AYM, 17 dosyayı karara bağladı
 
Anayasa Mahkemesi, 3 Eylül 2015 Perşembe günü saat 09.30'da yapılan mahkeme toplantısında görüşülen dosyalar ve sonuçlarını açıkladı.

Ma

ıhkeme Toplantısında Görüşül«

in Dos'

yalar ve Sonuçları (*)

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2015/68

Askeri Yargıtay 1. Dairesi

22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun, 22.3.2000 tarihli ve 4551 sayılı Kanun'un 31. maddesiyle değiştirilen 153. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

2

2015/69

Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Kanun'un 40. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince yöntemine uygun olmadığından, esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

3

2015/70

Karşıyaka 6. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun;

1- 50. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

2- 58. maddesinin (3) numaralı fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE,

4

2015/71

Ankara

Milletvekili

Levent GÖK,

İstanbul

Milletvekili

Engin ALTAY,

Manisa

Milletvekili

Özgür ÖZEL

ile birlikte 114

milletvekili

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14.7.2015 tarihli 7. Birleşiminde açılan usul tartışması sonucunda ortaya çıkan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak Halkların Demokratik Partisi Grubu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna düşen üyelik için yapılacak seçimde her iki partiden ikişer adayın adına birleşik oy pusulasında yer verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı işleminin,

2. 14.7.2015 tarihli ve 1096 sayılı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'nın, Arif FIRTINA'nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin bölümünün,

şekil bakımından iptallerine ve 1096 sayılı TBMM Kararı'nın, Arif FIRTINA'nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin bölümünün yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Şekil bakımından iptal taleplerinin görevsizlik nedeniyle REDDİNE,

5

2015/72

Danıştay

Onüçüncü

Daire

11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan "...veya yetkilendirilmiş veteriner hekim..." ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6

2015/73

Danıştay

Onüçüncü

Daire

2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 569. maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Aşağıdaki hallerde sorumlulara beşyüzbin Türk Lirası idaripara cezası verilir:" ibaresinin bendin (1) numaralı alt bendi yönünden iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

7

2015/74

Danıştay

Onüçüncü

Daire

2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 569. maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Aşağıdaki hallerde sorumlulara ikiyüzellibin Türk Lirası idari para cezası verilir:" ibaresinin bendin (1) numaralı alt bendi yönünden iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2015/73 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

8

2015/75

Danıştay

Onüçüncü

Daire

2.3.2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 569.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 14. ve 15. maddeler yönünden iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

- 2015/73 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

9

2015/76

Danıştay

Onüçüncü

Daire

4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

10

2015/77

Danıştay

Onüçüncü

Daire

6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 65. maddesinin (11) numaralı fıkrasının "Borsalara karşı açılacak davalar adli yargıda görülür." biçimindeki birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, başvuran Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

11

2015/78

Sivas İdare Mahkemesi

4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun, 27.3.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun'un 32. maddesiyle eklenen geçici 27. maddesinin birinci cümlesinde yer alan "...kadrolarında bulunanlar dışında kalanlar ile 01/01/2015 tarihi itibarıyla İkinci,...", ".Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini ihraz edenlerden..." ve ".resen emekliye sevk edilebilir." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

- 2015/41 Esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE.

12

2015/79

Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

13

2015/80

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ".her türlü borçlanma süreleri hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

14

2015/81

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ".her türlü borçlanma süreleri hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

15

2015/82

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ".her türlü borçlanma süreleri hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

16

2015/83

Siirt 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mahkemesi Sıfatıyla)

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 32. maddesinin, 17.4.2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ".her türlü borçlanma süreleri hariç." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

- İtiraz başvurusunun, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 40. maddesinin (4) ve 41. maddesinin (2) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE,

17

2015/84

Adana 5. İcra

Hukuk

Mahkemesi

16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun, 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun'un 38. maddesiyle değiştirilen 36. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

5502 sayılı Kanun'un, 6552 sayılı Kanun'un 38. maddesiyle değiştirilen 36. maddesinin;

A- Birinci ve üçüncü fıkraları ile ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümle ve fıkralara ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B- İkinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin, Anayasa'nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince esas incelemeye geçilmeksizin REDDİNE,

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.