Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.
Yazarın Makaleleri
Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama
Yazı kapsamında; önce Ceza Hukuku açısından örgüt üyeliği suçunun unsurları, ardından cezanın infazı ve son olarak da örgüt üyesinin yakalanma prosedürü hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. 1- Suç ve terör örgütleri ile ilgili...
ABD-Türk Bağları Suriye'de Tamamen Kopabilir [1]
Giriş Aşağıda çevirisine yer verdiğimiz makalenin; Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetlerini de gözeterek ABD yönünden aldığını belirtmek isteriz. Yazıda; Türkiye Cumhuriyeti...
Düzenleyici İdari İşlemin İptalinin Sonuçları
Kural olarak; idari yargıda verilen iptal kararları, ilgili idari işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırmaktadır. İptal kararlarının etkileri ve geçmişe yürümesi konusunda idari yargıda ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar...
15 ila 18 Yaş Çocuğunun Şikayetten Vazgeçmesi Sorunu
15-18 yaş aralığında bulunan, akıl hastalığı ve/veya akıl zayıflığı bulunmayan mağdur; 1) Vekili (zorunlu ya da ihtiyari) olmadan alınan ifadesi sırasında şikayetten vazgeçerse vazgeçme hukuki sonuç doğurur mu (vazgeçme geçerli olur...
Yargıtay’ın İstanbul Bildirgesi ve Mahkeme Dostları
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı 06.11.2018 tarihinde 'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Taslak Uygulama Tedbirleri” başlıklı Bildirge yayınlamıştır. 24 sahifelik bu Bildirge; 15 ilkeden oluşan 'İstanbul...
Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması
Giriş Türk Ceza Hukuku'nda suçun tamamlanmasından sonra gündeme gelen etkin pişmanlığın uygulanabileceği aşamalar; soruşturma başlamadan önce (5237 sayılı TCK, m.192/1-2, m.248/1, m.254/1, m.254/2, m.254/3, m.269/1, m.316/2), soruşturma...
Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Nereye Yapılır?
Bilindiği üzere; Ceza Muhakemesi Kanunu m.311 ila m.323'de düzenlenen iade-i muhakeme, yani yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yolu olduğundan, yalnızca kesinleşen mahkeme kararlarına (hükümlerine) karşı başvurulabilen, maddi...
Birden Fazla Neticenin Gerçekleştiği Ölümlü - Yaralanmalı Olaylarda Failin Kastının Belirlenmesi ve Fikri İçtima
Tek bir olay çerçevesinde gerçekleşen birden fazla neticenin (ölüm-yaralanma) olduğu vakalara ilişkin Yargıtay'ın verdiği bazı kararlarda; 'kastın bölünmemesi” gerektiğini ifade ederek, murat edilen neticenin dışında gerçekleşen...
İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi
Kamuoyunda 'imar barışı” olarak bilinen, İmar Mevzuatına aykırı yapılara yapı kayıt belgesi verilmesine dair usul ve esasları düzenleyen hüküm; 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Vergi...
Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 27.03.2018 tarihli, 2017/16-1118 E. ve 2018/21 K. sayılı kararında Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; soruşturma aşamasındaki ikrar ve itiraflar içeren ifadelerini sonradan reddeden sanıklar...
İfade Özgürlüğünde Çizgi Nereye Çekilmeli?
Günümüzde toplumun her kesimi; özellikle de gençler tarafından dinlenen rap şarkılarının, sanat/ifade özgürlüğü ile kanun koyucunun korumayı amaçladığı menfaatler arasındaki çizginin belirlenmesi konusunda tartışmalara yol açtığını...
Öğrenci Andı
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nu, 662 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini dayanak alıp,...
Türk Parası Kıymetinin Korunması Mevzuatı
Tarih boyunca insanlar; ihtiyaçlarını karşılamak üzere değişik ödeme araçları geliştirmişler; uzun süre devam eden takas yönteminin talepleri karşılayamaması üzerine, parayı keşfetmişlerdir. Modern dünyanın bilinen en önemli ticari...
Pasaport İptallerinde OHAL Düzeni Devam Ediyor
Olağanüstü hal sona erdi; artık hayatın olağan akışına dönebiliriz, hakkımızda soruşturma veya dava yok, o halde pasaportlarımızı geri alabiliriz, seyahate çıkabiliriz, ertelediğimiz yurtdışı toplantılarına katılabilir veya gidemediğimiz...
Yağma Suçunda Mal Edinme Kastı
Yağma suçu; Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinin birinci fıkrasında; 'Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla...
Başkonsolosun Dokunulmazlığı Var mı?
Büyükelçilik ve elçilik binaları ile büyükelçi, elçi ve diğer elçilik çalışanlarının hukuki durumları ile dokunulmazlıkları, 18.04.1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Başkonsolosluk...
Konkordatonun Karşılıksız Çeke Etkisi
Son dönemde sıklıkla duyduğumuz konkordato ilanının, karşılıksız çekleri ne şekilde etkileyeceği ve bu çeklerden dolayı bir ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı tartışılmaktadır. Konkordato; borçlunun mali yapısının bozulmasının...
HAGB’de Yeni İşlenen Suçun Nev’i
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.231/11 uyarınca, HAGB kararının kaldırılması için kişinin denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması gerekir....
Elçilik veya Konsolosluk Binası, Temsil Ettiği Ülkenin Toprağına Dahil Değildir
Bir ülkede bulunan ve yabancı bir ülkeyi temsil eden büyükelçilik veya konsolosluk binasının; temsil ettiği ülkenin toprak parçasına dahil olduğu sıklıkla söylenir. Basında ve halk arasında düzenli olarak yapılan bu hata, genelde diplomatların...
Aynı Sanık Hakkında Birden Fazla HAGB Kararı Yasağı
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231. maddesinin 8. fıkrasına 28.06.2014 tarihinde yayımlanan 6545 sayılı Kanunla eklenen ikinci cümleye göre;...
Suça Konu Fiilin Hukuki Niteliği
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nün oybirliği ile karar verdiği 2015/13327 başvuru numaralı ve 17.07.2018 tarihli Salih Öz kararı, Suç isnadının sebebinin ve niteliğinin değiştiğinin bildirilmemesi nedeniyle, sanığın suçu öğrenme...
Adli Tıp Kurumu Hakkında Mevzuat
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, ilk olarak 24.11.2016 yürürlük tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu m.23 ila m.30 ile değişikliğe uğramıştır. Bu maddeler 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu'na işlendikten sonra, 09.07.2018 tarihinde...
Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Etkisi Altında Araç Sürmenin Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasına göre, 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler...
Çekişmesiz Yargı ve İnternete Erişimin Engellenmesi
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü'nün oybirliği ile karar verdiği 18.07.2018 tarihli ve 2015/15242 başvuru numaralı Miyase İlknur ve Diğerleri kararı; Ulusal ölçekte yayım yapan bir gazetenin internet sayfasında yayınlanan, 'İşte...
Cinsel Suç Failine Kastrasyon
Cinsel suç faillerine kastrasyon uygulamasının, Türk Hukuku'nda düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair tartışmaların yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Aşağıda kastrasyonun, halk arasında bilinen adıyla 'hadım etmenin” uygulandığı...
Ceza Kanunlarının Uygulama Alanını Belirlemeye Yönelik Kıstaslar
Bu yazıda, ceza kanunlarının uygulama alanını belirlemeye yönelik olarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hükümlerin teorik tasnifine yer verilmiştir. Bildiğiniz üzere TCK; ceza kanunlarının uygulama alanını, yani ülkemizin yargılama yetkisinin...
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satma ve Satışa Arz Farkı, Başkalarına Verme
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu, uygulamada sıkça karşılaşılan ve hukuk tekniği anlamında karmaşık bir suç tipidir. Teknolojinin gelişmesi ile üretilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin çeşitliliği arttığı gibi maliyetler...
MHP’nin Şartlı Ceza İndirimine Dair Kanun Teklifi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP); bugün, yani 24.09.2018 tarihi itibariyle geniş bir basın açıklaması yaparak 'Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi” başlıklı,...
İnfazı Geri Bırakılan Enis Berberoğlu’nun Hukuki Durumu
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde tekrar milletvekili seçilen ve o sırada tutuklu olan milletvekili Enis Berberoğlu'nun hukuki durumunun ne olacağı uzun süre tartışıldı. Bilindiği üzere Berberoğlu; 26. dönem...
Üst ve Taşıt Aramasının Yasal Dayanağı
Kişinin özel hayatının gizliliği ve korunması hakkına sınırlama getiren arama ikiye ayrılır; birincisi, 'önleme araması” adı ile bilinen suçun işlenmeden önüne geçilmesi ve güvenlik amaçlı yapılan idari kolluk aramasıdır. İkincisi...