Yeni Yargı Paketine Hukuk ve Hayat Derneği'nden Tepki
Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği, Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­’nin ge­ti­ril­di­ği ye­ni ka­nu­nu eleş­tir­di. Der­nek, ka­nun­la il­gi­li “Ör­ne­ğin An­ka­ra gi­bi yıl­da 100 bin­den faz­la sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın yü­rü­tül­dü­ğü bir il­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ku­ru­la­cak 4 ya da 5 ha­kim 100 bin so­ruş­tur­ma üze­rin­de tek yet­ki­li mer­ci­i ola­ca­k” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

>> Yeni Yargı Paketi TAM METİN

 Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Ya­sa İz­le­me Ko­mi­te­si 6545 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nu İle Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun ile il­gi­li ya­zı­lı açık­la­ma yap­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın da­ha ön­ce di­le ge­tir­di­ği söz­le­ri­ne atıf ya­pı­lan açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di:

BAŞBAKAN’IN İLAN ETTİĞİ....

 "Bu ka­nun, Baş­ba­ka­n’­ın 'Şim­di yap­tı­ğı­mız ba­zı ya­sal dü­zen­le­me­ler Cum­hur­baş­ka­nı­’nın önün­de. Onay­la­nın­ca, hız­lı adım­lar atı­la­cak. Bin­ler­ce da­va aça­ca­ğız. Bir pro­je ge­liş­ti­ri­yo­ruz. O bi­tin­ce sü­reç hız­la­na­cak' sö­zü üze­ri­ne da­ha da önem­li ha­le gel­di.

 Baş­ba­kan, açık­ça ta­ra­fı ol­du­ğu­nu ilan et­ti­ği ad­li so­ruş­tur­ma­lar­da şüp­he­li­le­rin tu­tuk­lan­ma­ma­sın­dan ra­hat­sız­lı­ğı­nı Ana­ya­sa­’da­ki kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı il­ke­si­ni yok sa­ya­rak her fır­sat­ta ifa­de edi­yor. AKP, son ya­sal de­ği­şik­lik­ler ile so­ruş­tur­ma aşa­ma­sın­da adil yar­gı­la­ma­yı et­ki­le­me­yi suç ol­mak­tan çı­ka­ra­rak hem Ada­let Ba­ka­nı Boz­dağ hak­kın­da­ki fez­le­ke­le­ri hü­küm­süz ha­le ge­tir­di hem de hü­kü­me­te so­ruş­tur­ma­la­ra da­ha ra­hat mü­da­ha­le et­me­nin ze­mi­ni­ni ha­zır­la­mış ol­du.”

"HAKİMLİĞİ CEZALANDIRIYOR"

 Ya­sa­da­ki iti­raz usu­lü­nü dü­zen­le­yen hü­küm sis­te­min tu­tuk­la­ma ve tu­tuk­lu bı­rak­ma üze­ri­ne ku­rul­du­ğu­nu ifa­de eden der­nek, "Ya­sa, 'İti­raz üze­ri­ne ilk de­fa sulh ce­za hâ­kim­li­ği ta­ra­fın­dan ve­ri­len tu­tuk­la­ma ka­rar­la­rı­na iti­raz edil­me­si du­ru­mun­da  (a) ben­din­de­ki usul uy­gu­la­nır. An­cak, ilk tu­tuk­la­ma ta­le­bi­ni red­de­den sulh ce­za hâ­kim­li­ği, tu­tuk­la­ma ka­ra­rı­nı iti­raz mer­ci­i ola­rak in­ce­le­ye­mez' di­yor. Bu sis­tem tu­tuk­la­ma ta­le­bi­ni red­de­den ha­kim­li­ği ce­za­lan­dı­rı­yor" de­di.

ÖZEL YETKİDEN KAÇARKEN

 "Ka­nun­da­ki yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na açık­ça ay­kı­rı bir dü­zen­le­me ise Sulh Ce­za Ha­kim­lik­le­ri­’nin sa­yı­sı­nı be­lir­le­me ve kur­ma yet­ki­si­nin HSYK’­ya de­ğil, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ril­miş ol­ma­sı" ifa­de­si­nin yer al­dı­ğı açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di:

 "Ya­ni yü­rüt­me or­ga­nı olan Ada­let Ba­kan­lı­ğı'na mah­ke­me kur­ma yet­ki­si ve­ril­miş, Cum­hur­baş­ka­nı da bu dü­zen­le­me­de hiç­bir sa­kın­ca gör­me­yip onay­la­mış. Bu du­rum­da ör­ne­ğin An­ka­ra gi­bi yıl­da 100 bin­den faz­la sav­cı­lık so­ruş­tur­ma­sı­nın yü­rü­tül­dü­ğü bir il­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ku­ru­la­cak 4 ya da 5 ha­kim 100 bin so­ruş­tur­ma üze­rin­de tek yet­ki­li mer­ci­i ola­cak, ya­ni özel yet­ki­den ka­çar­ken sü­per yet­ki­ye ya­ka­lan­mış ola­ca­ğız.”

‘SULH CEZA HÂKiMLiKLERi MUTLAK OTORiTE HALiNE GETiRiLiYOR’

Yasayla, her bireyin haklarını ve hukuki güvenliğini etkileyecek çok önemli yenilikler getirdiğini belirten dernek açıklamasında şöyle denildi:
 Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılıyor yani artık hakaret, basit yaralama, tekzip talepleri gibi dava ve işlere bakan Sulh Ceza Mahkemeleri yok, bu dava ve işlere de Asliye Ceza Mahkemeleri bakacak.

TEK YETKİLİ OLACAK

 Sulh Ceza Mahkemeleri yerine ceza soruşturmalarında alınması gerekli olan gözaltı, yakalama, arama, tedbir ve en önemlisi de tutuklama gibi güvenlik tedbirleri konusunda karar verecek ve bu kararlara yapılan itirazları inceleyecek Sulh Ceza Hakimlikleri kuruluyor.
 Yine daha önce Ağır Ceza Mahkemesi heyetlerinin yetkisinde olan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilen takipsizlik kararlarına yapılan itirazları da yeni kurulan Sulh Ceza Hakimlikleri karara bağlayacak.
 Bu sistem ile Sulh Ceza Hakimlikleri, ceza soruşturmaları üzerine mutlak bir otorite haline getirilmiş oluyor.

KAPALI DEVRE SİSTEM

 Yıllardır uygulanan sistemde Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından verilen güvenlik tedbiri kararlarına yapılan itirazları üst mahkeme olan Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri karara bağlıyordu. Bu sistem hem çoğulçu hem de daha şeffaftı.
Yine bu itiraz prosedürü ile herkes dava ve talebini bir üst yargı merciine taşıyabilme hakkını da kullanmış oluyordu. Yeni sistemde bu yargısal süreçte (itiraz) Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri tamamen devre dışı bırakılarak Sulh Ceza Hakimliği kararına yapılan itirazı yine Sulh Ceza Hakimi’nin inceleyip nihai ve kesin kararı vereceği kapalı devre bir sistem kurulmuş oluyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı

 Böylelikle hakkında tutuklama gibi önemli bir güvenlik tedbiri verilmiş bir kişi bu karara karşı üst derece mahkemesine itiraz etme hakkı ortadan kaldırılmış oluyor. Oysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin EK 7 nolu protokolünde “Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı” yer almakta olup yeni yasa ile cezai güvenlik tebdirleri bakımından iki dereceli sistem ortadan kaldırılmış oluyor. Düzenleme bu yönüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açıkça aykırılık içeriyor.


BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.