Maden Kanunu tasarısı TBMM'de
MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (IV) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (VI) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler."

MADDE 2-3213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Görünür Rezerv", "Proje", "Ön Arama Faaliyet Raporu", "Genel Arama Faaliyet Raporu", "Detay Arama Faaliyet Raporu" ve "Kaynak" tanımlan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aym fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "Ekonomik Cevher", "Faaliyet Raporu", "Satış Bilgi Formu", "Faaliyet Bilgi Formu" ve Teminat" tanımlan yürürlükten kaldınlmıştır.

"Görünür Rezerv: Kaynağın üç boyutu ile belirlenmiş olan ve bu boyutlar içerisinde sürekliliği konusunda en az risk taşıyan, jeolojik, madencilik, metalüıjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal, mali etkenlerin altında ve günün şartlannda işletilebilir kısmı."

"Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklannın değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmalan düzenleyen beyan niteliğinde rapor."

"Ön Arama Faaliyet Raporu: Ön arama döneminde maden arama projesinde belirtilen madene yönelik elde edilen veriler doğrultusunda tenör/kalite tahminini içeren kaynak raporu.

Genel Arama Faaliyet Raporu: Genel arama döneminde madene yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile detay arama dönemine ilişkin öngörülen sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri içeren kaynak raporu.

Detay Arama Faaliyet Raporu: Detay arama döneminde madene yönelik maden arama projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve diğer belgeleri kapsayan kaynak raporu.

Kaynak: Yerkabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri."

"İşletme Faaliyet Raporu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış tutan ve miktan, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belge.

Rezerv: Kaynağın, boyutlan ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlannda ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.

Muhtemel Rezerv: Sürekliliği görünür rezervde olduğu kadar tarif edilemeyen, ekonomik işletilebilirliği jeolojik, madencilik, metalüıjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve mali etkenler ile ilgili belirsizlikler içeren cevher miktan.

Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak ek-1 ve ek-2'de yer alan tabloda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl Ocak ayının sonuna kadar; arama ruhsatlannda tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, işletme ruhsatlarında ise %70'i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30'u çevre ile uyum planı çalışmalanm temin etmek üzere maden gruplanna göre teminat olarak ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına yatınlması gereken tutan.

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun

kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken faaliyet raporlan, projeler gibi_her türlü teknik belgeyi hazırlamaya ve faaliyetleri izlemeye yetkili olan tüzel kişiler."

MADDE 3-3213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Maden ruhsatlan ve buluculuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır."

MADDE 4- 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin onbeşinci fıkrasına "kamu yaran niteliği taşıyan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer" ibaresi ve onaltıncı fıkrasına "I. Grup" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve II. Grup (a) bendi" ibaresi eklenmiş, onyedinci fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu bakanın" ibaresi "Kalkınma Bakanının", "Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanlığa" ibaresi "Kalkınma Bakanlığına", "Sanayi ve Ticaret" ibaresi "Bilim, Sanayi ve Teknoloji" şeklinde, ondokuzuncu ve yirmibirinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"Kurul veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatınmcı veya ruhsat sahibi tarafından karşılanır. Aynca Kurul veya Genel Müdürlük karan ile faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatınm sahibinin yatırını giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatınm giderlerinin tespiti ve tazmin esaslan Genel Müdürlük tarafından çıkanlan yönetmelikle belirlenir."

"Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya onüçüncü fıkraya aykın faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde

50.0 TL tutannda idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir."

MADDE 5-3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) bendi madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz."

MADDE 6-3213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "teminat irad kaydedilir" ibaresi "20.000 TL idari para cezası uygulanır" şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ruhsat sahiplerinin teminatlan irad kaydedilerek iki katma çıkanlır" ibaresi "ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir" şeklinde, sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve (e) bendinde yer alan "üretimlerin" ibaresi "üretim veya satışlann" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aym maddenin üçüncü fıkrası ile yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "teminat irad kaydedilerek" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

"Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir."

"b) Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden çtkanlması veya numune alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,"

"Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan tüzel kişiler, Genel Müdürlükten yetki belgesi almakla yükümlüdürler. Yetki belgesinin verilmesi.

yetkilendirilmiş tüzel kişilerin denetimi, uyarılması, yetki belgesinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 7- 3213 sayılı Kanunun 11 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde

20.0 TL, bu fiilin tekrarı halinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır."

MADDE 8-3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "on katı" ibaresi "beş katı" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "üç katı" ibaresi "iki katı" şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan "teminat irad kaydedilir" ibaresi "30.000 TL idari para cezası uygulanır" şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan "Harç" ibaresi "Ruhsat bedeli" şeklinde değiştirilmiştir.

"Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanır. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılan hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti halinde hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanarak izin iptal edilir."

MADDE 9-3213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar:

MADDE 13- Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl Ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70'i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30'u çevre ile uyum planı çalışmalarım gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına teminat olarak yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması halinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelleri 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz.

Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile bu Kanun gereğince uygulanan idari para cezaları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde arttırılır. Ruhsat bedeli, taban bedelinin maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak arama ruhsatlarında ek-l'de, işletme ruhsatlarında ise ek-2'de yer alan tabloda gösterildiği şekilde hesaplanır. Kuruşlar liraya iblağ edilir.

Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idari para cezalan hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalan tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.

Ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir."

MADDE 10-3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve onyedinci fıkrasına aşağıda yer alan cümleler eklenmiştir.

"Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması halinde, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. Madenlerden alman Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayn ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

"Devlet hakkı;

a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen boyutlandınlmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

b) I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,

c) II. Grup (a) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandınlmış fiyat üzerinden alınır.) oranında,

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,

d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer madenlerinden %5 oranında,

e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit madenlerinden ek-3'te yer alan tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise %2 oranında,

f) V. Grup madenlerden %4 oranında,

alınır.

Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlalarında alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz."

"Ancak, ihale sözleşmelerinde hammaddenin ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşunca karşılanmayacağı hükmünün bulunması halinde kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan her yıl Haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı ile aynı grupta bulunan işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30'u oranında çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl Ocak ayının sonuna kadar teminat alınır. Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi halde üretim faaliyeti durdurulur."

MADDE 11-3213 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına "ihale bedeli" ibaresinden sonra gelmek üzere "büyükşehir belediyesi dışındaki illerde" ve "izninin alınması halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer illerde" ibareleri eklenmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı,

V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır."

"Denizlerdeki kum ve çakıl, SİO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir."

"I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup (a) bendi madenlerde 100 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. Grup (b) bendi madenlerde 100 hektarı,

III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası düzenlenir.

Ruhsatlar hak sahiplerinin işletme ruhsat taban bedeli ile müracaatta bulunmaları halinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu veya üretimin entegre tesisi beslemeye yönelik olması halinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamaması halinde zorunlu tesis ve alt yapı tesisleri için bitişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda alan sınırlamasını geçemez.

İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihale bedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde ön inceleme raporu ile arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması halinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir."

MADDE 12- 3213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17- Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığım ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde raporun verilmemesi halinde 30.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatınm harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatınm harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde de 30.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.

Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatınm harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde raporun verilmemesi halinde 30.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporlann veya yatınm harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporlann ya d

yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde 30.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar.

Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması halinde dönem sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilir.

Arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve diğer belgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanır.

Detay arama dönemi sonuna kadar görünür maden kaynağına ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarım gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.

IV. Grup maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar diğer grup maden ruhsatlarında ise genel arama dönemi sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ve yatınm harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması halinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir.

Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak çıkan madenden numune alınmasına ve sevk edilmesine izin verilebilir."

MADDE 13-3213 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, dördüncü fıkranın üçüncü cümlesi ile onbirinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan "talep harcının" ibaresi "ruhsat taban bedelinin" şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan "en az bir maden mühendisi tarafından" ibaresi "yetkilendirilmiş tüzel kişilerce" şeklinde değiştirilmiştir.

"I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden gruplan için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Proje ile birlikte projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler ve genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi halde talep reddedilir.

Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme ruhsat bedeli iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi halinde bir ay içerisinde işletme ruhsatı düzenlenir. Süre uzatım işlemlerinde birinci fıkra ve bu fıkra hükümleri uygulanır.

I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinin olması ve uygun bulunması halinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma bedeli alınır. Toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçemez. I. Grup madenlerde otuz yıldan, II. Grup madenlerde kırk yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakan,

diğer grup madenlerde ise elli yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir."

"Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür veya muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir."

"7 nci maddeye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin, Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması halinde ruhsat süresi uzatılmaz.

Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içerisinde yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının % 10'undan az olması halinde de bu hüküm uygulanır. İdari para cezasımn uygulanmasından başlamak üzere bu fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi halinde ise ruhsat iptal edilir. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetler bu beyanlara uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve ruhsat iptali yapılmaz."

MADDE 14- 3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 29- İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulmasımn tespit edilmesi halinde projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması halinde 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi halinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur.

İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulur. İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tarafından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.

İşletme projesinin uygulanması ve faaliyetler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce izlenir ve izleme raporları Genel Müdürlüğe sunulur. Projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlike oluşturması halinde yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından üç gün içinde Genel Müdürlüğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, valiliğe ve ruhsat sahibine bildirilir.

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler ruhsat sahalarındaki faaliyetlerin projesine uygun olarak yürütülmesinin izlenmesinden bu Kanun kapsamında sorumludur.

Ruhsat sahibi, her yıl Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu

yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.

Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması halinde Genel Müdürlük karan ile, ruhsat sahiplerinin nzasının olmaması halinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Bu amaçla, ortak ruhsat alanlan içinde belirlenecek termin planlan dikkate alınarak işletme izin alanlan yeniden düzenlenebilir.

I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler için maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak yatınmın çevresel etkileri, şehirleşme gibi hususlar dikkate alınarak madencilik faaliyetleri kısıtlanabilir. Valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar rezerv miktarlan göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandınlır. Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerine de yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma işlemleri, ruhsat sahiplerinin de nzasının olması halinde Genel Müdürlük karan ile ruhsat sahiplerinin nzasının olmaması halinde 7 nci maddede belirtilen Kurul karan ile yapılabilir. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış haklan korunur. Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar Bakanlıkça tespit ettirilir ve kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından ruhsat sahibine ödenir."

MADDE 15- 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 30- Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile yeni alanlar ihale yolu ile ruhsatlandınlır. İhale ilanı Resmi Gazetede yayımlanır.

İlan süresi içinde müracaat olmayan sahalar yeniden ihalelik saha konumuna gelir, ihale bedeli yeniden belirlenir.

Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatınm, ülke ihtiyaçlan ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartlan, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatınm süreleri ve diğer hususlar şartnameler ile belirlenebilir.

Ruhsat sahalan arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edilir. İhalelik durumda olan ve madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilir.

Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen sahalann ruhsatlandınlmasında 16 ncı maddedeki alan sınırlaması aranmaz.

Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyannca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalannda yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandınlır.

Sahalann ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan ödenekler Bakanlık bütçesinde öngörülür."

MADDE 16-3213 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Daimi nezaret ve teknik eleman:

MADDE 31 - Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu gözönüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarım sağlamadan maden işletme faaliyetinde bulunulması halinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması halinde faaliyete izin verilir."

MADDE 17- 3213 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ruhsatın hükümden düşmesi ve terk edilen alanlarda alınacak tedbirler:

MADDE 32- Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe vermek suretiyle terk talebinde bulunabilir.

Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda terk edilen alanlarda ruhsat sahibi gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

Ruhsat sahibi yukanda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içerisinde almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır.

Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik ve çevresel önlemler alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler, çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya valilik tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar ruhsat bedelinden çevre ile uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı çerçevesinde eksik kalan masraflann ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay ödeme süresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Bakanlık tarafından ilgili vergi dairesine bildirilen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahiplerinden tahsil edilir. İlgili idare tarafından çevreye uyum planı dışında başkaca bir proje veya uygulama yapılması halinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden herhangi bir bedel talep edilmez.

Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması halinde uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir."

MADDE 18- 3213 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkraya aykırı hareket edenlere işletme ruhsat taban bedeli kadar idari para cezası verilir."

MADDE 19- 3213 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Mücbir sebep veya beklenmeyen haller dolayısıyla işletme izni alınmış işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilir. Geçici tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24 üncü maddenin onikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat hukukundan kaynaklanan diğer yükümlülükler devam eder."

MADDE 20-3213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde kullanılacak ve ruhsat sahası dışından getirilecek olan su, doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi Bakanlığa müracaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir."

MADDE 21-3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler, bu Kanunun hak düşürücü ve mali hükümlerine tabi değildir, ruhsat bedeli ve Devlet hakkından muaftır. Ancak taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır. Diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden de Devlet hakkı, özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır."

MADDE 22- 3213 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine birinci fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur."

MADDE 23- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yönetmelik:

EK MADDE 10- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.

İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer alması zorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınır."

MADDE 24- 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Ruhsat bedelinin tamamlattırılması:

GEÇİCİ MADDE 21- Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yatırılır. Ruhsat bedelleri, o yıla ait yatırılan ruhsat harç miktarları düşülerek hesaplanır. Ruhsat bedelinin bu süre içerisinde yatırılmaması halinde 13 üncü madde hükümleri uygulanır. 24/6/2010 tarihinden önce yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan arama ruhsatlannın ruhsat bedeli, detay arama ruhsatlan için belirlenen bedeller kadardır. Ruhsat bedelleri yatınlan ruhsatlann, ruhsat teminatlan iade edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp sonuçlandınlamayan işlemler için bu Kanuna göre uygulanmamış teminat iradı kadar idari para cezası uygulanır.

Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine rağmen iptal edilmeyen ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandırılır.

7 nci madde kapsamındaki izinler:

GEÇİCİ MADDE 22- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 24 üncü maddenin onbirinci fıkrası gereğince 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinlerin süresi içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında, 24 üncü maddenin bu Kanunla değiştirilen onbirinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Mevcut rödövans sözleşmeleri:

GEÇİCİ MADDE 23- Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.

Yeraltı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmez.

Mevcut ruhsat müracaatları:

GEÇİCİ MADDE 24- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaatı yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat teminatları yatınlmamış ruhsat müracaatları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ruhsat bedelinin ödenmesi halinde, ruhsat işlemleri müracaat tarihindeki mevzuat hükümlerine göre tamamlanır.

Mevcut teknik nezaretçiler:

GEÇİCİ MADDE 25- Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde daimi nezaretçinin atanması zorunludur. Bu süre içerisinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi halinde ise daimi nezaretçi derhal atanır.

Birinci fıkradaki yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine 30.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri durdurulur.

VI. Grup maden ruhsatlarının IV. Gruba alınması:

GEÇİCİ MADDE 26- Yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatlan IV. Grup olarak ruhsatlandınlır. Aynı alanda IV. Grup maden ruhsatı bulunması halinde IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatlannın işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış haklanna göre yürütülür. Ruhsatlann birbirleri ile çakışmaması halinde, yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatlan, IV. Gruptaki alan sınırlamasına uymak kaydıyla tüm madenlere hak sağlar.

Mevcut kalker, kalsit ve dolomit ruhsatlan:

GEÇİCİ MADDE 27- Kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahalan Genel Müdürlükçe incelenerek uygun bulunan görünür ve muhtemel rezerv alanlanna proje ile talepte bulunulması halinde en fazla 100'er hektarlık alanlar halinde II. Grup (a) bendi maden işletme ruhsatı verilir.


İşletme ruhsatlarının süresi

GEÇİCİ MADDE 28- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan işletme ruhsatlan, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplam ruhsat süresi bakımından eski hükümlere tabidir.

Yeraltındaki maden işlerinde maliyet artışlannın ödenmesi:

GEÇİCİ MADDE 29- Bu Kanun kapsamında yeraltındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlanmn yeraltındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibanyla 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci, 53 üncü ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacaklann Yeniden Yapılandmlmasma Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle bu Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışlannın fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

MADDE 25- 3213 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ile VI. Grup" ibaresi ile altıncı fıkrasının son cümlesi ve ek 6 ncı maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 26- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazlan:" başlıklı bölümü yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 27- 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldınlmış ve aynı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir."

MADDE 28- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3213 sayılı Maden Kanununda 10/6/2010 tarihli ve 5995 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler 24/6/2010 tarihli ve 27621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar geçen süre içinde uygulamada sorunlarla karşılaşılmış, açılan davalar sonucunda mahkemelerce kararlar verilmiş, maden ruhsatlan için her yıl alınan maden ruhsat harçlan ile maden ruhsat sahiplerinin üretilen madenden dolayı ödemek zorunda olduklan Devlet haklanmn günümüz şartlanna göre yeniden belirlenmesi ve maden ruhsat devirlerinden bedel alınması gerekliliği ortaya çıkmış, insan sağlığı, çevre kriterleri ve madencilik faaliyetlerinin etkileşimi ile maden ruhsat sahiplerinin izin almalan için gereken süre ve şartlann yeniden gözden geçirilmesi gerekmiş, aynca diğer kanunlarda yapılan değişikliklerle uyum sorunlan yaşanmıştır.

Tasan ile, yukanda belirtilen gerekçeler doğrultusunda 3213 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılması öngörülmektedir.

MADDE 1- 3213 sayılı Maden Kanununda, aranması ve işletilmesi yönünden

IV. Grup madenlerden bir farkı bulunmayan Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler VI. Grup madenler olarak yer almaktadır. Ancak, bu madenlerin ayrı grup maden olarak Kanunda yer alması uygulamada yarar sağlamamış olup, söz konusu madenler IV. Grup madenler ile aynı kapsamda değerlendirilmiştir. Bu nedenle madde ile, bu madenler IV. Grup (d) bendi madenler olarak düzenlenmiştir.

MADDE 2- 3213 sayılı Kanun gereğince teminat ve harç adı altında ruhsat sahiplerinden farklı tutarlarda bedel alınmaktadır. Alınan bu bedellerin takip ve tahsilinde sorunlar yaşanmakta ve ödenmeyen bedellerin yaptırımlarının uygulanmasında gecikmeler olabilmektedir. Farklı kalemler altında alınan bu bedellerin yerine tek bir kalem olarak ruhsat bedeli adı altında bir bedel alınması amaçlanmıştır. Bu nedenle tanımlara ilişkin 3 üncü maddeye ruhsat bedeli tanımı eklenmiştir. Yine, mevcut Kanun gereğince ruhsat sahibince ayn ayrı faaliyet bilgi formu ve satış bilgi formu hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilmektedir. Bu durum bürokrasiye ve verilen belgelerde farklı verilerin olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, işletme faaliyet raporu adı altında tek bir form ile tüm bilgilerin Genel Müdürlüğe verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Görünür Rezerv, Proje, Ön Arama Faaliyet Raporu, Genel Arama Faaliyet Raporu, Detay Arama Faaliyet Raporu ve Kaynak tanımları yeniden düzenlenerek daha anlaşılır hale getirilmiştir. Proje tanımına açıklık getirilmiş, Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken faaliyet raporları, projeler gibi her türlü teknik belgeyi hazırlamak ve faaliyetlerin projesine ve raporlara uygunluğunun izlenmesi için Genel Müdürlükçe yetkilendirilen yetkilendirilmiş tüzel kişilere ilişkin tanım Kanuna eklenmiştir.

MADDE 3- Madde ile, devir bedeli ve Bakan onayı şartı getirilerek maden ruhsatlan ve buluculuk hakkının devredilmesinde Bakanlık Makamının bilgisinin ve onayının olması, aynca bedel alınması sağlanmıştır.

MADDE 4- Madde ile, 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan bakanlıklann adlan güncellenmiş, herhangi bir yatınm yapılmamış ruhsat sahalanna II. Grup (a) bendi maden sahalan eklenerek onaltıncı fıkra daha anlaşılır hale getirilmiştir. Madencilik faaliyetleri ile Devlet ve il yollan, otoyollar, demir yollan, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal boru hatlan, su isale hatlan gibi kamu yaran niteliği taşıyan yatmmlann birbirlerini engellemesi halinde hangi faaliyetin yapılması karannı Kurul vermektedir. Ancak, her zaman kamu yatınmlan ile madencilik faaliyetleri çakışmamakta, bazı durumlarda sadece maden ruhsatlan ile gerçek/tüzel kişilere ait diğer yatınmlar da birbirlerini engelleyebilmektedir. Bundan dolayı anılan durumlara çözüm sağlanması amacıyla onbeşinci fıkraya gerçek/tüzel kişilere ait yatınmlara ilişkin ibare eklenmiştir.

Aynca, Kurul veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalann yatınmcı veya ruhsat sahibi tarafından karşılanmasına ilişkin hüküm getirilmek suretiyle bu tür yatınm taleplerinin gelişigüzel yapılması engellenerek ciddi yatınmlann gelmesi amaçlanmıştır. Taleplerde, bu faaliyetlerin birbirini engellemesi halinde harcamalann kim tarafından karşılanacağına açıklık getirilmiştir. Yatınm giderlerinin tespiti ve tazmin esaslannın Genel Müdürlük tarafından çıkanlacak yönetmelikle belirleneceği hükmü getirilerek, yaşanabilecek sorunlann çözümü amacıyla yönetmelikle aynntılann belirlenmesi sağlanmıştır.


Madde ile ayrıca, Kanunda alınması zorunlu olduğu belirtilen izinler alınmadan madencilik faaliyeti yapıldığının tespit edilmesi halinde uygulanacak yaptınma açıklık getirilmiş, teminat sisteminin terk edilmesi nedeniyle bu hallerde uygulanacak idari para cezasının miktarı belirlenmiştir.

MADDE 5- Madde ile, 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının %50'sinin alınmayacağına ilişkin hükmün II. Grup (a) bendi madenler hakkında da uygulanması öngörülmüştür.

MADDE 6- Madde ile, teminat sistemi yerine idari para cezası uygulamasına geçilmesi nedeniyle Kanunda beyanlardaki hata ve noksanlık ile gerçek dışı ve yanıltıcı beyanda bulunanlara uygulanacak idari para cezasının miktarları belirlenmiştir. Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanda bulunma fiillerine üretimin yanı sıra satış yapılması fiili de eklenmiştir.

Teknik nezaretçi kaldırıldığından onun yerine bu görevi daimi olarak yürütecek maden mühendisinin yaptığı denetimlerdeki tespit ve önerilerini kaydettiği daimi nezaretçi defterini ruhsat sahibi veya vekiliyle imzalama sorumluluğu ile defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde uygulanacak idari para cezası belirlenmiştir.

Madde ile ayrıca, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce alınacak yetki belgesinin verilmesi, bu tüzel kişilerin denetimi, uyarılması, yetki belgesinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi hüküm altına alınmıştır.

MADDE 7- Madde ile, denetimlerde mahallinde tetkik heyetlerinin etkin ve verimli denetim yapabilmeleri için ruhsat sahibi veya vekilinin heyetlere katılımı zorunlu hale getirilmiş, denetimlerin engellenmesinin önüne geçilerek daha etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulması ve bu yükümlülüklere uymayanlara idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

MADDE 8- 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince uygulanan ceza oranları çok yüksek olduğundan, muhatapları tarafından cezalar ödenememektedir. Bu doğrultuda madde ile, oranlar azaltılmış, suç ve ceza orantılı hale getirilerek cezalar ödenebilir hale gelmiştir. Mevcut Kanun hükmüne göre hammadde üretim izinli sahalarda herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılan hammaddeler için uygulanacak müeyyidelerde kırılmış boyutlandınlmış madenin ocak başı satış bedeli üzerinden hesaplama yapılması nedeniyle tüvenan olarak kullanılsa bile yüksek miktarlarda ve adil olmayan cezalar verilmekteydi. Bu sorunun giderilmesi amacıyla bu gibi durumlarda tüvenan hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplama yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır. Aynca, hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyeti gerçekleştirenlere de idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

Madde ile aynca, teminat sisteminin kaldınlarak idari para cezası uygulamasına geçilmesi nedeniyle ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası miktan belirlenmiştir.

MADDE 9- Madde ile, ruhsat harcı ve teminatı ruhsat bedeli başlığı altında toplanarak bürokrasi azaltılmış, bu bedelden çevre ile uyum planı çalışmalanm gerçekleştirmek üzere yatınlan teminatın %30 oranında alınması yönünde düzenleme yapılmış, bu bedellerin nasıl tahsil edileceği, nereye yatınlacağı ve bu düzenlemelere aykınlık halinde yapılacak işlemlere açıklık getirilmiştir.


Madde ile ayrıca, arama ve işletme ruhsatlarının ruhsat taban bedelleri ile Kanun ekinde yer alan tablolara atıfta bulunularak yeni ruhsat bedelleri belirlenmiş, ruhsat bedelleri mevcut ödenen harç ve teminata göre alan bazlı artırılarak madencilikte ciddi ve belli bir ekonomik güce sahip olanların ruhsatlara sahip olması hedeflenmiştir. Kanunda yer alan talep harçlarının kaldırılması nedeniyle ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerine ilişkin işlemler için işletme ruhsat taban bedeli kadar bir tutarın yatırılması sağlanmıştır.

MADDE 10- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tabii servetler ve kaynakların işletilmesi hakkının Devletin izni ile gerçek ve tüzel kişilere devredilmesi durumunda, Türk milletinin ortak serveti ve değeri olan tabii servetler ve kaynakların ülke ekonomisine kazandınlırken gerçek ve tüzel kişilerin tabii servet ve kaynaklardan elde ettiği gelirden Devletin yeterince istifade etmesini sağlamak amacıyla Devlet hakkı paylarının Kanunda belirlenen oranlar üzerinden tahsil cihetine gitmek uygun olacaktır. Devlet haklarının belirlenmesi ve Genel Müdürlükçe duyurulması sağlanarak emsal fiyatlarda uygulama birliği sağlanmıştır. Bazı maden gruplan için Devlet hakkı oranlan yeniden belirlenerek ülke ekonomisine katkılanmn arttınlması amaçlanmıştır.

Hammadde üretim izni verilen kamu kurum ve kuruluşlan adına madencilik faaliyetinde bulunacak olan üçüncü kişilerle yapılan ihale sözleşmelerinde hammaddenin ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşunca karşılanmayacağı hükmünün bulunması halinde kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan Devlet hakkı alınması hükmü getirilerek bu gibi durumlarda olabilecek suistimallerin önüne geçilmesi öngörülmüştür.

MADDE 11- Madde ile, ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı alma uygulaması kaldınlmış, maden ruhsatı verilecek alanlar Genel Müdürlükçe ihale edilerek arama ve işletme ruhsatı verilmesi uygulaması getirilmiş, bu madenlerin daha kontrollü bir şekilde ruhsatlandın İmasının sağlanması öngörülmüştür.

Aynca, ruhsat birleştirmelerine yeni kriterler ve alan sınırlamasına açıklık getirilmiş, tesis veya alt yapı tesisi kurulacak alanlann ruhsat kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Talep harcı uygulamasının kaldınlması nedeniyle hak sahiplerinin ruhsatlann birleştirilmesinde bunun yerine işletme ruhsat taban bedeli ile müracaatlanm yapması sağlanmıştır.

MADDE 12- Madde ile, mevcut Kanunda yer alan arama ruhsat dönemlerindeki ara geçişlerde uygulanan teminatlann irat kaydedilerek ruhsatlann iptali gibi hükümler yerine idari para cezası verilmesi yönünde hükümler getirilmiştir.

MADDE 13- Madde ile, maden işletme ruhsatı almak için verilecek projenin nasıl verileceği, hangi şartlarda ruhsat için hak sağlanacağı belirlenmiştir. İşletme projelerinin Genel Müdürlükçe yetkili tüzel kişiler tarafından hazırlanarak verilmesi sağlanarak projelerin daha teknik, ekonomik ve uygulanabilir olması sağlanmıştır. Aynca işletme projesi ile birlikte projenin uygulanabilirliğini sağlayacak mali yeterlilik zorunluluğu getirilmiştir. Projedeki teknik ve mali eksikliklerin nasıl ve hangi sürelerde tamamlanacağı ve aksi durumlarda uygulanacak idari para cezalan miktarlan belirlenmiş, gruplara göre ruhsat sürelerinin en fazla ne kadar uzatılabileceğine açıklık getirilmiştir.

Madencilik yatınmlannın maliyetinin yüksek oluşu ve yatınmın geri dönüş süreleri dikkate alındığında yatınm güvencesi için ilk verilecek ruhsat sürelerinin de bunu karşılayacak şekilde olması gerekmektedir.

/r , r?-*

"-t

A

I. Grup (a) bendi maden yatırımları özellikle küçük yerleşim yerlerinde o bölgenin ihtiyaçlarını karşıladığından ve ruhsat bedeli harçtan daha fazla olacağından bu madenlere ilişkin maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere belirlenen bedel üzerinden uzatma bedeli alınması öngörülmüştür.

Ruhsat sürelerinin değiştirilmesinin gerekçesi; üretim miktarları ile kapasitelerini arttırmak ve yeni yatırımlar için zorlayıcı hüküm getirmektir.

Yerelde alınan çevresel etki değerlendirme karan ve mülkiyet izinleri gerek ilgili mevzuatlardan gerekse bürokrasiden kaynaklanan gecikmelere neden olmakta bu da kanunen hak düşürücü bir sebep oluşturduğundan bu fıkradaki değişiklik ile arama maliyetlerine katlanan yatırımcının güvencesi arttırılmaktadır. Gerek ruhsat sahibinin taahhütlerini yerine getirememesi gerekse mevzuat değişikliği ve yerel idareden kaynaklanan izin iptalleri devamında ruhsat iptallerini getirmekte olup, bu değişiklikle mali yükümlülük getirilerek ruhsat güvencesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Madde ile ayrıca, beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine teminat sisteminin terk edilmesi nedeniyle idari para cezası verilmesine ve aykın fiilin tekrar edilmesi halinde uygulanacak hüküm düzenlenmiştir.

MADDE 14- Madde ile, teminat sisteminin kaldırılması nedeniyle işletme projesine aykın faaliyet sonucunda, verilen sürede aykmlığm giderilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası düzenlenmiştir. Toplam işletme ruhsat süreleri mevcut uygulamalara göre azaltılarak yeniden belirlenmiştir.

İşletme projelerinin, hazırlayan yetkilendirilmiş tüzel kişilerce izlenmesi ve izleme sonuçlannın raporlanarak Genel Müdürlüğe sunulması, yine projeye aykın faaliyetler sonucu oluşacak tehlikeli durumlann Genel Müdürlüğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve valiliğe bildirilme zorunluluğu getirilerek Devlet tarafından zamanında denetim yapılması ve müdahalede bulunulması amaçlanmış ve muhtemel kazalann önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Maden ruhsat sahalannda çok küçük olan ve ocaklan da birbirine yakın olan ruhsatlar ve hammadde üretim izinlerinde uzun yıllardır yapılan üretimler sonucunda, ocaklann durumu itibanyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve mühendislik misyonu içerisinde bir işletmecilik yapılabilmesi için, bu durumdaki sahalarda ortak proje kapsamında üretim yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi, maden kaynaklannın doğru kullanılması ve işletme sonrası sahalann çevre ile uyumlu hale getirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Aynca, mevcut Kanun gereğince ruhsat sahibince faaliyet bilgi formu ve satış bilgi formu ayn ayn hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilmektedir. Bu durum bürokrasiye yol açmakta ve belgelerde farklı verilerin olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, işletme faaliyet bilgi formu ve satış bilgi formu birleştirilmiş, işletme faaliyet raporu adı altında tek bir form ile tüm bilgilerin Genel Müdürlüğe verilmesi sağlanmıştır.

I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenlerin bulunduğu mevcut ruhsatlı sahalann yerleşim yerlerinin yakınında kalanlanmn başka bir alanda maden hakkı verilmesi sağlanarak hem ruhsat sahiplerinin mevcut haklannın korunması hem de yerleşim yerlerinde yaşayan insanlann karşılıklı haklannın korunması hedeflenmiştir. Bu işlemin ruhsat sahibinin de nzasının olması kaydıyla Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen Kurulun karan ile yapılabilmesi öngörülmüş, hukuki sorunların ortaya çıkmaması ve ruhsat sahiplerinin kazanılmış haklannın korunması amaçlanmıştır.

MADDE 15- Madde ile, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile yeni alanların ihale yolu ile ruhsatlandırılması hüküm altına alınmıştır. Ruhsat sahalarına ilan süresi içinde müracaat olmaması halinde bu alanlar başka bir işleme gerek kalmadan tekrar ihalelik saha konumuna getirilerek, devamlı ihalelik saha konumunda kalması sağlanacaktır. İhalelik sahaların sürekli ihale edilme imkanı getirilerek uygun bir zamanda ve değerinde sahiplendirilmesi amaçlanmıştır.

Madenlerin ihale yolu ile yapılan ruhsatlandırmalarında madenin cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yatırım şartlı ihale usulü getirilmiştir.

Madde ile aynca, havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahaların alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilmesi imkanı getirilerek büyük çaplı yatırım yapılması ve iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun işletmecilik yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 16- Madde ile, teknik nezaretçi kaldırılarak iş riski en yüksek olan maden sahalarında yapılacak madencilik faaliyetlerine daimi olarak bir maden mühendisinin nezareti getirilmiş, faaliyetlerin can ve mal emniyeti açısından daha teknik ve güvenilir şekilde yapılarak kazaların en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olarak, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu gözönüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Mühendis istihdam etmeden maden işletme faaliyetinde bulunulması halinde idari para cezası uygulanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

Kaynak tuzlalarında herhangi bir ocak açılmayıp, sadece küçük bir alanda kaynağından alınan çözeltinin dinlendirme havuzlarında buharlaştınlması yöntemiyle tuz üretimi yapılması nedeniyle bu tuzlalar daimi nezaretçi atamasından muaf tutulmuştur.

MADDE 17- Madde ile, ruhsat bedelinin %30'u oranında çevre ile uyum planı çalışmalarında kullanılmak üzere alınan kaynağın kullanım esasları belirlenmiştir. Söz konusu kaynaktan çevre ile uyum teminatının kullanım oram belirlenerek ve tanımlanarak madencilik faaliyeti sonunda terk edilen alanların çevresi ile uyumunun sağlanması hedeflenmiştir.

MADDE 18- Madde ile, mevcut Kanunda yer alan teminatın irad kaydedilmesi uygulamasının kaldırılması nedeniyle maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 19- 3213 sayılı Maden Kanunu madenlerin işletilmesi esasına dayanmakta, bu suretle ekonomiye katkının arttırılması amaçlanmaktadır. Maden sahaları çeşitli nedenlerle işletilmeyecek olsa bile faaliyete geçmeden tatil olmayacağının belirtilmesi gerekmektedir. Bu açıkça belirtilmediğinden bu konuda açılan davalar çoğunlukla idare aleyhine sonuçlanmaktadır.

Madde ile aynca, işletme izni alınmasını müteakip üretim faaliyetine geçilen işletme ruhsat sahalan için geçici tatil talebinde bulunulması sağlanmıştır.

MADDE 20- Ekonomik olarak işletmecilik yapılabilecek ruhsat sahalarında ihtiyaç duyulan alt yapı hizmetlerinin ruhsat sahası dışından getirilmesi zorunluluktur. Bu nedenle madde ile, maden varlığının işletilmesi ve uç ürün haline getirilmesi için gerekli olan su, doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatlan için ruhsat sahibinin müracaatı üzerine irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi istenebilmesi hüküm altına alınmıştır.

MADDE 21- Mevcut Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hükümler ile ..." ibaresinin Anayasa Mahkemesinin 21/7/2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E.: 2011/110, K.: 2012/79 sayılı Karan ile iptal edilmesi nedeniyle söz konusu fıkrada düzenleme yapılması gerekmiştir. Aynca, mevcut Kanunda yer alan teminat sisteminin kaldınlması nedeniyle teminat yerine ruhsat bedelinden muafiyet sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 22- Madde ile, maden ruhsat sahalannda rödövans sözleşmesi yapılmak suretiyle madencilik faaliyetinde bulunan üçüncü şahıslann madencilik yapmaya yeterli olup olmadıklanmn tespiti ve sözleşmenin Kanuna uygunluğunun sağlanması amacıyla Kanunun ek 7 nci maddesine eklenen fıkralar ile ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine bağlanmış, izin alınmadan yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetlerinin durdurulması yönünde hüküm getirilmiştir.

Madde ile aynca, kamu kurum ve kuruluşlan ile iştirakleri dışında yeraltı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalannın bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapmasının önüne geçilmiş, aksi halde ise yapılan madencilik faaliyetlerinin durdurulacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 23- Madde ile, Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin Bakanlık tarafından yürürlüğe konulması ve iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer alması zorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşünün alınması öngörülmüştür.

MADDE 24- Geçici 21 inci madde ile, mevcut ruhsatlann ruhsat bedeli ödeme yükümlülüklerine açıklık getirilmiştir.

Geçici 22 nci madde ile, Kanunun 24 üncü maddesinin onbirinci fıkrası gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlanndan alınması zorunlu olan izinleri süresi içinde ruhsat sahipleri için düzenleme yapılmıştır.

Geçici 23 üncü madde ile, mevcut rödövans sözleşmelerinin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunluluğu getirilmiş, aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetlerinin durdurulması öngörülmüştür.

Geçici 24 üncü madde ile, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaatı yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat teminatlan yatınlmamış ruhsat müracaatlannın, üç ay içerisinde ruhsat bedelinin ödenmesi halinde, ruhsat işlemleri müracaat tarihindeki mevzuat hükümlerine göre tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Geçici 25 inci madde ile, mevcut teknik nezaretçisi bulunan sahalara, bir yıl içerisinde daimi nezaretçinin atanması zorunluluğu getirilmiştir.

Geçici 26 nci madde ile, yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatlannın IV. Grup olarak ruhsatlandınlması nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplanmn önlenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Geçici 27 nci madde ile, kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahalannın Maden İşleri Genel Müdürlüğünce incelenerek belirlenecek görünür ve muhtemel rezerv alanlanna en fazla 100'er hektarlık alanlara II. Grup (a) bendi maden işletme ruhsatı verileceği açıklanmıştır.

Geçici 28 inci madde ile, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten verilmiş olan işletme ruhsatlannın toplam sürelerinin eski hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir.


Geçici 29 uncu madde ile, yeraltındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yeraltındaki maden işleriyle ilgili daha önce yapılmış ve sözleşmeleri bağıtlanmış ihalelerin sözleşmelerinde, 6552 sayılı Kanun ile getirilen fazla çalışma ücreti artışı, yeraltı maden işçisinin yıllık ücretli izin artışı, çalışma saatlerinin düşürülmesi ve asgari ücret artışından kaynaklanan maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenebilmesine imkan tanınarak, devam eden sözleşmelerin uygulanabilir olması amaçlanmıştır.

MADDE 25- Madde ile, mevcut Kanunda yer alan harç ve teminat sisteminin kaldırılması nedeniyle Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne ait arama ruhsatlarından ruhsat bedeli alınması öngörülmüştür. Aynca, VI. Grup ruhsatların IV. Gruba dahil edilmesi nedeniyle düzenleme yapılmıştır.

Ek 6 ncı maddenin yürürlükten kaldırılması ile bor tuzlan için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce farklı belediye payı ödenmesi uygulamasına son verilmiştir.

MADDE 26- Madde ile, Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazlan:" başlıklı bölümü yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 27- Madde ile, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek görevi yürürlükten kaldınlarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyum sağlanmıştır.

Madde ile aynca, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştınlmak üzere yeni kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin "Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı" ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 28-Yürürlük maddesidir.

MADDE 29- Yürütme maddesidir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.