olan Kurul'un görev ve yetkileri de değiştiriliyor. Buna göre Kurul "Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak, istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemekle" yetkili olacak.

SAHTE ŞİRKET, DERNEK KURABİLECEK

Teklifle ayrıca MİT'e "tüzel kişilik" kurma yetkisi de veriliyor. Teklifle "İstihbari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir" hükmü yer alıyor. Buna göre MİT teşkilat bağlantısını gizleyerek, yani sahte dernek, vakıf, sendika, şirket vs. kurabilecek. Bunları kurarken sahte evrak da üretebilecek.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCILARIN KADERİ DE MİT'TE

Teklife göre MİT "Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte" bulunabilecek. Böylece MİT, Türkiye'deki yabancılara ilişkin her türlü tasarrufta yetki sahibi olabilecek.

KEMAL GÖKTAŞ  / VATAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.