Maliye Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
13 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA
 
Resmî Gazete
 
Sayı : 29354
 

YÖNETMELİK
 

Maliye Bakanlığından:

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE

ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Defterdar emrinde görev yapan Defterdarlık Uzmanı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mazeret Halleri

Madde 11 – Aile birliği, sağlık ve can güvenliği durumu mazeret halidir. İlgililerin talebi ve bu mazeretlerin belgelendirilmesi halinde;

a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.

Bakanlık, sağlık ve aile birliği mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

Bu şekilde, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, mazeretlerinin devam ettiğini gösteren ve her yılın ocak ayında alacağı belgeyi ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak belgelendirmeler dikkate alınmaz.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği personelin;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere

atanması veya yerinde bırakılması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan personel, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da dördüncü fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

Can güvenliği mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

Aile birliği, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, yer değiştirme suretiyle atama dönemine tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

Madde 11/A – Engellilik durumu mazeretine dayanarak memurun yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen personel ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan personel engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler kadro imkânları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Personelin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında personelin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan personelin hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Bu şekilde yer değişikliği yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucunda başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan personel, ayrıldığı hizmet alanına atanamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılır.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Yılda toplam 90 günü geçen geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca personele vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16 – Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personelin yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı,

d) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

e) Defterdarlık Uzman Yardımcılığında geçen süreler ile Defterdarlık birimlerinde Defterdarlık Uzmanı olarak geçen süreler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “özürleri” ibaresi “mazeretleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.