Cezaevi katiplerinin özel hizmet tazminatı
Hali hazırda yürürlükte bulunan 2006 tarihli zam ve tazminat kararnamesinde, Adalet tazminatının kimlere ödeneceği "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde yer almaktadır.
 
Bu bölümde zabıt katileri için özel düzenleme yapılırken cezaevi katipleri özel bir düzenleme yapılmamıştır.
 
İlgili bölüm şu şekildedir:
 

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli,idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan;

 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;
 a- Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı............................................................... : 180
 b- Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;
-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 175
-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 155
-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 130
-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 120
-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 110
-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 70
 c- Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;
-1 inci dereceden aylık alanlar.......................................................................................... : 165
-2 nci dereceden aylık alanlar........................................................................................... : 145
-3 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 125
-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................ : 115
-5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar........................................................................... : 105
-Diğer derecelerden aylık alanlar..................................................................................... : 65
 d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar: 110
e- Zabıt Katiplerinden;
-1, 2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................: 100
-4 üncü dereceden aylık alanlar........................................................................................: 75
-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.................................................................................: 56
-Diğer derecelerden aylık alanlar......................................................................................: 54
 f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından;
-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar....................................................................: 100
-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................: 75
-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 66
-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 64
g- Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan);
-1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar....................................................................: 100
-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar ................................................................................: 58
-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 56
-Diğer derecelerden aylık alanlar...................................................................................... : 54
 2- (Mülga: 3.1.2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı BKK)
 3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik
 Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personelden;
-1-4 üncü derecelerden aylık alanlar................................................................................ : 56
-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar................................................................................. : 55
-Diğer derecelerden aylık alanlar......................................................................................: 53
 4- Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından;
 a- Özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri, D ve F tipi cezaevleri ile Ankara kapalı, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13'er,
 b- Diğer cezaevlerinde görevli olanlar ile 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurulan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde görevli olanların tazminat oranlarına 10'ar,
puan ilave edilir.
 

Konuya ilişkin Danıştay kararı şu şekildedir:
 

T.C.
DANIŞTAY
 
İkinci Daire

 
Esas No : 2008/2591
Karar No : 2012/391
 
Özeti : Kadro unvanı cezaevi katibi olan davacıya, zabıt katipleri için öngörülen Adalet Hizmetleri Tazminatı oranı üzerinden ödeme yapılmasına mevzuat hükümlerine göre olanak bulunmadığından, aksi yönde verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmediği hakkında.
 
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Malatya Valiliği
 
Karşı Taraf : ... E Tipi Cezaevi Müdürlüğü
 
İsteğin Özeti : Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 29.11.2005 günlü, E:2005/357, K:2005/1442 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
 
Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.
 
Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Özyiğit
 
Düşüncesi : idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
 
Danıştay Savcısı : Mehmet Ali Samur
 
Düşüncesi : Cezaevi katibi olarak 3. dereceden aylık aldığı anlaşılan davacının, zabıt katipleri için öngörülen Adalet Hizmetleri Tazminatı'nın ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemi iptal eden, tazminat isteminin de kabulüne hükmeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarlarda zam ve tazminat verileceği 6.2.2004 tarih ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ekli III sayılı Cetvelin F Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (e) bendinde zabıt kâtiplerinden 1,2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlara %100, 4 üncü dereceden aylık alanlara %75, 5-9 uncu dereceden aylık alanlara % 56, anılan bölümün (g) bendinde ise, "Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanmayanlardan); 1 -4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlara %100, 1-4 üncü dereceden aylık alanlara %58, 5-9 uncu derecelerden aylık alanlara da %56 oranında Adalet Hizmetleri Tazminatı ödeneceği öngörülmüştür.
 
Olayda, zabıt kâtipleri yönünden esas alınacak adalet hizmetleri tazminatı yukarıda bahsi geçen Bakanlar Kurulu kararına ekli III sayılı Cetvelin F Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (e) bendinde belirlenmiş olup, cezaevi katibi olarak 3.dereceden aylık aldığı anlaşılan davacının bu bend kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından ve (g) bendinde yer alan aylık aldığı derece karşılığında öngörülen adalet hizmetleri tazminatı oranı üzerinden ödeme yapılması gerekeceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 
Belirtilen nedenlerden dolayı, temyiz isteminin kabulü suretiyle idare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce, 13.4.2011 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:
 
Dava; davacının, Malatya E Tipi Ceza infaz Kurumunda Cezaevi Katibi olarak görev yapmakta iken, Adalet Hizmetleri Tazminatının zabıt katipleri için öngörülen %100 oranı üzerinden ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
 
Malatya idare Mahkemesi'nin 29.11.2005 günlü, E:2005/357, K:2005/l 442 sayılı kararıyla; 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8501 sayılı Kararda yer alan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, ilgililerin ancak söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlarıyla öngörülen şartları taşımaları halinde Adalet Hizmetleri Tazminatı oranından yararlanmalarının mümkün olduğu, bu durumda, 3. dereceden aylık alan ve zabıt katibi olarak görev yapan davacının, yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararlarına ekli III sayılı Cetvele göre Adalet Hizmetleri Tazminatının % 100 oranında ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulüyle, söz konusu tazminatın idareye başvurduğu 4.2.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.
 
Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu öne sürmekte ve İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi ile "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında yeniden düzenlenen 152. maddesinin II - Tazminatlar başlıklı kısmında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği belirtilmiş; aynı kısmın G. Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünün ( a ) bendinde, Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, II ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, idari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumlan ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden; a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180'ine kadar tazminat ödenebileceğine yer «
 
verilmiş; III - Ortak Hükümler başlıklı kısmında ise, bu tazminatların, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda ödeneceği ile ödeme usul ve esaslarının, ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.
 
657 sayılı Yasa'nın 152. maddesinden de görüleceği üzere, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda ve hangi oranlarda özel hizmet tazminatı ödeneceği hususunda Bakanlar Kuruluna takdir yetkisi verilmiş olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun anılan 152. maddesine dayanılarak çıkarılan ve dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan, 24.2.2005 günlü, 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 14.2.2005 günlü, 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli III. Diğer Tazminatlar başlıklı Cetvelin F. Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünün 1. maddesinin (e) bendinde, zabıt katiplerinden 1, 2 ve 3'üncü dereceden aylık alanların yararlanacakları tazminat oranı % 100; (g) bendinde ise, diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan) 1-4'üncü dereceden aylık alanların faydalanacakları tazminat oranı % 58 olarak belirlenmiştir.
 
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Ceza infaz Kurumu Katibi olarak görev yaptığı dönemde, 3. dereceden aylık aldığından bahisle, Adalet Hizmetleri Tazminatının zabıt katipleri için öngörülen % 100 oranı esas alınarak verilmesi amacıyla yaptığı başvurunun dava konusu işlemle reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
 
Olayda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinde yer alan "görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi" ölçütler dikkate alınmak suretiyle hazırlanan ve dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli III. Diğer Tazminatlar başlıklı Cetvelin F. Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünün 1. maddesinin (e) bendinde sadece zabıt katipleri yer almış, anılan bentte cezaevi katiplerine yer verilmemiştir.
 
Buna göre, cezaevi katipleri ile zabıt katiplerinin yapmış oldukları görevin, önem, sorumluluk ve niteliği ile görev yerlerinin farklı olduğu dikkate alındığında, 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli III sayılı Cetvelin F. Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünde her iki personel grubu için farklı oranlarda tazminat ödenmesinin öngörülmesinin 657 sayılı Yasa'nın 152. maddesiyle verilen yetkiye aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Bu durumda, kadro unvanı Cezaevi Katibi olan davacıya, zabıt katipleri için öngörülen Adalet Hizmetleri Tazminatı oranı üzerinden ödeme yapılmasına mevzuat hükümlerine göre olanak bulunmadığından, aksi yönde verilen Mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.
 
Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 29.11.2005 günlü, E:2005/357, K:2005/l 442 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 30.1.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.