Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Yazarın Makaleleri
İHAM Nazarında TCK m.220/6-7
Suç örgütüne üye olmadığı halde örgüt adına suç işleme ile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarını düzenleyen TCK m.220/6-7, 05.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 85. maddesi ile değiştirilmiştir....
Ceza İstinaf Kanun Yolunun Temyize Açık Kararları, Temyiz Sebebi Zorunluluğu ve Adli Kontrol Kararı
20.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren istinaf kanun yolunda, gerek yasal düzenlemelerden ve gerekse uygulama farklılıklarından kaynaklanan birçok sorunla karşılaşıldığı görülmektedir. İki dereceli yargı kapsamında kurulan bölge...
İdamı ve Affı Birlikte Tartışırken
Hukuk sistemi acayip, insanlar tuhaf, herkesi memnun etmek, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak, çelişkileri gidermek, dertleri bitirmek imkansız, suçlanan suçsuz olduğunu, suçlu bulunan haksız yere cezaevine koyulduğunu, bir an evvel çıkarılması...
703 Sayılı KHK’da Dikkat Çeken İki Madde
233 maddeden ve 16 geçici maddeden oluşan 703 sayılı KHK, eski yönetim sistemine göre ve Anayasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce çıkarılan 'son KHK” olma özelliği taşımaktadır. Çünkü yeni sistemde Başbakan...
Türk ve Fransız Hukukunda Gözaltı Süreleri
1- Türk Hukuku'nda; bir suçtan dolayı gözaltına alınmanın, yani tutmanın dayanağı 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” başlıklı Anayasa m.19 ile 'Özgürlük ve güvenlik hakkı” başlıklı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi...
Cinsel Saldırı Suçunda Şikayete Bağlılık Sorunu
TCK m.102'ye göre; 'Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde...
15 Yaşını Tamamlamış Çocuklara Basit Cinsel İstismar ve Sarkıntılık
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar; Türk Ceza Kanunu'nda cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı başlıkları altında düzenlenmiş olup, 'Cinsel saldırı” başlıklı TCK m.102/1-2'ye göre; 'Cinsel davranışlarla...
Cinsel Suçlarda Soruşturma İzninin Kapsamı
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri, Kanunun 3. maddesinde sayılan yetkili mercilerin...
24 Haziran Seçimi Sonrasında Milletvekili Dokunulmazlığı
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla değiştirilen Anayasa; parlamenter sistemin yerine başkanlık yönetim sistemini öngörmüş, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleri için dokunulmazlıklara yer vermiştir....
Arabulucunun ve Uzlaştırmacının Hukuki Statüsü
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun (HUAK) 22.06.2013 tarihinde tam olarak yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlayan arabuluculuk; bazı uyuşmazlıklar bakımından zorunlu, bazı uyuşmazlıklar bakımından ise ihtiyari...
Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik
Suç isnadına muhatap olan şüpheli veya sanığın, kendisini avukatla temsil ettirerek savunması, gerek Uluslararası Hukukta ve gerekse Türk Ceza Hukuku'nda dürüst yargılanma hakkının en önemli gereğidir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin...
Adli Yargı Kararı Disiplin Yargılamasını Bağlar mı?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi” başlıklı 131. maddesinin 1 ve 2. fıkralarına göre; 'Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya...
Eşit Yurttaşlık ve Eşit Muamele Görme Hakkı
'Eşit yurttaşlık” ve 'eşit muamele”; Anayasa ve kanunlarda tanınıp kabul edilen iki önemli kavram olmakla beraber, tatbikatta yeterli şekilde karşılık görememeleri nedeniyle, toplumda çözüm bekleyen meselelerden biri haline gelmişlerdir....
Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı
Konvansiyonel olmayan terör örgütünün faaliyet suçlarını bulmak oldukça güçlük arz edebilir; çünkü bu yapılar, sisteme nüfuz ederek ve sistem içinde bir anlamda eriyerek, faaliyetlerini görünüşte yasal zeminde veya kanunların boşluğundan...
24 Haziran Seçimlerinde Oy Pusulaları ve Oyların Dağılımı
1- Seçmenin; 24 Haziran 2018 tarihinde ilk defa birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde kullanacağı oyların geçerliliği ve aidiyeti ile ittifaka sayılan oyların siyasi partilere dağıtılması aşağıda açıklanmıştır....
Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin oluşturduğu bir kavram olan 'adaletin selameti”; Ceza Yargılaması Hukukunda adli yardım müessesesinin konusu olarak tanımlanmış ve ilk olarak İHAM'ın 25.09.1992 tarihli Croissant - Almanya kararında,...
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımını Özendirme
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı TCK m.190'nın 2. fıkrasında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla...
Gizli Tanık İkinci Kısım
III- Şüpheli veya Sanık Gizli Tanık Olabilir mi? CMK m.43 ila 61 ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu incelendiğinde; maddi hakikate ve adalete ulaşmaya katkısı olabilecek herkesin tanık olabileceği ve yasal şartlar gerçekleşmişse de tanık...
Zorunlu Müdafiliğin Sınırı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi 29.11.2017 tarihli 2017/2257 E. ve 2017/5509K. sayılı kararında; '5271 sayılı CMK'nın 101/3 maddesi gereğince tutuklanması istenen ve seçtiği bir müdafii de bulunmayan sanığa müsnet suçun niteliği ve öngörülen...
Gizli Tanık İlk Kısım
I- Genel Açıklama Ceza yargılamasında, hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmek kaydıyla her şey delil olabilir. Ancak bu delilin, yargılamaya konu fiili anlatması ve maddi gerçeğe ulaşmaya yardımcı olması gerekir. Beyan delili niteliği...
Anayasa Mahkemesi’nin Erdal Tercan Kararı
Bu yazımızda geçen bireysel başvurunun konusu kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilip edilmediği ile ilgili olmakla birlikte, esas itibariyle Anayasa Mahkemesi'nin başvurucunun iddialarından birisi hakkında verdiği ihlal kararında...
Tutukluluğa İtirazın Sınırları
Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlayan, bu nedenle de mümkün olduğu kadar yerine aynı şartları taşıyan adli kontrol tedbirinin tatbiki öngörülen ilk tutukluluğa, tutuklamanın hukukiliğine, tutukluluğun devamına, uzatılmasına...
Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti
Giriş Resmi Belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Özel Hükümler kitabının Topluma Karşı Suçlar başlıklı üçüncü kısmında yer alan Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlıklı dördüncü bölümün 204. maddesine...
Bireyin Şiddete Karşı Korunması
I- Giriş 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile...
Yeni Hükümet Sistemi ve Seçim İttifakı Hakkında Değerlendirme
1. Cumhurbaşkanı adayı, seçime tutuklu girebilir mi? Tutuklu ise, adaylık sürecinde serbest kalır mı? Tutuklu iken nasıl propaganda yapabilir? Cumhurbaşkanı seçilirse, serbest kalır mı? Cevap: Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları, Anayasa...
İcbar Suretiyle İrtikap Suçu
'İrtikap” başlıklı TCK m.250/1'de icbar suretiyle irtikap suçu; 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden...
İstinafta Duruşma Açmadan Derhal Beraat Kararı
1- İki dereceli yargılama kapsamında kabul edilen ve 20.07.2016 tarihi itibariyle yargı faaliyetine başlayan istinaf kanun yolu ile yetkili kılınan bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri; yerel mahkemelerce verilen nihai kararların, hem davaya konu...
TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli Kararı
19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı ile ilgili uygulanması gereken Türkiye Futbol Federasyon'u Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinden, 'Futbol Müsabakasının Hakem Kararı...
HAGB Kararına İtiraz İncelemesinin Kapsamı
Ceza Muhakemesi Kanunu m.231/12'ye göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmektedir. Uygulamada itiraz incelemesi; yargılamanın esasına girilmeksizin, yalnızca hükmün açıklanmasının...
Belirleyici Delilin Hukuka Aykırılığı Sorunu
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; O.K.'nın 2014/4704 numaralı başvurusu sonucu, 01.02.2018 tarihinde verdiği kararla, başvurucunun hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu oybirliğiyle,...