50 hakim ve müfettiş AYM'ye başvurdu
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, HSYK’­yı Ada­let Ba­ka­nı­’na bağ­la­yan ka­nun de­ği­şik­li­ği­ni Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı bu­la­rak ip­tal et­ti. AYM tef­tiş ku­ru­lu baş­kan yar­dım­cı­la­rı, ge­nel sek­re­ter, ge­nel sek­re­ter yar­dım­cı­la­rı, tet­kik ha­ki­mi ve mü­fet­tiş­le­rin gö­re­vi­ne son ve­ren ge­çi­ci mad­de­yi de ip­tal et­ti.

DA­VA AÇ­MA YO­LU KA­PA­TIL­DI

AY­M’­nin ip­tal ka­ra­rı ön­ce­si HSYK’­nın gö­re­vi­ne son ver­di­ği yak­la­şık 50 ha­kim ve mü­fet­tiş Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne bi­rey­sel baş­vu­ru­da bu­lun­du. Bir baş­mü­fet­ti­şin aç­tı­ğı da­va di­lek­çe­sin­de, ka­nun­la gö­re­vi­ne son ve­ri­le­rek ya­sa­ma ta­sar­ru­fu­na da­va aç­ma hak­kı bu­lun­ma­dı­ğın­dan yar­gı de­ne­ti­mi­nin en­gel­len­di­ği kay­de­dil­di.

Baş­vu­ru­da, “İ­da­re­nin ey­lem ve iş­lem­le­ri­ne kar­şı yar­gı yo­lu açık ol­mak­la bir­lik­te bu ya­sa­ma ta­sar­ru­fu­na kar­şı yar­gı yo­lu ka­pa­lı ol­du­ğun­dan te­sis edi­len ka­mu gü­cü­nün do­ğur­du­ğu hak ih­la­li, bu baş­vu­ru­nun ya­pıl­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­mış­tı­r” de­nil­di. AY­M’­nin BDDK üye­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ne ka­nun­la son ve­ren ka­nu­nu ip­tal et­ti­ği­ni be­lir­ten baş­mü­fet­tiş, hu­kuk dev­le­ti­nin te­mel un­sur­la­rı olan be­lir­li­lik ve hu­ku­ki gü­ven­lik il­ke­si­nin ih­lal edil­di­ği­ni kay­det­ti. 

Mağdur edildim

Baş­mü­fet­tiş, ya­sa­ma fa­ali­ye­ti ile gö­re­vi­ne son ve­ril­mek is­ten­di­ği­ni, söz ko­nu­su iş­lem­lin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ön­ce­ki gö­re­vi­ne ia­de­si­ne ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­di.

Hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­nin te­me­li­ni dev­let ik­ti­da­rı­nın key­fi kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si­nin oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten baş­mü­fet­tiş, HSYK’­nın mu­tat yazı ve ma­ze­ret ka­rar­na­me­si dı­şın­da gö­rev­den alı­na­rak mağ­dur edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Tü­ke­ti­le­cek bir hu­kuk yo­lu bu­lun­ma­dı­ğın­dan bi­rey­sel baş­vu­ru­da bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. AY­M’­nin bir bi­rey­sel baş­vu­ru­da ev­li ka­dın­la­rın kız­lık soy isim­le­ri­ni kul­la­na­ma­ma­sı­na iliş­kin Me­de­ni Ka­nu­n’­da­ki dü­zen­le­me­ye kar­şı ya­pı­lan bi­rey­sel baş­vu­ru­yu ih­lal ka­ra­rı ver­di­ği­ne dik­kat çek­ti.


METİN ARSLAN - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Avk. Kamil 4 yıl önce

göreve iade edilirler. görevden alınanların hepsi başvurmalı bana göre. haksız bir görevden alma olduğu kesin.