'Görevde yükselmeye göre atamada 5. ve 6. bölge şartı aranmayabilir'
 T.C. DANIŞTAY Beşinci Daire


Esas No : 2011/439 Karar No : 2011/4929Özeti : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe her hangi bir atıfta bulunulmadığı hususu dikkate alındığında; kurum tarafından, kendi yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre ilan ettiği boş kadrolara atama yapılması gerekirken, kendi yönetmeliğinde yer almayan 5. ve 6. bölge hizmet zorunluluğu ileri sürülmek suretiyle, davacının, kuruluş müdür yardımcılığı görevine atanma isteğinin reddi yolunda kurulan dava konusu işlemde hukuka ve ilgili mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...
Karşı Taraf: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

( Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü)İsteğin Özeti : Malatya idare Mahkemesinin 29.11.2010 günlü, E:2010/744, K:2010/2468 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.Cevabın Özeti : Davacının temyiz isteminin reddi ile hukuk ve usule uygun olar idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği yolundadır.Danıştay Tetkik Hakimi : H. M.

Düşüncesi : Dava konusu uyuşmazlığı farklı mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirmek suretiyle hükme bağlayan Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.Danıştay Savcısı : S. Ü.Düşüncesi : Malatya II Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi'nde Sosyal çalışmacı olarak görev yapan, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olan davacının atamasının yapılmamasına ilişkin 8.2.2010 günlü, 90399 sayılı Genel Müdürlük işleminin iptali istemiyle açtığı davada; davanın reddi yolunda idare Mahkemesi'nce verilen kararın bozulması istenilmektedir.2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 32.maddesi uyarınca dava konusu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde Ankara idare Mahkemesi yetkili olup, bu nedenle aynı Kanunun 15/1-a maddesi uyarınca davanın yetki yönünden reddi ve dava dosyasının Ankara idare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken Malatya idare Mahkemesi'nce yetkisi dışında olan dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmiş olması karşısında temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.TÜRK MİLLETİ ADINAHüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:8.6.201 1 tarihli, 27958 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1. maddesi uyarınca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü hasım konumundan çıkarılıp, dava Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı husumetiyle incelenmesine karar verilerek, Başkan ...'ın ve Üye ...'un "2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunun 33. maddesinin 3. fıkrasına girmeyen uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Kanunun 32. maddesinin 1. ıkrası uyarınca işlemi kuran Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Ankara idare Mahkemesinin yetkili olduğu; davanın 2577 sayılı Kanunun 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Ankara idare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı" yolundaki usule ilişkin ayrışık oyuna karşılık, kararda yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına oyçokluğuyla karar verilerek işin esasına geçildi:Dava; Malatya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Aile Danışma Merkezinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan davacının, Kuruluş Müdür Yardımcılığı görevine atanma isteğinin reddine ilişkin Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 8.1.2010 günlü, 314 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen parasal kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.Malatya idare Mahkemesinin 29.11.2010 günlü, E:2010/744, K:2010/2468 sayılı kararıyla; 25.3.2009 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 1. maddesi ile 2.2.2008 günlü, 26775 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. ve 13. maddelerinde yer alan hükümlerden bahisle; yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda öncelikli olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 1. maddesindeki hükümlerin uygulanmasının gerektiği bu durumda ise davacının 1. bölge iller arasında bulunan Gaziantep'e, 3. bölge iller arasında bulunan Osmaniye1 ye ve 4. bölge iller arasında bulunan Kilis'e, Kuruluş Müdür Yardımcısı kadrosuna atanbilmesi için 5. ve 6. bölge illerle birlikte, diğer kadrolarda en az 4 yıl çalışmış olmasının zorunlu olduğu, davacının 6. hizmet bölgesinde olan ve halen görev yaptığı Malatya ilindeki hizmet süresinin belirtilen sürelerin altında olduğu, yine tercihte bulunduğu 5. bölge iller arasında bulunan Kahramanmaraş iline de sınavı 17. sırada kazanan ve puanı davacıdan daha yüksek olan adayın atanmış olması nedeniyle tercih ettiği illere atanmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.Davacı, dava konusu işlemde ve temyize konu kararda hukuka uygunluk bulunmadığını ileri sürerek, idare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Memurları ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına DairGenel Yönetmelik 18.4.1999 günlü, 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, kapsamının belirlendiği 2. maddesinin (a) bendinde de; 18.7.1984 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınarak, 15. maddesinde ise; kurumların bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konulan, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenleyecekleri hükme bağlamıştır.Söz konusu 15. maddenin vermiş olduğu yetki uyarınca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 20.9.2005 günlü, 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bu Yönetmeliğin 5/a-5. maddesinde ise Kuruluş Müdür Yardımcılığı görevi, görevde yükselmeye tabi kadrolar içerisinde sayıldıktan sonra 22. maddesinde de sınavı kazananların atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.Öte yandan; 657 sayılı Devlet memurları Kanunununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2. maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72. maddesine dayanılarak Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte de 25.6.1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş, 5. maddesinde ( 17.7.1999 - 99/13143 sayılı kararla değişik); Türkiye1 nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller graplandırılarak, gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte ise ; iller sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle (4) hizmet bölgesine ayrılmış olup, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikten farklı bir durum yaratılmıştır.Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 24.11.1998 tarihinde Adana il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde sosyal çalışmacı olarak kamu görevine başlayan davacının, değişik il ve birimlerde görev yaptıktan sonra Malatya İline atandığı ve Malatya Aile Danışma Merkezinde vekaleten Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekle iken, kurumun çeşitli birimlerde ihtiyaç duyduğu kadrolara atama yapılması amacıyla 26.9.2009 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavına kuruluş müdür yardımcılığı bölümünden katıldığı ve bu sınavdan 85 puan alarak 38. sırada kazandığı, tercihte bulunduğu illere atanma isteğinin ise dava konusu işlemle, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre tercihlerinin 5. ve 6. bölge hizmetleri içerisinde yer almadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dava konusu uyuşmazlık birlikte değerlendirildiğinde; davacının tercihte bulunduğu illere atanma isteğinin dayanağını davalı idare tarafından 26.9.2009 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınav sonuçlarının oluşturduğu tartışmasızdır. Başka bir ifadeyle; söz konusu sınavın tüm aşamaları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelik dayanak alınmak suretiyle düzenlenmiş olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilip sonuçlandırılmıştır.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğine her hangi bir atıfta bulunulmadığı hususu dikkate alındığında, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre ilan ettiği boş kadrolara atama yapması gerekirken, kendi Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer almayan 5. ve 6. bölge hizmet zorunluluğunu ileri sürerek, davacının, Kuruluş Müdür Yardımcılığı görevine atanma isteğinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve ilgili mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında da hukuki isabet görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Malatya idare Mahkemesince verilen 29.11.2010 günlü, E:2010/744, K:2010/2468 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 30.9.201 1 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Memurlar.Net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.