Adalet Bakanlığı, öğrenim durumundan nakli kaldırdı
Adalet Bakanlığı memur atama ve nakil yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliklerden önemli gördüklerimizi aşağıda büyük harf ve kırmızı renkle gösterdik.

TÜM 4 YILLIK YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNLARI İDARE MEMURU OLABİLECEK
 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (18) numaralı bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”
 
DEĞİŞTİRİLEN FIKRA:

16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;
 
a) (Değişik:RG-9/10/2010-27724) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

-------------------------------------------------------
 
PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE HANGİ KISTASA BAKILACAĞI DÜZENLENMİŞTİR
 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”
 

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

MADDE 15 – (Değişik:RG-9/10/2010-27724)

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.
 
Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

-------------------------------------------------------

SINAV SONUÇLARI 3 DEĞİL 10 GÜN İÇİNDE İLAN EDİLECEK
 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 16 — (Değişik birinci fıkra:RG-14/7/2012-28353) Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir.

-------------------------------------------------------

ÖĞRENİM DURUMUNDAN DOLAYI NAKİLLER KALDIRILMIŞTIR
(Bu düzenleme, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında çalışan tüm memurları kapsamaktadır)

 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “, öğrenim durumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar
 
Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.
 

* Bu değişikliğe paralel olarak öğrenim durumu özrü tayinlerini düzenleyen yönetmeliğin 27. maddesi de yürürlükten kaldırılmıştır.
 
-------------------------------------------------------

CEZAEVLERİNDEKİ MÜDÜR YARDIMCISI, SAYMAN VE İNFAZ KORUMA BAŞMEMURLARI DA BÖLGE ESASINA GÖRE ÇALIŞACAK
 
SAYMAN VE İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLARI YÖNÜNDEN BU DÜZENLEME 2016'DA UYGULANACAK

 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları Ek-4’te gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları, müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.”
 

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

Bölgeler
 
Madde 33 — (Değişik birinci fıkra:RG-9/5/2006-26163) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri bu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4’de gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. Ancak, memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.
 
* Bu düzenlemeye paralel olarak yönetmeliğe bir geçici madde eklenmiştir. Geçici 2. madde şu şekildedir: "33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları yönünden 1/4/2016 tarihine kadar uygulanmaz.”
Buna göre, bölge esası 1/4/2016 tarihinden sonra uygulanacak

 
-------------------------------------------------------

CEZAEVLERİNDEKİ MÜDÜR YARDIMCISI, SAYMAN VE İNFAZ KORUMA BAŞMEMURLARININ BÖLGELERDEKİ HİZMET SÜRESİ BELİRLENMİŞTİR
 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, onbirinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır. İnfaz ve koruma başmemurlarının müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarındaki görev süresi, üçüncü bölgedeki hizmet süresinden sayılır.”
 
“İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe ceza infaz kurumu ve tutukevlerine atanabilirler.”
 
“Ceza infaz kurumu ve tutukevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere müdür olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik müdürü olarak atama yapılamaz.”
 

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

Bölge Esasının Uygulandığı Hallerde Hizmet Süreleri
 
Madde 34 — (1) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır.
 

(2) İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, istekleri de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe cezaevlerine atanabilirler.

(3) Cezaevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere şube müdürü olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü olarak atama yapılamaz.
 
-------------------------------------------------------

CEZAEVLERİNDE EN AZ 10 YIL MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPANLAR DA, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURABİLECEK
 
DEĞİŞTİREN MADDE
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik müdürlüklerinde en az on yıl müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak,”
 

DEĞİŞTİRİLEN MADDE:

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğüne Atama
 
Madde 35 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için,
 
a) (Değişik:RG-9/5/2006-26163) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde en az on yıl müdür olarak görev yapmış olmak,


memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.