Av. N. Gaye ALPASLAN
Av. N. Gaye ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
İHBARA DAYALI VERGİ İNCELEMELERİNDE İHBAR DİLEKÇESİNİN ETKİSİ
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi genel özelliği itibari ile beyana dayalı bir vergilendirme şeklini öngörmektedir. Buna göre, vergilendirmede mükellefin beyanı esas alınmakta, ancak buna karşılık, Vergi Dairesi tarafından mükellef beyanlarının...
VERGİ SUÇLARINDA TEKERRÜR FİİLİ NEDİR?
Tekerrür (tekrarlama), daha evvel vergi suçu işleyen ve cezası kesinleşen bir mükellefin belirli bir süre içinde yeniden suç işlemesi halinde cezanın arttırılması sonucunu doğuran bir sebep olarak ortaya çıkmaktadır.[1] 213 sayılı VUK'nun...
VERGİ SUÇLARINDA İŞTİRAK FİİLİ NEDİR?
213 sayılı VUK'nun 360. maddesine göre, aynı kanunun  359. maddesinde sayılan ve kaçakçılık suçu oluşturan fiillerin icrasına katılan  ve iştirak  edenlere de VUK'nun 360. maddesinde belirtilen iştirak suçunun ...
VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
1- LİMİTED ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNE YAPILACAK ÖDEME EMRİ İLE İLGİLİ TEBLİGATLAR MAHALLE MUHTARINA YAPILABİLİR Mİ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 'Tebliğ Esasları” başlıklı 93.maddesinde, tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme...
İŞLETME AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULLERİN TEMİNAT OLARAK DEĞERLEMESİ
Şirketlerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin kayıtlı değeri ile piyasa değeri arasında önemli farklılıklar oluşmaktadır. Günümüzde şirket bilançosunda kayıtlı binalar, arsalar veya arazilerin bilanço değeri ile piyasa değerleri arasında...
İKALE SÖZLEŞMELERİ VE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ SORUNU
Bilindiği gibi ikale sözleşmesi: İşçi ve işveren yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. İşte sözleşmeyi sona erdirme anlaşmasına 'ikale...
7143 SAYILI YAPILANDIRMA YASASI GEREĞİNCE KONULAN HACİZLERİN DURUMU NE OLACAK?
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkında kanun 62 ve izleyen mad. hükümlerine göre amme borçlusuna ödeme emri tebligatı yapıldıktan muayyen bir süre sonra amme borçlusunun banka hesaplarına elektronik vergi hacizleri...
TİCARET SİCİLİNDE KAYDI SİLİNEN MÜNFESİH ŞİRKETLERİN AKIBETİ: TARHİYATTA MUHATTAP
Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler...
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI TESPİTİNDE TAKDİR KOMİSYONLARI TARAFINDAN YAPILAN HATALI İŞLEMLER
Son yıllarda vergi  idaresi  (5) yıl  içerisinde satılan  gayrimenkuller üzerinden  elde edilen  kazançları  vergileme yönünde çalışmalar yapmaktadır.   Yasal düzenleme gereği GVK'nun ...
MÜNFESİH DURUMA DÜŞEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İŞLEM YAPAMAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR
Bilindiği üzere, adresinde bulunmayan veya sermayesini anonim şirketlerde 50.000,00 limited şirketlerde ise 10.000,00 TL çıkarmayan şirketler ilgili Kanun Hükmünde Kararname gereğince münfesih duruma düşmüş bulunmaktadır. 6552 sayılı Kanunun...
VERGİ YARGISININ HAKEMLİĞİNE MÜRACAAT
Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek veya tüzel bir kişi, (30) gün içerisinde bu ihbarnameye karşı dava açması...
HURDA VEYA KAYIP ARAÇLARIN TRAFİKTEN SİLİNMESİ İŞLEMLERİ
Bilindiği üzere, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almıştır....
VERGİ YARGISINDA SMS BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLEVİ
Bilindiği gibi, vergi yargısında devam eden davalar, açılan dosya numaraları, verilen kararlar vb. bilgiler vatandaşların sms olarak telefonlarına iletilmektedir. 4060 üzerinden abonelikleri yapılarak 'STANDART ABONE TC KİMLİK NO” yazılarak,...
GELİR İDARESİ VE UYAP HİZMETLERİ
Bilindiği gibi UYAP sistemi, teknolojik gelişmelerden yola çıkarak Adalet Bakanlığı ‘nın yerel ve merkez birimlerinde, bağlı ve ilgili kuruluşlarında bütün idari ve adli, yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç...
7143 SAYILI YASAYA GÖRE MATRAH ARTIRIMI VE ORTAK HÜKÜMLER
Bilindiği üzere, 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 7143 sayılı Yasanın ortak hükümlerini düzenleyen kurallar, Yasanın 9. Maddesinde yer almıştır. Buna göre; Yasa uygulamasıyla ilgili, 7143 sayılı Kanunun...
ADLİ TATİLİN VERGİSEL İŞLEMLERE ETKİSİ
Danıştay daireleri ile bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 1 Ağustos – 5 Eylül döneminde çalışmaya ara verme (adli tatil) sürecidir. Bu süre yeniden eskiye dönülerek 20 Temmuz ila 31 Ağustos olarak yeniden düzenlenmiştir.[1] Çalışmaya...
SGK’DA TAHAKKUK VE TAHSİL ZAMANAŞIMI NEDİR?
Bilindiği gibi, vergi ve SGK uygulamalarında zamanaşımı söz konusudur. Zamanaşımı tahsilat yönünden 6183 sayılı Yasa'nın 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, tahakkuk zamanaşımı ise VUK mad. 114'te düzenlenmiş olup, tahakkuk...
2013 İLA 2017 YILLARI İÇİN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI AÇISINDAN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
ÖZET 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yasa'nın 5. Mad. hükmü matrah ve vergi artırımı hükümlerini düzenlemektedir. Yasa'nın getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen gerçek ve...
BİREYSEL VERGİ KASKONUZU YAPTIRDINIZ MI?
Bilindiği üzere, gayrimenkul alım-satımı yapanlar, oto alım-satımı yapanlar, 2013 ila 2017 yılları için matrah artırımı yaparak, bireysel vergi kaskosundan faydalanabilirler. Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasa'nın 5. Maddesi matrah artırımını...
YURTDIŞI VE YURTİÇİ BAZI VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ HAKKINDAKİ 7143 SAYILI YASA NELER GETİRİYOR
A-YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYEYE GETİRİLMESİ Bilindiği gibi, 7143 sayılı Yasada ,Yurt dışında bulunan; Para, Döviz, Altın, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31 TEMMUZ 2018...
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAK?
Bilindiği üzere, 7143 sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında Yasa 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa'nın 5. Maddesi hükmü matrah ve vergi artırımına ilişkin...
MALİ TATİLİN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE VERGİ YARGISINA ETKİSİ NEDİR?
GENEL BİLGİLER: Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi 'mali tatil” olarak uygulanmaktadır. Mali tatil ile ilgili dava açma, temyiz ve muhasebe uygulamalarına yönelik önemli...
VERGİDEN DOLAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HACİZ BİLDİRİSİ
I-İDARENİN HACİZ BİLDİRİSİ 6183 sayılı AATUHK'nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı RG'de  yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı haciz konusunda...
VERGİ HUKUKUNDA KANIT YÜKÜ
213 sayılı VUK'un 3.maddesinin 2365 sayılı kanunun 1.maddesi ile değişen şekli uyarınca (B) fıkrasında yer alan ispat veya kanıt başlığı altında vergi hukukunda ispat müessesi düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre ispat: vergilendirmede...
EVLİ EŞLERDEN BİRİNİN VERGİ BORCUNUN DİĞERİNE ETKİSİ NEDİR ?
Evli eşlerden birinin vergi borcu nedeniyle, aileye ait konut üzerine konulan vergi haczi nedeniyle konutun satılıp, satılmayacağı hakkında tereddütler oluşmaktadır. Bilindiği gibi, aile konutu şerhi Türk Medenî Kanunu ‘nun 194 maddesi gereğince...
7143 SAYILI YASA GEREĞİ KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLARIN AKIBETİ
Bilindiği üzere 7143 sayılı yasa Resmi Gazetenin 18/05/2018 gün ve 30425 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre yasanın madde 3 hükmünde ihtilaflı ve yargı aşamasında bulunan davalardan vazgeçilmesi...
ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ
Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun'unun 58 ‘inci madde hükmüne göre; iptal davası (15) gün içerisinde ilgili vergi mahkemesinde açılmalıdır. Bazı hallerde vergi mahkemesine (15) günlük...
VERGİ BORCU NEDENİYLE; MÜKELLEFLERİN MENKUL MALLARININ HACZİ
I- HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞI VE BU SATIŞ SIRASINDA  BORÇLU VE  ALACAKLI İDARENİN  ÇIKARLARININ  DENGELENMESİ  SORUNU 6183 Sayılı AATUHK.'nın 62.maddesinde, 'haciz” müessesesi düzenlenmiştir....
VERGİ HACİZLERİ VE NETİCELERİ
Amme borçlusu, alacaklı, vergi idaresinin izni olmadan hacizli mallarla ilgili olarak tasarrufta bulunamaz.[1] Üçüncü şahıslar, malın idare tarafından haciz edilmiş olduğunu bilerek, kötü niyetle o mal üzerinde hak iddia ettiklerinde, bu durum,...
VERGİDEN DOLAYI ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA HACİZ BİLDİRİSİ
I-İDARENİN HACİZ BİLDİRİSİ 6183 sayılı AATUHK'nun 79. maddesi 8/4/2006 tarih ve 26133 sayılı RG'de  yayınlanan 5479 sayılı yasanın 5. maddesi ile değişikliğe uğramış ve yeni hükme göre Maliye Bakanlığı haciz konusunda...