Yargı hizmetleri ile ilgili kanun tasarı
YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
MADDE 1- 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verir.”
 
MADDE 2- 12/6/1979 tarihli ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verir.”
 
MADDE 3- 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“g) Başkanlar Kurulu,
 
h) Başkanlık Kurulu,”
 
MADDE 4- 2575 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığı “Başkanlar Kurulu” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“1- Başkanlar Kurulu, Danıştay Başkanınm başkanlığında Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlanndan oluşur.” ı
 
MADDE 5- 2575 sayılı Kanunun 19/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Başkanlık Kurulu
 
MADDE 19/A- 1. Başkanlık Kurulu; Danıştay Başkanınm başkanlığında, üçü daire başkanı üçü Danıştay üyesi olmak üzere altı asıl ve ikisi daire başkanı ikisi Danıştay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.”
 
MADDE 6- 2575 sayılı Kanunun 19/B maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimleri
 
MADDE 19/B- 1. Başkanlık Kuruluna seçilecek asıl ve yedek üyeler Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Başkanlık Kurulu üyeliğine aynı daireden birden fazla kimse seçilemez.
 
2. Başkanlık Kurulu, üye tamsayısı ile toplamr. Asıl üyelerden birinin Kurula katılamaması halinde, noksanlık yedeği ile tamamlanır.
 
3. Başkanlık Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili konularda Kurul toplantılarına katılamazlar.
 
4. Başkanlık Kuruluna seçilecek olanların tamamının bir oy pusulasında gösterilmesi suretiyle oy kullanılması da mümkündür. Aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Başkanlar Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu^j|p|||^ylar dışından
 
seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir. Seçimler 10 uncu madde hükümleri gereğince yapılır.
 
5. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi iki yıl olup, bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemezler.
 
6. Başkanlık Kurulu üyeliğine seçilen daire başkan ve üyelerinin seçim süresi dolmadan bu sıfatlan değiştiğinde Kurul üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.
 
7. Başkanlık Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde onbeş gün içinde boşalan üyelik için seçim yapılır ve seçilen üye yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.”
 
MADDE 7- 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Başkanlar Kurulu, iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava dairelerinin birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinin birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir.
 
Görevlendirilen dairedeki dosyaların vergi ve idari uyuşmazlıklara ilişkin görev ayrımı gözetilerek hangi daireye ve nasıl devredileceği, görevlendirilen daireye görevlendirildiği alan içinde hangi daire işlerinin verileceği hususları Başkanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.”
 
MADDE 8- 2575 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dava daireleri arasındaki işbölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır.”
 
MADDE 9- 2575 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin başlığı “Başkanlar Kurulunun görevleri” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Başkanlar Kurulu:” ibaresi “Başkanlar Kurulu;” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
 
MADDE 10- 2575 sayılı Kanunun 52/A maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Başkanlık Kurulunun görevleri
 
MADDE 52/A- 1. Başkanlık Kurulunun görevleri şunlardır:
 
a) Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak belirlemek.
 
b) Zorunlu hallerde, daire başkam ve üyelerin dairelerini değiştirmek.
 
c) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.
 
d) Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek veya bu işleri yapmak.
 
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
2. Başkanlık Kurulunun, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca verdiği kararlara karşı, yedi gün içinde üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak Danıştay Genel Kuruluna itiraz edilebilir. Genel Kurul, Başkanlık Kurulu kararlarını aynen onaylayabileceği gibi değiştirerek de onaylayabilir.”
 
MADDE 11- 2575 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“MADDE 55- 1. Danıştay Başkam, Danıştayın genel işleyişinden sorumludur. Kuruluşun düzenli çalışmasını sağlar. Gerekirse, ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alır.
 
2. Danıştay Başkam, Danıştay Genel Kurulu ile İçtihatları Birleştirme Kuruluna, İdari İşler Kuruluna, idari ve vergi dava daireleri kurullarına, Yüksek Disiplin Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve Başkanlık Kuruluna, başkanlık eder.”
 
MADDE 12- 2575 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“MADDE 84- Görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan Danıştay meslek mensuplarının görevine son verilmesine Başkanlar Kurulunca karar verilir.”
 
MADDE 13- 2575 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“1. Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”
 
“3. Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak Başkanlar Kurulu tarafından seçilir. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hakimi görevlerine devam ederler.”
 
MADDE 14- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”
 
MADDE 15- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hâkimleri yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilirler.”
 
MADDE 16- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 55 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Hâkim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esastır.”
 
MADDE 17- 2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. ,
 
“MADDE 119- Hâkim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları, Türkiye Adalet
 

Akademisinin görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hazırlanan yönetmelikte belirlenir.”
 
MADDE 18- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Hizmet öncesi eğitimin süresi beş aydan az olamaz, bu süre Eğitim Kurulunca belirlenir. Hizmet öncesi eğitimde, yirmi güne kadar hastalık sebebiyle izinli geçirilen süreler eğitimden sayılır.”
 
MADDE 19- 4769 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Hizmet öncesi eğitime alınanlar, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu şekilde, genel sağlık sigortalısı sayılanların genel sağlık sigortalısı primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı esas alınarak ve sigortalı hissesi dahil olmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. Genel sağlık sigortalısı sayılanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine göre tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.”
 
MADDE 20- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 331 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”
 
MADDE 21- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin başlığı “Adalet Bakanlığının ziyaret izni verme yetkisi” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(1) Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarmı ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensuplan hakkında da bu hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine de izin verebilir.”
 
MADDE 22- 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, 78 ilâ 88 inci maddelerinde” ibaresi “ve 78 ilâ 88 inci maddelerinde” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(2) İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilir.”
 
MADDE 23- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.”
 
MADDE 24- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“MADDE 102- (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”
 
MADDE 25- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“(1) Başkan ve üyelerin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasaya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla kırk günlük yıllık izin haklan vardır.”
 
MADDE 26- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnameler çıkarmak üzere yetki verilmiştir.
 
Bu Yetki Kanununa dayanılarak 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 26/8/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya ve dayandığı 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.
 
Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme neticesinde 18/7/2012 tarihinde, E.:2011/113, K.:2012/108 Karar sayılı kararı ile 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddelerinin 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu maddelerin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 1/1/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.
 
Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddelerde düzenlenen hususların, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin dayanağı olan 6223 sayılı Yetki Kanununun kapsamında yer almadığı sonucuna vararak iptal kararı vermiştir. Mahkeme iptal ettiği maddelerde düzenlenen hususlara ilişkin içerik itibarıyla Anayasaya aykırılık karan vermemiştir. Dolayısıyla, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal edilen ancak esas itibarıyla Anayasaya aykırı olmayan yargı hizmetlerine ilişkin hükümlerinin, uygulamada herhangi bir boşluğa ve tereddüte yer vermemek amacıyla, yeniden kanun olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.
 
MADDE 1- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin çalışmaya ara verme süresi yeniden düzenlenmekte ve Mahkemenin her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara vereceği öngörülmektedir.
 
MADDE 2- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Uyuşmazlık Mahkemesinin çalışmaya ara verme süresi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 3- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 5 inci maddesinde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 4- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 19 uncu maddesinde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 5- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Kanununun 19/A maddesi ve Başkanlık Kurulunun oluşumu yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 6- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, Danıştay Kanununun 19/B maddesi ve Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi ve çalışma usulü yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 7- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında Başkanlar Kurulu ibaresine yer verilecek şekilde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 8- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, Danıştay Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında Başkanlar Kurulu ibaresine yer verilecek şekilde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 9- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Kanununun 52 nci maddesinde yeniden düzenlenme yapılmaktadır.
 
MADDE 10- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, Danıştay Kanununun 52/A maddesi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 11- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Kanununun 55 inci maddesi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 12- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Kanununun 84 üncü maddesinde Başkanlar Kurulu ibaresine yer verilecek şekilde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 13- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Damştayda çalışmaya ara verme süresi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 14- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süreleri yeniden düzenlenmektedir.
 

MADDE 15- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 56 ncı maddesinde adli tatilde nöbetçi kalan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hâkimlerinin yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil ara verme süresi kadar izin kullanabilmeleri yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 16- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 55 inci maddesinde yeniden düzenleme yapılmaktadır.
 
MADDE 17- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacağı ve buna ilişkin usul ve esasların, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmesi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 18- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, ceza infaz kurumlarmda çalışacak personel adaylarının hizmet öncesi eğitim sürelerinin kısaltılması yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 19- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, hizmet öncesi eğitime alınan ceza infaz kurumlan personel adaylarının sağlık ve tedavi giderlerinin karşılanması yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 20- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, ceza işlerini gören makam ve mahkemelerin çalışmaya ara verme süreleri yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 21- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Adalet Bakanlığının izni ile kurum, kurul ve kuruluşların heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarmı ziyaret edebilmeleri ve hükümlülerle görüşebilmeleri yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 22- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 116 ncı maddesinde yeniden düzenlenme yapılmaktadır.
 
MADDE 23- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve dairelerinin çalışmaya ara verme süreleri yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 24- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan adli tatil süresi yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 25- Madde ile, Anayasa Mahkemesinin iptal karan doğrultusunda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 70 inci maddesinde yer alan yıllık izin hakkı yeniden düzenlenmektedir.
 
MADDE 26- Yürürlük maddesidir.
 
MADDE 27- Yürütme maddesidir.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.