İcra Müdür ve Yardımcılarının Nakil Yönetmeliğinde değişiklik
19 Kasım 2013  SALI
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 28826
 

YÖNETMELİK
 

Adalet Bakanlığından:

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE

NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin adı “İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tanımlar

Madde 2/A – Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

Sözlü Sınav: Bakanlık veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları

Madde 3 – Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

gerekir.

İcra kâtipleri arasından yapılacak atamalarda;

a) İcra kâtibi olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olmak,

b) Birinci fıkranın (c) bendindeki eğitim şartını taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İcra kâtipliğine atama şartları

Madde 3/A – İcra kâtipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak, imlâ kurallarına riayet edilmek ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

j) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;

a) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli hariç olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen en az üç yıldır görev yapıyor olmak,

b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı ve uygulama sınavlarının ilânı

Madde 4 – Yazılı ve uygulama sınavları, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,

c) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Başvuru yeri ve şekli,

e) Sınav yerine ve zamanına ilişkin bilgiler,

f) Sınav konuları,

g) Sınavla ilgili diğer hususlar,

belirtilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru evrakının incelenmesi

Madde 6 – Sınav başvuru evrakının incelenmesi sonucunda, başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları sınav evrakını alan birim tarafından reddedilir.

Başvurusu uygun görülenler için düzenlenecek sınava giriş ve kimlik belgeleri sınavı yapan kurum tarafından elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir.

Uygulama sınavına girecek adaylar, sınava giriş belgelerini uygulama sınavından önce ilgili sınav birimlerinden alırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şekilleri

Madde 7 – İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak yazılı sınav ile Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınava tabi tutulurlar.

İcra kâtipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir. Bu sınav, Bakanlık tarafından diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir.

Yazılı sınavın yeri ve tarihi ile usul ve esaslarına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığı ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.

Sınav ücreti başvuru sırasında adaylardan alınır.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulurlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavların açılma zamanı

Madde 8 – İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üçer kez sınav açılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi

Madde 11 – Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

a) Türkçe.

b) Matematik.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri.

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı.

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği.

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına çağrılacakların belirlenmesi

Madde 11/A – İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına başvurup da bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlardan, ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kadronun yirmi katı kadarı; unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyenlerin ise tamamı uygulama sınavına çağrılır.

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazandan başlayarak ilan edilen kadronun üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır.

Birinci ve ikinci fıkralara göre oluşturulan listelerde son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar veya aynı puana sahip olanlar da sınavlara girmeye hak kazanırlar.

İcra kâtipliği sınavlarına girmek isteyenler, yetki verilen sınav birimlerinden sadece birine başvurabilirler.

Sınav biriminin yetki alanında birden fazla komisyonun bulunması halinde, bunlardan en çok üç komisyon için ilân edilen kadrolara atanmak üzere müracaat edilebilir. Müracaatlar değerlendirilirken bu maddeye göre, her bir komisyonun merkez ve mülhakatındaki yerler için ilan edilen kadroların toplamı dikkate alınmak suretiyle sıralama yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından ilgiliye bildirilir. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Yazılı sınava katılanlar, sınav sonucunun Bakanlık internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, ilgililere ve ilgilendirmesi halinde Adalet Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili kişi veya kurumlardan istenecek belgeler

Madde 23 – İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar yazılı sınav sonuçlarının; icra kâtipliği uygulama sınavına katılanlar ise sözlü sınava girmeye hak kazandıklarının kendilerine bildirimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 bilgi formu ile birlikte;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

b) İki adet fotoğraf,

c) Mal bildirimi,

d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

ile durumlarını belgelendirerek bu belgeleri icra müdür ve yardımcılığı sınavı için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, icra kâtipliği sınavı için ilgili sınav birimine vermek veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermek zorundadırlar.

Adayların nüfus ve adlî sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezalarına ilişkin bilgiler ve hizmet cetveli ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı sözlü sınav sonucunun ilânından itibaren 6 ay içinde talep edilmesi halinde kurumlarına iade edilir. Bu süre içerisinde talep edilmeyen evrak imha edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav kurulunun oluşumu” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav yeri ve zamanının bildirilmesi

Madde 25 – İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık internet sitesinde, icra kâtipliği sözlü sınav yeri ile zamanı ise sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilân edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret sebebi ile uygulama sınavına ve sözlü sınava katılamayanlar

Madde 26 – Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sözlü sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 – İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında, 11 inci maddede yazılı olan alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek konularından; icra kâtipliği sözlü sınavında ise genel kültür ve genel yetenek konuları ile alan bilgisi olarak genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulmak suretiyle adayların;

a) Alan bilgisi,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati,

değerlendirilir.

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden; icra kâtipliği sözlü sınavında değerlendirme ise birinci fıkranın (a) bendi için 70, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden yapılır.

Sözlü sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından verilen puanlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 Değerlendirme Formuna ayrı ayrı kaydolunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – İcra müdür ve yardımcılığı sınavına katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.

Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kur’a çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sözlü sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta gösterilir.

İcra müdür ve yardımcılığı nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı olanlardan, sınav ilanında yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

İcra kâtipliği kadroları için yapılan sınav sonucu; açıktan ilk defa veya naklen atanacaklar için merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına, unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sözlü sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak nihai başarı listesi düzenlenir. Nihai başarı listesi düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet sitesinde; icra kâtipliği sınavlarının nihai sonucu ise sınav biriminin bulunduğu yer adliye internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Atama” olarak ve birinci ile üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İcra müdür ve yardımcısı ile icra kâtibi ihtiyacı öncelikle sınavları asıl olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.”

“Sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.”

“İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin başka kuruma naklen atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre değerlendirme yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Görevlendirme ve vekâlet

Madde 32/A – İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir.

İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev yapanlar arasından kimin vekâlet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hâkimi tarafından karar verilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması halinde ise komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra kâtiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.”

“İcra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilmesi

Madde 32/B – Komisyonlar, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetlileri icra dairelerinde görevlendirir.

İcra dairelerinde görevlendirilen personel Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan icra dairesi dışında başka birimlerde görevlendirilemez. Ancak icra dairelerinde görevlendirilen bu personelden uyarma veya kınama haricinde disiplin cezası alanlar, komisyon tarafından icra dairesi dışında diğer birimlerde görevlendirilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı “İcra müdür ve yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak kur’a ile atanırlar.

Kur’a ile icra müdürü olarak atananlar ilk olağan nakle hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

İcra kâtipliği sınavını kazananlar, müracaat ettikleri komisyonun merkez ve mülhakatı için ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre Bakanlık tarafından atanırlar.

Ataması yapılıp da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur’a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcılarının olağan nakilleri

Madde 38 – Naklen atanmaya hak kazanmak için bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlamak esastır. Asgari hizmet süresinin tamamlanması veya kadro ve iş durumunun gerektirmesi halinde ilgililer, talepleri üzerine veya Bakanlıkça başka yerlere ihtiyaç durumuna göre icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilirler.

Naklen atama yapılamayan hallerde, üst bölgelerde geçen fazla hizmet süreleri beşinci bölgeden başlamak suretiyle alt bölgelerde, alt bölgelerde geçen fazla hizmet süresi bir üst bölgede geçmiş sayılır.

Hizmetin gerektirdiği durumlarda bölgelerinde iki yılını dolduranlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya yardımcısı olarak atanabilirler.

Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde icra müdür ve yardımcılarından meslekte iki yılını dolduranlar icra müdür yardımcısı olarak; sekiz yılını dolduranlar ise icra müdürü olarak birinci bölgelere atanabilirler.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin başlığı “Mazeret sebeplerine dayanarak yapılan nakiller” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra müdürleri, kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı “Doğal afetler” şeklinde değiştirilmiş ve birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “yardımcısı olarak da” ibaresi “yardımcılığına; icra kâtipleri ise müktesebi kadro ve aylığa uygun olarak zabıt kâtipliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtipleri;

a) Haklarındaki adlî, idarî veya disiplin soruşturmaları sonucunda o yerde görev yapmalarında Cumhuriyet başsavcısı, icra hâkimi, adalet müfettişi veya komisyon tarafından sakınca görülmüş olması,

b) Son hâl kâğıdının orta olması,

c) Yapılan denetimler sonucunda bulunduğu yerdeki başarısızlığı ve hizmet gereklerine uyumsuzluğu tespit edilip başka yere atanmasının teklif edilmesi,

d) Bağlı bulundukları ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı, görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcısı, icra hâkimi veya komisyon tarafından tutum ve davranışları itibarıyla lüzum gösterilmesi,

durumlarından birinin varlığı halinde, mazeretlerine ve bulundukları yerdeki görev sürelerine bakılmaksızın aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilirler.”

“Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;

a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandıkları yerde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi olması,

c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandıkları yerde kasten işlediği bir suçtan dolayı hükümlülüğünün bulunmaması,

e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,

şartıyla naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.”

“Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu ilin mülki hudutları ile bağlı olduğu komisyonun yargı çevresi içinde bir yere yeniden atanabilmeleri için hizmet gereği atamanın yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl geçmesi gerekir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İcra kâtiplerinin naklen atanmaları

Madde 43/A – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hariç naklen atamaya ilişkin üçüncü kısmındaki hükümler icra kâtipleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu ile Ek-2 sayılı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınavı Aday Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğin ekine ekte yer alan Ek-3 sayılı İcra Kâtipliği Sözlü Sınavı Aday Değerlendirme Formu, Ek-4 sayılı İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu ile Ek-5 sayılı İcra Kâtipliği Sınavına Giriş Belgesi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Devam eden işler

Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav ve alım sürecine başlanmış ve sonuçlandırılmamış icra müdürü ve yardımcılığı kadrolarına atanma işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
,

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.