Hekimin Hukuki Sorumluluğu
HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Battal YILMAZ

Basım Tarihi: 2010-10
Sayfa Sayısı: 505

 Birinci Bölüm

 Genel Olarak

 I. -Kavram-1

 Iı. -Tarihi Gelişim-1

 A. -Tıp Açısından-1

 B. -Hukuk Açısından-2

 Iıı. -Tıbbi Müdahale Şartları-3

 A. -Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından Gerçekleştirilmesi-3

 1. -Tıp Fakültesi Mezunu Olmak Ve Hekimlik Diplomasına Sahip Olmak-3

 2. -Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak-3

 3. -Türk Tabibler Birliğine Kayıt Olmak-4

 4. -Hekimlik Mesleğinin İcrasına Geçici Veya Sürekli Bir Engelin Bulunmaması-4

 A. -Geçici Olarak Hekimlik Mesleğinin İcra Edilememesi-4

 B. -Sürekli Olarak Hekimlik Mesleğinin İcra Edilememesi-4

 B. -Tıbbi Müdahalenin Kanunen Öngörülmüş Amaçlara Yönelik Olması-5

 1. -Teşhis-5

 2. -Tedavi-5

 3. -Hastalıktan Korumak-5

 4. -Nüfus Planlaması-6

 C. -Tıbbi Müdahalenin, Tıp Bilimince Genel Kabul Görmüş İlke Ve Kurallara Uygun Olarak Yapılması-6

 D. -Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermesi-7

 Iv. -Kişilik Hakkının Tıbbi Yardım Ve Elatmalardaki Yeri-7

 1. -Kişilik Hakkının Tanımı-7

 2. -Kişilik Hakkının Niteliği-7

 3. -Kişilik Hakkının Kazanılması Ve Kaybedilmesi-7

 4. -Kişilik Hakkının Konusu Ve Kişisel Değerler-8

 5. -Hasta Hakları-9

 6. -Sözleşme Serbestisi-11

 7. -Sözleşmelere Hakim Olan Belli Başlı Prensipler-11

İkinci Bölüm

 Hukuki Sorumluluk Türleri

 I. -Kusur Sorumluluğu-13

 Iı. -Sebep Sorumluluğu-14

 Iıı. -Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Sebepleri-14

 A. -Hekimin Akti Sorumluluğu-14

 1. -Genel Olarak-14

 2. -Akdi Sorumluluğun Şartları-14

 A. -Akit-14

 B. -Aktin İhlali-14

 C. -Zarar-14

 D. -Kusur-15

 E. -İlliyet Bağı-15

 B. -Hekimin Akit Dışı Sorumluluğu-15

 1. -Genel Olarak-15

 2. -Hekimin Akit Dışı Sorumluluğunun Şartları-15

 A. -Fiil-15

 B. -Hukuka Aykırılık-15

 C. -Zarar-16

 D. -Kusur-16

 E. -İlliyet Bağı-16

 Üçüncü Bölüm

 Hekim İle Hasta Arasındakihukuki İlişkinin Mahiyeti

 I. -Sözleşme İlişkisi-19

 A. -Hizmet Sözleşmesi-19

 B. -İstisna Sözleşmesi-20

 C. -Vekalet Sözleşmesi-20

 A. -Unsurları-20

 D. -Vekaletin İstisna -Eser- Ve Hizmet Sözleşmesinden Farkı-26

 A. -Vekalet Ve İstisna -Eser--26

 B. -Vekalet Ve Hizmet-28

 E. -Sonuç-29

 F. -Özel Durumlar-29

 A. -Özel Hastanelerde Çalışan Doktor İle Hasta Arasındaki Hukuki İlişki-29

 B. -Kamu Hastanelerinde Çalışan Doktor İle Hasta İlişkisinin Hukuki Niteliği-30

 Iı. -Sözleşmenin Kurulması-32

 A. -Genel Olarak-32

 B. -Hukuka Uygun Sözleşmenin Koşulları-32

 1. -Hastanın Rızası-32

 A. -Rızanın Koşulları-34

 Aa. -Beyan Şekli-34

 Bb. -Rızaya Ehliyet -34

 Cc. -Hastanın Aydınlatılması-35

 Aaa. -Genel Olarak-35

 Bbb. -Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı-41

 Dd. -Aydınlatma Yükümlülüğünün İstisnaları-43

 Aaa. -Hastanın İstememesi-43

 Bbb. -Tehlike Olasılığının Ender Olarak Gerçekleşmesi-43

 Ccc. -Hastanın Bilgisinin Bulunması-43

 Ddd. -Hastanın Aydınlatılması İle Sağlığı Ve Yaşamı Ciddi Bir Tehlikeye Düşecek İse-43

 Eee. -Zorunluluk-44

 Fff. -Tıbbi Ve İnsani Nedenlerle Hastanın Aydınlatılmadığı Durumlar-46

 Ee. -Rızanın Konusu-46

 Ff. -Rızanın Kapsamı-47

 Gg. -Rızanın Zamanı-48

 Hh. -Aydınlatma İle Yükümlü Olanlar-48

İi. -Aydınlatılacak Kişi -49

 Jj. -Aydınlatmanın İspatı-49

 2. -Rızanın Alınmaması Veya Aydınlatılmadan Alınmasının Sonuçları-50

 Iıı. -Sözleşme İçindeki Hekimin Borçları-51

 A. -Sadakat Borcu-51

 B. -Sır Saklama Borcu-51

 C. -Özen Borcu-53

 D. -Arşivleme Ve Kayıt Tutma Borcu-58

 E. -Tedavinin Yürütülmesi Borcu-59

 1. -Tedavi Borcunun Amacı-59

 A. -Ötenazi Ve Ortanazi-60

 B. -Estetik Ameliyatları-60

 C. -Deneysel Çalışmalar-64

 D. -Cinsel Hayat Üretim Fonksiyonları Üzerinde Tıbbi Elatmalar-64

 Aa. -Gebeliğe Son Verme-64

 Bb. -Cinsiyet Değişikliği-66

 Cc. -Kısırlaştırma-68

 Dd. -Yapay Dölleme-68

 Ee. -Embriyo Nakli-69

 Ff. -Kan Verme-69

 Gg. -Hipnotizma-69

 Iv. -Tıbbi Vekalet Aktinin Sona Ermesi-69

 A. -Genel Olarak-69

 B. -İfa İle Sona Ermesi-70

 C. -Tıbbi Vekalet Aktinin Azil Ve İstifa İle Sona Ermesi-74

 D. -Tıbbi Vekalet Aktinin Ölüm Ve Ehliyetsizlik Veya İflas İle Sona Ermesi-74

 Dördüncü Bölüm

 Zarar Çeşitleri

 I. -Tıbbi Müdahalelerden Doğan Zararlar-75

 A. -Genel Olarak-75

 B. -Maddi Zararlar-76

 1. -Tedavi Giderleri-76

 2. -Çalışma Gücü Kaybı Zararları-76

 3. -Destekten Yoksun Kalma Zararı-77

 4. -Ölüm Nedeniyle Diğer Maddi Zararlar-77

 C. -Manevi Zarar-78

 D. -İlliyet Bağı-80

 Beşinci Bölüm

 Kusur İncelemesi

 I. -Doktorun Kusurunun İncelenmesi-93

 1. -Kusur-93

 A. -Unsurları-101

 A. -Bir Eylem-101

 B. -Tehlikeli Sonucun Öngörülebilir Ve Önlenebilir Olması-101

 B. -Kusurun Belirlenmesinde Ölçü-102

 2. -Hekimin Kusurunun Derecesi-105

 A. -Kasta Dayalı Kusur-105

 B. -İhmal-106

 C. -Hafif Ya Da Ağır Kusur-108

 D. -Meslek Hataları-110

 E. -Meslek Hatalarının İspat Edilmesi-113

 F. -Haksız Fiilden Doğan Hukuki İlişki-116

 1. -Hukuka Aykırılık-116

 2. -Kusur-116

 3. -Zarar-116

 4. -İlliyet Bağı-116

 G. -Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğunda Yardımcı Personelin Sorumluluğu-117

 H. -Hekimin Sorumluluktan Kurtulma Şartını Öngörmesi-120

 I. -Hekimin Seçtiği Yardımcının Kusurundan Sorumluluğu-123

 J. -Hekimin Vekaletsiz İş Görmesi Ve Bundan Doğan Sorumlulukları-123

 1. -Hekimin Vekaletsiz İş Gördüğü Durumlar-123

 A. -Acil Durumlar-123

 B. -Ameliyatın Genişletilmesi Durumu-123

 C. -Hekimin Vekaletsiz Tıbbi Müdahale Sorumluluğu-124

 D. -Hekimin Umulmayan Halden Sorumluluğu-124

 E. -Hekimin Tıbbi İhtilat Ya Da Komplikasyonlardan Sorumluluğu-125

 F. -Tanı Kusurları-127

 G. -Tedavi Kusurları-130

 Aa. -Araç Ve Metod Seçiminde Kusur-130

 Bb. -Tıp Kurallarının Uygulamasında Kusur-135

 Cc. -Durum Ve Koşulların Gerektirdiği Özen Yükümlülüğü Kusurları-136

 Dd. -Beceri Kusurları-146

 K. -Özel Sorumluluk Durumları-147

 1. -Hekimin Kusursuz Sorumluluğu-147

 2. -Hekimin İlaç Kullanılmasından Sorumluluğu-168

 3. -Hekimin Çalıştırana Karşı Sorumluluğu-169

 Altıncı Bölüm

 Sağlık Kurumlarının Sorumluluğu

 I. -Özel Hastahane Sorumluluğu-171

 1. -Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-175

 2. -Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi-175

 3. -Hekimlik Sözleşmesi İlaveli Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi-175

 Iı. -Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Tedavi Ve Girişimlerden Doğan Hukuki Sorumluluk-176

 Iıı. -Tıbbi Müdahale Yapan Ekip Çalışmasında Sorumluluk-183

 Yedinci Bölüm

 Hukuki Sorumluluğun Sonuçları

I. -Hekimin Sorumluluğunu Kaldıran Ve Azaltan Durumlar-185

 1. -Sorumsuzluk Anlaşması-185

 2. -Hastanın Rızasının Sorumluluğa Etkisi-185

 3. -Çaresizlik Durumu-186

 4. -Tazminat Kapsamına Etkili Eylem Ve Olgular-187

 5. -Tıbbi Eylemlerden Doğan Zararlar İçin Sorumluluk Sigortası-194

 Iı. -Tazminat Davalarında Taraflar-195

 1. -Davacı-195

 2. -Davalı-195

 Iıı. -Görev Ve Yetki-195

 Iv. -Kanıtlar-212

 1. -Çeşitleri-212

 2. -Kanıtlama Yükü-215

 3. -Bilirkişi İncelemesi-219

 V. -Hukuki Sorumluluğun Sonuçları-232

 1. -Maddi Tazminat-232

 A. -Ölüm Halinde Tazminat-232

 A. -Destek Kavramı-233

 B. -Bakım Gücü-233

 C. -Bakım İhtiyacı-233

 B. -Cismani Zarar Halinde Tazminat-233

 A. -Tedavi Giderleri-233

 B. -Çalışma Gücü Kaybı Zararları-235

 2. -Manevi Tazminat-235

 Vı. -Zamanaşımı Ve Hak Düşürücü Süre-251

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-257

-Borçlar Kanunu-261

-Türk Medeni Kanunu-289

-Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu-293

-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu-307

-Sıtma Ve Frengi İlaçları İçin Kanun-365

-Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu-367

-Kan Ve Kan Ürünleri Kanunu-369

-Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun-373

-Tababet Ve Şuabatı San Atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun -379

-Türk Tabipleri Birliği Kanunu-401

-Nüfus Planlaması Hakkında Kanun-423

-Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun-429

-Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkında Kanun-441

 -Hususi Hastaneler Kanunu-445

-Tıpta Uzmanlık Tüzüğü-455

-Hasta Hakları Yönetmeliği-475

-Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi-491

-İnsan Hakları - Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi-50


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.