Kaçakçılara ağır cezalar geliyor
Oda, Borsa ve Birlik personeli bakanlık müfettişinin teklifi üzerine bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek.

-2/B'YE YENİ DÜZENLEME-

Meclis Genel Kurulu'nda Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak. Ardından 2/B'lere ilişkin yeni düzenleme getiren teklifin görüşmelerine devam edilecek.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre 2/B taşınmazlarından büyüklüğüne ve sayısına bakılmaksızın, rayiç bedel yüzde 50 olarak uygulanacak. Teklife göre, ancak, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden hesaplanacak, bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklıamaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecek.

-AK PARTİ GRUBU VAR, BAKANLAR KURULU YOK-

AK Parti Grubu 5 Mart Salı günü toplanacak, Bakanlar Kurulu ise 11 Mart tarihinde yapılacak.
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen tasarılar arasında elektrik piyasasına yeni düzenlemeler getiren Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı da yer alıyor. Tasarıya göre elektrik enerjisi iletim faaliyeti, lisansı kapsamında münhasıran TEİAŞ tarafından yürütülecek. Dağıtım faaliyeti, lisansı kapsamında, dağıtım şirketi tarafından lisansında belirlenen bölgede yürütülecek.

Kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulacak. EPİAŞ, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Kurum tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde hazırlanacak ana sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı ile faaliyete geçecek. EPİAŞ, piyasanın gelişimi doğrultusunda görev alanına giren organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapacak ve Kuruma sunacak.

-TARİFELER-

Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen
tarifeler, ilgili tüzel kişi tarafından Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre hazırlanacak ve onaylanmak üzere Kuruma sunulacak.

-ULUSAL TARİFE UYGULAMASI-

Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme mekanizması, 31/12/2015 tarihine kadar uygulanacak. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri fiyat eşitleme mekanizması içerisinde yer alacak.

-"BÖCEK KOMİSYONU"-

Haberleşme ve Özel Hayatın Gizliliği Araştırma Komisyonu, Çarşamba ve Perşembe günü toplanacak. Komisyon akademisyenleri ve Türkiye Barolar Birliği'ni dinleyecek.

-MECLİS İÇTÜZÜK UZLAŞMA KOMİSYONU-

Meclis İçtüzük Uzlaşma Komisyonu haftaya Salı ve Çarşamba günü çalışmalarına devam edecek. Başka ülkelerin içtüzüklerini masaya yatıran komisyon geçen hafta İngiltere'yi inceledi. Bu hafta ise Fransa ve ABD'nin içtüzükleri görüşülecek. Komisyon daha sonra Avrupa Parlamentosu'nun İçtüzüğü'nü ele alacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, 5 Mart Salı günü Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

-DIŞİŞLERİ KOMİSYONU-

Dışişleri Komisyonu'nun 6 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantının gündeminde bulunan tasarılar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiyede İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma İle Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-ANAYASA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR-

Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına pazartesi günü saat 10.30'da yapacağı toplantı ile devam edecek.

-TORBA YASA -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda 5 Mart Salı günü kamuoyunda "Torba Yasa" Tasarısı olarak adlandırılan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Torba Yasa Tasarısı ile, Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle "teminat uygulamasında" yeni düzenleme getirilecek. Buna göre; sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, 25.000 Türk Lirasından az ve 500.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere yazıyla otuz gün içerisinde teminat göstermesi istenecek.

-GÜMRÜK KANUNU DEĞİŞİYOR-

Gümrük Kanununda yapılan değişiklikle, tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenecek. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilecek ve tasfiyesi tamamlanarak kalan para emanete alınacak. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar sahibine ödenecek.

-KAÇAK EŞYA-

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilecek.

Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına otuzbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altıyüz Türk Lirası olarak hesaplanacak ve eşya yurtdışı edilecek.

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınacak ve eşya sahibine teslim edilecek. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılacak.

Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası verilecek.

-TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK-

Kooperatif ve birliklerdeki ortaklık payları rehin ve haciz edilemeyecek. Ortaklık paylarının devri örnek anasözleşmede belirtilen şartlarla yapılabilecek.
Birlik ve kooperatif organları genel kurul ve yönetim kurulu olacak. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri genel kurulca seçilecek.
Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en fazla dört yıl olup, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görevleri, altı ayı geçmemek üzere, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam edebilecek. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilecek. Yönetim kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanacak.

-TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK-

Kurum piyasa faaliyetlerine ilişkin olarak tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yetkilileri hakkında açılan kamu davalarını katılan sıfatıyla takip edebilecek. Bu konularla ilgili olarak suç duyurusunda bulunabileceği gibi mevzuatın uygulanması açısından, adli ve mülki makamlardan yaptırım talebinde bulunabilecek.

-KAÇAK PETROL TANIMI YERİNE KAÇAK AKARYAKIT-

Kaçak petrol tanımı "kaçak akaryakıt" olarak yeniden tanımlandı. Kaçakçılık fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyecek.
Dağıtıcı lisansı sahibi, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamakla yükümlü olacak.

-İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILDI-

Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması halinde bir milyon Türk Lirası idari para cezası verilecek.
Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması halinde sorumlulara üçyüzellibin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

Ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik tuttukları her bir ton ürün için ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilecek.
Kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içerisinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek.

-ODA, BORSA VE BİRLİK PERSONELİ BAKANLIKÇA TEDBİREN GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILABİLECEK-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu da değişiyor.
Yapılan denetim bakımından sakıncalı görülen oda, borsa ve birlik personeli bakanlık müfettişinin teklifi üzerine bakanlıkça tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Organ üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ise bakanlık müfettişlerinin teklifi sonucu bakanlık veya doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılan dava üzerine, iki ay içerisinde basit usulde yapılacak yargılama sonucunda karara bağlanacak.

-YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINDAN ÇIKIŞ BAŞINA 15 TÜRK LİRASI HARÇ ALINACAK-

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 15 Türk Lirası harç alınacak.
Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

-"KAÇAKÇILIK SUÇLARI"-

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle kaçakçılık suçlarına verilen cezalar da artırıldı.

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar arttırılacak.

Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal yollarla Türkiye'de serbest dolaşıma girdiği belgelendirilemeyen veya menşei belli olmayan akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten, yurda sokan, ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacak.

-MUHBİRİN KİMLİĞİ GİZLİ KALACAK-

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanun kapsamına giren suçları ihbar edenlerin kimliği izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamayacak.
Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine ikramiye ödenecek.

-KREDİDE EŞ RIZASI ARANMAYACAK-

Türk Borçlar Kanununda yapılan değişiklik ile kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmayacak.


ANKA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.