AYM'den cinsel suçlarla ilgili flaş iptal kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun çocuklara yönelik cinsel istismarlara verilecek cezayı belirleyen 103.  maddesinin 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine  hükmetti.

Türk Ceza Kanunu'nun 18 Haziran 2014 tarihinde değiştirilen söz konusu  fıkrası, cinsel istismarın "vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması"  suretiyle yapıldığının belirlenmesi durumunda bu fiili gerçekleştiren kişilere  mahkemeye hiçbir takdir yetkisi tanımadan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini  öngörüyor.

AYM, söz konusu fıkranın "mahkemeye olaya özgü takdir marjı  tanımadığı" ve "onarıcı hukuk kurumları öngörmediği" gerekçeleriyle Anayasa'nın  2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğine karar verdi.

AYM tarafında oy çokluğuyla alınan 12 Kasım tarihli karar Resmi  gazete'de yayımlandı. Söz konusu fıkra hakkında verilen iptal hükmü 1 yıl sonra  yürürlüğe girecek.

İptal başvurusunun gerekçesi

AYM'nin iptal kararı, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni getirilen  düzenlemenin hukuk devletinde olması gereken adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle suç  ve cezaların orantılılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle yaptığı başvurusu  üzerine alındı.

Mahkeme tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, kırsal kesimlerde küçük  yaşta evliliklerin, şehirlerde ise yaşı küçük çocukların cinsel  birlikteliklerinin yaygın olduğu ve çocuk sanıkların, yaşı küçük çocuklarla  cinsel ilişkinin ağır yaptırımının bulunduğunu bilmediği belirtildi. Ayrıca, bu  konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların olmadığı ve çocukların yüksek  cezalarla karşılaşmasının vicdanları zedelediği kaydedildi.

Söz konusu kanun maddesinin değişiklik yapılmadan önceki halinde  cinsel istismarın vücuda organ veya benzer bir cisim sokulması suretiyle  yapılmasına verilen ceza 8 ila 15 yıl olarak belirlenmişti. Maddenin  değişiklikten önceki 6. fıkrasındaysa suç sonucunda mağdurun beden veya ruh  sağlığının bozulması bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenerek, bu suçun 15  yıldan az olamamak üzere cezalandırılması hükmü getirilmişti.

Yeni düzenleme vücuduna zorla bir organ veya cisim sokulan çocukların  her durumda beden ve ruh sağlığının bozulduğu kabul edilerek, bu suçun 16 yıldan  az olmamak üzere cezalandırılmasını öngörüyor.

Yeni düzenlemenin dayandığı kuralın fiilin farklı yaş gruplarındaki  mağdurlara karşı işlenmesi, failin yaşı, mağdurun yaşının ikmali ile  birlikteliğin evliliğe dönüştürülmesi gibi her bir somut olayın özellikleri  dikkate alınarak ceza tayin edilmesi veya onarıcı adalet kurumunun uygulanmasını  ortadan kaldırdığına işaret edilen AYM kararında, bu kuralın bazı durumlarda  somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması  gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucu  ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahip olduğu vurgulandı.

Kararda, "Kural bu haliyle ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk  devleti ilkesine aykırılık taşımaktadır" ifadesi yer aldı.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINA İLİŞKİN KARARLARIN BASIN DUYURUSU

(2015-101 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız)

(2015-100 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız)

Anayasa Mahkemesi 12.11.2015 tarihli toplantısında, cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda;

1- Sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını düzenleyen 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan 103. maddesinin iki numaralı fıkrasının iptal talebinin reddine,

2- Onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacağını düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ise iptaline,

karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kurallar

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasında cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasında ise aynı eylemin gerçekleştirilmesi durumunda onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına,

hükmolunacağı düzenlenmiştir.

Başvuru Gerekçeleri

1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasına yönelik başvuru gerekçesi

Başvuru kararında özetle, itiraz konusu kuralın, çocuk yaşta gerçekleştirilen evliliklerin önüne geçilmesi ve çocuklara karşı cinsel istismarın önlenmesi nihai amacını taşıdığı, buna rağmen evlilik birliği devam eden ve bu birlik içinde çocuk sahibi olan ailelerde küçük yaşta evlenilmiş olması nedeniyle babanın ceza yaptırımına tâbi tutulmasının ülkenin sosyal ve kültürel yapısıyla bağdaşmadığı, halen evli olan şahısların durumları için farklı bir yaptırım belirlenmediği için kutsal aile kurumunu koruma imkânının ortadan kalktığı, küçük yaşta bir kıza zorla tecavüz eden bir kişi ile toplumsal alışkanlıkları gereği geleneklere göre yaşı küçük biri ile evlenen ve çocuk sahibi olan kişinin aynı yaptırıma tâbi tutulmasında kamu yararı bulunmadığı, adalet ve hakkaniyet ölçülerinin gözetilmediği, evlilik birliği içerisindeki kadının ve çocuğun haklarının ağır derecede zedelendiği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 10. ve 41. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline yönelik başvuru gerekçesi

Başvuru kararında özetle itiraz konusu kuralla cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası şeklinde belirlenen yaptırımın alt sınırının 6545 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten önce sekiz yıl olduğu, yaptırımın alt sınırının sekiz yıldan onaltı yıla çıkarılmasının hukuk devletinde olması gereken adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile suç ve cezaların orantılılığı ilkeleriyle bağdaşmadığı, kırsal kesimlerde küçük yaşta evlendirmelerin yaygın olduğu, şehirlerde ise yaşı küçük çocukların cinsel birlikteliklerinin yaygın olduğu, çocuk sanıkların yaşı küçük çocuklarla cinsel ilişkinin ağır yaptırımını bilmediği, bu konuda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların olmadığı, çocukların yüksek cezalarla karşı karşıya kalmasının vicdanları zedelediği, düzenlemenin önceki halinde mağdurun ruh sağlığının bozulmaması halinde faile sekiz yıldan başlayan ceza verilirken düzenlemenin yeni halinde mağdurun ruh sağlığının bozulup bozulmadığına bakılmaksızın faile onaltı yıldan az olmamak üzere hapis cezası verildiği, ayrıca yakın yaşta olan mağdurlara karşı yapılan eylemlere çok farklı cezai müeyyideler bağlanmasının dolaylı olarak eşitsizliğe yol açtığı belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte bulunan 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasına yönelik başvuru bakımından

Anayasa Mahkemesine göre itiraz konusu kurallarla, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tüm çocukların cinsel dokunulmazlığı ile beden ve ruh bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır. Çocukların kendilerini korumalarındaki zorluk cinsel istismarın kolay biçimde işlenmesine neden olmakta ve bu suçlar çocukların psikolojileri ile fizyolojilerinde yetişkinlere göre daha ağır etkiler bırakabilmektedir. Bu bağlamda söz konusu suçların işlenmesini önleyici ve caydırıcı nitelikte tedbirlerin alınması Devletin pozitif yükümlülüklerindendir. Anayasa’da olduğu gibi çocukların korunmasına yönelik tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile konuya ilişkin tüm uluslararası metinlerde çocukların cinsel istismarı ve cinsel sömürüsü hakkında etkili ve caydırıcı cezalar düzenlenmesi de dâhil olmak üzere devletlerin bu konudaki tedbirleri almaları gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda kanun koyucunun, küçüklerin biyolojik ve psikolojik gelişimlerine ilişkin bilimsel veriler ile toplumda geçerli genel ahlak ve kültürel koşulları gözeterek cinsel istismar suçunun nitelikli halini, suçun unsurlarını, işleniş biçimini ve topluma verdiği zararı dikkate alarak bir yaptırım belirlemesi takdir yetkisi kapsamındadır.

Çocukların cinsel istismara uğramalarını önlemeyi amaçlayan kanun koyucu tarafından, söz konusu suçun işlenmesini kolaylaştıran bir konuma sahip olan faillerin farklı konumlarının gözetilerek bu kişilerin farklı kurallara tabi kılınması ve cezalarının artırılması dışında, bu suçu işleyen failler arasında bir ayrım gözetilmeksizin bu kişilerin cezai sorumlulukları bakımından aynı kurallara tabi tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır.

Ayrıca çocuğun cinsel istismarı suçunun öngörülmesi suretiyle öncelikle çocukların beden ve ruh sağlıklarının korunması amaçlanmakla birlikte, çocukların aile içindeki önemi ve konumları gözetildiğinde bu korumanın aynı zamanda ailenin korunması anlamını taşıdığı açıktır. Cinsel istismara uğrayan çocuklar açısından bu eylemin yaşam boyu sürecek etkileri gözetildiğinde, bu kişilerin eylem tarihi itibarıyla aile hayatlarının olumsuz etkileneceği gibi mağdur çocukların ergin olduklarında kuracakları aile hayatları yönünden de bu olumsuz etkilerin devam etmesi söz konusudur. Bu çerçevede, failin ve mağdurun cinsiyetinin bir öneminin bulunmadığı söz konusu suçta, kanun koyucu tarafından yalnızca mağdurun çocuk olmasının esas alınması suretiyle ve çocuğun korunması amacıyla, ceza yaptırımlarının taşıması gereken ödetici, önleyici ve caydırıcı niteliklerin gözetilerek bu suçu işleyenlerin sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının öngörülmesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve Devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlü kılındığının belirtildiği Anayasa’nın 41. maddesi hükmüne aykırılık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 10., ve 41 maddelerine aykırı bulunmayarak iptal talebinin reddine karar verilmiştir.

2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinin (2) numaralı fıkrasının iptaline yönelik başvuru bakımından

Anayasa Mahkemesine göre suç ve suçluyla mücadele ve cezanın ıslah amacı ve ceza hukukunun temel ilkeleri gözetildiğinde, suç tipine göre fiil ile öngörülen yaptırım arasında makul ve hakkaniyete uygun bir denge bulunmalı ve kanun koyucunun belirlediği yaptırım, cezalandırmada güdülen amaçla ölçülü olmalıdır. Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesinin ağır bir yaptırıma bağlanmasının çocuğun etkin bir şekilde korunması amacını gerçekleştirmeye yönelik olduğunda şüphe yoktur. Ancak olaya özgü takdir yetkisi kullanma imkânı tanımayan ve onarıcı hukuk kurumları öngörmeyen kural, fiilin farklı yaşlarda mağdurlara karşı işlendiği veya failin de küçük olduğu ya da fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin edilmesi veya onarıcı adalet kurumlarının uygulanması imkânını ortadan kaldırmakta ve bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahip bulunmaktadır. Bu nedenle kuralda belirlenen ceza miktarı, her somut olayda ceza ile ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirebilecek ölçü ve orantıda değildir. Kural bu haliyle ölçülü kabul edilemeyecek bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırılık taşımaktadır.

Sonuç olarak itiraz konusu kural Anayasanın 2. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiş ve iptal kararının Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.


>> KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kezban 2 yıl önce

Bu işe kamu davası giriyor mu ama karsidaki kizla evlilik yapmadi ama davacı yok 7 sene 7 ay 20gun ceza aldi yatari 4 sene 1 ay yatari var cikar mi ki böyle bir şey ciksa