Disiplin affı düzenlemeleri
Bu çerçevede daha önce yürürlüğe konulan disiplin affına ilişkin kanunlara bir göz atmanın doğru olacağı değerlendirilmektedir.
 
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında çıkan kanunlar:
 

1-03/01/1986 tarihli ve 18977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25/12/1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun.
 

2-07/07/1992 tarihli 21277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/06/1992 tarih ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun.
 

3-03/09/1999 tarihli ve 23805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/08/1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 
4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca 1999/1 sayılı Genelge 11/09/1999 tarih ve 23813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 

4-04/07/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun.
 
5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik olarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 2006/1 sayılı Genelgesi 19/07/2006 tarihli ve 26233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
--------------------------------------------------------------------------------


03/01/1986 tarihli ve sayılı 18977 Resmi Gazete
 

25/12/1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce İşlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile yer değiştirme cezaları hariç olmak Üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir.
 
Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
 
MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, İlgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları İşlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.
 
MADDE 3. — Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
 
MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına» ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet Ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya devanı etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davacının davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.
 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.
 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
--------------------------------------------------------------------------------


7 Temmuz 1992 tarihli ve 21277 sayılı Resmi Gazete
 

18.6.1992 tarihli 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma. cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlan ile affedilmiştir.
 
Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez.
 
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
 
MADDE 2. — Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.
 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.
 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
--------------------------------------------------------------------------------

6/7/1992
 


03 Eylül 1999 tarihli ve 23805 Sayılı Resmî Gazete
 

28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
 

MADDE 1. — 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlan sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (i) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ilâ dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 92 nci maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten çıkarma cezalan hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar
 
hakkında verilmiş disiplin cezalan bütün sonuçlan ile affedilmiştir.
 
Ancak bu af, ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
 
23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezalan infaz edilmez.
 
Disiplin cezalan affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır..
 
MADDE 2. — Bu Kanunun kapsamına giren ve 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş disiplin suçlan nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüge girdiği tarihten önce idari yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devanı etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştay'ca, "karar verilmesine yer olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir; vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.
 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Asken Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz.
 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer
 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
--------------------------------------------------------------------------------Resmî Gazete
 4 Temmuz 2006
Sayı : 26218
 

KANUN
 
MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN
 
CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN
 

Kanun No. 5525 Kabul Tarihi : 22/6/2006
 
Disiplin affının kapsamı
 
MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.
 
23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.
 
Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.
 
Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.
 
Disiplin cezalarına karşı açılan davalar
 
MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.
 
Af kapsamı dışında kalan personel
 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.
 
Yürürlük
 
MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
--------------------------------------------------------------------------------

3/7/2006
 


11 Eylül 1999 tarihli ve Sayılı 23813 Resmî Gazete
 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından: Genelge 1999/1
 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanların, 23.4.1999 tarihinden önce Devletin şahsiyetine karşı işlemiş olduktan suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlan sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalan ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69 uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 nci maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre meslekten çıkarma cezalan hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince haklarında verilmiş bulunan disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedilmesine dair 3.9.1999 tarih ve 23805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 28.8.1999 tarih ve 4455 sayılı kanunun uygulanmasında tereddüte düşüldüğü vaki müracaatlardan anlaşılmış olup, mezkur Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
 

1- 4455 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği ifade edildiğinden, mezkur Kanundan; 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlarla ilerleme ve yükselmeleri 657 sayılı Kanuna göre yürütülen sözleşmeli personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve disiplin cezalan kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilen kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.
 
2- 1475 sayıIı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
Ayrıca, söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
3-Kapsama dahil personelin 23.4.1999 tarihinden önce;
 
a) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş olduktan suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırların açığa vurma suçlan sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalan,
 

b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69.uncu maddesinin bir ila dördüncü fıkraları gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hakimler Kanununun 92 nci maddesinin bir iki dört ve altıncı fıkralarına göre meslekten çıkarma cezalan, dışında kalan disiplin cezaları af kapsamına girmektedir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri, işledikleri bu fiil ve hallerin 4455 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması halinde mümkün olabilecektir.
 
4- Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden, haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın görevinden çekilmiş sayılan, sözleşmesi feshedilen, yeri değiştirilen, istifa eden, olumsuz sicil almaları nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanan, adaylık süresi içerisinde veya sonunda başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen memur ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, söz konusu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
5- Aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte haklarında idari, adli veya mali tedbirler v.b uygulanan memur ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, söz konusu tedbirler açısından mezkur Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
6- Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlan ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından çıkartılacak, ancak Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngördüğünden olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
7-Kanunun yürürlük tarihinden önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların bu ceza sebebi ile kaybettikleri süreler, diğer şartların mevcut bulunması ve bu süre zarfındaki sicillerinin olumlu olması kaydıyla ilerleme ve yükselmelerinde değerlendirilecektir.
 
8-Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacaktır.
 
9-Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 3.9.1999 tarihinden önceki dönemler için geriye dönük hiç bir ödeme yapılmayacaktır.
 
--------------------------------------------------------------------------------Resmî Gazete
 19 Temmuz 2006
 Sayı : 26233
 
GENELGE
 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:
 
Konu: Disiplin Cezalarının Affı
 
GENELGE
 
2006/1
 

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanların; Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince haklarında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedilmesine dair, 4/7/2006 tarihli ve 26218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
 
1 – 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği hükme bağlandığından, mezkur Kanundan, kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre disiplin cezası verilmiş bulunanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurları ile ilerleme ve yükselmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yürütülen sözleşmeli personel, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen sözleşmeli ve kapsam dışı personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.
 
2 – 4857 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.
 
Ayrıca, söz konusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
3 – Kapsama dahil personelin 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasında ise;
 
a) Devletin şahsiyetine karşı işlemiş oldukları suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları,
 
b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma cezaları dışında kalan disiplin cezaları,
 
af kapsamına girmektedir.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı veya tüzük ve yönetmelikleri gereği görevlerine son verilen personelin işledikleri fiil ve hallerin 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması durumunda yeniden göreve alınmalarına mani hal ortadan kaldırılmış olmakla birlikte, Devlet memurluğundan ya da meslekten çıkarılanlar ile sözleşmesi feshedilenlerin herhangi bir kuruma müracaatları halinde, yeniden göreve alınmaları; durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları kaydıyla, ilgili mevzuatı ve açıktan atama prosedürü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.
 
4 – Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın görevinden çekilmiş sayılan, sözleşmesi feshedilen, yeri değiştirilen, istifa eden, olumsuz sicil almaları sebebiyle memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanan, adaylık süresi içerisinde veya sonunda başarısızlığı olanlar hakkında, söz konusu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
5 – Aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte haklarında idari, adli veya mali tedbirler vb. uygulanan memur ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, söz konusu tedbirler açısından 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
6 – Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş olup sicil affı ile bir ilgisi bulunmadığından olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 
7 – Disiplin cezaları affedilenlerin, sicil ve özlük dosyaları ile değişik adlar altında tutulan bütün dosyalardaki bu disiplin cezalarına dair tüm kayıtlar ve yazışmalar ilgililerin müracaatı aranmaksızın ve yerlerine mezkur Kanun hükümleri gereğince çıkartıldığını açıklayıcı herhangi bir kayıt düşülmeksizin söz konusu dosyalardan çıkartılacaktır.
 
8 – Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacaktır.
 
9 – Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 4/7/2006 tarihinden önceki dönemler için kadro, unvan, derece, kademe, ek gösterge, zam, tazminat ve benzeri mali, intibak ve özlük haklarında herhangi bir düzeltme ve geriye dönük hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

memurlar.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.