Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MÜKELLEFLERİN E-TEBLİGAT KONUSUNDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI
Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmıştır....
MAHKEME KARARLARININ İNFAZ ZORUNLULUĞU
2577 sayılı İYUK'nun 28/1. madde hükmünde yer alan  yasal düzenleme gereği olarak, 'kararların sonuçları”  madde başlığında  idari yargı yerlerince verilen kararların  gereklerinin yerine...
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCU
Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince...
AVUKATIN ASKERLİK BORÇLANMASI DOLAYISIYLA SGK’YA YAPTIĞI ÖDEMELERİN SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİLMESİ
Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK'nun 65.maddesinde her türlü serbest faaliyetinden doğan  kazançların  serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. Yine aynı yasanın 68/8.bend  hükmünde...
İCRA DAİRELERİNE YAPILAN GAYRİMENKUL SATIŞLARI
Bilindiği gibi, 3065 sayılı  KDVK'nun 1/3-d maddesine göre, icra dairelerinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan  satışlar vergiye tabi tutulacaktır.[1] Yasa ve genel tebliğlerde müzayede mahallerine...
ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ
Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun'unun 58 ‘inci madde hükmüne göre; iptal davası (7) gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde açılmalıdır. Bazı hallerde vergi mahkemesine (7) günlük...
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ VERGİ BORCU
Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır.[1]  Zamanaşımı  özel  hukukta ve kamu  hukukunda önemli bir yeri olan  müessesedir.  Zamanaşımı vergi...
VERGİ İHTİLAFLARINDA ZOR ALIMIN DURDURULMASI VE YD TALEBİ
Bilindiği üzere vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı ilgili vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, 'Yürütmenin Durdurulması” talebinde bulunulmaz. Çünkü, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde dava açılması...
ÖDEME EMRİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ SONUÇLARI
Anımsanacağı üzere,ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra...
VERGİ DAVASI AÇMANIN SONUÇLARI VE VERGİ İDARESİNDEN BORCU YOKTUR BELGESİ
Bilindiği gibi, vergi yargısında dava açılması durumunda davanın kaybedilmesi sonucunda vergi dairesi tarafından (2) nolu ihbarname düzenlenmektedir.[1]  (2) nolu ihbarname üzerinde açılan davanın yargı...
NOKSAN İNCELEMEYE DAYALI VERGİ İNCELEME RAPORU
Yeterli bir vergi incelemeye dayanmayan ve başka firmalar hakkında düzenlenmiş başka raporları esas  alan bir Vergi İnceleme Raporuna (VİR)  dayalı yapılan cezalı tarhiyat  hukuka uygun düşmemektedir.  Uygulamada 'naylon...
GEÇ GELEN FATURALARIN KAYITLARA İNTİKALİ
2011 yılına ilişkin satın aldığımız hizmet veya mal faturaları 2012 yılı  içerisinde elimize geçmiş olabilir.  Örneğin, 2011 yılı Aralık ayına ilişkin bir fatura 2012 yılının  Mart veya Nisan  ayı içerisinde elimize...
Vergi Ceza Davalarında Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı Nedir?
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir. Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 7. Ek protokolünün imzalanması sonucunda 01.08.2016 tarihinde Türkiye...
SGK VE İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere ilişkin hükümler ayrı ayrı açıklanmıştır. Buna göre; A- Gelir ve Aylıklar Açısından;...
VERGİ İNCELEMESİNDE DEFTER TESLİMİ
Bilindiği gibi, Vergi Denetim Kurulunun faaliyete geçmesiyle beraber, Vergi inceleme işlemlerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin sonucunda, vergi incelemelerinin olması gereken ideal şekle gelmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda, ...
AŞIRI VERGİ HACZİ NEDİR?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı kanunun 62. maddesi  hükümlerine göre uygulanan hacizler, e-hacizler, üçüncü şahıslar nezdindeki  mal, alacak ve menkul mal  hacizleri mükellefleri adeta canından  bezdirmektedir.  Örneğin,...
AVUKATLARDA MESLEKİ GİDERLER
Uygulamada vergi daireleri bir kısım serbest meslek erbabının giderlerinin hasılatlarına göre yüksek olduğu iddiası ile; %20 serbest meslek stopajından iadeleri yapmadığı gözlemlenmektedir. Örneğin; mali müşavir veya muhasebecilerde her...
DANIŞTAY'CA VERİLEN BOZMA KARARLARI VE ÖDEME
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun 112. maddesinde 'özel  ödeme zamanları” belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili olarak  yayımladığı  bir iç  genelgede ortaya çıkabilecek tereddütleri ortadan kaldırmaya...
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI, İSTİFASI VEYA AZLİ
Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu tarafından ortaklar arasından veya ortak olmayan bir kimse müdür olarak atanabilir. Şirket tek ortaklı  bir limited şirket ise, dışarıdan müdür atanacaksa bunun...
AVUKATIN KAZANÇ DEFTERİNİ OFİSİNDE BULUNDURMASI ZORUNLU DEĞİL
DOKTOR, MÜHENDİS, AVUKAT GİBİ SERBEST MESLEK ERBABININ, KAZANÇ DEFTERİNİ İŞYERİNDE BULUNDURMASI ZORUNLU DEĞİLDİR  I-GENEL BİLGİLER  Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin 4 numaralı bendinde, 'Günlük kasa defteri, günlük...
AVUKATIN MÜVEKKİLİNE AİT EMANET PARAYA E-HACİZ UYGULANAMAZ
Bilindiği gibi, amme borçlusu mükelleflerin ödenmeyen vergi borçları nedeni ile bunların kişisel Banka mevduat hesaplarına  (önceden ödeme emri tebliğ edilmiş olmak koşulu ile) e-haciz uygulanabilmektedir. [1] E-haciz uygulaması çok...
BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK NAKİT GİRDİ VE ÇIKTISI OLAN ŞAHISLARIN VERGİSEL DURUMU
Ekonomik gelişim sürecinde banka sistemi üzerindeki hareketlerin  finansal  sektörde izler bırakarak  devam ettiği görülmektedir. Banka sistemi verilerinden yola çıkılarak yapılan toplu vergi incelemelerinde pek çok...
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞİMİ (NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ)
Yeni TTK hükümlerine göre, tür değiştirme yasanın 180 ila 190. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, bir şirket hukuki şeklini değiştirerek yeni tür değiştirimi eskisinin devamı olmaktadır. Tür değiştirmede yeni türün...
VERGİ USUL HUKUKUNDA: İŞTİRAK CEZASI
213 sayılı VUK'nun 360. maddesine göre, aynı kanunun  359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve iştirak  edenlere de VUK'nun 360. maddesinde belirtilen iştirak suçunun ...
BİR DANIŞTAY KARARI: YETKİ SÜRESİ BİTEN ŞİRKETLERDE ORTAKLAR DAVA AÇABİLECEK Mİ?
Danıştay 4. Dairesi tarafından 27.10.2009 tarihinde verilen bir karar gereğince;  'gayrifaal durumda olan şirketin, menfaatlerinin korunması  açısından  vergi kanunları  uyarınca  adına tesis edilen işlemlere...
DANIŞTAY'CA VERİLEN 'BOZMA KARARLARI' VE ETKİLERİ
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK'nun 112. maddesinde 'özel  ödeme zamanları” belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili olarak  yayımladığı  bir iç  genelgede ortaya çıkabilecek tereddütleri ortadan kaldırmaya...
BEDELSİZ ALINAN TAŞINMAZLARIN 5 YIL İÇİNDE SATILMASI
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu mük.80.maddesinde 'değer artışı kazançları” tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...
VERGİDE UZLAŞMADA MUTABIK KALINMASI VE BİR YARGITAY KARARI
Bilindiği gibi vergide  uzlaşmaya varılması  durumunda uzlaşma tutanağı üzerinde mutabık kalınan   vergi ve cezalar hakkında  uzlaşma  sağlandığı için  mükellef ile  vergi dairesi  uzlaşmış...
ELEKTRONİK YOKLAMA SİSTEMİ E-YOKLAMA FİŞİ İLE YAPILAN TESPİTLERİN HUKUKSAL SONUÇLARI
Bilindiği üzere gelir idaresi elektronik yoklama sistemi yani e-yoklama fişi ile yoklama işlemlerini yürütmektedir. Yoklama memurları kendilerine gelen iş emri kapsamında 213 sayılı VUK madde 131 hükmüne göre mahallinde yoklama fişi düzenlemektedirler....
LİMİTED ŞİRKETTEN AYRILAN ESKİ ORTAKLARA YAPILAN TEBLİGATLARIN AKİBETİ
1- ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ VE ORTAKLIKTAN AYRILIŞ                 Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır....