Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
HURDAYA ÇIKARILACAK ARAÇLARIN 31.12.2019 TARİHİNE KADAR TRAFİKTEN SİLİNMESİ GEREKMEKTEDİR
Bilindiği üzere, 50 Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ ile; 1997 model veya daha eski taşıtların hurdaya çıkarılması konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Konuyla ilgili vergi dairesi ve trafik sicil müdürlüklerinde izlenecek...
7143 SAYILI YASA’DAN FAYDALANARAK MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI YAPANLAR ÖDEME YAPMAZLAR İSE İNCELEMEYE TABİ OLUR
AYRICA SAHTE FATURA KULLANANLAR MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNSALAR DAHİ SAVCILIĞA HAKLARINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİR. Son günlerde 2013 ila 2017 yılları için matrah artırımında bulunan gerçek ve tüzel kişiler hakkında sahte belge...
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA BAĞLAMINDA HİZMET İŞLETMELERİNDE DEMİRBAŞLARIN DURUMU
Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 12. maddesi hükmüne göre bazı hizmet işletmelerinde yer alan eşya, demirbaşlar ve malzemeler 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan teminat niteliğindedir. Yasa hükmü gereği bar, otel, han,...
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN İSTİFA ETMESİ
Bilindiği üzere, Limited şirketlerde müdürlerin değiştirilmesi bir başka ifade ile azli TTK'nun 623 ve izleyen maddelerinde açıklanmıştır. Ortaklardan birinin kuruluş sırasında müdür atanması halinde bu müdürün azli, ortak olmayan...
İFLAS ERTELEME VE VERGİ HACİZLERİ
İflas erteleme kapsamına alınan ve 6183 sayılı yasa açısından vergi, ceza ve gecikme zammı borcu bulunan bir mükellefe takibat yapılıp yapılmayacağı konusunda çeşitli tartışmalar yapılagelmektedir. Aynı şekilde iflas erteleme kapsamına...
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI TESPİTİNDE TAKDİR KOMİSYONLARININ İŞLEVİ
Son yıllarda vergi  idaresi  (5) yıl  içerisinde satılan  gayrimenkuller üzerinden  elde edilen  kazançları  vergileme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yasal düzenleme gereği GVK'nun  mük.81...
213 SAYILI VUK AÇISINDAN ÇİFT DEFTER KULLANIMI
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK hükümlerine göre mükelleflerin kullanacakları yasal defterleri kullanmaya başlamadan önceki yılın Aralık ayı içerisinde ilgili notere tasdik ettirmeleri zorunludur. Yasal defterle ile beraber mükelleflerin ikinci...
BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE BORCU OLAN MÜKELLEFLERİN BAZILARININ 7143 SAYILI YASADAN FAYDALANMAK ÜZERE SADECE BİR VERGİ DAİRESİNE YAPTIĞI MÜRACAAT DİĞER VERGİ DAİRELERİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK: 2018/2 SAYILI İÇ GENELGE
Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından 14.09.2018 tarih ve E:118092 sayılı ve 2018/2 İç Genelge yayınlanmıştır. Bu İç Genelge kapsamında vergi dairelerine uygulamada ortaya çıkan bazı problemler nedeni ile 7143 sayılı yapılandırma yasasından...
YANAN, ÇALINAN VEYA KAYBOLAN TİCARİ DEFTER VE BELGELERLE İLGİLİ HUKUKSAL DURUMLAR
Ticari defter ve belgelerin zaman zaman yangın, deprem, su baskını veya zelzele nedeniyle elden çıkması mümkün olabilmektedir. Bazen de ticari defterler, hırsızlık nedeniyle elden çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda 213 sayılı VUK'nun...
VERGİ USUL 449 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞİ VE BİR SORUN
Bilindiği gibi 213 sayılı VUK genel tebliği seri no 449 10 nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.[1] Bu genel tebliğ ile geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri...
5.000-TL SERMAYESİ OLAN LİMİTED ŞİRKETLER MÜNFESİH DURUMDA SAYILIR
Bilindiği gibi 6103 sayılı TTK ‘nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil ‘de ilan edilerek münfesih durumundadırlar. TBMM ‘de yasalaşması beklenen yeni torba yasada yer alan bir hükme göre...
VERGİ HACZİ İLANİYAHET DEVAM EDER Mİ?
Bilindiği üzere, 6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilemeyen miktarlar zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır....
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK. KANUNUN 9/16 MAD. HÜKMÜ GEREĞİ UYGULAMA NEDİR?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Yasası Resmi Gazete'nin 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın davalı dosyalar hakkında...
ADLİ TATİLİN SÜRELERİ AÇISINDAN VERGİ YARGILAMASINA ETKİLERİ
Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir. Bu süre yeniden eskiye dönülerek 20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak yeniden düzenlenmiştir.[1] Çalışmaya...
LİMİTED ŞİRKET PAY DEVİRLERİNDE ARTIK NOTER PAY DEVİR SÖZLEŞME TARİHİ BAZ ALINACAK
Bilindiği üzere kamu borçlarında sorumluluk açısından limited şirket ortaklarının sorumluluklarının belirlenmesi açısından pay devri önem taşımaktadır. Eski uygulamalarda vergi idaresi pay devri yapan ortağın hisse devrine ilişkin...
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ YASA’YA GÖRE PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLMESİ OLANAKLARI
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa 31.03.2018 tarihine kadar verilmemiş veya beyan edilmemiş olan vergiye ilişkin işlemlerin tapu harcı, ticari kazanç,...
ŞİRKETİNİZİN VERGİ KASKOSUNU YAPTIRDINIZ MI?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunun 5. Maddesi matrah artırımını düzenlemektedir. 31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi dairesine müracaat edip, şirketinizin veya bireysel işletmenizin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için ilgili matrahlarını...
YURTDIŞI VE YURTİÇİ BAZI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ HAKKINDA 7143 SAYILI YASA NELER GETİRİYOR?
A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan;  1.    Para, 2.     Döviz,  3.    Altın,  4.    Menkul kıymet...
MUHASEBE DEFTERLERİNDE KAYITLARIN 7143 SAYILI YASA’NIN 6. MADDESİNE GÖRE DÜZELTİLMESİ
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanunun 6. Maddesi hükmü işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusuna yer vermektedir. Buna göre;  1. İşletmede mevcut olduğu halde, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, 2. Kayıtlarda...
YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANI NASIL YAPILIR?
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; - Para, Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, - Taşınmazların, » 31 TEMMUZ 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek kanuni defterlere...
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı Yasa'nın 5. Maddesine göre; Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunanlar elektronik ortamda; bulunmayanlar ise, gelir, kurumlar veya katma değer vergileri mükellefiyeti yönünden bağlı...
7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI ve ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA UYGULANAN HACİZLERİN AKIBETİ NEDİR?
Son günlerde bazı vergi mükelleflerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine istinaden HB1 şeklinde haciz bildirgesi tebliğ edilmektedir. bu haciz bildirilerinde mükelleflere kendisinden alacağı olduğu iddia edilen kimsenin...
7143 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE ÖNCEDEN KONULAN VERGİ VE SGK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI
7143  sayılı yasa 15.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa başta vergi, sigorta ve diğer amme borçları için önemli kolaylıklar getirmiştir. Yasa yürürlüğe girdikten sonra borçlarını yapılandıran...
2018/1 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI İÇ GENELGESİ NELER GETİRİYOR?
7143 sayılı vergi ve diğer bazı  alacakların yapılandırılması  hakkındaki yasa ile ilgili  Gelir İdaresi Başkanlığı 28/5/2018 gün ve 2018/1 sayılı  iç genelge yayınlanmıştır.   Bu  iç  genelge genel...
7143 SAYILI YENİ VERGİ AFFI YASASINDA ÖZELLİKLİ NOKTALAR
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
VERGİ DAİRESİNDEN HACİZ NASIL KALDIRILIR?
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Eklenen bu maddeye göre Maliye Bakanlığına bağlı...
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI HAK ARAMA
Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma talep edilip ve hem de ilgili vergi mahkemesinde...
GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU
Bilindiği gibi GVK'nın 88'inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına...
KAT KARŞILIĞI YAPILAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI
KAT KARŞILIĞI YAPILAN DAİRE VE DÜKKAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI   Bilindiği gibi,  193 sayılı GVK'nun  4783 sayılı kanunun  4. maddesi ile değiştirilen  mük.80. maddesinin 1. fıkrasının...
MALİ TATİL BİTERKEN VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇMA SÜRELERİ
Bilindiği üzere, 28.03.2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı kanunla, vergi mükellef ve sorumlularının vergi kanunları karşısındaki kimi görev ve mükellefiyetleri...