DHMİ, disiplin ve sicil yönetmeliğinde değişiklik
 

21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personelinin Disiplin Amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kadrolu personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin Amiri : EK-1 de gösterilen Disiplin Amirlerini,

b) Genel Müdürlük : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük Teşkilatı : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

ç) Genel Müdür : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

d) Kadrolu Personel : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

e) Ünite : 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen ya da Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Merkez Teşkilatı ana hizmet, denetim ve yardımcı birimleri ile Taşra Teşkilatı Başmüdürlük ve Havalimanı Müdürlüklerini,

f) Ünite Yöneticisi : Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başmüdür, Müstakil Müdür, Havalimanı Müdürünü,

g) Yönetim Kurulu : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük Teşkilatında tüm personelin en üst Disiplin Amiri olup, Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm kadrolu personelin diğer Disiplin Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

EK-1

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

MERKEZ TEŞKİLATI

UNVANLAR: DİSİPLİN AMİRİ:

Genel Müdür Bakan

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür

Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

Daire Başkanı, Müstakil Müdür,

Müşavir, Başuzman Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısına Bağlı

Daire Başkanı ve Müstakil Müdürler Genel Müdür Yardımcısı

Başmüfettiş, Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı

Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri

Başkanlıklar emrindeki personel Daire Başkanı

Müstakil Müdürlükler emrindeki personel Müstakil Müdür

TAŞRA TEŞKİLATI

UNVANLAR: DİSİPLİN AMİRİ:

Başmüdür Genel Müdür

Havalimanı Müdürü Genel Müdür

Başmüdür Yardımcısı Başmüdür

Başmüdürlük emrindeki personel Başmüdür

Havalimanı Müdürlüğü emrindeki personel Havalimanı Müdürü

21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personelinin Disiplin Amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin Amiri: EK-1 de gösterilen Disiplin Amirlerini,

b) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük Teşkilatı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

ç) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

d) Sözleşmeli Personel: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,

e) Ünite: 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen ya da Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Merkez Teşkilatı ana hizmet, denetim ve yardımcı birimleri ile Taşra Teşkilatı Başmüdürlük ve Havalimanı Müdürlüklerini,

f) Ünite Yöneticisi: Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başmüdür, Müstakil Müdür, Havalimanı Müdürünü,

g) Yönetim Kurulu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük Teşkilatında tüm sözleşmeli personelin en üst Disiplin Amiri olup, Genel Müdürlük Teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin diğer Disiplin Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

EK-1

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

MERKEZ TEŞKİLATI

UNVANLAR : DİSİPLİN AMİRİ :

Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı personel Genel Müdür Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanlığı emrindeki personel Teftiş Kurulu Başkanı

Hukuk Müşavirliği emrindeki personel I. Hukuk Müşaviri

Daire Başkanlıkları emrindeki personel Daire Başkanı

Müstakil Müdürlükler emrindeki personel Müstakil Müdür

TAŞRA TEŞKİLATI

UNVANLAR : DİSİPLİN AMİRİ :

Başmüdürlük emrindeki personel Başmüdür

Havalimanı Müdürlüğü emrindeki personel Havalimanı Müdürü
21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 deki cetveller ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.


Ekler için tıklayınız.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.