Prof. Dr. Ersan ŞEN
Prof. Dr. Ersan ŞEN
Yazarın Makaleleri
Uyum Yasaları Nerede?
11 Şubat 2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve toplam 18 maddeden oluşan 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edildi. Referandumun...
Uzlaştırma Savcısının Yetki Sınırı
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253 ila 255. maddelerinde 'uzlaştırma” müessesesinin düzenlendiği, uzlaştırmanın 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunun 24 ve 25. maddeleri ile 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe...
TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İkinci Dairesi'nin 14.11.2017 tarihli ve 41226/09 başvuru numaralı Işıkırık - Türkiye kararında; Türk Ceza Kanunu'nun 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220. maddesinin 6. fıkrasına...
671 Sayılı KHK'nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı?
671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesi ile 5275 sayılı Kanuna geçici m.6 olarak eklenen göre, '01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme...
Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın Belirlenmesi
Konu başlığımız; 'suçların içtimaı” bahsinde yer alan zincirleme suç hükümlerinin, özellikle belgede sahtecilik suçlarında cezanın belirlenmesine ve uygulamada farklılık arz eden ceza tatbikine yönelik olup, Yargıtay'ın emsal...
Açık Cezaevine Ayrılmada Yabancı Hükümlü Eşitsizliği
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrasında, belirli suçlardan mahkum olanların açık cezaevine ayrılabilmeleri için farklı süreler öngörülmüştür. Fıkraya göre; '(2) Açık kurumlara ayrılabilmek...
Sulh Ceza Hakimliğinin Delil Değerlendirmesi
İtiraz merciinin kovuşturma aşamasında esas mahkemesinin yerine geçerek kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin, Ceza Muhakemesi Kanunu m.206/2-a'ya göre hukuka aykırı elde edilmesinden bahisle sanığın beraat etme...
Örgüt Üyeliği için Tek Taraflı İrade Yeterli mi?
'Örgüt Üyeliğine Kabul Şartı” başlıklı yazımızda; örgüt üyeliği için tek taraflı iradenin yeterli olup olmadığına dair farklı görüşlere ve Yargıtay kararlarına yer verip, konu ile ilgili şahsi görüşümüzü de açıklamıştık....
Tazyik Hapsinin İnfazı Sırasında Kaçan Sanığın Durumu
Adli para cezasının ödenmemesi ve yerine tatbik edilen kamuya yararlı işte çalışmanın da gerçekleşmemesi durumunda gündeme gelen veya icra ceza mahkemelerince verilen tazyik, yani zorlama hapsi (adli para cezasının ödenmesi için) cezasının...
Hayvanların Ceza Hukuku Vasıtasıyla Korunması
Hayvanların da insanlar gibi hayatta kalma ve yaşama hakları vardır. Hayvanların eşya olarak görülüp, evcil veya sahipli hayvana bu nedenle, yani mülkiyet hakkı kapsamında koruma öngörülmemesi ve sahipsiz hayvanların gözardı edilip hukuki...
Kolluk Tanık Dinleyebilir mi?
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Bir suçun işlendiğini öğrenen cumhuriyet savcısının görevi” başlıklı 160. maddesine göre; '(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir...
Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi” başlıklı 149. maddesinin 3. fıkrasına göre; 'Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma...
Özel Kişilerce Yapılan Gizli Kayıtlar
Teknik araçlarla izlemenin şekil ve şartları, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Teknik araçlarla izleme” başlıklı 140. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 5. fıkrasına göre, konutta gizli ses ve/veya görüntü kaydı yasaktır. Türk Ceza...
Delilin Dosyadan Çekilmesi
Ceza Muhakemesi Kanunu m.172/1'e göre soruşturma evresinin sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde ettiğini tespit eden cumhuriyet savcısı iddianame düzenler, görevli ve yetkili mahkeme iddianamenin CMK...
Örgüt Üyeliğine Kabul Şartı
Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlığı” altında; örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, örgütün hiyerarşik yapısında yer...
Terörizmin Finansmanı Suçu
07.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 'Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre fon; 'Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır...
Sürücü Belgesinin Geri Alınması Sorunu
Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak 'güvenlik tedbirleri” adı ile kısıtlamalar öngören TCK m.53/1'in, kasten işlenen suçlar dışında tatbiki mümkün değildir. TCK m.53/6'da, taksir derecesinde kusurla işlenen suçlarla...
Direnme Yasağı ve Anayasaya Aykırılık Sorunu
Anayasa Mahkemesi'nin 26.07.2017 tarihli, 2017/48 E. ve 2017/129 K. sayılı norm denetimi kararında; beş ayrı Yerel Mahkeme, 5271 sayılı CMK m.284'ün ve m.286/2'nin (a) ve (b) bentlerinin iptalini talep etmiştir. İtiraza konu hükmün...
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Dosya İade Kararı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi; 09.10.2017 tarihinde oybirliğiyle verdiği beş sahifeden ibaret kararla, Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin casusluk suçu işlediğinden bahisle...
Araç Camı Filmi Tartışması
2015 yılında kaleme aldığımız 'Araç Camına Film Taktırmak Yasak mıdır?” başlıklı yazımızdan bu tarafa, konu ile ilgili mevzuatta çeşitli gelişmeler olmuş, bilhassa 26.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların...
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Son Kararına Göre Örgüt Üyeliği
Birçok yazı ve kitap çalışmamızda suç veya terör örgütü üyeliğine ilişkin tespit ve açıklamalarda bulunduk. Bu nedenle; tekrara düşmemek için örgüt üyeliği ile ilgili Yargıtay kararlarına ve bilimsel görüşlere yer vermeyip, tümü...
Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar
Örgüt üyeliği suçu Türk Ceza Kanunu m.220/2'de düzenlenmiş ve bir suç veya terör örgütüne nasıl üye olunacağı, hem madde gerekçesinde ve hem de Yargıtay kararlarına ortaya koyulmuştur. Buna göre örgüt üyeliği; kişinin hiyerarşik...
Hukukun Üstünlüğü Pratiği
A- Giriş Ejder Yılmaz tarafından hazırlanan Hukuk Sözlüğü'nde 'hukuk devleti”; 'hukuka saygılı devlet” olarak tanımlanmış ve 'devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, birey huzurunu hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak...
Son Kararlar Işığında Karşılıksız Çekte Şikayet Hakkı
5941 sayılı Çek Kanunu'nun 'Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak...
Cumhurbaşkanı Adaylığı ve Seçim Usulü
16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Referandum ile Anayasanın Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim usulünü düzenleyen 101. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Kabul edilen yeni sistemde; 3 Kasım 2019 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin,...
TCK m.221/3 Kapsamında Etkin Pişmanlık
Türk Ceza Kanunu'nun 'Etkin pişmanlık” başlıklı 221. maddesinin 3. fıkrasına göre; 'Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün...
Müftülüklerin Evlendirme Yetkisi
'Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı Anayasa m.41/1-2'ye göre; 'Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve...
Terörün Kanunilik Serüveni
Türk Hukuku; terör, terör örgütü, terör suçlusu, terör suçları, terör amacıyla işlenen suçlar, terörün finansmanı gibi kavramlar ile 12.04.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile tanıştı. Türk Dil...
İtiraz Kanun Yolunda Delil Değerlendirmesi
1. Giriş Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Tutuklama kararı” başlıklı 101. maddesinin 5. fıkrasına göre; CMK m.100 ve CMK m.101 gereğince verilen tutuklama kararına karşı itiraz kanun yolu açıktır. 'İtiraz usulü ve inceleme mercileri”...
Karşılıksız Çek Suçunda Şikayet Hakkı, Mercii, Yeri ve Süresi
5941 sayılı Çek Kanunu'nun 'Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasına göre; 'Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili...