Türkiye Taşkömürü Kurumu Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlüğe ilk defa atanacak avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına  ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük merkez teşkilatında avukat pozisyonlarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,

b) Genel müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: Genel Müdürlük avukatlık  yazılı ve/veya sözlü giriş sınavını,

ç) Hukuk Müşavirliği: Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğini,

d) Personel Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığını,

e) KPSS (B): (B) grubu pozisyonlara atanacaklar için  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Sınav komisyonu: Avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Genel Müdürlükte daire başkanı, hukuk müşaviri veya avukat olarak görev yapanlar arasından Genel Müdürce belirlenecek iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdür tarafından bu fıkrada belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılır.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Komisyonu, Giriş Sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

Giriş sınavı

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğe ait avukat pozisyonlarına Giriş Sınavı ile atama yapılır. Giriş Sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Giriş Sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına Sınav Komisyonunca karar verilir.

(2) Sınav Komisyonunca kararlaştırılması halinde yazılı sınav; klasik ve test ya da klasik veya test usulünde yapılabilir. Sınav Komisyonu, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu durumda sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, sınav tarihi, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca  sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,  Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Genel Müdürlük internet sitesi ile duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca  Devlet Personel Başkanlığının  internet sayfasında da ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan taban puanı almış olmak.

Giriş sınavı için başvuruda istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığından veya  Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Özgeçmiş.

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer verilen Giriş Sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Daire Başkanlığınca yerine getirilir.

Başvuru usulü

MADDE 10 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Genel Müdürlüğün internet sitesinden yapılabilir.

(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Personel Daire Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlük internet sitesinden ve duyuru panosunda ilan edilir.  Kendilerine ayrıca yazılı bir çağrı yapılmaz.

(3) Başvuru şartlarını taşımayanlara ait başvuru belgeleri, talep halinde Giriş Sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde sahiplerine teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş sınavı

Giriş sınavının şekli

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.

Sınav konuları

MADDE 13 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Ticaret Hukuku.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) İcra ve İflas Hukuku.

f) İdare Hukuku.

g) İdari Yargılama Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Usul Hukuku.

ı) İş Hukuku.

(2) Genel Müdürlüğün gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirlenebilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 14 – (1) Giriş Sınavının yazılı olarak yapılması halinde sorular, 13 üncü maddede belirtilen sınav konularından Genel Müdürlük tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde ve/veya çoktan seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(2)  Yazılı sınavın  Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir. Yazılı sınav Personel Daire Başkanlığı  tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

 (3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Genel Müdürlük internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(4) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentler her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav notları aritmetik ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday ile ilanda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve  yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonlarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 17 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Atama işlemleri

MADDE 18 – (1) Avukat pozisyonlarına atanmak üzere yapılan Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği.

(2) Giriş Sınavını kazananlar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde avukat pozisyonlarına atanırlar.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılan avukatların görevlerine başlamalarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayan veya başlayıp da herhangi bir nedenle ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

Bildirim

MADDE 21 – (1) Giriş Sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 14/6/1995 tarihli ve 22313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.