Güncel Yargıtay Kararları
T.C.
YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
 
E. 2013/22150
K: 2014/18364
T: 06.11.2014
 
·                  Kaçakçılık
·                  Zincirleme Menşei Araştırması
·                  Ayniyet Tespiti
 
Özet: Yakalanan suça konu çaya ilişkin fatura sunulması karasında, fatura ile ilgili olarak düzenleyici firma yetkililerinin beyanlarının alınması, faturaların firma defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti ile ithale kadar inilmek suretiyle zincirleme menşei araştırmasının tamamlanması, ilgili Gümrük idaresi’nden gümrük giriş beyannameleri tüm ekleriyle birlikte getirtilip, dava konusu tüm belgeler konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek cins, miktar, menşei ve sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.
Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında TCK’nın 53/1. maddesinin uygulanması Yasaya aykırıdır.
(5607 s. KMK m. 3/5)
(5237 s. TCK m. 53/4)
 
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın aşamalardaki savunmasında şoför olduğunu, çayların Fatih isimli şâhısa ait olduğuna dair savunmaları ve Fatih isimli şahsın 26.09.2012 tarihli dilekçesi ile yakalanan çaya ilişkin fatura sunması karşısında, Fatih isimli şahsın dinlenilmesi, ibraz ettiği fatura ile ilgili olarak düzenleyici firma yetkililerinin beyanlarının alınması, faturaların firma defterlerinde kayıtlı olup olmadığının tespiti ile ithale kadar inilmek suretiyle zincirleme menşei araştırmasının tamamlanması, İlgili Gümrük İdaresinden gümrük giriş beyannameleri tüm ekleriyle birlikte getirtilip/ dava konusu tüm belgeler konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek cins, miktar, menşei ve sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/4. maddesinde yer alan "Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz" hükmüne aykırı olarak, kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında aynı Kanun'un 53/1. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmesi,
Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA),
06.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
 
E:2013/8905
K: 2014/19651
T: 15.09.2014
 
·                  Bilişim Sistemine Girme
·                  Bilişim Sistemine Müdahale
·                  Karşılıksız Yararlanma
·                  Şifreli Yayınların Paylaştırılması
 
Özet: Katılanın, tek yönlü olarak frekanslarla veya elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yaptığı şifreli yayının sanığa ait uydu alıcısına ulaşması üzerine gerekli donanım ve yazılım kullanılarak kartın şifre çözme kabiliyetinin internet ortamından paylaştırılması suretiyle şifreli yayınların sanık aracılığıyla başkaları tarafından şifresiz olarak izlenmesinin sağlandığı olayda, katılan tarafından kullanılan bilişim sistemine herhangi bir müdahalede bulunulmaması nedeniyle eylemin TCK.nın 163/2. maddesinde belirtili karşılıksız yararlanma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 163/2, 243, 244)
 
Gereği görüşülüp düşünüldü:
I-                    Sanık Özkan hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;
Sanık müdafiinin yüzüne karşı 31.05.2012 tarihinde tefhim olunan hükmü, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 15.06.2012 günü temyiz eden sanık müdafiinin vaki temyiz isteminin CMUK.nın 317. maddesi gereğince oybirliğiyle (REDDİNE),
 
II-                   Sanık Halil hakkında kurulan hükmün incelenmesine gelince;
 
Sanık hakkında, yasal gerekçeleri gösterilmek suretiyle teşdiden uygulama yapıldığının belirtilmesine rağmen, sadece adli para cezasına teşdit uygulanıp hapis cezasının alt sınırdan tayin edilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak:
1-                   Katılanın tek yönlü olarak frekanslarla veya elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yaptığı şifreli yayının sanığa ait uydu alıcısına ulaşması üzerine gerekli donanım ve yazılım kullanılarak kartın şifre çözme kabiliyetinin internet ortamından paylaştırılması suretiyle şifreli yayınların sanık aracılığıyla başkaları tarafından şifresiz olarak izlenmesinin sağlandığı olayda, katılan tarafından kullanılan bilişim sistemine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı anlaşıldığından, eylemin TCK.nın 163/2. maddesinde belirtili karşılıksız yararlanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-                   Kabul ve uygulamaya göre de;
a)                   5237 sayılı TCK.nın 62. maddesinde takdiri indirim nedeni olarak "failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi" hususlar irdelenmeden, "sanığın yargılamayı aydınlatmaya yarayan herhangi bir samimi ikrarının olmayışı hususu ve eylemin mahiyeti dikkate alınarak sanık hakkında takdiri indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına" denilerek yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle takdiri indirime yer olmadığına karar verilmesi,
b)                  İnfazda yetkiyi kısıtlayacak ve sanık aleyhine olacak şekilde hapis cezasının günlüğü 60 liradan adli para cezasına çevrildiği halde, ödenmediğinde günlüğü 20 TL'den hesap olunmak üzere hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi,
c)                   5237 sayılı TCK.nın 53/1. maddesinin uygulamasında, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c madde ve bendinde sayılan sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait haklardan koşullu salıverilmeye kadar, diğer hakları yönünden ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılması gerektiğinin gözetilmemesi,
 
d) Adli emanetin 2009/264 sırasında kayıtlı CD'lerin "TCK.nın 54. maddesi gereğince dosyada delil olarak saklanmak üzere dosyaya celbi suretiyle müsaderesine" karar verilmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 15.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
 
 
 
 
T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
 
E: 2014/26262
K: 2014/25382
T: 10.11.2014
 
·                  Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
·                  Belirli Yerlere Gitmekten-Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma
·                  Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması
 
Özet: Görevi yaptırmamak için direnme suçundan verilen hapis cezasının suç ile ne şekilde irtibatlandırıldığı açıklanmadan "...stadyumlara ve alkol satışı yapılan her türlü umuma açık mekânlara gitmekten yasaklanma ” tedbirine çevrilmesinin, infazda duraksamaya neden olup, içki satılan marketlerden alışveriş yapmayı ve içkili lokantalardan yemek yemeyi engelleyeceği gibi temel hak ve özgürlüklerin de kısıtlanmasına neden olacağı gözetilmelidir.
(5237 s. TCK m. 50/1-d, 265)
(Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği m. 64/1-2)
Gereği görüşülüp düşünüldü:
 
1-                   Suça sürüklenen çocuklar hakkında "eziyet" suçundan kurulan hükümlerin incelenmesinde;
 
Suçun mağdur sayısınca oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
 
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre suça sürüklenen çocuklar İsa ve Cüneyt müdafiinin, suçların sabit olmadığına; suça sürüklenen çocuklar Seyit, Ferhat ve İzzet müdafiinin ise, eksik incelemeye, suçların sabit olmadığına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin oybirliğiyle (ONANMASINA),
 
2-                   Görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükümlerin incelenmesine gelince;
 
Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre suça sürüklenen çocuklar müdafiilerinin, yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:
 
5237 sayılı TCK.nın 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde düzenlenen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 64/1. maddesinde açıklandığı üzere "hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan" seçenek yaptırımlardır.
 
Belirli yerler veya etkinlikler, anılan 64. maddenin 2. fıkrasına göre "hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde ya da zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel, psikolojik sosyal veya bağımlılık yapan maddeler ya da hükümlünün yeniden suç işlemesine yol açan etkenleri tetikleyecek" yerler veya etkinliklerdir.
 
Suça sürüklenen çocuklar hakkında hükmedilecek seçenek yaptırımın infazı ile ulaşılmak istenilen temel amacın, suça sürüklenen çocukların yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, suça sürüklenen çocukların sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak niteliğinde olması gerektiği gözetilmeden, görevi yaptırmamak için direnme suçu ile ne şekilde irtibatlandırıldığı da açıklanmadan TCK.nın 50/1-d maddesi uyarınca, infazda         duraksamaya neden olacak ayrıca temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak ve içki satılan marketlerden alışveriş yapmayı, İçkili lokantalardan yemek yemeyi engelleyecek şekilde “...stadyumlara ve alkol satışı yapılan her türlü umuma açık mekanlara gitmekten yasaklanma" tedbirine çevrilmesi,
Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuklar müdavilerinin temyiz İtirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 10.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.