Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Yazarın Makaleleri
Birliğin ve Ortak Değerlerin İstisnası Olmaz
Son zamanlarda birleşebildiğimiz yegane konu; savaş, milli savunma, ulusal güvenlik, somut olarak Zeytin Dalı Harekatı konuları oluyor. Başka acılarda, üzüntülerde, sevinçlerde, mutluluklarda buluşamıyoruz, kıyasıya birbirimizin canını...
Anayasa Mahkemesi’nin Yetki Sınırı
Anayasa Mahkemesi'nin soyut ve somut norm denetimi yaparak verdiği iptal kararlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet, kapatma davaları ile mali denetimde siyasi partiler, 'Yüce Divan” sıfatı ile gördüğü davalarda ve bireysel...
Hukukun Evrensel İlke ve Esasları
Sürekli yenileyip geliştirdiğimiz hukukun evrensel ilke ve esasları aşağıda 27 başlık altında topladık. Hukukun evrensel ilke ve esasları; demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerleri olup, herkes tarafından bilinmesi...
12. Dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Kursiyerleri
İşbu yazı, 'hukuk devleti” ilkesine olan yüksek inançla kaleme alınmıştır. Daha önce kaleme aldığımız 'Mezun, Öğrenci ve Kursiyer Astsubayların Hukuki Durumu” başlıklı yazımızda özetle; 31.07.2016 tarihli ve 669 sayılı...
İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Bazı Mülahazalar
1- 7035 sayılı Kanunun 23. maddesi, CMK'ya madde 308/A'yı eklemiştir. Hükme göre; 'Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı, re'sen veya...
Çocuğun Silah Altına Alınması
Burada bahsedilen, 'Vatan hizmeti” başlıklı Anayasa m.72'de ve buna uygun olarak yürürlükte bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda öngörülen askerlik görevi değildir. Türk Hukuku'na göre; yirmi yaşına giren her erkek...
Malvarlığına Karşı Suçlarda İrade ve Fiili Hakimiyet Kriterleri
Mülkiyet hakkını hedef alan haksızlıkları cezalandırmaya yönelik normlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Özel Hükümler kitabının Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısmında yer alan Malvarlığına Karşı Suçlar başlıklı...
Örgüte Yardım Suçunda Bankaya Para Yatırma Kriteri
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 20.12.2017 tarihli, 2017/1862 E. ve 2017/5796 K. sayılı kararına göre; 'Suç örgütünün tanımlanıp yaptırıma bağlandığı 5237 sayılı TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrasında yardım fiiline yer...
ABD ve Rusya Açıklamalarına Göre Suriye Ateşkesi
Daha önce kaleme aldığımız 'BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye için ‘Ateşkes' Kararı” başlıklı yazımızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK'nın) 24.02.2018 tarihli ve 2401(2018) sayılı kararını...
BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye için “Ateşkes” Kararı
1- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK'nın) 24.02.2018 tarihli ve 2401(2018) sayılı kararı bağlayıcı mıdır? BM'nin tüm üyeleri üzerinde bağlayıcı olup, bağlayıcı niteliği BM Sözleşmesi'nin 25. maddesine...
Güncel Ceza Siyaseti Tartışmaları
Açık kaynağa yansıyan bilgilere göre, cinsel suçlarda bir ceza veya tedbir olarak kimyasal hadım yönteminin getirilmesi ve mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddelerinde bulunup da, Anayasa Mahkemesi tarafından 'eşitlik”...
Avukatın İnceleme Dosyasına Erişim Hakkı
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Tanımlar” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendine göre; ceza kanunlarının tatbikinde avukat, 'yargı görevini yapan” sayılmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 'Avukata...
ABD’nin Politikası Üzerine Hukuki ve Siyasi Mülahazalar
A- Hukuki Mülahaza 1- ABD'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Terör Örgütlerine Silah Sağlama Suçu Önce meseleyi ABD mevzuatı açısından ele alalım; ABD Kanunu 18. Başlık, 1. Kısım, 113B Bölümü, madde 2339B'de, yabancı terör...
Silahlı - Silahsız Terör Örgütü
19.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4928 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde ve 18.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5532 sayılı Kanunun 6. maddesi ile de TMK m.7'de önemli değişiklikler...
İstinaf Kanun Yolunda Tutukluluk İncelemesi
'İstinaf kanun yolu” adı altında 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçen bölge adliye mahkemeleri; temyiz mercii olarak görev yapan Yargıtay'ın yerine veya sırf hukukilik denetimi yapan yüksek mahkemeler olarak değil, derece mahkemeleri...
BARO
Türk Dil Kurumu'nda baro; 'Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu” olarak tanımlanmıştır. Dünyada değişik isimlerle anılsa da, her ülkede avukatların ortak çatı altında toplandığı meslek...
Sanığın Yokluğunda Duruşma ve Hüküm
Kovuşturmada esas olan sanığın sorgusunun yapılması, duruşmada hazır bulunması, 'yüzyüzelik” ve 'doğrudan doğruyalık” ilkelerinin işletilmesidir. Kimse yoklukta tutuklanamayacağı gibi, mahkum da edilemez. Kişi hürriyeti ve...
Zeytin Dalı Harekatı Üzerine Mülahazalar
1- Doğal/Tabii Hukuk; demokratik hukuk toplumlarında hukukun evrensel ilke ve esaslarına uygun olarak kişi hak ve hürriyetlerinin tanınmasını, herkes tarafından kullanılabilir halde tutulmasını, güvencesiz bırakılmamasını, keyfi veya hukuka...
Lozan’da Ege Adaları, Adacıkları ve Kayalıkları
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Andlaşması ve devamında Osmanlı İmparatorluğu açısından 'ölüm fermanı” olarak nitelendirilen 10...
“Hukuk Devleti” Güvencesi
Anayasa Mahkemesi; 11.01.2018 tarihinde, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlayan tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, buna bağlı olarak basın ve ifade hürriyetlerinin ihlal edildiği iddiası ile Yüksek Mahkemeye sunulan 2016/16092...
TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi
1- Giriş Suç örgütü veya terör örgütü üyeliği ile yöneticilik, üyelik ile de üyesi olmadığı suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme fiilleri birbirine karışabilmekte, örgütlerin kuruluş şekil ve yapıları itibariyle bu konularda...
ByLock’a İlişkin İki Kriter ve Görüşme İçerikleri
1- Giriş  'MİT'in Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri” başlıklı beş kısımlı ve 'ByLock” başlıklı yazılarımızda; FETÖ/PDY mensubiyetine ilişkin soruşturmalarda ve kovuşturmalarda, 'ByLock” adlı...
Afrin Harekatı’nın Hukuki Dayanağı
1- Meşru Savunma Hakkı ve 'Önleyici Saldırı” Kavramı Devletlerin; menfaatlerini ve diplomatik pazarlıkları, Uluslararası Kamu Hukuku normlarına tercih ettikleri bir gerçektir. Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleşen...
CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi
24 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 96. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Duruşmada hazır bulunacaklar” başlıklı 188. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 'mazeretsiz olarak”...
Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı
Anayasa Mahkemesi; 11.01.2018 tarihinde, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlayan tutuklama tedbirinin hukukiliği, buna bağlı olarak basın ve ifade hürriyetlerinin ihlal edildiği iddiası ile Yüksek Mahkemeye sunulan 2016/16092 başvuru...
ByLock
Ceza yargılamasının esası, kanunların suç olarak tanımlayıp karşılığında ceza gösterdiği fiillerin işlenip işlenmediğini, kim veya kimler tarafından işlendiğini bulmaya dayanır. Çünkü düzeni koruyan hukuk kurallarının ihlal edildiği...
Yargıtay’ın Son Kararları Işığında Aramanın Hukukiliği
Aşağıda önce yorumsuz bir şekilde Yargıtay ceza daireleri kararlarının ve ardından buna ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararlarının, bunun yanında Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nin aynı dosyada ilk kararı ile Yargıtay...
Mezun, Öğrenci ve Kursiyer Astsubayların Hukuki Durumu
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından 20 Temmuz 2016 tarihinde kararlaştırılıp, 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan, 31.07.2016 tarihli...
TCK ve TMK için Öneriler
1- Genel Açıklama ve Gerekçe Kişi hak ve hürriyetlerini koruma amacına hizmet eden Anayasa ile kurulu düzenin, milli güvenliğin ve Cumhuriyetin Anayasa m.2'de sayılan temel niteliklerinin güvence altına alınabilmesi için, 'suçta ve...
696 sayılı KHK ile Ceza Yargılaması ve İnfaz Değişiklikleri
1. Hakim ve Savcılara İlişkin Değişiklikler 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47. maddesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 'Adaylık süresi ve eğitim” başlıklı 10. maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde...