HSYK seçimlerinde Akademi hamlesi
Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den ge­len tep­ki­ler üze­ri­ne AK Par­ti, HSYK tek­li­fi­nin bir kıs­mı­nı don­du­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­cak Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si­’ni (TA­A) lağ­ve­den ve kon­tro­lü­nü Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’na ve­ren ka­nun mad­de­le­ri Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­’na sevk edil­di. Aka­de­mi, ha­kim ve sav­cı­la­rın eği­ti­mi­ni yü­rüt­me or­ga­nın­dan ba­ğım­sız bir şe­kil­de ya­par­ken, mev­cut HSYK’­ya bir üye se­çi­yor. De­ği­şik­li­ğin ya­sa­laş­ma­sıy­la Aka­de­mi­’nin yö­ne­ti­mi­ni kon­trol al­tı­na ala­cak olan hü­kü­me­tin, HSYK’­ya se­çi­le­cek bir üye­yi be­lir­le­mek is­te­di­ği be­lir­ti­li­yor.

MESLEK EĞİTİMİ

Ada­let Aka­de­mi­si, ya­zı­lı sı­nav ve mü­la­ka­tı ka­za­nan ha­kim ve sav­cı­la­rın mes­lek ön­ce­si, gö­rev­de­ki­le­rin ise mes­lek içi eği­ti­mi­ni ve­ri­yor. En az HSYK ka­dar yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı açı­sın­dan önem­li bir ku­rum olan Aka­de­mi, Mec­li­s’­te­ki ka­nun tek­li­fiy­le yü­rüt­me­nin kon­tro­lü­ne gi­ri­yor. Aka­de­mi­’nin yö­ne­tim ku­ru­lu­nu be­lir­le­yen ge­nel ku­rul üye­le­rin­de de­ği­şik­lik ya­pı­lı­yor. Ge­nel Ku­ru­l’­da Yar­gı­tay ve Da­nış­ta­y’­dan se­çi­len üye­le­rin sa­yı­sı azal­tı­la­rak, yer­le­ri­ne Ada­let Ba­kan­lı­ğı bü­rok­rat­la­rı ve ba­ka­nın be­lir­le­ye­ce­ği ad­li ve ida­ri yar­gı­dan 6 ha­kim ve sav­cı ge­ti­ri­li­yor. De­ği­şik­lik­le ba­kan, Ku­ru­l’­un do­ğal üye­si olan aka­de­mi baş­ka­nı ile 3 yar­dım­cı­sı­nı atı­yor. Böy­le­ce Aka­de­mi Ge­nel Ku­ru­lu­’nun top­lam 31 üye­sin­den 22’si­ni Ada­let Ba­ka­nı be­lir­li­yor.

BAKAN ATAYACAK

 Da­ha ön­ce Ada­let Ba­ka­nı, aka­de­mi­ye 7 üye se­çi­yor­du. Mev­cut uy­gu­la­ma­da TA­A’­nın Baş­kan ve Baş­kan yar­dım­cı­sı aday­la­rı, Aka­de­mi Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan be­lir­le­ni­yor ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan se­çi­li­yor­du. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le, Aka­de­mi Baş­ka­nı, Ada­let Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan gös­te­ri­len üç aday için­den Ba­kan­lar Ku­ru­lu’n­ca se­çi­le­cek. Baş­kan yar­dım­cı­la­rı ise Ba­kan ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan ata­na­cak.

Eğitimcileri bakan görevlendirecek

 Dü­zen­le­mey­le ha­kim ve sav­cı­la­rın mes­lek içi eği­tim­le­ri de bun­dan böy­le ba­ğım­sız HSYK ye­ri­ne, Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si­’n­ce yap­tı­rı­la­cak. Aka­de­mi­de eği­tim ve­re­cek ba­kan­lık­ta ça­lı­şan ha­kim ve sav­cı­la­rın gö­rev­len­dir­me­si­ni de aka­de­mi baş­ka­nı­nın öne­ri­siy­le Ada­let Ba­ka­nı ya­pa­cak.

 De­ği­şik­li­ğin ya­sa­laş­ma­sı, yar­gı­nın hü­kü­me­tin kon­tro­lü­ne gi­re­ce­ği, ay­rı­ca Ana­ya­sa­’da HSYK’­nın olu­şu­mu­na ay­kı­rı şe­kil­de yü­rüt­me­nin do­lay­lı yol­la HSYK’­ya bir üye­yi be­lir­le­me gü­cü­ne eri­şe­ce­ği kay­de­di­li­yor.


METİN ARSLAN - BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.