TRT'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Yapım” ibaresi  “İç Yapımlar” olarak değiştirilmiş ve  (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k), (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

“f) Yapım, yayın, iletim, araştırma geliştirme ve bunlara ait enerji sistemleri için ihtiyaç duyulan her türlü teçhizat, yedek ve sarf malzemelerinin alımını yapmak,”

“g) Yurt içi ve yurt dışı radyo, televizyon, haber yapım ve yayın hizmetleri için görev alanına girenprodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılmasını teminen uhdesindeki prodüksiyon kaynaklarının planlamasını yapmak ve ilgili işletmeler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,”

“ı) Yurt içi ve yurt dışında, yapım, yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemleri tesislerini planlamak, standartlarını belirlemek, projelerini hazırlamak, kurmak, kurulmasını sağlamak, mevcut yapım, yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemleri tesislerini genişletmek ve geliştirmek,”

“j) Yurt içi ve yurt dışında, yeni kurulan stüdyolar ile yeniden projelendirilen mevcut stüdyoların dekorlarının planlama ve kurulumu ile Kurum imkanlarıyla karşılanamayan stüdyo taleplerinin kiralama yoluyla karşılanmasını sağlamak,”

“k) Naklen yayınlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihtiyacın, ilgili birimlerle koordine ederek, karşılanmasını sağlamak,”

“l) İşletmelerde kaynakların verimli kullanılmasını ve ihtiyaç halinde birimler arası kaynak aktarımını koordine etmek, görev alanına giren konularda planlama ve kiralama hizmetlerini yapmak,”

“m) Sabit ve mobil yapım ve yayın ve iletim sistemleri ile bunlara ait enerji sistemlerine ait tesislerin ölçü, ayar ve bakım esasları ve standartlarına uygun olarak kaliteli ve verimli bir şekilde çalışmasını ve işletilmesini sağlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İç Yapımlar Koordinatörlüğü

MADDE 21 – (1) İç Yapımlar Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Program siparişleri üzerine hazırlanacak önerileri veya bünyesindeki yapımcıların özgün önerilerini koordine ederek ilgili birime bildirmek,

b) Yapılmasına karar verilen program önerilerinin; siparişe, iş takvimine ve bütçesine uygun olarak gerçekleşmesini, denetiminin yapılarak yayına hazır halde ilgili birime teslim edilmesini sağlamak,

c) Yapımlar için birimlerce aktarılacak ödeneklerin uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, harcamaların ödeneğe ve mevzuata uygunluğunu gözetmek,

ç) Yayında kullanılmayan her türlü yapım malzemesinin değerlendirilmek üzere arşive ulaştırılmasını sağlamak,

d) Yapım ve yayın hizmetlerinde, öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanmak, Kurum kaynaklarının yeterli ve/veya ekonomik olmaması halinde, program bazlı kullanılmak üzere her türlü mal ve istihdam niteliğine dönüşmeyecek hizmet alımlarını yapmak,

e) Görev alanına giren hususlarda, yurt içi ve yurt dışı yapım ve yayın hizmetlerinin gerektirdiğiprodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Bu hizmetlerde öncelikle Kurum kaynaklarından yararlanılmasını, gerektiği hallerde Kurum dışından kiralama ve/veya satın alma yolu ile temin edilmesi veya Kurum dışına ücreti karşılığı hizmet, araç, gereç ve eleman temin edilmesini sağlamak,

g) Görev alanı içinde olan prodüksiyon kaynağı taleplerinin planlamasını yapmak,

ğ) Yapım ve yayın kaynakları ile ilgili teçhizat, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarını toplamak, yetkisi dâhilinde olanları temin etmek; diğerlerinin temini hususunda ilgili birimlere teklifte bulunmak,

h) Bağlı olduğu birimin en üst amiri tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/9/2014

29124

9-

21/10/2014

29152

10-

19/11/2014

29180

11-

26/12/2014

29217

12-

11/2/2015

29264

13-

21/2/2015

29274

14-

11/5/2015

29352

15-

5/6/2015

2937715 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinin A- MERKEZ TEŞKİLATI bölümünde yer alan;

a) “ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür

Genel Müdür

-

Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Uzman, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Müdür

Genel Müdür

b) “GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmından önce gelmek üzere aşağıdaki “YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı eklenmiştir.

YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü

Genel Sekreter

Genel Müdür

Müdür, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı

Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü

Genel Sekreter

Uzman, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Müdür

Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü

c) “GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI

Başkan

Genel Müdür

-

Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, Müşavir, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı, Başkana bağlı personel

Başkan

Genel Müdür

Müdür, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı personel

Haber Koordinatörü

Başkan

Masa Sorumlusu, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Uzman, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel

Müdür

Başkan Yardımcısı

Sistem Yöneticisine bağlı personel

Sistem Yöneticisi

Başkan Yardımcısı

Haber Koordinatörlüğünde Müdür, Haber Koordinatör Yardımcısına bağlı personel

Haber Koordinatör Yardımcısı

Haber Koordinatörü

Haber Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel

Müdür

Haber Koordinatör Yardımcısı

Masa Sorumlusuna bağlı personel

Masa Sorumlusu

Müdür

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/Başmimar

Müdür

ç) “GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü, Müşavir, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı, Başkana bağlı personel

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Müdür, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı personel

Haber Koordinatörü

Başkan

TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatörüne bağlı personel

TRT Medya Eğitim Koordinatörü

Başkan

Masa Sorumlusu, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Uzman, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel

Müdür

Başkan Yardımcısı

Sistem Yöneticisine bağlı personel

Sistem Yöneticisi

Başkan Yardımcısı

Haber Koordinatörlüğünde Müdür, Haber Koordinatör Yardımcısına bağlı personel

Haber Koordinatör Yardımcısı

Haber Koordinatörü

TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünde Müdür, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısına bağlı personel

TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı

TRT Medya Eğitim Koordinatörü

Haber Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel

Müdür

Haber Koordinatör Yardımcısı

TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğünde Müdüre bağlı personel

Müdür

TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı

Masa Sorumlusuna bağlı personel

Masa Sorumlusu

Müdür

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/Başmimar

Müdür

d) “YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İÇ YAPIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İç Yapımlar Koordinatörü

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı, Yönetim Hizmetleri Uzmanı, Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı, İç Yapımlar Koordinatörüne bağlı personel

İç Yapımlar Koordinatörü

Başkan

İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısına bağlı Müdür ve diğer personel

İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı

İç Yapımlar Koordinatörü

Uzman, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel

Müdür

İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/Başmimar

Müdür

e) “PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ” kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 


 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’in;

a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, YÖNETİM KURULU BÜROSU, TRT MEDYA

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, İç Yapımlar Koordinatörü, Haber Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü, TRT Medya Eğitim Koordinatörü”

b) 12 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR YARDIMCILIKLARI” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KANAL, İÇ YAPIMLAR, HABER, TRT MEDYA EĞİTİM KOORDİNATÖR

YARDIMCILIKLARI”

“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatör Yardımcısı, İç Yapımlar Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatör Yardımcısı, TRT Medya Eğitim Koordinatör Yardımcısı”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

6-

21/12/2012

28504

7-

20/11/2013

28827

8-

21/10/2014

29152

9-

26/12/2014

29217

10-

29/1/2015

29251

11-

4/4/2015

29316


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.