Baro başkanları uyardı: 'İVEDİ VAZGEÇİN...'
“ÖZEL REJİME” DÖNÜŞEN DEVLET YAPISI
Son bir yıldır OHAL kapsamı içinde uygulanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, demokratik bir devlet olmaktan uzaklaşılarak , “özel rejime” dönüşen bir devlet yapısı haline gelindiğini belirten Baro Başkanları, bu sürecin yargıda çok ciddi sıkıntılara yol açtığını ifade ettiler.  Süreç içersinde yargı mensuplarının güvenceden yoksul bırakıldığını belirten başkanlar, son olarak Yargıçlar Sendikası Başkanı’nın tayininin yargıç teminatına bir darbe olduğuna dikkat çektiler.

YARGI SİYASET STRATEJİLERİNİN UYGULAMA ALANI DEĞİLDİR
Toplantı sonunda yayımlanan bildirgede “Yargı, siyaset stratejilerinin uygulama alanı olarak tasarımlanmıştır. Gerek gözaltı/tutuklama ve gerekse tahliye kararlarının hukuksal temelden uzaklaşması, halkın adalet arayışını ve kurumlara güvenini ciddi olarak etkilemiştir.”  diyen Baro Başkanları hükümeti uyardı.

OHAL süresince yaşanan tüm bu sıkıntılara ek olarak, avukatlık kanunu içeriğinde yapılması planlanan değişiklikler ile “avukatlık” mesleğinin yargı içindeki etkisinin azaltılması hatta itibarsızlaşmasına yönelik maddelere en sert tepki Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan’dan geldi.

“HUKUKU, İNSAN HAKLARINI SAVUNAMAYAN BİR BARONUN BAŞKANI OLMAYACAĞIM”
“Hukuksuzluğun en büyük problemimiz olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Yargının kurucu unsuru biz avukatlar ve baroların avukatlık yasasında belirtildiği üzere hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak gibi asli bir görevi var. Getirilmek istenen düzenleme ile hukukun üstünlüğü ve insan hakları için dava açma yetkisi elinden alınan bir baronun başkanı olmayacağım. Yasanın bu şekilde geçmesi durumunda istifa edeceğim. “ şeklinde konuşan Başkan Kazan “Baro Başkanının ve ya yönetim kurulu üyesinin bir asli ceza hakimi tarafından görevden alınabiliyor olması Baroların bağımsızlığı üzerinde ciddi bir tehdittir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”dedi.

20 Baro Başkanının altına imza atmış olduğu bildirgede yeni kanun tasarısı :

AKLA ZİYAN 
“TBMM'ne getirileceğini öğrendiğimiz Avukatlık Yasa Tasarısı da anlatmaya çalıştığımız, siyasal stratejilerinin bir parçasını oluşturacak anlayış ile düzenlenmiştir. Adalet Bakanı'nın Barolara tercih ettiği özel toplantılarındaki konuşmalarından öğrendiğimiz bu gelişme, düzenlenmesindeki usulden, tartışıldığı mekanlara ve içeriğine  kadar antidemokratiktir. Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve TBMM'de görüşülecek olan tasarı ile, yargıcın, avukatı "duruşmadan çıkarması" veya "duruşmaya kabul etmemesi" gibi "akla ziyan" yaklaşımlar, bu stratejinin taktikleridir. Uyumlu ve Uslu Avukatlar, Yargıda adaletin oluşmasının koşulu değildir. Avukat olmayan ve bu mesleğin yapılmasındaki tüm ilkelerden bihaber olan yasa hazırlayıcılarının elinden çıkan bu düzenleme, tek kelime ile "ayıptır".” şeklinde çok sert ifadelerle reddedildi.Marmara Ege Baro Başkanları toplantısı sonunda kamuoyu ile paylaşılan o bildirgenin tam metni şu şekilde:

YARGI MENSUPLARI GÜVENCEDEN YOKSUN
17 Haziran 2017 tarihinde Manisa'da toplanan Ege-Marmara Baro Başkanları, ülkemizin içinde bulunduğu süreci ve özellikle de yargı dünyamızın sorunlarını görüşüp değerlendirerek, aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir.

1. Ülkemizde yargının çok ciddi sorunlarının yaşanmakta olduğu, bu sorunların Cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanmayacak ölçüde vahim bir noktaya ulaştığı tespit edilmiştir. Özellikle de OHAL-KHK süreçlerinin, giderek demokrasinin alternatifi olacak bir "özel rejime" dönüşmüş olması, son derece kaygı ile değerlendirilen bir noktaya gelmiştir. Bu rejimin yargı bağlamında oluşturduğu sonuçlar, bağımsızlık/tarafsızlık gibi vazgeçilmez kavramların içinin boşalmasına neden olmuştur. Yargı, siyaset stratejilerinin uygulama alanı olarak tasarımlanmıştır. Yargı mensuplarının güvenceden yoksun kılınması, baskılardan sonuç alınmasını sağlayan kararların verilmesine neden olmaktadır. Yargıçların verdikleri kararlar nedeniyle tayinleri sıklaşırken, en son Yargıçlar Sendikası Başkanı'nın tayini de yargıç teminatına bir darbe olmuştur. Diğer yandan, gerek gözaltı/tutuklama ve gerekse tahliye kararlarının hukuksal temelden uzaklaşması, halkın adalet arayışını ve kurumlara güvenini ciddi olarak etkilemiştir. Ege-Marmara Baro Başkanları, yargıç ve savcıların mesleğe kabullerindeki "örtülü kriterlerin", tarif edilemez çok daha ağır sonuçlar doğuracağını bu bildiri ile tarihe not etmektedir.

OHAL VE KHK İLE SAVUNMA HAKLARI DAHA DA DARALDI
2. Ege-Marmara Baro Başkanları, ülkemizde fiilen yaşanan OHAL-KHK rejiminin savunma mesleği olan avukatlığı ciddi biçimde yaraladığını tespit etmişlerdir. OHAL ilanından bu yana, savunmaya getirilen kısıtlamalar, her KHK ile savunma makamının haklarını daha da daraltılmıştır. Bugün, cezaevi görüşmelerinden dosya incelemeye kadar uzanan bir dizi hukuksuzluk, kanun hükmünde olsa da hukuk hükmünde olmayan KHK'larla uygulamaya taşınmaktadır. Anımsatmak ihtiyacındayız ki, İHAS 15. Maddesi uyarınca deklere edilen OHAL'in, aynı madde gereğince koruması öngörülen haklar vardır. Bu haklardan yurttaşların mahrum bırakılamayacağı ve bu süreçte  özellikle adil yargılamanın asla ihmal veya ihlal edilemeyeceği konusunda siyasal iktidarı uyarmak ihtiyacındayız.

UYUMLU USLU AVUKATLARADALETİN OLUŞMASININ KOŞULU DEĞİLDİR!
3. Ege-Marmara Baro Başkanları, Avukatlık mesleğinin yargı içindeki etkisinin azaltılması mücadelesinin, giderek onun "itibarsızlaştırılmasından" geçtiğine dair bir stratejinin izlenmekte olduğuna tanıktır. Özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair hazırlanan ve TBMM'de görüşülecek olan tasarı ile, yargıcın, avukatı "duruşmadan çıkarması" veya "duruşmaya kabul etmemesi" gibi "akla ziyan" yaklaşımlar, bu stratejinin taktikleridir. Uyumlu ve Uslu Avukatlar, Yargıda adaletin oluşmasının koşulu değildir. Avukat olmayan ve bu mesleğin yapılmasındaki tüm ilkelerden bihaber olan yasa hazırlayıcılarının elinden çıkan bu düzenleme, tek kelime ile "ayıptır". Bu düzenlemeyi savunanlar, "savunma stratejisi" denilen kavramı bilmeli ve onun gereği olan düzenlemeleri önermelidirler. Avukat yargının kurucu unsurudur ve bu nedenle de yargılamanın şekli bir unsuru olarak görülemez. Anayasanın 36. Maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetinin vasıtası ve teminatı olan avukatlara getirilen her kısıtlamanın, özü itibariyle halkın hak arama hürriyetine getirilmiş bir sınırlama olduğu bilinmeli ve bu düzenlemeden ivedi olarak vazgeçilmelidir.

SİYASAL MANİPÜLASYON
4. Keza, kısa bir süre içinde TBMM'ne getirileceğini öğrendiğimiz Avukatlık Yasa Tasarısı da anlatmaya çalıştığımız, siyasal stratejilerinin bir parçasını oluşturacak anlayış ile düzenlenmiştir. Adalet Bakanı'nın Barolara tercih ettiği özel toplantılarındaki konuşmalarından öğrendiğimiz bu gelişme, düzenlenmesindeki usulden, tartışıldığı mekanlara ve içeriğine  kadar antidemokratiktir. Adalet Bakanlığı'nda bir tek avukatın bile katılmadığı, sadece "yargıç kadrolu" kamu görevlileri tarafından hazırlanan tasarı, mesleğin sorunlarına çözüm getirmediği gibi, yeni çözümsüzlüklerin kaynağı olacaktır. Bu tasarı, Barolar üzerinde Adalet Bakanlığı'nı vesayet makamı konumuna getirmektedir. Baroların, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak konusundaki işlevselliğinden mahrum bırakılması,  demokrasi iddiasından vazgeçilmesiyle eşdeğerdir. Özellikle de Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin seçimlerine yönelik olarak getirilen düzenleme, Bakanlığın asıl niyetinin demokrasiyi güçlendirip, mesleğin geleceğini şekillendirmekten çok, siyasal özlü manipülasyonla meşgul olduğunu göstermektedir. 

MESLEĞİMİZİN YASALARINI HAZIRLARKEN BAROLARI GÖZ ARDI EDEMEZSİNİZ!
2006 yılında Anayasaya aykırı olarak sınavı kaldıran Bakanlığın, mesleğimize indirdiği darbeden sonra, şimdi yürürlüğe sokmayı düşündüğü düzenleme ile sınavı yeniden getirmekte olması, bir özeleştiri olarak değil, tarihsel yanılgılarının ikrarı olarak değerlendirilmelidir. Bu yanılgının bedelini ödemek zorunda bırakılan avukatların sayısı 4 yıl sonra 150.000'e ulaşacaktır.  Bu rakam, ihtiyacı ifade eden bir sayı değildir. Ege-Marmara Baro Başkanları olarak, Avukatlık sınavını "ön koşul" saymakla birlikte, önemli başka sorunlarımıza da işaret etmeyi görev sayarız. Bu sorunlarımızı yargı reformu bağlamında tartışacağımız, adı Adaletle anılan Bakanlığın, mesleğimizin yasalarını hazırlarken Baroları ve TBB'ni göz ardı etmesini anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu çerçevede çabalar geliştirmek yerine, zorunlu arabuluculuk gibi, Anayasaya aykırılığı açık olan düzenlemeler ile "meslek alanının daraltılması" ve giderek bunun emek dünyasının yalnızlaştırılmasındaki bir unsura dönüştürülmesi, asla kabul edilemez. Keza, halkın adalete erişimindeki en temel mekanizma konumunda bulunan Adli Yardım için yeterince kaynak aktarılmamasının, giderek mesleğimizin angaryaya dönüşmesi gibi sonuçlar doğurmakta olması, temel kaygı nedenimizdir.

Demokratik ülkelerin avukatları, o ülkelerin yurttaşlarının sesidir. Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların da nefesi kesilir. Ege-Marmara Baro Başkanları, bu sesi duyurmaktadırlar. Sadece ve yalnız yurttaşları için.....

MANİSA BARO BAŞKANI        AV.ALİ ARSLAN
ANTALYA BARO BAŞKANI        AV.POLAT BALKAN
AYDIN BARO BAŞKANI            AV.GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BARO BAŞKANI        AV.EROL KAYABAY
BİLECİK BARO BAŞKANI        AV.HALİME AYNUR
BURDUR BARO BAŞKANI        AV.RAMAZAN GEDİK
BURSA BARO BAŞKANI            AV.GÜRKAN ALTUN
ÇANAKKALE BARO BAŞKANI        AV.BÜLENT ŞARLAN
DENİZLİ BARO BAŞKANI        AV.MÜJDAT İLHAN
EDİRNE BARO BAŞKANI        AV.ÖZGÜR YILDIRIM
İSTANBUL BARO BAŞKANI        AV.MEHMET DURAKOĞLU
İZMİR BARO BAŞKANI            AV.AYDIN ÖZCAN
KIRKLARELİ BARO BAŞKANI        AV.TURGAY HINIZ
KOCAELİ BARO BAŞKANI        AV.SERTİF GÖKÇE
KÜTAHYA BARO BAŞKANI        AV.AHMET ATAM
MUĞLA BARO BAŞKANI            AV.CUMHUR UZUN
SAKARYA BARO BAŞKANI         AV. ZAFER KAZAN
TEKİRDAĞ BARO BAŞKANI        AV.ERHAN SEZER 
UŞAK BARO BAŞKANI            AV.GÜRCAN SAĞCAN 
YALOVA BARO BAŞKANI        AV. HAKAN GERGEROĞLU 

 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.