Gül, internet yasasında yapılan ek düzenlemeyi onayladı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

''6527 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.''

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 6527


Kabul Tarihi: 26/02/2014

MADDE 1- 31/8/1956tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesinin birinci, ikinci,üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ormankadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak veharitalar askı suretiyle otuz gün süre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililereşahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar;askı tarihinden itibaren otuz gün içinde kadastro mahkemelerinde, kadastromahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemelerdedava açabilirler. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkindüzenlenen tutanak ve haritalar kesinleşir. Orman kadastro komisyonlarıncadüzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtiktensonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itirazolunamaz ve dava açılamaz.

Haksahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarındahasım Orman Genel Müdürlüğü; 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarmaişlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman GenelMüdürlüğüdür.

OrmanGenel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzelkişilerdir.

Kadastrosuyapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar orman vasfı ile, 2 nci maddeye göreorman sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belirtme yapılarak halihazırvasfı ile; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle, engeç üç ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapukütüklerine kaydedilir."

MADDE2- 6831 sayılı Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinin birincifıkralarında yer alan "devamlı oturan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veyaburada oturmakta iken yerleşim adresini bu madde kapsamındaki başka bir köyetaşıyan ya da nüfusa kayıtlı olmasa bile yerleşim adresi olarak kesintisiz enaz beş yıl oturan muhtaç" ibaresi eklenmiştir.

MADDE3- 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasınaaşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Verilen buizinlerden ağaçlandırma ve arazi izin bedeli dışında herhangi bir bedelalınmaz."

"Devletormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları vemüştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınırçizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir. Devlet idareleri ile kamu kurum vekuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeliesas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden herhangi bir bedelalınmaz.

Ayrıca;demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımındazorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara,Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen yerlerden ağaçlandırma bedeli alınarak izinverilebilir."

MADDE4- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2014" ibaresi "31/12/2018"şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE5- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96ncı maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Ancak,bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III)numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesininbirinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harçtarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıylamahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önündetutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşüve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespitedilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir öncekiyıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yenidendeğerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan miktar ve tutarların,virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu kadar ki, bu miktarve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Buuygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

MADDE6- 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 7- 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan;bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III)numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesininbirinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harçtarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğinceBakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmayadevam edilir."

MADDE7- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun mülga 17nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Dönersermaye gelirleri:

MADDE17- Bu Kanuna tabi alanlardan elde edilecek gelirler, Orman ve Su İşleriBakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilir. Bu gelirler, münhasıran bu Kanungereği ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yatırımların finansmanında kullanılır."

MADDE8- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncümaddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"83üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere,Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil,mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bumaddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil veya davranışları sebebiylehaklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarecetespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katıtutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararıverilmez."

MADDE 9- 2886 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİMADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 83 üncü maddedebelirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiyegenelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve 84 üncümaddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil veya davranışları sebebiylehaklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği idarecetespit edilenlerden henüz yasaklama kararı verilememiş olanlar hakkında da 84üncü maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır."

MADDE10- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi BölgeleriKanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EKMADDE 2- Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarınca bu Kanun kapsamında finansalkiralama işlemleri yapılabilir."

MADDE11- 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncümaddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yabanhayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği,belde belediyeleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleriile koruma hizmeti için iş birliği yapılabilir. Koruma hizmetinin alınmasınailişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir."

MADDE12- 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"Özelavlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahasıbulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşları,büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma, üretim,bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı iş birliği yapılabilir. İş birliğiyapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel kişiliklerine, belde belediyelerineve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyelerine verilecekmiktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir."

MADDE13- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik YapılmasınaDair Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonragelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"4/12/2003 tarihli ve5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri depiyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmakkaydıyla LPG ithal edebilir."

MADDE14- 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58inci maddesinin başlığı "Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ileatıflar" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Muhtelifmevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE)yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine(Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE'ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri ÜreticiFiyat Endeksine yapılmış sayılır."

MADDE15- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında YapılanYayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla MücadeleEdilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j)Trafik bilgisi: Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitişzamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonekimlik bilgilerini,"

MADDE16- 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4)Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamındamahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yersağlayıcı ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir."

MADDE17- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

"(15)Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hakim kararı ile 9 uncu ve 9/Amaddesine göre verilen hakim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunanyerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh cezamahkemeleri tarafından verilir."

MADDE18- 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinin sekizinci fıkrasının soncümlesi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9)Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişiminengellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh cezahakiminin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar."

MADDE19- 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının(b) bendinde yer alan "5.000" ibaresi "1/10/2013-31/12/2013 tarihleriarasındaki dönemde 8.500, 1/1/2014 tarihinden itibaren 9.189" şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE20- 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve DoğalMineralli Sular Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki benteklenmiştir.

"34)Kurul; Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğalmineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararıaçısından önceliğini ve önemini tespit ederek karar veren Kurulu,"

MADDE21- 5686 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EKMADDE 1- (1) Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar veyatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üçkişiden oluşur. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı veya ilgili kurul üyesibakanlardan herhangi birinin daveti üzerine toplanır ve kararlarını toplantıyakatılan üyelerin salt çoğunluğuyla alır. Kurul tarafından alınan karar, kamu yararıkararı yerine geçer. Kurulun sekretaryası, MİGEM tarafından yürütülür.

(2) Kaynakarama ve işletme ruhsatlarında jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarınınçakışması halinde ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağınönceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınır.

(3) Jeotermalkaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve ilyolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri,maden, petrol, doğal gaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararıniteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz halegelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletmefaaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir.

(4)Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlıkücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafındankarşılanır. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaKurul kararı ile faaliyeti engellenen ve/veya kısıtlanan tarafın yatırımgiderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir.

(5)Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalanyerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği enerjiüretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür veTurizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imarplanları yeniden düzenlenir."

MADDE22- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman KöylülerininKalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına ÇıkarılanYerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı HakkındaKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başvuruve ödeme sürelerinin uzatımı

GEÇİCİMADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kanunun 6 ncımaddesinin;

a)Üçüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde başvurmayanlara altı ay başvurusüresi,

b) Sekizincifıkrası gereğince yapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık süredeödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

verilir.

(2)Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncımaddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylıksürenin bittiği günden, 6 ncı madde kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareyebaşvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ayiçin belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE)toplamında artırılarak hesaplanır.

(3)Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncımaddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyengünden, bu madde kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu günekadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediğitüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarakhesaplanır.

(4)İkinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkatealınmaz.

(5)Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almakisteyenlere, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sona erdiğitarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir.

(6)Kanunun 8 inci maddesine göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalantaşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzereproje sahibi idareye devredilir. Devirden önce söz konusu taşınmazları satınalan hak sahiplerinin ödedikleri bedel dahil her türlü bilgi ve belgeler projesahibi idareye Kanunun 8 inci maddesi kapsamında işlem tesis etmesi amacıyladevredilir.

(7)Kanunun 8 inci maddesine göre proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığınca projesahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, anılan Bakanlıkça devrinuygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilir."

MADDE23- 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özelİşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ileBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması HakkındaKanunun 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9)Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasınıetkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerinihtilaf içermesi hallerinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veyaanlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıylaSağlık Bakanı onayı ile sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklikyapılabilir. Yapım işlerinde mücbir sebepler, olağanüstü haller veyayüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmede öngörülenşartlarda işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede nihaiteklifin verildiği tarih esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak Bakanonayı ile sözleşmede gerekli düzenlemeler yapılır. Yüksek Planlama Kurulununyetkilendirme kararından sonra yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu veyaprojelerde, ihale dokümanındaki yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşanbir değişiklik olması halinde; değişen fizibilite raporu veya projeler veilgili diğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna yeniden sunulur, Yüksek PlanlamaKurulunun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerindegerekli tadiller yapılır. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesineveya sözleşme değişikliklerine ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir.Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde kesin teminat mektubu iade edilir vesözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır."

MADDE24- 6428 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasınınikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasındansonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra teselsülettirilmiştir.

"Ancak bu Kanunun üsthakkı tesisine yönelik hükümleri ile 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ve 4üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası, süreci devam eden ihalelere ve sözleşmesiimzalanmış işlere de uygulanır."

"(3)Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Kanunun ek 7 ncimaddesi çerçevesinde yapılan ihalelere karşı açılan davalarda idari yargımercilerince verilen kararların gerekleri mevcut ihale dokümanında vesözleşmelerde gerekli düzenlemeler yapılarak yerine getirilir ve işler bunagöre yürütülür."

MADDE25- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncümaddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birincifıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesigerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeriyapılmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karşılığında gerçek veya özel hukuktüzel kişilerine tahsis edilen ancak, Hazinece ilgili belediye aleyhine açılandavalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasınakarar verilmesi üzerine mera özel siciline yazılan fakat daha sonra bu Kanunhükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlardan; herhangibir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konuedilmeyen ve halen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, tahsistarihindeki arsa değerine devir tarihine kadar geçen süre için yasal faizeklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazineye ödenmesi kaydıyla adlarınatahsis yapılanlara veya bunların haleflerine devredilir. Bu fıkranınuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak MaliyeBakanlığınca belirlenir."

MADDE26- Bu Kanunun;

a)19 uncu maddesi 1/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b)Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE27- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.