Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
7143 SAYILI YENİ VERGİ AFFI YASASINDA ÖZELLİKLİ NOKTALAR
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
VERGİ DAİRESİNDEN HACİZ NASIL KALDIRILIR?
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Eklenen bu maddeye göre Maliye Bakanlığına bağlı...
VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI HAK ARAMA
Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve cezalar için uzlaşma talep edebilirler. Bu arada, hem uzlaşma talep edilip ve hem de ilgili vergi mahkemesinde...
GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU
Bilindiği gibi GVK'nın 88'inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına...
KAT KARŞILIĞI YAPILAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI
KAT KARŞILIĞI YAPILAN DAİRE VE DÜKKAN SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE GELİR VERGİSİ BEYANI   Bilindiği gibi,  193 sayılı GVK'nun  4783 sayılı kanunun  4. maddesi ile değiştirilen  mük.80. maddesinin 1. fıkrasının...
MALİ TATİL BİTERKEN VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇMA SÜRELERİ
Bilindiği üzere, 28.03.2007 gün ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı kanunla, vergi mükellef ve sorumlularının vergi kanunları karşısındaki kimi görev ve mükellefiyetleri...
LİMİTED ŞİRKETLERDE İMZA SİRKÜLERİ SÜRESİNİN SONLANMASI ve DAVA AÇMA SÜRESİ
Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK'nun 3. maddesi hükmü gereğince idari davaların açılması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. İYUK uyarınca  idari yargı yerlerinde yazılılık ilkesi benimsenmektedir.  İYUK'nun yine...
SGK’DA HAK VE ALACAKLARA ÖNCEDEN KONULMUŞ HACİZLERİN KALDIRILMASI
SGK Kurumuna olan borçlardan dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için...
6770 SAYILI YENİ TORBA YASA VE VERGİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ NELERDİR?
6770 sayılı yeni torba yasa 27.01.2017 gün ve 29961 sayılı RG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır . Yasanın  tam  adı 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde...
EKSİK FATURA DÜZENLENMESİ VE VERGİ ZİYAI
213 sayılı VUK hükümlerine göre, bir malın veya teslime konu hizmetin bedelinin faturalandırılması zorunludur. Bazı hallerde, satış faturası mal tesliminden önceden de düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin bedeli peşin alınsa bile...
AVUKATLARA ÖDENEN KARŞI YAN VEKALET ÜCRETLERİNDEN DAVAYI KAYBEDEN İDARECE KESİLEN %20 GELİR VERGİSİ STOPAJLARININ AKIBETİ
Bilindiği gibi idari yargıda davayı kaybeden taraf karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorundadır. karşı yan vekalet ücreti olarak tanımladığımız bu ödemeler üzerinden ödemeyi yapan taraf %20 gelir vergisi tevkifatı yapıp genel bütçeye...
OTO ALIM-SATIMI YAPAN GALERİCİLERDE KDV KARGAŞASI
İKİNCİ EL BİNEK OTO ALIM – SATIM YAPAN GALERİCİLERDE KDV İNDİRİMİ NİÇİN YAPILAMAZ? Bilindiği gibi,ikinci el, kullanılmış otomobil alımve satımlarındaKDV yönündençeşitliproblemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca,ikinci elaraç satışlarında...
VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASINDA: MALİ TATİLİN ETKİLERİ
MaliTatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır.Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz vemuhasebe uygulamalarına yönelik önemliuyarılarımız kısaca...
MALİ HUKUK YARGILAMASINDA SÜRELER VE MALİ TATİL UYGULAMALARI
Mahkemeler, her yıl 20 Temmuz ile 7 eylül tarihleri arasında adli tatil diye ifade edilen çalışmaya ara verme sürecine girmektedirler. Bu nedenle, adli tatile tekabül eden dava açma, temyiz, itiraz, karar düzeltme gibi taleplerde süreler uzamaktadır....