Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku
Bilişim hukuku alanına yeni ilgi duyan hukukçular ve fakültelerinde bilişim hukuku dersi alan öğrenciler için temel bir bilgi kaynağı olması amacıyla kitapta yer alan konular tüm açılardan incelenip açıklanmıştır. Bu yönüyle bir genel bilgi/ders kitabı niteliğindeki kitabın yeni okuyucularımıza faydalı olacağı kanısındayız. Lisansüstü eğitim alan ve bu alanda bilimsel çalışma/araştırma yapan okuyucular için kitapta konu, öğretideki farklı görüşler ve karşılaştırmalı hukuk içerecek şekilde derinlemesine incelenmiştir. Kitap, bu özelliğinin yanı sıra geniş kaynakçası ile okuyucularımıza yol gösterici olacaktır. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıtlar getiren ve içerisinde yer alan çok sayıda güncel yargı kararı ile kitap, uygulayıcı okuyucularımız için de başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır.

İlk hazırlık sürecinden bu yana on üç yıl geçmesine rağmen, her basıda güncellenerek yenilenmesi neticesinde kitap, hızla gelişen bilişim alanında karşılaşılabilecek hukuki sorunları en güncel haliyle okuyucuya aktaran dinamik bir bilgi kaynağı kimliği kazanmıştır.

Bu yönleri ile kitabın, bilişim hukukuna ve özellikle bilişim suçları ile internet iletişim hukukuna ilgi duyan her seviyedeki okuyucuya yeterli ve doyurucu bilgiyi sağlamasını dileriz.

Konu Başlıkları
Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim Sistemleriyle İşlenen Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları
Kişisel Verilere Karşı Suçlar
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Bilişim Suçları
Elektronik İmza Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler
Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri
Adli Bilişim ve Delil Elde Etme Yöntemleri
Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin Düzenlemeleri
İnternet İletişim Hukuku ve Düşünce ÖzgürlüğüYrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger


Murat Volkan Dülger, orta öğrenimi Heybeliada Deniz Lisesi ve Menemen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları” konulu çalışması ile yüksek lisans derecesini almıştır. Dülger, aynı enstitüde yürüttüğü doktora çalışmasını 2010 yılında tamamlayarak “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” konulu doktora tezi ile hukuk doktoru unvanını almıştır.


Dülger, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda kuruluş aşamasında da yer aldığı İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de müdürlüğünü yürütmektedir. Dülger, çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku alanlarında yoğunlaştırmıştır.


Murat Volkan Dülger, uzun yıllardır üyeliğini ve başkan yardımcılığı yaptığı İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu’nun hali hazırda üyesi ve bu komisyonun başkanıdır.


Dülger, “Avrupa Konseyi–1;1;1;1;Avrupa Birliği–1;1;1;1;Adalet Bakanlığı–1;1;1;1; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi”nin ortak projesi olan “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi”nde Avrupa Konseyi uzmanı olarak yer almakta ve “Bilişim Suçları, Soruşturma ve Kovuşturması” bölümüne katkı sağla–1;1;1;1;maktadır. Bunun yanı sıra Kalkanma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Bilgi Toplumu Stratejisi” çalışmasında da uzman olarak yer almıştır. Ayrıca Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bünyesinde faaliyet gösteren “Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu”nda yer almış ve “Bilişim Hukuku” alt çalışma grubunun başkanlığını yürütmüştür.


Dülger, İstanbul Barosu CMK Eğitimlerinde “Hukuka Aykırı Deliller ve Delil Ya–1;1;1;1;sakları”, SEM Eğitimlerinde ise “Hukuka Aykırı Deliller ve Delil Yasakları” ile “Bilişim Suçları” derslerini vermektedir. Ayrıca çok sayıda eğitim ve sertifika programında öğretici olarak, çeşitli konferans, panel ve seminerlere de konuşmacı olarak katılmıştır.


Murat Volkan Dülger, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Düşünce Özgürlüğü” isimli çalışmasıyla Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen “Kapani –1;1;1;1; Savcı İnsan Hakları İnceleme Ödülü” yarışmasında 2002 yılı ikincilik ödülünü almıştır.


Dülger’in, çeşitli dergi ve armağanlarda yayınlanmış ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, bilişim hukuku ve insan hakları hukuku disiplinleri ile ilgili çok sayıda makalesi ile “Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku”, “Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar” ve “Bilişim Suçları” isimli üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca TÜSİAD tarafından hazırlatılan ve kitap olarak basılan “İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler” başlıklı raporun ortak yazarıdır. Bunun dışında yurt dışında İngilizce olarak yayınlanan “ The Art Collecting Legal Handbook” ve “Trade Mark Litigation” isimli iki kitabın da Türkiye bölümünün ortak yazarıdır.


Dülger, 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır.

Yazarın Eserleri
Kitaplar:
1.Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014.
2.Ceza Muhakemesi Hukukunda Dışlama Kuralı ve Hukuka Aykırı Delillerin Uzak Etkisi (Zehirli Ağacın Meyvesi Öğretisi), Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2014.
3.Bilişim Hukuku Mevzuatı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2014, (ortak yazar).
4.Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011.
5.İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler, İstanbul, TÜSİAD Yayını, 2011 (ortak yazar).
6.Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004.
Kitapta Bölüm:
1.“The Art Collecting Legal Handbook/Turkey” Ed: Bruno Boesch/Massimo Sterpi, The Art Collecting Legal Handbook, London, Thomson Reuters, 2013, s. 309–1;1;1;1;319 (ortak yazar).
2.“Trade Mark Litigation/Turkey” Ed: Thierry Calame/Massimo Sterpi, Trade Mark Litigation Jurisdictional Comparisons, Second Edition, London, Thomson Reuters, 2013, s. 475–1;1;1;1;491 (ortak yazar).
Türkçe Makaleler:
1.“Kültür Varlıklarının ve Sanat Eserlerinin Hukuki Açıdan Korunması”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi, C.I, S.1, Bahar 2014, s. 107–1;1;1;1;161.
2.“Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Mazeret Nedenleri Arasındaki Ayrımın Tarihçesi, Niteliği ve Gerekliliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.9, S.24, Nisan 2014, s. 121–1;1;1;1;180.
3.“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Gäfgen Kararı Bağlamında Ceza Muhakemesinde İşkence Tehdidi ile Elde Edilen Delillerin Kullanımı Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.26, S.111, 2014, s. 325–1;1;1;1;410.
4.“Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları”, Ankara Barosu Dergisi, Y.72, S.1, 2014, s. 111–1;1;1;1;144.
5.“Sosyal Medya Hukuku ve Twitter Gözaltıları – Twitter’a Biber Gazı Sıkılır mı? Sosyal Medya Kavramı Nedir?” İstanbul Barosu Bülteni, Y.9, S.112, 2013, s. 29, 30 (Mete Tevetoğlu ile birlikte).
6.“Yasa Dışı Sınır Ötesi Sağlık Sektörü: Organ Ticareti, Taşıyıcı Annelik ve Sperm Bağışı”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, S.26, 2013, s. 68–1;1;1;1;73.
7.“Ceza Muhakemesinde Müdafinin Konumu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, Y.70, 2012/4, s. 39–1;1;1;1;76.
8.“Türk Ceza Hukukunda Suçların Birleşmesi”, I. Türkiye –1;1;1;1; Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1–1;1;1;1;2 Temmuz 2011, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 2011, s. 103–1;1;1;1;165.
9.“Bankacılık Sırrı ve Sırrın Açıklanmasına İlişkin Suçlar”, Banka ve Finans Hukuku Panel ve Seminer Notları, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2009, s. 169–1;1;1;1;204
10.“Ekonomik Suçlar Bağlamında İhale Sürecine İlişkin Suçların Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, C.I, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayını, 2008, s. 209–1;1;1;1;235
11.“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Düzenlenen Yargısal Koruma Sistemi ve 14 No.lu Ek Protokolle Öngörülen Değişiklikler”, Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, C.II, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayını, 2008, s. 237–1;1;1;1;320.
12.“İnternet İletişiminin Engellenmesinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi ve 5651 Sayılı Yasayla Getirilen Düzenleme”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, C.81, S.4, Temmuz–1;1;1;1;Ağustos, 2007, s. 1477–1;1;1;1;1545.
13.“Teknolojideki ve Kitle İletişim Araçlarındaki Gelişmelerin Uluslararası Terörizme Etkileri”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, İstanbul, Y.4 S.8, Nisan 2007, s. 55–1;1;1;1;76.
14.“Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi”, Bilişim Hukuku, Der: Mete Tevetoğlu, İstanbul, Kadir Has Üniversitesi Yayını, 2006, s. 398–1;1;1;1;422.
15.“Evlilik Birliği İçinde Gerçekleşen Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu, Bu Suçun Mağdur Üzerindeki Etkileri ve Mağduru Korumaya Yönelik Önlemler”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, C.80, S.2, Mart–1;1;1;1;Nisan 2006, s. 543–1;1;1;1;575.
16.“Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu”, Güncel Hukuk Dergisi, İstanbul, S.23, Kasım 2005, s. 28–1;1;1;1;30.
17.“Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları ve Bu Suçlarla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler”, 2. Polis Bilişim Sempozyumu, Ankara, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2005, s. 201–1;1;1;1;207.
18.“5237 Sayılı YTCK’da Kastın Unsurları ve Türleri –1;1;1;1; Özellikle Olası Kastın Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, İstanbul, Y.2 S.5, Nisan 2005, s. 65–1;1;1;1;111.
19.“Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Suç Ortaklığı”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul, C.I S.2, Ocak 2005, s. 85–1;1;1;1;137.
20.“Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi, İstanbul, S.5, Ocak 2005, s. 114–1;1;1;1;120.
21.“Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Düzenlemelerinde Çocuk Pornografisinin İnternet Aracılığıyla Yayılmasına Karşı Yapılan Düzenlemeler”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, S.4, 2004, s. 1485–1;1;1;1;1496.
22.“Bilişim Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Eleştirisi”, Türk Ceza Kanunu Tasarısı: Türk Ceza Hukuku Derneği Toplantısı (10 Temmuz 2004): İstanbul Barosu –1;1;1;1; Türk Ceza Hukuku Derneği Toplantısı (10 Eylül 2004): Kurumsal Raporlar –1;1;1;1; Toplantılara Sunulan Raporlar –1;1;1;1; Bilimsel Raporlar, İstanbul, İstanbul Barosu –1;1;1;1; Galatasaray Üniversitesi –1;1;1;1; Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını, 2004, s. 109–1;1;1;1;113.
23.“İnşaat Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları”, İntes –1;1;1;1; İnşaat Sanayi Dergisi, Ankara, İNTES Yayını, 2004, s. 28 –1;1;1;1; 35 (Dr. M. Şükrü Alpaslan ile birlikte).
24.“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Düşünce Özgürlüğü”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 283–1;1;1;1;298.
25.“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Organize Suçla Mücadelede Özel Koruma Tedbirleri”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2003, s. 275–1;1;1;1;283.
26.“Kitle İletişim Araçları ve Terörizm”, (Çevrimiçi) ://www.hukukcu.com/ bilimsel/index.htm, 8.7.2003.
İngilizce Makaleler:
1.“Insider Trading In Turkey”, Mondaq, ://www.mondaq.com/article.asp? articleid=93164, 1 February 2010.
2.“The Direct Applicability Of The Constitution As Regards To The Freedom Of Seeking Judicial Remedy And The Protection Of Fundamental Rights And Freedoms” Mondaq, ://www.mondaq.com/article.asp?articleid=90936, 28 January 2010.
3.“Legal Qualifications Of Factoring Companies”, Mondaq, ://www.mondaq. com/article.asp?articleid=87847, 20 October 2009.
4.“The Balance Between the Public Interest and the Protection of Property Rights: A Judgment by the European Court of Human Rights About Expropriation”, Mondaq, ://www.mondaq.com/article.asp?articleid=84504, 11 August 2009.
5.“Electronic Banking and Security”, Mondaq, ://www.mondaq.com/article.asp? articleid=81072, 12 June 2009
6.“Consequences of Forwarding Spam E–1;1;1;1;mails”, International Law Office, E–1;1;1;1;Commerce Newsletter, 5 March 2009.
7.“Theuation of the Prevention of Internet Access and the Provisions of the Law 5651”, Mondaq, ://www.mondaq.com/article.asp?articleid=66784, 18 December 2008.
8.“Court Delivers Brave Decisions in Access Blocking Case”, International Law Office, E–1;1;1;1;Commerce Newsletter, 11 December 2008.
9.“Policing Online Gambling”, International Law Office, E–1;1;1;1; Commerce Newsletter, 31 July 2008
Konferans ve Sempozyumlara Sunulan Tebliğler:
1.“Uygulamalı Bilişim Soruşturmaları – Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Dijital Delillerin Elde Edilişi ve Niteliği”, Uygulamalı Adli Bilişim ve Bilişim Soruşturma Teknikleri Paneli, Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Barosu Bi–1;1;1;1;lişim Hukuku Komisyonu ve Adli Bilişim Derneği, 16.5.2014, İstanbul.
2.“Bilişim Suçlarının Uygulanması ve Soruşturulmasında Karşılaşılan Sorunlar”, Uygulamada Bilişim Suçları Paneli, Maltepe Üniversitesi Maltepe Hukuk Kulübü, 29.4.2014, İstanbul.
3.“Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Bilişim”, Muhakeme Hukuku Açısından Adli Bilişim Paneli, Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ve Adli Bilişim Derneği, 22.4.2014, İstanbul.
4.“Sağlık Hukukunda Kişisel Veriler”, Sağlık Hukuku Sempozyumu, TC. Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği, İstanbul Medipol Üniversitesi, 18–1;1;1;1;19.4.2014, İstanbul.
5.“Ekonomik Suçlar Bağlamında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Bilişim Suçları Faillerinin Kriminolojik Özellikler”, Türk ve ABD Hukukunda Suç ve Suçluluk Açısından Uluslararası Kriminoloji Konferansı, İstanbul Aydın Üniversitesi – University Missouri St. Louis, 24–1;1;1;1;25.3.2014, İstanbul.
6.“İnternete Uygulanan Sansür ve Düşünce Özgürlüğü”, İnternet Yasası ve Etkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17 Mart 2014, İstanbul.
7.“5651 sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler Bağlamında İnternete Erişimin Engellenmesi”, 5651 Sayılı İnternet Yasasında Değişiklik Yapan 6518 Sayılı Torba Yasa ve Beraberinde İnternet Özgürlüğünün ve Kişisel Hakların Zedelenişi –1;1;1;1; Kontrol Altındaki İnternet Erişimi Paneli, Marmara Üniversitesi Toplumcu Hukukçular Kulübü, 3 Mart 2014, İstanbul.
8.“Türk Hukukunda Sosyal Medyanın Denetimine İlişkin Sorunlar”, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi & ELSA, 26–1;1;1;1;27 Şubat 2014, İstanbul.
9.“Mevcut Düzenlemeler ve Olması Gereken Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Normlarıyla Korunması”, Veri Koruma Hukuku Paneli, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi & İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 29 Ocak 2014, İstanbul.
10.“Ceza Mevzuatı ve Yeni Medya – Yeni Medya’da Sorumluluk”, İnternet Medyası Hukuku Paneli II, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi & İstanbul Medipol Üniversitesi Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Nisan 2013, İstanbul.
11.“Avrupa’da Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Yapılan Düzenlemeler ve Ülkemize Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Kulübü Konferanslar Serisi, 4 Nisan 2013, İstanbul.
12.“Bilişim Sistemleri Üzerinde Arama ve El Koyma Tedbirlerine İlişkin Mevzuat ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, Adli Bilişimin Hukuki ve Teknik Analizi Paneli, İstanbul Barosu & Adli Bilişim Derneği, 13 Mart 2013, İstanbul.
13.“İnternet Medyası Yasa Tasarısı Işığında Sosyal Medya ve Ceza Hukuku”, İnternet Medyası Hukuku Paneli, İstanbul Barosu & İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 18 Ocak 2013, İstanbul.
14.“İnsan Haklarının Korunması Açısından Müdafiin Rolü”, Türkiye’de İnsan Haklarına Genel Bakış: Son Bir Yılın Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 2 Haziran 2012, İstanbul.
15.“Türk Ceza Hukukunda Pişmanlık Hükümleri ve Uygulamaları”, Rekabet Hukukunda ve Ceza Hukukunda Karşılaştırmalı Pişmanlık Uygulamaları Paneli, Rekabet Derneği, 27 Nisan 2012, İstanbul.
16.“Personel Data Protection and Related Crimes under Turkish Law”, EMEA Intelligence 2012, International Intelligence Forensics Surveillance Technologies Conference –1;1;1;1; Exhibition, 29 Şubat–1;1;1;1;2 Mart 2012, İstanbul.
17.“Uyuşturucu Suçları”, 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 18–1;1;1;1;20 Kasım 2011, Burdur.
18.“Türk Ceza Muhakemesinde Müdafi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, II. Türk Dünyası Hukuk Kurultayı”, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 14–1;1;1;1;16 Kasım 2011, İstanbul.
19.“Türk Ceza Kanunu’ndaki Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçlar”, II. Türkiye –1;1;1;1; Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 28–1;1;1;1;29 Ekim 2011, Bakü Azerbaycan.
20.“5651 Sayılı Yasada Yapılması Düşünülen Değişiklikler Hakkında Görüşler”, 5651 Sayılı Yasa Hakkında Arama Toplantısı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi, 21 Ekim 2011, İstanbul.
21.“Yeni BK, TTK ve HMK’daki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları”, Türk –1;1;1;1; Alman Genç Ceza Hukukçuları Bilişim Ceza Hukuku Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13–1;1;1;1;15 Ekim 2011, İstanbul.
22.“Türk Ceza Hukukunda Suçların Birleşmesi”, I. Türkiye –1;1;1;1; Azerbaycan Hukuk Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Qafqaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1–1;1;1;1;2 Temmuz 2011, İstanbul.
23.“İnternet Basını ve Basın Özgürlüğü”, Sosyal Ağlar ve İnternet Medyası Paneli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi, 27 Mayıs 2011, İstanbul.
24.“Verilere ve Sistemlere Karşı İşlenen Suçlar”, Bilişim Güvenliği Zirvesi, 14–1;1;1;1;15 Mayıs 2011, İstanbul.
25.“Bilişim Suçları”, Bilişim Hukuku Paneli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi –1;1;1;1; İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi, 7 Mayıs 2010, İstanbul.
26.“Bankacılık Sırrı ve Sırrın Açıklanmasına İlişkin Suçlar”, Finansal Suçlar ve Bankacılık Suçları Paneli, İstanbul Barosu Bankacılık ve Finansal Suçlar Komisyonu, İstanbul Barosu, 24 Haziran 2007, İstanbul.
27.“İnternet, İletişim ve Sansür”, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi Bilişim Hukuku Sertifika Programı, İstanbul Barosu, 6 Mayıs 2007, İstanbul.
28.“Bilişim ve Ceza Hukuku”, Türkiye III. Bilişim Hukuku Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi –1;1;1;1; Türkiye Bilişim Derneği, 27 Mayıs 2006, İstanbul.
29.“Bilişim Suçlarıyla Mücadele Edilmesinin Bilişim Güvenliğine Katkıları”, Bilişim Zirvesi –1;1;1;1; Bilişim Güvenliği 2005, Symantec Türkiye, 8 Eylül 2005, İstanbul.
30.“Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları ve Bu Suçlarla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler”, Polis Bilişim Sempozyumu 2005, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nisan 2005, Ankara.
31.“Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alan Bilişim Suçları ve Eleştirisi”, Bilişim Toplantıları I –1;1;1;1; Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Basın ve İletişim Alanında Getirdiği Yenilikler, Kadir Has Üniversitesi –1;1;1;1; İstanbul Barosu, 24 Aralık 2004, İstanbul.
32.“Bilişim Alanında Suçlar”, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Getirdikleri Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi –1;1;1;1; Kazancı Hukuk Dergisi, 27 Kasım 2004, İstanbul.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.