Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Yazarın Makaleleri
Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda İğfal Kabiliyeti
Giriş Resmi Belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Özel Hükümler kitabının Topluma Karşı Suçlar başlıklı üçüncü kısmında yer alan Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlıklı dördüncü bölümün 204. maddesine...
Bireyin Şiddete Karşı Korunması
I- Giriş 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile...
Yeni Hükümet Sistemi ve Seçim İttifakı Hakkında Değerlendirme
1. Cumhurbaşkanı adayı, seçime tutuklu girebilir mi? Tutuklu ise, adaylık sürecinde serbest kalır mı? Tutuklu iken nasıl propaganda yapabilir? Cumhurbaşkanı seçilirse, serbest kalır mı? Cevap: Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları, Anayasa...
İcbar Suretiyle İrtikap Suçu
'İrtikap” başlıklı TCK m.250/1'de icbar suretiyle irtikap suçu; 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden...
İstinafta Duruşma Açmadan Derhal Beraat Kararı
1- İki dereceli yargılama kapsamında kabul edilen ve 20.07.2016 tarihi itibariyle yargı faaliyetine başlayan istinaf kanun yolu ile yetkili kılınan bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri; yerel mahkemelerce verilen nihai kararların, hem davaya konu...
TFF Yönetim Kurulu’nun 25.04.2018 tarihli Kararı
19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı ile ilgili uygulanması gereken Türkiye Futbol Federasyon'u Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinden, 'Futbol Müsabakasının Hakem Kararı...
HAGB Kararına İtiraz İncelemesinin Kapsamı
Ceza Muhakemesi Kanunu m.231/12'ye göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz kanun yoluna gidilebilmektedir. Uygulamada itiraz incelemesi; yargılamanın esasına girilmeksizin, yalnızca hükmün açıklanmasının...
Belirleyici Delilin Hukuka Aykırılığı Sorunu
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; O.K.'nın 2014/4704 numaralı başvurusu sonucu, 01.02.2018 tarihinde verdiği kararla, başvurucunun hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğunu oybirliğiyle,...
Futbol Müsabakasının Hakem Kararı ile Tatili
19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle maç, hakem tarafından 57. dakikasında tatil edilmiştir. Hakem bu kararını; Türkiye Futbol Federasyonu Futbol...
Anayasa Değişikliği ile İlgili İkinci Uyum Yasası
7102 sayılı Kanunun 16.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, 20 Nisan 2018 tarihinde 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük...
24 Haziran 2018 Seçimlerine Doğru Bazı Yorumlar
1- 2820 sayılı Kanunun 36 ve 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının 4. ve 11. bentlerinde siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için aranan "en az altı ay" şartı; büyük kongre ve teşkilatlanma ile ilgili olup, Mecliste grup...
Aynı Hükümde Yer Alan Cezalarda Temyiz Yasağı Sorunu
1. Giriş Kanun yoluna başvuru hakkı, mahkemelerce verilen kararlarda bulunan hataların giderilmesi ve adaletin teminine hizmet etmesi yönüyle temel insan haklarındandır[1]. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ek 7. Protokol[2] m. 2/1'e göre;...
Hangi Siyasi Partiler Erken Seçime Katılabilir?
7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16.03.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Kanun, 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliğine ilişkin çıkarılması...
Temyizde Gösterilmeyen Nedenin Re’sen İncelenmesi
Temyiz incelemesinde hukuka kesin aykırılık halleri kapsamına girmeyip de, bir kanun hükmünün açıkça hatalı uygulandığı durumda; bu hata bir temyiz sebebi olarak Yargıtay'a usule uygun bildirilmemişse, Yargıtay bu Kanun hükmünün hatalı...
ABD’nin Suriye’ye Müdahale Planı
Birkaç gündür Suriye'yi bölme, bölgeye istikrar getirilmesi yerine 'garnizon/uydu devlet” oluşturma çabalarına hız veren, buna da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni vasıta kılmaya çalışan, Uluslararası Hukukun kurallarını...
Cinsel İstismar Suçu Hakkında Kanun Tasarısı
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 09.04.2018 tarihinde, gerekçesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Tasarı; toplam 10 maddeden ibaret olup, 8, 9 ve 10. maddeleri...
Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz
Soruşturma aşamasında koruma tedbirleri ile ilgili kararları sulh ceza hakimlikleri ve dolayısıyla bu hakimliklerde görev yapan hakimler verir. Kanun koyucu; soruşturma aşamasında şüphelinin veya üçüncü kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması...
Twitter’da Propaganda Suçu İşlenebilir mi?
Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinin 8. fıkrası ile Terörle Mücadele Kanunu'nun 'Terör örgütleri” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında örgüt propagandası yapmak suç...
Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi
Örneğin; hakkında TCK m.221/4 uygulanarak, terör örgütü üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen bir hükümlü açık ceza infaz kurumuna ne zaman ayrılabilir? 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının 3/4'ü 28 aydır. 12 ay denetimli...
ByLock Kararlarında Gerekçenin Önemi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 14.02.2018 gün, 2017/3609 E. ve 2018/335 K. sayılı kararına göre; 'ByLock delili usulüne uygun olarak temin edilmemiş ise de, sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair açık ikrarı ve örgütsel faaliyetleri...
Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlemeyi Nitelikli Hal Sayan Suçlarda Şerik Sorumluluğu
I. Giriş Türk Ceza Hukuku'nda tanımlanan bazı suçlarda, suçun 'birden fazla kişi tarafından birlikte”[1]veya 'üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte”[2] işlenmesi hali cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak düzenlenmiştir....
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi
Aşağıda, daha önce aralıklı olarak yayınladığımız 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” adlı çalışmanın gözden geçirilmiş ve bazı değişiklikler yapılmış yeni metni bulunmaktadır. Anayasa; yürürlüğe girdiğinde tüm sorunları...
İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Bazı Mülahazalar
1- 7035 sayılı Kanunun 23. maddesi, CMK'ya madde 308/A'yı eklemiştir. Hükme göre; 'Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı, re'sen veya...
HAGB Kararından Sonra Yeni HAGB Sınırı
Ceza Muhakemesi Kanunu m.231/8'in ikinci cümlesine eklenen ibare ile ilgili olup, suç tarihi itibariyle daha önce hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen kişi yönünden, bir başka suçla ilgili yeni HAGB...
Elektronik Tebligat
Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin 'Tanımlar” başlıklı 3. maddesine göre elektronik tebligat; bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın...
Birliğin ve Ortak Değerlerin İstisnası Olmaz
Son zamanlarda birleşebildiğimiz yegane konu; savaş, milli savunma, ulusal güvenlik, somut olarak Zeytin Dalı Harekatı konuları oluyor. Başka acılarda, üzüntülerde, sevinçlerde, mutluluklarda buluşamıyoruz, kıyasıya birbirimizin canını...
Anayasa Mahkemesi’nin Yetki Sınırı
Anayasa Mahkemesi'nin soyut ve somut norm denetimi yaparak verdiği iptal kararlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet, kapatma davaları ile mali denetimde siyasi partiler, 'Yüce Divan” sıfatı ile gördüğü davalarda ve bireysel...
Hukukun Evrensel İlke ve Esasları
Sürekli yenileyip geliştirdiğimiz hukukun evrensel ilke ve esasları aşağıda 27 başlık altında topladık. Hukukun evrensel ilke ve esasları; demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerleri olup, herkes tarafından bilinmesi...
12. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Kursiyerleri
İşbu yazı, 'hukuk devleti” ilkesine olan yüksek inançla kaleme alınmıştır. Daha önce kaleme aldığımız 'Mezun, Öğrenci ve Kursiyer Astsubayların Hukuki Durumu” başlıklı yazımızda özetle; 31.07.2016 tarihli ve 669 sayılı...
İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Bazı Mülahazalar
1- 7035 sayılı Kanunun 23. maddesi, CMK'ya madde 308/A'yı eklemiştir. Hükme göre; 'Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı, re'sen veya...