Avukatları ve avukatlık mesleğini hedef alan televizyoncunun cezası belli oldu!
Televizyon programcısı Tan, 02.04.2015 tarihinde Beyaz TV’de yayımlanan “Erkan Tan Vakti” adlı programda; “… Ya avukatlar açıkça maraza çıkartmak istiyoruz, arıza çıkartmak istiyoruz, huzur ve güvenlikten rahatsız oluyoruz desenize be. Onu desenize. Avukatlar her an Türkiye’nin dört bir yanına uçakta seyahat ediyorsunuz yalan mı? Türkiye’nin dört bir yanındaki adliyelerde sizin davalarınız var, müvekkilleriniz var. Havalimanlarına girerken donunuza kadar aranıyorsunuz, hiç kimse bir şey diyemiyor, diyemez çünkü. Normal çünkü. Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. Adliye'ye girerken niye bu kadar arıza çıkartıyorsun? Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. O teröristler savcıyı değil de aranızdan birini rehin alsaydı ne olacaktı !!? Gerçi sizin adamlar sizi rehin almazlar...!! Anladın mı…!!?" şeklindeki açıklamaları avukatların tepkisine neden oldu.

Bunun üzerine Türkiye Barolar Birliği, programın yayımlandığı Beyaz TV hakkında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8. maddesindeki ilkelere aykırılık iddiasıyla idari yaptırım talebiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu’na başvurdu.

Türkiye Barolar Birliği’nin başvurusunu görüşen RTÜK, “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler” nedeniyle, Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiğine karar verdi. Karar, RTÜK’ün web sitesinde de (www.rtuk.org.tr) yayımlanarak ilgililerin bilgisine sunuldu.

İŞTE O KARAR;

Toplantı No         :  2015/20
Toplantı Tarihi     :  29.04.2015
Karar No              :  31
Karar Konusu      : 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlali. İPC (BEYAZ TV - KANAL BEYAZ TELEVİZYON RADYO YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)
İnceleme ve Değerlendirme  : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın 14.04.2015 tarihli ve 607 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
           
Bahse konu yayına ilişkin Uzman Raporunda;

“İlgi : a) 03.04.2015 tarih 010846 sayılı evrak akış ve talimat afişi ile gelen Türkiye Barolar
  Birliği’nin Vekili Av. Seray Şenfer’in 03.04.2015 tarihli dilekçesi,
b) 06.04.2015 tarih 010980 sayılı evrak akış ve talimat fişi ile gelen Antalya Barolar
    Birliği Vekili ve aynı zamanda baro başkanı olan Avukat Alper Tunga Bacanlı’nın
    dilekçesi.

Türkiye Barolar Birliği ve Antalya Barosu tarafından, ilgi (a) ve (b) yazıları ile Üst Kurulumuza gönderilen, şikayet dilekçelerinde, "Beyaz TV" logolu medya hizmet sağlayıcının, 02.04.2015 tarihinde, saat 17.00.00 da yayınladığı, "ERKAN TAN VAKTİ" isimli programda ihlal niteliği taşıyan konuşmaların yapıldığından bahisle, anılan program hakkında gerekli incelemenin yapılmasını ve söz konusu yayıncı kuruluşun yaptığı bu yayınla, "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. " hükmünü " Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez. "hükmünü " Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, özürlülük, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez." hükmünü ihlal ettiği, talepleri doğrultusunda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun' un" Yayın Hizmeti İlkeleri "başlıklı 8. maddesi ile "İdari Yaptırımlar "başlıklı 32. maddesi uyarınca programın yayınlandığı Beyaz Tv logolu Medya Hizmet Sağlayıcı Yayın Kuruluşuna idari yaptırım uygulanması ayrı ayrı yazdıkları dilekçelerde talep edilmektedir.

İlgi şikayete ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, deşifre metinde de görüleceği üzere (ek:klip 1) sunucu Erkan TAN' ın,
Sunucu (Erkan TAN): Ya avukatlar, açıkça maraza çıkartmak istiyoruz, arıza çıkartmak, huzur ve güvenlikten rahatsız oluyoruz desenize be! Onu desenize be!...
Avukatlar her an Türkiye'nin dört bir yanına uçakla seyahat ediyorsunuz yalan mı? Türkiye'nin dört bir yanındaki adliyelerde sizin davalarınız var, müvekkilleriniz var. Havalimanlarına girerken tamam mı, donunuza kadar aranıyorsunuz. Hiç kimse bir şey demiyor, diyemez. Çünkü normal, çünkü senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. Adliyeye girerken niye bu kadar arıza çıkartıyorsun haa? Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. O teröristler savcıyı değil de, aranızdan birini rehin alsaydı ne olacaktı? Gerçi sizin adamlar, sizi rehin almazlar anladın mı?" şeklinde ifadelerin kullanıldığı görülmüştür.

Sunucunun bu ifadelerinden, tüm avukatları suçlayıcı bir nitelik taşıdığı, adliyelerde bilerek sorun çıkarttıkları ve teröristlerle avukatlar arasında bir bağlantı varmış gibi bir algı yaratılmaya çalıştığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, yayında yer alan bu ifadelerin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun' un 8. maddesinin "ç" bendinde yer alan, de yer alan; "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükümlerine aykırı yayın yaptığı düşünülmektedir.” Şeklindeki değerlendirmelere yer verilmiş olduğu,

            Anılan yayında; 6112 sayılı Yasa'nın; 8. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ihlal edildiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,
            Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Gerekçe    : Konunun; İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, eki belgeler ve ilgili mevzuat kapsamında Üst Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;
Söz konusu yayına ait deşifre kayıtlarının ve video görüntülerinin tetkiki sonucunda; ihlale konu programda, sunucu Erkan Tan’ın ifadelerinin tüm avukatları suçlayıcı bir nitelik taşıdığı, adliyelerde bilerek sorun çıkarttıkları ve teröristlerle avukatlar arasında bir bağlantı varmış gibi bir algı yaratmaya çalıştığı ve bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aşan ve kişileri aşağılayan, küçük düşüren ifadeler olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde yer alan;  "...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu kuruluşa 26.04.2011 tarihli yayını nedeniyle evvelce 16.06.2011 tarih ve 2011/37 sayılı toplantıda alınan 66 nolu Üst Kurul Kararıyla 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca uyarı yaptırımı uygulandığı Üst Kurul kayıtlarından anlaşıldığından; aynı hükmün tekraren ihlali nedeniyle, Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, anılan Yayın Kuruluşu hakkında “İdari Para Cezası” yaptırımının uygulanması gerektiği, kanaatine varılmıştır.

Karar  : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları ve gerekçeleri yukarıda izah olunduğu üzere, BEYAZ TV logosuyla yayın yapan KANAL BEYAZ TELEVİZYON RADYO YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı kuruluş hakkında;  6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan; “...kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ilkesinin tekraren ihlali nedeniyle, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 

1- İhlalin tespit edildiği  tarihi itibariyle kuruluşun Mart 2015 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 1.103.603,57 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, televizyon kuruluşları için idari para cezası 10.000 (onbin) ( 2015 yılı için yeniden değerleme oranına göre belirlenen 13.601 (onüçbinaltıyüzbir - ) Türk Lirasından az olamayacağından 13.601 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA,
2- İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulun T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR98 0001 0025 3300 9999 9951 93 no’lu hesabına “6112 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre ödenen para cezasıdır” şerhiyle ödenmesi gerektiği veya 6112 sayılı kanunun 32 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca tebliğden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceğinin, dava açma süresi içerisinde  peşin ödeme yapılması halinde, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın dörtte üçünün tahsil edileceğinin ve taksitlendirme talebinde bulunabileceğinin, peşin ödemenin kanun yoluna müracaat hakkını engellemeyeceğinin, en geç 1 aylık süre içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairesine gönderileceğinin bildirilmesine,

Üst Kurul Başkanı Davut DURSUN ile Üst Kurul Üyeleri Hamit ERSOY ve Nurullah ÖZTÜRK’ün karşı oyları, oy çokluğu ile karar verildi.
 
(MEHMET ALİ AY / HUKUKİ HABER)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kurul gurul 3 yıl önce

Kurul başkanı karşı oy kullanmış!!