AYM: Sigara harcamaları parti gideri olamaz
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi'nin Halkın Kurtuluş Partisi, Ebedi Nizam Partisi ve Aydınlık Türkiye Partisi'ne ilişkin 'yaptığı Siyasi Parti Malî Denetimi' sonuçları yer aldı. Karara göre Halkın Kurtuluş Partisi'nin 2008 yılı gelirleri 59 bin 510 lira, giderleri ise 58 bin 383 lira. Yüksek Mahkeme, partinin gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğunu tespit etti.

Ebedi Nizam Partisi'nin 2008 ve 2009 yıllarına ait kesin hesaplarında dikkat çekici bilgiler yer aldı. Anayasa Mahkemesi'nin incelemelerine göre 2008 yılı gelirleri 14 bin 740 lira olan Ebedi Nizam Partisi'nin gider toplamı ise 14 bin 737 lira. 2008 yılında il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından partinin sadece genel merkez gelir ve giderlerini inceleyen Yüksek Mahkeme, kayıtlarda gider defterine yazılan penye, prima, sigara ve traş bıçağı ile traş köpüğünü parti giderlerinden kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Parti yetkilileri, bu giderleri, "Genel Merkeze kuruluşa müteakip gelen partili ve gönüldaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Temsil ve Ağırlama aşamasındaki harcamaları içermektedir. Devam eden süreçte, bu konudaki temsil ve ağırlamaya yönelik ikramlara son verilmiş bulunmaktadır." diye açıkladı.

Ancak bu gerekçeyi kabul etmeyen Anayasa Mahkemesi, "Sözkonusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 102,84 lira'nin Hazine'ye irad kaydedilmesi gerekir." şeklinde karar verdi.

Ayrıca Ebedi Nizam Partisi'nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, partinin 2008 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz lirayı aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, 2009 yılında ise parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan pişmanlık zammı, gecikme zammı ile usulsüzlük cezalarının parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmadığına dikkat çekti.

Yüksek Mahkeme, kesin hesapta gösterilen giderlerden parti amacına uygun ve parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 871,44 lira karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine'ye irad kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi.
26 Temmuz 2012 PERŞEMBE
 

Resmî Gazete
 

Sayı : 28365
 


ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/30 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2012/6

Karar Günü: 11.7.2012

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımıyla 11.4.2012 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

“Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 59.510,91 TL, giderleri toplamının 58.383,62 TL olduğu ve 1.127,29 TL’nin nakit mevcudu olarak 2009 yılına devrettiği görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 14.944,40 TL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 14.550,00 TL’si bağış ve 394,40 TL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Halkın Kurtuluş Partisi’nin il örgütlerinin 2008 yılı gelirleri toplamı 44.566,51 TL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 37.657,73 TL’si bağış, 6.230,00 TL’si aylık aidat gelirleri, 226,00 TL’si giriş aidatı geliri ve 452,78 TL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 14.774,14 TL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 10.242,00 TL’si kira giderlerinden, 2.318,94 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 1.277,95 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden ve 935,25 TL’si haberleşme giderlerinden oluşmaktadır. 

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 170,26 TL’dir.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Halkın Kurtuluş Partisi’nin il örgütlerinin 2008 yılı giderleri toplamı 43.609,48 TL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 32.827,00 TL’si kira giderlerinden, 3.766,24 TL’si haberleşme giderlerinden, 144,03 TL’si kırtasiye ve büro giderlerinden, 223,23 TL’si temsil ve ağırlama giderlerinden, 191,73 TL’si taşıma giderlerinden, 165,00 TL’si bakım ve onarım giderlerinden, 6.015,75 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden, 66,50 TL’si vergi sigorta ve noter giderlerinden ve 210,00 TL’si demirbaş giderlerinden oluşmaktadır. 

İl örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 957,03 TL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu görülmektedir.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2008 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz TL’yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Halkın Kurtuluş Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

Parti’nin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 59.510,91 TL geliri ve 58.383,62 TL gideri ile 1.127,29 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 11.7.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ
 

Başkanvekili

Serruh KALELİ
 

Başkanvekili

Alparslan ALTAN
  
 

 
 

 
 Üye

Fulya KANTARCIOĞLU
 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR
 

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT
  
 

 
 

 
 Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ
 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ
 

Üye

Burhan ÜSTÜN
  
 

 
 

 
 Üye

Engin YILDIRIM
 

Üye

Nuri NECİPOĞLU
 

Üye

Hicabi DURSUN
  
 

 
 

 
 Üye

Celal Mümtaz AKINCI
 

Üye

Erdal TERCAN
 


Üye

Muammer TOPAL
 

Üye

Zühtü ARSLAN
 
26 Temmuz 2012 PERŞEMBE
 

Resmî Gazete
 

Sayı : 28365
 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2009/48 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2012/7

Karar Günü: 11.7.2012

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Ebedi Nizam Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Ebedi Nizam Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; 

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 14.740,00 YTL, giderleri toplamının 14.737,63 YTL olduğu ve 2,37 YTL nakit mevcudun 2009 yılına devrettiği görülmüştür.

Ebedi Nizam Partisi’nin 2008 yılında il ya da ilçe teşkilatı bulunmadığından sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiştir.

A- Genel Merkez Gelirlerinin İncelenmesi

Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 14.740,00 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın tamamı üye yıllık aidatından oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Genel Merkez Giderlerinin İncelenmesi

Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 14.737,63 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 2.321,75 YTL’si temsil ve ağırlama giderleri, 37,50 YTL’si kırtasiye ve büro giderleri, 704,50 YTL’si haberleşme giderleri, 9.600,00 YTL’si kira giderleri, 374,00 YTL’si bakım onarım giderleri, 1.650,20 YTL’si ısınma aydınlatma temizlik giderleri ve 49,68 YTL’si vergi sigorta noter giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 2,37 YTL’dir.

Ebedi Nizam Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Aşağıdaki kişisel harcamaların Parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Kişisel Harcamalara İlişkin Liste

Yevmiye Tarih No
 Faturayı Düzenleyen
 Fatura(Fiş) Tarih No
 İçerik
 Tutar
 

08.03.2008/33
 Koray mağazacılık
 53
 Penye
 10,00
 

09.03.2008/35
 Şeref Makromarket
 212
 Prima

Sigara
 23,99

4,80
 

03.09.2008/119
 Şeref Makromarket
 0008
 Sigara
 6,20
 

19.09.2008/123
 Şeref Makromarket
 0065
 Sigara
 6,20
 

18.10.2008/137
 Şeref Makromarket
 0040
 Sigara
 6,20
 

24.10.2008/141
 Kiler
 0103
 Sigara
 6,20
 

28.10.2008/145
 Şeref Makromarket
 0031
 Sigara
 6,20
 

07.12.2008/170
 Şeref Makromarket
 0041
 Sigara
 6,20
 

07.12.2008/171
 Şeref Makromarket
 0311
 Sigara

Traş Bıçağı

Traş Köpüğü
 3,75

8,95

3,75
 

19.12.2008/178
 Öğütler
 145
 Sigara
 4,80
 

22.12.2008/182
 Şeref Makromarket
 281
 Sigara
 4,80
 Toplam:    102,84 YTL

 

Parti yetkilileri “Genel Merkeze kuruluşa müteakip gelen partili ve gönüldaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Temsil ve Ağırlama aşamasındaki harcamaları içermektedir. Devam eden süreçte, bu konudaki temsil ve ağırlamaya yönelik ikramlara son verilmiş bulunmaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 102,84 YTL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Ebedi Nizam Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2008 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL’yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Ebedi Nizam Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 14.740,00 YTL gelir ve 14.737,63 YTL gider ile 2,37 YTL nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- Kesinhesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 102,84 YTL karşılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye irad kaydedilmesine,

11.7.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ
 

Başkanvekili

Serruh KALELİ
 

Başkanvekili

Alparslan ALTAN
  
 

 
 

 
 Üye

Fulya KANTARCIOĞLU
 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR
 

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT
  
 

 
 

 
 Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ
 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ
 

Üye

Burhan ÜSTÜN
  
 

 
 

 
 Üye

Engin YILDIRIM
 

Üye

Nuri NECİPOĞLU
 

Üye

Hicabi DURSUN
  
 

 
 

 
 Üye

Celal Mümtaz AKINCI
 

Üye

Erdal TERCAN
  
 

 
 Üye

Muammer TOPAL
 

Üye

Zühtü ARSLAN
  
 

 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.