YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

5 Şubat 2011 CUMARTESİ    Resmî Gazete   Sayı : 27837
 

YÖNETMELİK
 
Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

             “Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

             “İşgünü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

             MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda; atama yapılacak boş kadronun bulunması şartı aranır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu  Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

             Birinci fıkrada yer alan izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağındaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar Başkanlık personeline sınavlardan en az kırkbeş gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Başkanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

             Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Personel ve Eğitim Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağındaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 12 – Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

             a) Hizmet süresi fazla olanlara,

             b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

             Görevde yükselme eğitimi programları, Yargıtay Başkanlığınca düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

             Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

             a) T.C. Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel hak ve ödevler,

             3) Devletin temel organları.

             b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ulusal güvenlik,

             c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

             e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

             f) Halkla ilişkiler,

             g) Etik davranış ilkeleri,

             h) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

             Eğitim programında, birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

             Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 14 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Başkanlık bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırır.

             Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

             Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

             Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidirler.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 16 – Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Başkanlık personeli başvurabilir.”

             “Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

             “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 19 – Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

             Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 20 – Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

             Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

             a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

             b) Hizmet süresi fazla olanlara,

             c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

             d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

             öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

             Duyurulan kadrolardan;

             a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

             b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

             sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “İlgililer, sınav sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

             Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             “c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.