28 Şubat'ta atılan memurun geri dönüşü için tasarı
28 Şubat 1997 tarihinden sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların şartları taşımaları kaydıyla, yeniden göreve alınmalarını da içeren Devlet Memurları Kanunu ve bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci ve altıncı fikralan aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci, üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“Uzman yardımcılığına atananlar, en az iki yıl çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar uzman kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkım kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kuramlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
 
Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kuramlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”
 
MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Yardımcılık ve stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler
 
EK MADDE 43- Ek 41 inci madde kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadrolarına atanmak amacıyla kuramlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için anılan kadroların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçirilmesi gereken asgarî süreler; özel mevzuatında yer alan asgarî çalışma sürelerine ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın atandıktan sonra en az iki yıl çalışmış olma şeklinde uygulanır.
 
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kuram, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla kuramlarınca yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanmaya ilişkin olarak yardımcılık veya stajyerlikte geçirilmesi gereken asgarî süreler hakkında da bu madde hükmü uygulanır.
 
Bu madde kapsamında yer alanlar için ilgili kanunlarındaki yabancı dil şartı ve tez hazırlanmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak, hizmet gerekleri dikkate alınarak ilgili tüzük veya yönetmeliklerinde düzenlenmek kaydıyla ihtiyaç duyulan diller ve düzeylerde yabancı dil şartı aranabilir.”
 
MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“Yönetici kadrolarına yapılacak atamalar
 
EK MADDE 44- 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kuramların;
 
a) Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kuram ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması,
 
b) Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması,
 
şartlan aranır, bu Kanunun atanma, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaz. Hizmet süresinin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda, Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınır, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadroları için bu sürelere yükseköğrenim gördükten sonra sosyal güvenlik kuramlarına tâbi olmak kaydıyla serbest olarak veya özel kurumlarda fiilen çalışılan süreler de dâhil edilir.
 
Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, 50 nci maddede öngörülen sınav şartına tâbi olmaksızın birinci fıkrada öngörülen şartlar ile 48 inci maddede yer alan genel şartlan taşımak kaydıyla açıktan da atama yapılabilir. Ancak, anılan kadrolara bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlanndaki diğer herhangi bir kadro veya pozisyona atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.
 
Birinci ve ikinci fıkralar uyannca atananlar, atandıklan kadrolar için ilgili mevzuatında öngörülen malî ve sosyal hak ve yardımlardan, bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst derecelere atananlann bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıklan kadro aylıklan, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz.
 
Kuramların müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kuram meslek personeli olma, 36 nci maddede belirtilen hizmet sınıflanna veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar ile hâkim-savcı sınıfına dâhil olanlara kendi hizmet sımfı dışından atama yapılması hâlinde, anılan kadrolann hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykın hükümleri uygulanmaz.
 
Bu maddede yer alan hükümler; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi kapsamında yer alan kurumlann, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda bulunanlardan Adalet Bakanlığının ve diğer kamu kuram ve kuruluşlannın bu madde kapsamında yer alan kadrolanyla aynı veya benzer unvanlı kadro veya pozisyonlan ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro veya pozisyonlanna atananlar hakkında da uygulanır.
 
Diğer kanunlann bu maddeye aykın hükümleri uygulanmaz.”
 
MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 41- Bu maddenin yayımı tarihinde ek 44 üncü maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için bulunduğu kadro veya pozisyonlannda kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanmasına devam olunur.
 
Ek 44 üncü madde kapsamında yer alan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklannda 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolannda bulunduklan sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış olduklan kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder. rrr..
 
Bu maddenin yayımı tarihinde ek 41 inci madde ile ek 43 üncü madde kapsamında yer alan yardımcı veya stajyer kadro veya pozisyonlarında bulunanların, yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmaları ilgisine göre ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri ve ek 43 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
 
MADDE 5- 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“d) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde büyükelçi olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanım kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”
 
“657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi çerçevesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanlar ile açıktan atananlar, merkeze döndüklerinde, Bakanlıkta çalışabilirler, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasından daimi temsilciliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olurlar.”
 
MADDE 6- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
 
a) 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “görevlileri belirlemek ve komisyonları oluşturmak” ibaresi “ilkeleri belirlemek” şeklinde değiştirilmiştir.
 
b) 6 ncı maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.
 
“(19) Yükseköğretim kurumlannın önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince onaltı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutan ile diğer usûl ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.”
 
c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluşlarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye ve” ibaresi eklenmiştir.
 
ç) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
d) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kopya çektirilmesine imkan sağlayan” ibaresinden önce gelmek üzere “Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya” ibaresi eklenmiştir.
 
9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır.”
 
MADDE 7- 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 1- 28/2/1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalan nedeniyle memuriyetten çıkarılanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayılı ve 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmış olanların;
 
a) Memuriyete giriş şartlarım kaybetmemiş olmaları,
 
b) Durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması,
 
c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları,
 
kaydıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yeniden göreve alınmalarının uygun görülmesi durumunda, yeniden göreve alınmalarında 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki (î) Cetvelinde yer alan atama sayısı sınırlaması uygulanmaz.”
 
MADDE 8- a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
1) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
2) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı” şeklinde, aynı bentte yer alan “aşılmamak suretiyle ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “aşılmamak kaydıyla ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” şeklinde ve anılan maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“c) Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardlan Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün aynî ve nakdî ( ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez.
 
ç) (b) ve (c) bentlerinde yer alan idarelerde istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün aynî ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutan, ilgili kurumun önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek emsali Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak
 
malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Emsal alınacak memur unvanlarının tespitinde, kadro veya pozisyon unvanları ile ifa ettikleri görevler itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki aynı veya benzer görevlerin aynı veya benzer kadro, unvan veya derecesi dikkate alınır.
 
d) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin zam ve tazminatları hakkında 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu karan hükümleri uygulanır.
 
Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”
 
3) Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 11- Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarlan ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli ile 4458 sayılı Kanunun 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), anılan tarih itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutan dâhil) tutannın (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); ek 9 uncu madde uyannca bulunduklan kadro ve görev unvanlan için ödenen aylık ek ödeme net tutanndan fazla olması hâlinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar aynca tazminat olarak ödenir. Bulunduklan kadro veya pozisyon unvanlannda isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kuramlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
 
Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış olan atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.”
 
4) Geçici 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“b) Ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibanyla yürürlükten kaldınlan 5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 6114 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan hükümlerin, ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihte anılan hükümler uyannca yapılan ödemelerden yararlanan personel bakımından uygulanmasına 31/12/2014 tarihine kadar devam olunur.”
 
5) Eki (III) sayılı Cetvelin birinci ve üçüncü sıralanna sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
 
“Kadro Derecesi 8 olanlar 34.300 18.875”
 
“Kadro Derecesi 8 olanlar 29.050 16.000”
 
b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Uzman ve Denetçi istihdamı
 
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlan ve Uzman Yardımcılan ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcılan istihdam edilir.
 
(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlanndan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak.
 
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
 
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavma girmeye hak kazamrlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkım kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
 
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
 
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
1) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
2) 31 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı
 
MADDE 31- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”
 
I
 
ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları,
 
Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar,
 
Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları,
 
Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar,
 
Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
i
 
e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve
 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin üçüncü fikrası
 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(3) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları,
 
Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar,
 
Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“EXPO 2020
 
MADDE 62- (1) EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu genel kurulunda yapılacak seçimlerde, İzmir İlinin ülkemiz adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzelkişiliği haiz EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu kurulmuştur.
 
(2) Yönlendirme Kurulunun organları Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterliktir.
 
(3) Yönlendirme Kurulunun gelirleri şunlardır:
 
a) Genel bütçeden ayrılacak ödenek.
 
b) İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek.
 
c) İzmir İl Özel İdaresinin 2012 ve 2013 bütçelerine bu amaçla konulan ödenek.
 
ç) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından 2012 ve 2013 yıllarında aktarılan tutarlar.
 
d) Her türlü naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri.
 
e) Gerçek ve tüzelkişilerden alınacak nakdi ve ayni bağış ve yardımlar.
 
f) Faiz ve diğer gelirler.
 
(4) Gelirler ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak hesapta toplanır. Hesap açmaya, kapamaya veya hesapta toplanan tutarları nemalandırmaya Yürütme Komitesi Başkanı yetkilidir. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen Yürütme Komitesinin diğer üyelerinden birine veya Genel Sekretere devredebilir.
 
(5) Bu madde kapsamına giren mal ve hizmet alımlan ile her türlü işlemlerde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir.
 
(6) Kurulun ve organlarının oluşumu ve çalışma esasları, Kurula ve Yürütme Komitesine üye olarak katılacak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzelkişiler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu karan ile belirlenir.
 
(7) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde Yönlendirme Kurulu, EXPO 2020 İzmir ile ilgili işlemleri yürütmek üzere yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine devam eder.
 
(8) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabul edilmemesi halinde Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir.”
 
g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”
 
2) 40 ıncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlanndan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak.
 
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
 
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Millî Eğitim Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve, Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
 
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
 
ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
,1) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
2) 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“a) Hangi hallerde uygulanacağım açıkça belirtmek şartıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler.
 
b) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarım açıkça belirtmek şartıyla; 7 nci maddede yer alan hizmet birimi beşbin Türk Lirasına kadar, 8 inci ve 11 inci maddelerde yer alan hizmet birimleri ikiyüzellibin Türk Lirasına kadar, 12 nci maddede yer alan hizmet birimi beşyüzbin Türk Lirasına kadar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hizmet birimleri ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler.”
 
h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
1) 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.
 
ç) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.”
 
2) 44 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
 
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
 
(3) Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Sağlık Denetçisi kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkım kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkım kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.
 
(4) Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
 
3) 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.
 
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kuram ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kuramların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına yetecek derecede paylaşabilir.
 
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri, kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle yükümlüdür.”
 
ı) 11/102011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21'inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) Yüksek Kuram ve Kuramlar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kuram ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Başbakan veya ilgili Bakan aracılığıyla istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kuram ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bü bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.”
 
i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (C) bendinde yer alan “35 yaşını bitirmemiş” ibaresi “otuzbeş yaşını doldurmamış” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanlar katılamaz.”
 
j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin” ibaresi “haricindeki kadrolu veya sözleşmeli personelin” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“DSİ’de istihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
1) 657 sayılı Kanunun;
 
1) 68 inci maddesinin (B) bendinin birinci paragrafında yer alan “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı” ibaresi “Ek 44 üncü madde uyarınca yapılacak atamalar, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan “; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2) Ek 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“EK MADDE 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alman ve 36 ncı maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sının; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibanyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.
 
Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlan tarafından mesleğe özel yanşma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fikra hükmü uygulanır.”
 
3) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfi” bölümünün (h) bendinde yer alan “denetmen yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzman yardımcısı” ibaresi eklenmiş, eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşlan, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlannda” bölümünde yer alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkam,”, eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında yer alan “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Daire Başkanı,” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı,” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tanm ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlanna Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Bakanlık kadro ve pozisyonlannda çalışan personelden” ibaresi “Bakanlık kadro ve pozisyonlannda bulunan personelden” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun;
 
1) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından” ibaresi “geliri bulunmayan ve muhtaçlığını il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “İl veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının alacağı” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının alacağı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
0) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, İş Müfettişliğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”
 
ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;
 
1) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”
 
2) 31/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Eneıji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
 
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak.
 
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
 
Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazamrlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Eneıji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi kadrolarına atamrlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkım kullanmayanlar Denetçi Yardımcısı unvamnı kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanır.
 
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Eneıji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, bunlarda aranacak özel şartlar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
 
p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun;
 
1) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü cümlesi ile ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”
 
“Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”
 
2) 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
 
MADDE 27- Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarım karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırlan dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar plam gerektirmeyen tanm ve hayvancılık amaçlı yapılann yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tanm ve hayvancılık amaçlı yapılann denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
 
Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırlan içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yollan ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftalan üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar plam karan aranmaksızın kamu yaran karan alınarak oluşturulur.
 
Köy yerleşik alan sının içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
 
Köy yerleşik alan sınırlannın parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sının 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.
 
İl çevre düzeni plamnda açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırlan ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma karan ve ifraz şartlan belediye sının il sının olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi karan ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırlan il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.
 
İmar plam olmayan köy yerleşik alanı sınırlan içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar plam şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftalan üzerinde kesin sınırlan ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatınmcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”
 

3) Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Ek Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak bir komisyon tarafından tespit edilir. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılır. Bu taşınmazlar, bu madde kapsamında kullanılmak ve değerlendirilmek üzere, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde kalanlar ilgili belediyelerine, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine veya özel kanunlarla belirlenen ilgili idarelere tahsis edilir. Özel kanunlar kapsamı dışmda kalan alanlarda belediyesince veya il özel idaresince geçici yerleşme alanının vaziyet planı ve yapılaşma şartlan hazırlanır ve onaylanır. Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanlann dışındakiler, il özel idaresince veya belediyesince ve özel kanunlarla belirlenmiş alanlarda ilgili idarece kadastro verileri işlenmiş hâlihazır haritalar üzerine yapılmış vaziyet planına veya onaylı imar planına uygun olarak talep sahiplerine bedeli karşılığında yirmidokuz yıla kadar tahsis edilebilir. Bu yerlerde umumi ve kamusal yapılar hariç, inşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 20.0 metrekareyi geçemez. Bu yapılann yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunludur. Bu fıkranın uygulanmasına, bu fıkra kapsamında tahsis edilecek mera, yaylak ve kışlaklann il genelindeki toplam mera, yaylak ve kışlaklann binde beşini geçmemek üzere oramnın belirlenmesine, bu yerlerin kiralanmak ve irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle tahsisine, tahsis sürelerine, tahsis bedellerine, tahsil edilen bedellerin kullanım şekline, tahsis süresinin sona ermesine, komisyonun teşkiline ve diğer konulara ilişkin esas ve usuller, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
 
Mera, yaylak ve kışlaklann 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyannca ilan edilen turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescil edilir ve bu yerler, 2634 sayılı Kanun çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilir.”
 
r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun;
 
1) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“f) Faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,”
 
2) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“e) Ödalann faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,”
 
3) 40 mcı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Rehber tarife belirlenmesi
 
MADDE 40- Oda Yönetim Kurullan her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.
 
Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir.”
 
s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Meteoroloji Uzmanlığı
 
MADDE 32/A- Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir.”
 
ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“İlgililerden tahsil edilecek fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda bulunanlar hariç) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmeli personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Sözkonusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutan geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Bu fıkra uyannca personele her ay yapılacak fazla çalışma ücretinin net tutan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutanndan az olamaz. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktanlan tutarlardan karşılanır. Bu madde uyannca yapılan ödemelerden sonra ' yılsonu itibanyla hesapta kalan tutar, takip eden Ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele yapılması gereken ödemelerin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktanlan tutan aşması halinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerini karşılama ödeneğinden Bakanlık bütçesine bu amaçla aktarılacak ödenekten karşılanır.”
 
t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun;
 
1) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Bu Kanun;
 
a) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,
 
b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,
 
c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,
 
d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapılan ile bunlann kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı,
 
hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapılann denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fenni mesuliyet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapılann toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi halinde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam
 
inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapışım inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaz.”
 
2) 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşık maliyetinin % 1,5’inden az olamaz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık % 5 artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık % 5 azaltılır. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.”
 
“Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların % 3’ü ruhsatı veren idarenin, % 3’ü Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılır.”
 
u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kuramlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.
 
İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az iki yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkım kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
 
İl İstihdam Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları ve İl İstihdam Uzmanlığına atanmaları ile diğer hususlar, Kuram tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
 
ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan niteliklerin yanı sıra yönetmelikle belirlenen diğer şartlan taşımaları zorunludur. Kuramda bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılıklan ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacaklann, üniversite ve yüksekokullann en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmalan, yapılacak giriş sınavında başanlı olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer şartlan taşımaları gereklidir. Söz konusu fakülte ve
 

bölümleri, kadro unvanları ve/veya uzmanlık alanları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye Kurul yetkilidir.”
 
v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadî ve idari bilimler, mühendislik ve iletişim fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik, sosyoloji, psikoloji bölümleri ve Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki ya da yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,”
 
y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamımn memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.”
 
z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununun;
 
1) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“b) Başkanlık: Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığını,”
 
2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ile (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlıklarının bağlı olduğu Bakanlar, Türk Dil Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkam Mütevelli Heyetin tabii üyeleridir.”
 
“Bakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir.”
 
3) 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“MADDE 5- (1) Kültür Merkezi koordinasyon kuralları, Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerdeki büyükelçinin veya temsilcisinin başkanlığında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı temsilcisi, Kültür ve Tanıtma Müşaviri ile Eğitim Müşaviri, ilgili Kültür Merkezi müdürü, Kültür Merkezinin kurulduğu şehirde veya ülkede yaşayan tanınmış Türk işadamları, bilim adamları, kültür ve sanat adamları arasında Yönetim Kurulunun üç yıl için seçeceği üç üyeden oluşur. Başkentler dışında kurulan Kültür Merkezlerinin koordinasyon kurulu toplantılarına varsa o şehirdeki Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de üye olarak katılır. Kararlarım oy çokluğu ile alır. Görevleri şunlardır:
 
a) Kültür Merkezinin bulunduğu ülkenin özellikleri dikkate alınarak yerinin belirlenmesi, çalıştırılacak sözleşmeli personelin ve Kültür Merkezi müdürünün seçimi, bütçesi, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi hususunda Enstitüye önerilerde bulunmak.
 
b) Kültür Merkezinin faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak; Vakfın kuruluş amacıyla, bulunulan ülkenin mevzuatıyla veya ülke menfaatleriyle bağdaşmayan herhangi bir eylem veya faaliyetin varlığının tespiti durumunda, durdurulması için gereken acil önlemleri almak ve Enstitüyü durumdan haberdar etmek.
 
c) Onur Kurulunun oluşumu ve etkin olarak çalışması için gerekli işbirliği ve çalışmaları yapmak.
 
ç) Enstitü tarafından belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde Kültür Merkezinin yönetimine destek sağlamak.
 

d) Kültür Merkezinin yönetimi için bulunduğu ülke mevzuatına uygun olarak kuruluş işlemlerini yürütmek, denetimi konularında Enstitü ile işbirliği sağlamak.”
 
aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“b) Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı kalmak üzere, yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden meziun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, lisans diplomasına sahip bulunanlar için otuzbeş yaşım, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuzyedi yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.”
 
MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Tasan ile;
 
1) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda yapılan düzenlemelerle,
 
- Uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken asgarî sürenin üç yıldan iki yıla indirilmesi,
 
- Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süresinin beş yıla düşürülmesi,
 
- Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst kadrolara atanabilmek için öğrenim durumu ile beş yıllık hizmet süresinin dışında özel şartlann aranmaması,
 
2) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, Dışişleri Bakanlığında meslek mensuplan dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananlann merkeze döndüklerinde meslek mensubu olanlarla aynı haklara sahip olması,
 
3) 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle, önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlanna kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştınlabilmesi,
 
4) 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalan nedeniyle memuriyetten çıkanlanlann yeniden göreve alınmasında kadro kısıtlamalarının uygulanmaması,
 
5) 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlannm Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 633 ilâ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmümde kararnamelerle düzenleme yapılamayan konular kapsamına girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen (kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli karan henüz Resmî Gazetede yayımlanmayanlar dâhil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi,
 
öngörülmektedir.
 
MADDE 1- Madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi -ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kuramların uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin ortak hükümlerin düzenlendiği 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde değişiklikler yapılmaktadır.
 
Yapılan düzenlemelerle;
 
- Kapsama dâhil uzman yardımcılıklarına girişte aranan mezuniyet şartı standart hâle getirilerek “en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kuramsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kuramlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olma” şeklinde yeniden belirlenmekte,
 
- Kapsama dâhil uzman yardımcılıklarında uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan asgarî hizmet süresi üç yıldan iki yıla indirilmekte; uzmanlık yeterlik sınavına girmede aranan tez hazırlama süreci ile uzmanlığa atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılarak ihtiyarî hâle getirilmektedir.
 
MADDE 2- Madde ile 657 sayılı Kanuna ek 43 üncü madde eklenmektedir.
 
Çerçeve 1 inci madde ile ek 41 inci maddede yapılan düzenlemelere paralel olarak, ek 41 inci madde kapsamında yer alan uzman yardımcılıkları hariç olmak üzere, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, denetmen ve aktüer kadroları ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kuram, kural, üst kural ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim elemanı kadro veya pozisyonlarına atanmak amacıyla yapılan yeterlik sınavına girmede aranan asgarî hizmet süresi iki yıla indirilmekte; tez hazırlama süreci ile uzman, meslek personeli veya denetim elemam kadro veya pozisyonlarına atanmada aranan yabancı dil belgesine sahip olma şartı zorunlu olmaktan çıkarılmaktadır.
 
MADDE 3- Madde ile 657 sayılı Kanuna ek 44 üncü madde eklenmektedir.
 
Ek 44 üncü madde ile;
 
- Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kuram ve kuruluşları ile özel kuramlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması şartlarının aranması,
 
- Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına açıktan da atama yapılabilmesi,
 
- Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kuram meslek personeli olma, 36 ncı maddede belirtilen hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartların aranmaması,
 
öngörülmektedir.
 
MADDE 4- Madde ile 657 sayılı Kanuna geçici 41 inci madde eklenmektedir.
 
657 sayılı Kanuna eklenen ek 44 üncü maddeyle yönetici kadroları için getirilen en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma hükmü nedeniyle, geçici 41 inci madde ile maddenin yayımı tarihinde müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadro veya pozisyonlarda bulunanlar hakkında, bulunduğu kadro veya pozisyonlarında kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanması öngörülmektedir.
 
Ayrıca, ek 41 inci ve ek 43 üncü maddelerle yeni düzenlenen hükümler doğrultusunda, maddenin yayımı tarihinde yardımcı ve stajyer kadrolarında bulunanların yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmalarında hangi hükümlerin uygulanacağı düzenlenmektedir.
 
MADDE 5- Madde ile ek 44 üncü maddenin dördüncü fıkrasına paralel olarak, Dışişleri Bakanlığında bazı yönetici kadrolarına atanabilmek için aranan özel şartların kaldırılması, ayrıca, meslek mensubu olmayıp büyükelçi veya daimi temsilci olarak atananların merkeze döndüklerinde Bakanlıkta çalışabilmesi, Bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam edebilmesi ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe veya daimi temsilciliğe atananlarla aynı hükümlere tâbi olması
 
öngörülmektedir.
 
/
 
MADDE 6- Madde ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilmesi; ÖSYM’nin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya özel ilk ve orta öğretim kurumlan ile kamu kurum ve kuruluşlannın sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye uygun mekânlannı ücretsiz olarak kullanabilmesi; yapılan sınavlarda kopya çektirilmesine imkân sağlayanlar yanında bireysel veya toplu olarak kopya çekenlerin de cezalandmlması; ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplann 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışına çıkanlması öngörülmektedir.
 
MADDE 7- Madde ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezalan nedeniyle memuriyetten çıkanlanlann ilgili şartlan taşımalan kaydıyla yeniden göreve alınmalannda bütçedeki kadro kısıtlamalannın uygulanmaması öngörülmektedir.
 
MADDE 8- Madde ile 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlannın Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan 633 ilâ 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin olarak, yetki kanunu kapsamına girmediği veya kanun hükmümde kararnamelerle düzenleme yapılamayan alana girdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen (kamuoyuna duyurulan ve gerekçeli karan henüz Resmî Gazetede yayımlanmayanlar dâhil) hükümlerin yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda;
 
a) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle,
 
- Ek 10 uncu ve ek 11 inci maddelere “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibareleri eklenmekte,
 
- Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardlan Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajanslan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlanna ilk defa veya yeniden atananlann mali haklan; Cumhurbaşkanlığı
 
Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda istihdam edilen personelden anılan bentlerde emsali belirlenmemiş olan personelin mali haklarına ilişkin hükümler ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin zam ve tazminatları hakkında ilgili Bakanlar Kurulu karan hükümlerinin uygulanacağına ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,
 
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla yürürlükten kaldınlan hükümler ile 209 sayılı .Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyannca yapılan ödemelerden yararlananlara ödenmesi öngörülen fark tazminatına ilişkin geçici 11 inci madde yeniden düzenlenmekte,
 
- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldınlan bazı ödemelerin belirli bir süre ödenmeye devam olunacağını öngören geçici 15 inci madde yeniden düzenlenmekte,
 
- Ek 41 inci ve ek 43 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı Cetvelde gerekli düzenleme yapılmakta,
 
b) 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle, Bakanlık merkez teşkilatının ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlan ve Uzman Yardımcılan ile Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Denetçi Yardımcılan istihdamı ve Denetçi Yardımcılığı ve Denetçilikle ilgili hususlar yeniden düzenlenmekte,
 
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;
 
- Müfettiş Yardımcılannın giriş ve yeterlik sınavlan, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlann yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
- Bakanlık merkez teşkilatında Sanayi ve Teknoloji Uzmam ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilmesini öngören 31 inci madde yeniden düzenlenmekte,
 
ç) 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş
 
Yardımcılannın giriş ve yeterlik sınavlan, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esaslan ile diğer hususlann yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
d) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve
 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş
 
Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlan, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esaslan ile diğer hususlann yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
e) 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Müfettiş
 
Yardımcılannın giriş ve yeterlik sınavlan, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma usul ve esaslan ile diğer hususlann yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
f) 8/8/2011 tarihli ve 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kuruluna ilişkin 62 nci madde yeniden düzenlenmekte,
 
g) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;
 
- Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilerin belge verme yükümlülüğünü düzenleyen 17 nci maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte,
 
- Denetçi Yardımcılığıyla ilgili hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
ğ) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;
 
- Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Denetim Hizmetleri Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
- Bakanlık hizmet birimlerinin idari müeyyideler öngörme ve müeyyideleri uygulamakla yetkili olduğu hususu ile idari para cezası limitlerinin düzenlendiği hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
h) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemelerle;
 
- Sağlık Meslekleri Kuruluna ilişkin 23 üncü maddesinin meslek icrası esnasında bir kişinin engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlere verilecek meslekten men cezalarının düzenlendiği yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yeniden düzenlenmekte,
 
- Denetçi Yardımcılığıyla ilgili hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
- Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisinin düzenlendiği 47 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları yeniden düzenlenmekte,
 
ı) 11/102011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenleme ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlanmri görev alanıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkili olduğuna ilişkin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte,
 
i) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda yapılan düzenlemelerle kaymakam adaylığına girişte aranan yaş sının ile kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta başansız' olanlann katılabilme esaslanna ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
j) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayıli Emniyet Teşkilatı Kanununda yapılan düzenleme ile emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan kadrolu veya sözleşmeli personelin seçim ve atanmalanna ilişkin hususlann düzenlendiği ek 29 uncu maddedeki bazı ibareler yeniden düzenlenmekte,
 
k) 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile Müfettiş Yardımcılannın giriş ve yeterlik sınavlan, Müfettişliğe yükselme, görev, yetki ve sorumluluklar ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslan ile diğer hususlann yönetmelikle belirlenmesini öngören fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
1) 657 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerle;
 
- Ek 44 üncü maddede yapılan düzenlemelerin gereği olarak 68 inci maddesinin (B) bendinde gerekli düzenlemeler yapılmakta,
 
- Mesleğe özel yanşma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman ve 36 nci maddenin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yanşma smavlanna başvurularda aranan üst yaş sımnmn düzenlendiği ek 40 inci madde yeniden düzenlenmekte,
 
- Ek Gösterge Cetveli ile Makam Tazminatı Cetvelinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanma ilişkin ibareler yeniden düzenlenmekte,
 

m) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile Bakanlık kadro ve pozisyonlarında çalışanlara ilişkin ibare yeniden düzenlenmekte,
 
n) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ile Kanunda geçen il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ibareleri yeniden düzenlenmekte,
 
o) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, İş Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususların yönetmelikle belirleneceğine ilişkin fıkra yeniden düzenlenmekte,
 
ö) 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle;
 
- “Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve belge verme yükümlülüğüne ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,
 
- Eneıji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcılığına ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
p) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda yapılan düzenlemelerle;
 
- Belediye sınırlan içinde ve belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlann ilanına ilişkin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan cümleler yeniden düzenlenmekte,
 
- Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslara ilişkin 27 nci madde yeniden düzenlenmekte,
 
- Mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin hususlann düzenlendiği ek 4 üncü madde yeniden düzenlenmekte,
 
r) 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda yapılan düzenlemelerle Oda Yönetim Kurulunun görevlerinin düzenlendiği 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görevlerinin düzenlendiği 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile rehber tarife belirlenmesine ilişkin 40 ıncı maddesi yeniden düzenlenmekte,
 
s) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile Meteoroloji Uzmanlığının düzenlendiği 32/A maddesi yeniden düzenlenmekte,
 
ş) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda yapılan düzenleme ile 221 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
t) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yapılan düzenlemelerle Kanunun kapsamı ve yapı denetimi hizmet bedeline ilişkin 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralan yeniden düzenlenmekte,
 
u) 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda yapılan düzenleme ile İl İstihdam Uzman Yardımcılığına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmekte,
 
ü) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan düzenleme ile Kurum personelinde aranacak nitelikler, Kurum meslek personelinde aranacak eğitim şartına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmekte,
 
v) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununda yapılan düzenleme ile Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına atanabilmek için aranan eğitim şartı yeniden düzenlenmekte,
 
y) 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan düzenleme ile uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkına ilişkin hüküm yeniden düzenlenmekte,
 
z) 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Yunus Emre Vakfı Kanununda yapılan düzenlemelerle; Kanunda yer alan Başkanlık tanımı, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunun tabii üyeleri, Kültür Merkezi koordinasyon kurulları ve görevlerine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmekte,
 
aa) 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile meslek memuru olabilmek için aranan şartlar yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 9- Yürürlük maddesidir.
 
MADDE 10- Yürütme maddesidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ŞAHİN YILDIZ 5 yıl önce

Tüm darbe mağduru memurların 12 eylül 1980 öncesi dahil çeşitli bahanelerle görevine son verilenleri kapsayacak şekilde geriye dönük özlük hakları lütfen unutulmasın

Avatar
Muhammet Arslan 5 yıl önce


5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 68. — Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren
görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hâkimlik
tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir

Maddesinin çeşitli mağduriyetlere sebebiyet verdiği için aşağıdaki yeni şekliyle değiştilmesi talep ediyoruz

Ek Madde 68. — Makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren
görevlerde toplam 1 ay bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hâkimlik
tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir

Avatar
Ali Fuat yıldırım 5 yıl önce

Emniyet teşkilatında yaşı 55 dolduran polis memurları ile 60 yaşı dolduran Emniyet Müdürlerinin en verimli yaşlarında zorunlu emekliye sevkedilmektedir. Konusunda uzman olan bu personel kolay yetişmemektedir.Bu nedenle zorunlu emeklilik yaşının 65 olmasında fayda vardır. Saygılarımla

Avatar
ALİ İHSAN YILDIRIM 5 yıl önce

BURASI TÜRKİYE

Ölmeden önce yok. 657 tabi devlet memuru isen Görevde çalışırken iken ölünce bu tazminat eş ve çocuklarına emekli maşlarında ödenir. Şayet ölmez yaşarsan bu haktan istifade edemezsin. Ancak Milletvekili isen ödenir. Bu garib kanun maalesef bizim ülkemiz Türkiyemizde.

(Ek hüküm: 27/1/2000 - 4505/3 md.) Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz

. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi aşağıdaki gibidir.


Ek Madde 68 –
Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir.

Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan emekliye ayrılanlara 23 ay dahi görevde bulunsa kesinlikle ödenmez. Burada ciddi bir mağduriyet ve haks