Anayasa Mahkemesi'nden iki önemli iptal
Oya ARMUTÇU

AYM, hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin Arabuluculuk Kanunu’na vize verirken, iki kısmi iptal kararı aldı. Danıştay 13. Dairesi’nin başvurusu üzerine Kamu İhale Kanunu’ndaki deneyimsiz mühendislerin mezuniyetlerinden itibaren geçen her yılın iş deneyimlerine sayılacağına ilişkin düzenleme kısmen iptal edildi. İstanbul 5. Vergi Mahkemesi Mahkemesi’nin başvurusu üzerine ise İdari Usül Kanunu’nun, idarenin haciz işlemlerinde kesin kararı beklemesinin iptali kararlaştırıldı.

İstanbul 5. Vergi Mahkemesi ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir” biçimindeki son cümlesinin iptaline karar verilmesi istedi. AYM düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.

DENEYİMSİZ MÜHENDİS MADDESİNE İPTAL

Danıştay 13. Dairesi, Kamu İhale Kanunu’nda 2008’de 5812 sayılı kanunla yapılan deneyimsiz mühendislere ilişkin 62/1-h fıkrasını AYM’ye taşıdı. Bu fıkrada iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların aldıkları lisans eğitimine uygun yapım ihalelerine başvurularında toplam 15 yılı geçmemek üzere mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için 122 bin 387 liralık iş deneyimi olarak dikkate alınacağı düzenleniyordu. Danıştay, bu iş deneyimine sayılmanın her iki ortağın da mühendis olduğu tüzel kişiliklerde uygulanacağı düzenlemesini anayasaya aykırılıktan AYM’ye taşıdı. Danıştay, “Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az yüzde 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup yüzde 50-50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir” biçimindeki son cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istedi. AYM, esas incelemeyi “veya her iki ortağın da mühendis olup yüzde 50-50 ortak olduğu” ibaresi ile sınırlı olarak yaptı ve iptal kararı verdi. AYM iş deneyimine ilişkin bu maddeyi ortak mühendis büroları yönünden anayasaya aykırı buldu ve kısmen iptal etti. İptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi.


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

Verilen Kararın Sonucu


2012/66

Danıştay Onüçüncü Daire

4.1.2002 günlü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci fıkrasının “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” biçimindeki birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

- REDDİNE,

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,


2012/75

Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 119 milletvekili

3.5.2012 günlü, 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 22.12.1934 günlü, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

- REDDİNE,

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE,


2012/91

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ile birlikte 118 milletvekili

31.5.2012 günlü, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle 2.7.1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (8) SAYILI TARİFE’sine eklenen “XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:bölümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

- REDDİNE,

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

4.

2012/94

Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 118 milletvekili

7.6.2012 günlü, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun;

1- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

2- 4. maddesinin,

3- 5. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

4- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

5- 13. maddesinin,

6- 15. maddesinin (1), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının,

7- 16. maddesinin,

8- 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

9- 18. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

10- 19. maddesinin,

11- 20. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin,

12- 21. maddesinin,

13- 23. maddesinin (1) numaralı fıkrasında geçen, “Arabuluculuk eğitiminin Bakanlıktan izin alarak verilebileceği” ibaresinin,

14- 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “…eğitim faaliyetlerinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına rapor sunulacağı” ibaresinin,

15- 30. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

16- 31. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

17- 33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal

6325 sayılı Kanun’un;

A-1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

B-4. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

C-5. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

D-9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

E-13. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

F-15. maddesinin (1), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

G-16. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

H-17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

I-18. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

J-19. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

K-20. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

L-21. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

M-23. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler.” biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

N-26. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunar.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

O-30. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

P-31. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

R-33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

- Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE,

5.

2012/104

Danıştay Onüçüncü Daire

4.1.2002 günlü, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının, 20.11.2008 günlü, 5812 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinin “…Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” biçimindeki son cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

4734 sayılı Kanun’un 62. maddesinin birinci fıkrasının 5812 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinin;

A- “Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.”biçimindeki son cümlesine ilişkin esas incelemenin, “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…”ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,

B- “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının 5812 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen (h) bendinde yer alan “…veya her iki ortağın da mühendis olup % 50 - % 50 ortak olduğu…” ibaresine yönelik iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

6.

2012/107

İstanbul 5. Vergi Mahkemesi

6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” biçimindeki son cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

- İPTALİNE,

Hürriyet

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.