KPSS soruşturmasında doğumuna 5 gün kalan kadın 3.5 saat sorgulandı
Kop­ya çe­kil­di­ği id­di­asıy­la il­gi­li yü­rü­tü­len 2010 KPSS so­ruş­tur­ma­sın­da, An­ka­ra Sav­cı­sı Yü­cel Erk­ma­n’­ın ta­li­ma­tıy­la ikin­ci ope­ras­yon ön­ce­ki gün ya­pıl­dı.

29 il­de­, 79 ki­şi hak­kın­da gö­zal­tı ka­ra­rı çı­ka­rıl­dı. Gö­zal­tı­na alı­na­n 51 kişi, An­ka­ra Em­ni­ye­ti’ne ge­ti­ril­di. Sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan 5'i ha­mi­le 1'i de em­zi­re­cek yaş­ta ço­cu­ğu ol­an 6 ki­şi ser­best bı­ra­kıl­dı.

3,5 SA­AT SOR­GU­LAN­DI

İkin­ci ope­ras­yon­da da hu­kuk­suz­luklar ya­şan­dı. Gö­zal­tı ka­ra­rı­na is­ti­na­den sa­bah sa­at­le­rin­de tes­lim olan 9 ay­lık ha­mi­le S.A, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­’n­de 3,5 sa­at sor­gu­lan­dı. Sor­gu­da za­man za­man ra­hat­sız­la­nan A.S. için sağ­lık ted­bi­ri alın­ma­dı. Ha­mi­le kadının sor­gu ön­ce­si avu­ka­tı ile gö­rüş­tü­rül­me­si­ne de izin ve­ril­me­di.

 Avu­kat­lar sor­gu baş­la­dık­tan ya­rım sa­at son­ra ifa­de oda­sı­na gi­re­bil­di. S.A’­nın, ifa­de sı­ra­sın­da po­lis­le­re, oda­nın ca­mı­nın açıl­ma­sı için ri­ca­cı ol­du­ğu ve he­ye­can­lan­ma­mak için ifadesini yü­rü­ye­rek ver­mek is­te­di­ği bil­di­ril­di.

 S.A. ifa­de bi­ti­min­de de po­lis­le­re, "Em­ni­ye­t’­e gel­dim ama em­ni­yet­te ol­ma­dı­ğı­mı his­se­di­yo­rum" di­ye­rek si­tem et­ti.

EĞİ­TİM­Cİ­LE­RE ‘İ­Tİ­RAF­ÇI OL’ BAS­KI­SI

 23 Mar­t’­ta­ki ilk ope­ras­yon­da, gö­zal­tın­da­ki ha­mi­le olan 2 ka­dı­na, avu­kat­la­rı gel­me­den psi­ko­lo­jik bas­kı ile iti­raf­çı ol­ma­la­rı tek­li­fin­de bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan ben­zer bir skan­dal da­ha ya­şan­dı.

Gö­zal­tı­na alı­nan ba­zı eği­tim­ci­le­re de iti­raf­çı ol­ma­la­rı yö­nün­de tek­lif­ler ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Söz­de ‘pa­ra­lel ya­pıy­la­’ il­gi­li bil­gi ver­me­le­ri ha­lin­de ser­best bı­ra­kı­la­cak­la­rı yö­nün­de gö­rüş be­yan edil­di. Eği­tim­ci­ler bu tek­li­fe olum­suz kar­şı­lık ver­di.

AVUKATLAR DIŞARIDA BEKLETİLDİ

Bu­nun üze­ri­ne gö­zal­tı­ndakilerin avukatları ile gö­rüş­me­le­ri­ne sı­nır­la­ma ge­ti­ril­mek is­ten­di. Em­ni­yet­te avu­kat­lar için ayar­la­nan oda­nın mü­sa­it ol­ma­dı­ğı ge­rek­çesiyle avu­kat­lar şu­be­ye alın­mayarak şu­be­nin dı­şın­da bek­le­til­di. İfa­de iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da avu­kat­lar içe­ri alın­dı.

ARADIĞIN KİŞİ YÜKSEK NOT ALMIŞ!

Sor­gu­da eği­tim­ci­le­re ilk ope­ras­yon­da ol­du­ğu gi­bi “Bir son­ra­ki KPSS’­de ne­ti­ni­z ne­den düş­tü? Ara­dı­ğın ki­şi­nin, ara­dı­ğı ki­şi­nin, ara­dı­ğı ki­şi sı­nav­da yük­sek net al­mış. Bu ki­şi­ler­le ir­ti­ba­tı­nız var mı? Te­le­fon­la­rı­nız ne­den ay­nı sa­at­ler­de ay­nı baz is­tas­yo­nun­dan sin­yal ver­-di­” şek­lin­de skan­dal so­ru­lar yö­nel­til­di.

'AKRABAYA SORU VERDİ' DEDİLER KIZ KARDEŞİ 60 ALDI

KPSS so­ruş­tur­ma­sın­da, 100 net ve üze­ri ya­pan 3227 şüp­he­li­den 667’si­nin 1. de­re­ce ak­ra­ba, 447’si­nin ise ka­rı ko­ca ol­du­ğu id­di­a edil­di. ‘Ak­ra­ba ya da ka­rı ko­ca olan­la­rın ta­ma­mı kop­ya çek­ti­’ id­di­ası­nı 25 Mar­t’­ta­ki ilk ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li­le­rin ifa­de­le­ri çü­rüt­tü. Gö­zal­tı­na alı­nan H.E.A, 2010 KPSS’­de 89, 2011’de 87 pu­an al­dı­ğı­nı ve kop­ya çek­me­di­ği­ni söy­le­di. Kim­se­den so­ru alıp ver­me­di­ği­ni söy­le­yen H.E.A, “2010 sı­na­vın­da kız kar­de­şim 60 pu­an al­dı. So­ru­la­rı al­mış ol­say­dım kar­de­şi­me ve ay­nı sı­na­va gi­ren ka­yın­bi­ra­de­ri­me ve­rir­di­m” de­di.

EŞİNİ ARAMASI SUÇ SAYILDI

 Suç­la­ma­la­rı ka­bul et­me­yen A.S.T, “So­ru­la­rı te­min et­miş ol­sam, ak­ra­ba­la­rı­mın hep­si­ne ver­miş olur­dum. Sı­na­va gi­ren ak­ra­ba­la­rım va­sa­tın al­tın­da pu­an al­dı. Kız kar­de­şim 50-60, eniş­tem 60-70 ci­va­rı pu­an al­dı­” de­di. A.S.T’­ye eşiy­le yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­le­ri de de­lil ola­rak so­rul­du. HTS ra­por­la­rın­dan yo­la çı­ka­rak suç is­nat edil­di­ği­ni be­lir­ten A.S.T, “HTS ra­por­la­rın­da adı ge­çen ki­şi eşim­di­r” de­di.

ALGI DEĞİL HINÇ OPERASYONU

KPSS ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın avu­ka­tı Hay­ret­tin Açık­göz, An­ka­ra Em­ni­ye­ti önün­de ba­sın açık­la­ma­sı yap­tı. Hu­kuk­suz ope­ras­yon­la­ra ye­ni­si­nin ek­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Açık­göz, do­ğu­mu­na 5 gün ka­lan bi­ri­si­ne gö­zal­tı ka­ra­rı çı­ka­rıl­ma­sı­nı ‘a­ciz­li­k’ ola­rak ni­te­len­dir­di. “Hu­ku­kun, vic­da­nın bit­ti­ği nok­ta­da­yı­z” di­yen Açık­göz şun­la­rı söy­le­di:

BURADAN ÖRGÜT ÇIKMAZ

“Bu ka­dar mı hu­kuk­suz­luk­lar­dan me­det umar ha­le gel­di­niz? İfa­de baş­la­dık­tan 25 da­ki­ka son­ra içe­ri alın­dım. Bu ar­tık al­gı­dan öte­ye hınç ope­ras­yo­nu­na dö­nüş­tü. Bun­lar gü­düm­lü so­ruş­tur­ma­lar. Her­han­gi bir suç yok, dos­ya­da hiç­bir de­lil yok, HTS ve baz ka­yıt­la­rı var. Bu­ra­dan ör­güt çık­maz.” 

AİLEYE GÖZALTI ZULMÜ

KPSS’nin ilk operasyonunda karı koca kopya çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan bir aileye mağduriyet yaşatıldığı ortaya çıktı. En küçüğü 2 yaşında 3 çocuğu olan anne, çocuklarını bırakacakları kimse olmadığı için akrabaları gelene kadar emniyete götürülmemesini istedi.
 Polislerin savcılığın talimatıyla buna izin vermediğini belirten anne, 3 çocuğu komşularına bırakmak zorunda kaldı. Mahkemede bu durumu anlatan 3 çocuk annesi kadın, “Ben 2010 KPSS ile atanmadım. 2011 ve 2012’de tekrar KPSS’ye girdim ve 2011 KPSS ile atandım” dedi. Kadın serbest bırakılırken kocası tutuklandı.

HAYATLARI TEHLİKEYE ATILDI

 Doğumuna 5 gün kalan hamile kadının gözaltına alınmasına tepki yağdı. İnsan hakları temsilcileri, ‘işkence’ dedi. Doktorlar anne ve bebeğinin hayatının tehlikeye atıldığını vurguladı.

STRES SORUN OLUŞTURUR

 Türk Ta­bip­le­ri Bir­li­ği (TTB) Mer­kez Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Ba­ya­zıt İl­han: Ken­di­si ve be­bek için stres oluş­tu­ran sağ­lık­sız uy­gu­la­ma. Bu du­rum­da olan bi­ri­ kaç­amaz. Uçak­la se­ya­hat ede­bil­me­si için bi­le ra­por is­te­nir. Ya­şa­dı­ğı ruh­sal stres ken­disi ve be­be­ği­nin ya­şam fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­le­ye­bi­lir. Er­ken do­ğum, an­ne ve be­be­ğin kalp atış­la­rı ve­ya kan do­la­şı­mı­nı et­ki­le­ye­bi­lir. Do­ğum­dan son­ra ifa­de alı­na­bi­lir­di. İn­san sağ­lı­ğı­nı ön­ce­le­nmesi ge­re­kir­di. Kol­luk ve­ya yar­gı­nın in­san sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye ata­cak dav­ranışı ka­bul edi­le­mez. 

AĞIR YARALI İNSAN GİBİ 

 MAZ­LUM­DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ka­ya Kar­tal: Bu ka­bul edi­lir bir du­rum de­ğil. Hu­kuk­suz bir du­rum. Bu ki­şi­le­rin bir an ön­ce mah­ke­me­ye baş­vur­ma­la­rı ge­re­kir. Ya­şa­nan du­rum ağır ya­ra­lı bir ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­ma­ya ben­zer. Ki­şi­nin du­ru­mu dü­ze­lin­ce ifa­de­si­ni on­dan son­ra alır­sı­nız. Yan­lış bir du­rum.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

İs­tan­bul Ba­ro­su Ka­dın Hak­la­rı Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ay­de­niz Alis­bah Tus­kan: Ka­dın cin­si­ye­tin­den do­la­yı mağ­du­ri­yet ya­şı­yor. Bir an­ne ve do­ğum yap­ma du­ru­mu göz ar­dı edi­li­yor. Bu du­rum­da­ki ka­dın için Ad­li Tı­p’­tan ra­por alı­nıp de­ğer­len­dir­me ya­pı­lır. Da­ha son­ra ifa­de­ için de­ne­tim­li ser­best­lik al­tın­da tu­tul­ur. Dok­tor­la­rın gö­zal­tı­na alı­na­ma­ya­ca­ğı­na ve bu­nun in­san hak­la­rı­na ay­kı­rı ol­du­ğu­na da­ir ted­bir al­ma­sı la­zım. Bu dav­ra­nış­ in­san hak­la­rı­na ve AİHS’teki ka­dın hak­la­rı­na ta­ma­men ay­kı­rı.

BEBEKTEN ÖNEMLİ Mİ?

Tür­ki­ye İn­san Hak­la­rı Vak­fı Ge­nel Sek­re­te­ri Me­tin Bak­kal­cı: Özel ra­hat­sız­lık ve­ya ha­mi­le­lik gi­bi an­ne ve kar­nın­da­ki be­bek aç­sın­dan te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan, doğ­ru­dan ya­şa­mı il­gi­len­di­ren risk­le­rin ol­du­ğu du­rum­lar­da za­rar do­ğa­ca­ğı için ham­le ya­pıl­ma­ma­lı. O an­ne­nin kar­nın­da­ki ço­cuk­tan da­ha kıy­met­li ne ola­bi­lir ki? Bu du­rum­la­ra kar­şı her yurt­ta­şın meş­ru di­ren­me hak­kı var­. So­rum­lu­lar, iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le baş­lı­ğı al­tın­da et­kin bir so­ruş­tur­ma­ya ta­bi tu­tul­ma­lı. Ge­li­nen nok­ta iti­ba­rıy­la, ki­şi gü­ven­li­ği tah­rip ol­muş­tur.

PSİKOLOJİK İŞKENCE 

İn­san Hak­la­rı Der­ne­ği Ge­nel Sek­re­te­ri avu­kat Ha­san An­lar: Do­ğu­mu­na bir­kaç gün kal­mış ha­mi­le ka­dı­na gö­zal­tı, iş­ken­ce­nin de­ği­şik ver­si­yo­nu­dur. Ya­sa­la­ra gö­re ifa­de­nin sav­cı­lık kon­tro­lün­de, has­ta­ne­de he­kim kon­tro­lün­de alın­ma­sı ge­re­kir. Gö­zal­tı, psi­ko­lo­jik bas­kı ola­rak kul­la­nı­lı­yor. Ya­sa­ya ay­kı­rı ta­li­mat var­sa sav­cı so­rum­lu­dur. Gö­zal­tı iş­le­mi­, CMK’nın 100. mad­de­sine göre, sağ­lık du­rum­u el­ve­riş­siz kişilere gö­zal­tı­ ve sor­gu­ ki­şi ve hak ve öz­gür­lük­le­ri­ne ay­kı­rı­dır. Gö­zal­tı­ ya­şam hak­kına za­rar ve­rmemeli.


Metin ARSLAN/ Gökhan ÖZDAĞ- BUGÜN GAZETESİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.