banner487
Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
5.000-TL SERMAYESİ OLAN LİMİTED ŞİRKETLER MÜNFESİH DURUMDA SAYILIR
Bilindiği gibi 6103 sayılı TTK ‘nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil ‘de ilan edilerek münfesih durumundadırlar. TBMM ‘de yasalaşması beklenen yeni torba yasada yer alan bir hükme göre...
VERGİ HACZİ İLANİYAHET DEVAM EDER Mİ?
Bilindiği üzere, 6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilemeyen miktarlar zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır....
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK. KANUNUN 9/16 MAD. HÜKMÜ GEREĞİ UYGULAMA NEDİR?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yasası Resmi Gazete'nin 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın davalı dosyalar hakkında...
ADLİ TATİLİN SÜRELERİ AÇISINDAN VERGİ YARGILAMASINA ETKİLERİ
Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir. Bu süre yeniden eskiye dönülerek 20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak yeniden düzenlenmiştir.[1] Çalışmaya...
LİMİTED ŞİRKET PAY DEVİRLERİNDE ARTIK NOTER PAY DEVİR SÖZLEŞME TARİHİ BAZ ALINACAK
Bilindiği üzere kamu borçlarında sorumluluk açısından limited şirket ortaklarının sorumluluklarının belirlenmesi açısından pay devri önem taşımaktadır. Eski uygulamalarda vergi idaresi pay devri yapan ortağın hisse devrine ilişkin...
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ YASA’YA GÖRE PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLMESİ OLANAKLARI
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa 31.03.2018 tarihine kadar verilmemiş veya beyan edilmemiş olan vergiye ilişkin işlemlerin tapu harcı, ticari kazanç,...
ŞİRKETİNİZİN VERGİ KASKOSUNU YAPTIRDINIZ MI?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunun 5. Maddesi matrah artırımını düzenlemektedir. 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairesine müracaat edip, şirketinizin veya bireysel işletmenizin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için ilgili matrahlarını...
YURTDIŞI VE YURTİÇİ BAZI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ HAKKINDA 7143 SAYILI YASA NELER GETİRİYOR?
A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan;  1.    Para, 2.     Döviz,  3.    Altın,  4.    Menkul kıymet...
MUHASEBE DEFTERLERİNDE KAYITLARIN 7143 SAYILI YASA’NIN 6. MADDESİNE GÖRE DÜZELTİLMESİ
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunun 6. Maddesi hükmü işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusuna yer vermektedir. Buna göre;  1. İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, 2. Kayıtlarda...
YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI NASIL YAPILIR?
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; - Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, - Taşınmazların, » 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek kanuni defterlere...
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa'nın 5. Maddesine göre; Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunanlar elektronik ortamda; bulunmayanlar ise, gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı...
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI ve ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA UYGULANAN HACİZLERİN AKIBETİ NEDİR?
Son günlerde bazı vergi mükelleflerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine istinaden HB1 şeklinde haciz bildirgesi tebliğ edilmektedir. bu haciz bildirilerinde mükelleflere kendisinden alacağı olduğu iddia edilen kimsenin...
7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE ÖNCEDEN KONULAN VERGİ VE SGK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI
7143  sayılı yasa 15.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa başta vergi, sigorta ve diğer amme borçları için önemli kolaylıklar getirmiştir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra borçlarını yapılandıran...
2018/1 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İÇ GENELGESİ NELER GETİRİYOR?
7143 sayılı vergi ve diğer bazı  alacakların yapılandırılması  hakkındaki yasa ile ilgili  Gelir İdaresi Başkanlığı 28/5/2018 gün ve 2018/1 sayılı  iç genelge yayınlanmıştır.   Bu  iç  genelge genel...
7143 SAYILI YENİ VERGİ AFFI YASASINDA ÖZELLİKLİ NOKTALAR
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
VERGİ DAİRESİNDEN HACİZ NASIL KALDIRILIR?
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Eklenen bu maddeye göre Maliye Bakanlığına bağlı...
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI HAK ARAMA
Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma talep edilip ve hem de ilgili vergi mahkemesinde...
GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU
Bilindiği gibi GVK'nın 88'inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına...
KAT KARŞILIĞI YAPILAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI
KAT KARŞILIĞI YAPILAN DAİRE VE DÜKKAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI   Bilindiği gibi,  193 sayılı GVK'nun  4783 sayılı kanunun  4. maddesi ile değiştirilen  mük.80. maddesinin 1. fıkrasının...
MALİ TATİL BİTERKEN VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇMA SÜRELERİ
Bilindiği üzere, 28.03.2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı kanunla, vergi mükellef ve sorumlularının vergi kanunları karşısındaki kimi görev ve mükellefiyetleri...
LİMİTED ŞİRKETLERDE İMZA SİRKÜLERİ SÜRESİNİN SONLANMASI ve DAVA AÇMA SÜRESİ
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca  idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir.  İYUK'nun yine...
SGK’DA HAK VE ALACAKLARA ÖNCEDEN KONULMUŞ HACİZLERİN KALDIRILMASI
SGK Kurumuna olan borçlardan dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için...
6770 SAYILI YENİ TORBA YASA VE VERGİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ NELERDİR?
6770 sayılı yeni torba yasa 27.01.2017 gün ve 29961 sayılı RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır . Yasanın  tam  adı 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde...
EKSİK FATURA DÜZENLENMESİ VE VERGİ ZİYAI
213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin bedeli peşin alınsa bile...
AVUKATLARA ÖDENEN KARŞI YAN VEKALET ÜCRETLERİNDEN DAVAYI KAYBEDEN İDARECE KESİLEN %20 GELİR VERGİSİ STOPAJLARININ AKIBETİ
Bilindiği gibi idari yargıda davayı kaybeden taraf karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorundadır. karşı yan vekalet ücreti olarak tanımladığımız bu ödemeler üzerinden ödemeyi yapan taraf %20 gelir vergisi tevkifatı yapıp genel bütçeye...
OTO ALIM-SATIMI YAPAN GALERİCİLERDE KDV KARGAŞASI
İKİNCİ EL BİNEK OTO ALIM – SATIM YAPAN GALERİCİLERDE KDV İNDİRİMİ NİÇİN YAPILAMAZ? Bilindiği gibi,ikinci el, kullanılmış otomobil alımve satımlarındaKDV yönündençeşitliproblemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca,ikinci elaraç satışlarında...
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASINDA: MALİ TATİLİN ETKİLERİ
MaliTatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır.Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz vemuhasebe uygulamalarına yönelik önemliuyarılarımız kısaca...
MALİ HUKUK YARGILAMASINDA SÜRELER VE MALİ TATİL UYGULAMALARI
Mahkemeler, her yıl 20 Temmuz ile 7 eylül tarihleri arasında adli tatil diye ifade edilen çalışmaya ara verme sürecine girmektedirler. Bu nedenle, adli tatile tekabül eden dava açma, temyiz, itiraz, karar düzeltme gibi taleplerde süreler uzamaktadır....