banner487
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Yazarın Makaleleri
Toplu Suçun Gözaltı Süresi Hangi Hallerde Uygulanır?
'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” başlıklı Anayasa m.19/5'e göre; 'Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü...
Af
Birkaç defa af üzerine yazı yazdık. Şu anda açık veya örtülü bir af çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Affın toplumsal bir karşılığı var mıdır, yok mudur, ihtiyaç mıdır, toplum düzeni ve kamu barışı...
Şüpheli veya Sanık İkrarının Delil Değeri
Mülga 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu m.247/1'de, sanığın hakim tarafından tanzim kılınan tutanakta yer alan ifadesi ikrarına delil olmak üzere okunabileceği öngörülmekte idi. Hükümde geçen 'hakim” ibaresinden anlaşılması...
Karma Eğitimde Değişiklik Tartışması
10.09.2018 tarihli ve 30531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesi, 'karma eğitim” konusunda kamuoyunda tartışmalara...
Tutuklu Şüphelinin Ek İfade İçin Cezaevinden Alınması
Bir suçun işlendiği iddiası ile başlayan soruşturma için önemli olan; maddi hakikate ve adalete ulaşmak olmakla birlikte, bunun usule uygun, insan hak ve hürriyetlerine saygı çerçevesinde, yani şüphelinin ve sanığın hakları gözetilerek...
Türk Parası Kıymetinin Korunması Kararında Değişiklik
25.02.1930 tarihinde üç yıl süre ile yürürlüğe giren, daha sonra birkaç defa uzatılan ve son olarak da süresiz hale getirilen 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun esas alınarak çıkarılan, yine birçok defa değiştirilen...
Cinsel İstismar Suçunda Hata
Türk Ceza Kanunu (TCK) m.30'da öngörülen 'hata” kavramı, failin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran istisnai bir hükümdür. Bu çalışmamızda 'hata” kavramını incelemek yerine, bu kavramın cinsel istismar suçunda ne şekilde...
Anayasa Mahkemesi Yargılamanın Yenilenmesi ile Birlikte Tazminata Hükmedebilir mi?
Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28. maddesinin 3. fıkrası gereğince; 'Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, Bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun...
İfade Hürriyetinde “Kamu Görevlisi” ve Kabul Edilebilir Eleştiri Sınırı
Bireyin manevi varlığını oluşturan 'şeref”, 'saygınlık”, 'onur” gibi kişisel değerlerini hiçe sayan, şahsa matuf eleştiriden öte, 'taciz” boyutuna varan, suç isnadı içeren, provokasyon amacı taşıyan, toplum...
MHP’den Gelen 8 Maddelik Af Teklifinin Değerlendirmesi
Bilindiğini üzere, MHP 24 Haziran 2018 tarihli seçimler öncesinde 'kader mahkumları” kavramı adı altında af çıkarılacağını vaat etti.  MHP lideri Sayın Bahçeli ve Partinin yetkilileri, seçim sonrasında da bu konuda kararlı olduklarını...
İlk Tutukluluk Talebinde Serbest Bırakılmaya İtiraz
Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına sahiptir. Hiç kimse; demokratik hukuk devletinde, korku ve endişe ile yaşamaya mahkum edilip, yargı makamlarına başvurmanın sonuçsuz kalacağı algısına maruz bırakılamayacağı gibi, keyfi şekilde...
Döviz Sorunundan Nasıl Çıkılır?
Hukukçu olsak da ülkenin diğer sorunlarına duyarsız kalabilmemiz mümkün değil, sorunların tespiti ile çözüm önerilerini öğrenmeye çalışmamız, bu kapsamda son zamanlarda döviz kurlarında serbest yükselişle gündeme gelen iktisadi sorunu...
Mülkiyet Hakkı
Kişi hak ve hürriyetlerine net güvenceler öngören, kısıtlamaları sıkı şartlara bağlayan olağan hukuk düzeninin karşıtı; geçici süre ile ilan edilen, kişi hak ve hürriyetlerinin daha esnek kısıtlanmasının ve hatta durdurulmasının...
Azmettirenin Kastı ve Azmettirilen Fiilin Nitelik Değiştirmesi
1. Azmettirme Müessesesi ile İlgili Genel Açıklamalar Azmettirme, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasına göre; 'Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası...
Brunson Krizinde Son Gelişme
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; İzmir ilinde bulunan bir kilisede papazlık yapan Amerikan vatandaşı Andrew Craig Brunson hakkında siyasal veya askeri casusluk ile üyesi olmadığı terör örgütleri adına suçlar işlediğinden bahisle 05.03.2018...
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Yaş ve Cinsiyet Sorunu
Rızaya dayalı cinsel ilişki suç olmamakla birlikte, kanun koyucunun TCK m.104'de on beş yaşından büyük olup da on sekiz yaşını tamamlamamış çocuklarla rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç olarak tanımladığı görülmektedir. Türk...
Reşit Olmayanla Cinsel İlişkide Evlenme Yasağı
Soru: 15 yaşından büyük ve ancak 18 yaşından küçük erkek mağdurla, yine 15 yaşından büyük ve ancak 18 yaşından küçük erkek cinsel ilişkiye giriyor. Taraflar şikayetçi değil. Bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşacak...
ABD’nin Brunson Yaptırımı
01.08.2018 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı; Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte Papaz Brunson davasına ilişkin olarak, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Yaptırım kararı gereğince; ABD yönetimi,...
OHAL Sonrası Çıkarılan Kanunun Bazı Maddeleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 25.07.2018 tarihinde toplam 28 maddeden oluşan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adlı 7145 sayılı Kanunu kabul etti. Kanunun genel gerekçesine bakıldığında;...
İftira Suçunun Manevi Unsuru
'İftira” başlıklı TCK m.267/1'ye göre; 'Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım...
Yükümlülük Koşullarının Tanımlanması ve Sınırlandırılması: Kanun mu, İçtihat mı?
Öngörülebilirlik, hukuk düzeninin vazgeçilemez temel ilkelerinden birisidir. Hukukun cezai veya onarıcı bir işlevi olmakla birlikte, aynı zamanda önleyici bir işlevi de vardır. Bu önleyici işlevi doğru bir şekilde uygulamak ve bireyleri keyfi...
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Baro Denetlenebilir mi?
Cumhurbaşkanının olağanüstü hal dönemi haricinde görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa m.104/17'ye göre; '…Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda...
Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi
Kanun koyucu Türk Ceza Kanunu m.221'de; suç veya terör örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, üyesi olmadığı örgüt adına suç işleme, üyesi olmadığı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarını işleyip de etkin pişmanlık...
Son Kararlar Işığında ByLock
15.01.2018 tarihli 'ByLock” başlıklı yazımızda; dört ayrı bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 19.07.2017 tarihli, 2017/1800 E. ve 2017/4837 K. sayılı ve 08.06.2017 tarihli, 2015/2564...
İHAM Nazarında TCK m.220/6-7
Suç örgütüne üye olmadığı halde örgüt adına suç işleme ile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarını düzenleyen TCK m.220/6-7, 05.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 85. maddesi ile değiştirilmiştir....
Ceza İstinaf Kanun Yolunun Temyize Açık Kararları, Temyiz Sebebi Zorunluluğu ve Adli Kontrol Kararı
20.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren istinaf kanun yolunda, gerek yasal düzenlemelerden ve gerekse uygulama farklılıklarından kaynaklanan birçok sorunla karşılaşıldığı görülmektedir. İki dereceli yargı kapsamında kurulan bölge...
İdamı ve Affı Birlikte Tartışırken
Hukuk sistemi acayip, insanlar tuhaf, herkesi memnun etmek, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak, çelişkileri gidermek, dertleri bitirmek imkansız, suçlanan suçsuz olduğunu, suçlu bulunan haksız yere cezaevine koyulduğunu, bir an evvel çıkarılması...
703 Sayılı KHK’da Dikkat Çeken İki Madde
233 maddeden ve 16 geçici maddeden oluşan 703 sayılı KHK, eski yönetim sistemine göre ve Anayasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce çıkarılan 'son KHK” olma özelliği taşımaktadır. Çünkü yeni sistemde Başbakan...
Türk ve Fransız Hukukunda Gözaltı Süreleri
1- Türk Hukuku'nda; bir suçtan dolayı gözaltına alınmanın, yani tutmanın dayanağı 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” başlıklı Anayasa m.19 ile 'Özgürlük ve güvenlik hakkı” başlıklı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi...
Cinsel Saldırı Suçunda Şikayete Bağlılık Sorunu
TCK m.102'ye göre; 'Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde...