Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE YARGILAMALARDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLARA İLİŞKİN TABLO
Değerli meslektaşlarımız ve okuyucular; Yukarıda yer alan tablolarda; yargılamalarda esas alınması gereken süreler ve parasal sınırlara güncel değişiklikler işlenmek suretiyle yer verilmiştir. Bu çalışmamızın amacı; tüm ilgililerine...
ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ NASIL İŞLER?
- Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır - Boşanma Protokolü Hazırlanır - Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir - Protokol Taraflarca İmzalanır - Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır - Protokol...
SAĞLIK TURİZMİ
2023 sağlık vizyonu ve hükümet programında belirtildiği gibi Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyadaki yerini alması amacıyla gerekli hukuki alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Hukuki hazırlıklar; hizmet kalitesine ve uluslararası...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) İnsan, doğası gereği bilmek isteyen bir canlıdır. İnsan yavrusu gözünü açtığı andan itibaren Dünya'ya...
PATENT HAKKI VE TESCİLİ
1. GİRİŞ 'Ekonomi politikçiler, iş (emek) bütün zenginliklerin kaynağıdır derler. Fakat iş, bundan da öte sonsuz bir şeydir. İnsanın tüm varlığı için ilk temel şart odur ve bu ölçüdedir ki, bir anlamda iş, insanı yaratmıştır...
“10 KASIM” ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM…
'Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor…” (İtalyan radyosunun 10 Kasım 1938 tarihli anonsu) 10 Kasım 1938, saat 09.05.. Ulu önder, "Aleykümesselam" dedi ve hasta yatağında deniz mavisi gözlerini hayata yumdu.....
YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ
1. GİRİŞ: Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticari ilişkiler; hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Dünyanın gitgide daha küçük bir yer hale gelmesiyle birlikte, uluslararası ticaret ve farklı devlet vatandaşları arasındaki sözleşmeler...
ENGELLİLERE DAHA FAZLA ENGEL YARATAN, EL İNSAF DEDİRTEN HAVALİMANLARIMIZ!
'Adımlarınızın biçiminin ne önemi var, mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçebilmektir.” 3 kuşak hukukçu bir aileden gelen genç bir hukukçu olarak bugüne değin yazılarımda hukuki konulara değinerek, nacizane...
CUMHURİYETİN İLANI VE TÜRK KADINI
'Kimse inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile dağılan ve parçalara ayrılan Osmanlı İmparatorluğu'nun...
E-NABIZ UYGULAMASININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesine; 'Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri...
İŞTİRAK NAFAKASI
Hukukumuzda, nafakaya dair düzenlemeler yapılırken, eş veya çocuklar için hükmedilecek nafakaların koşulları bakımından ayrıma gidilmiş bulunmaktadır. Zira müşterek çocuğun hakları üstün nitelikte olup, bu durum dikkate alınarak nafakaya...
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın rakamlarına göre, günümüzde Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sayısı 5 milyon 600 bin civarındadır. Avrupa'daki Türk nüfusunun bir kısmı yaşadıkları...
EŞLERİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKI
Kural olarak, evlilik birliği içerisinde eşlerden her biri, diğer eşin iznine bağlı olmaksızın her türlü hukuki işlemi yapabilmektedir. Nitekim, söz konusu bu duruma TMK'nun 193. Maddesinde; 'Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLU İLE SONA ERMESİ
İkale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin aralarında anlaşarak, iş sözleşmesini bir mutabakatla sona erdirmeleridir. Bu noktada iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması arasında bir fark yoktur. Belirli süreli bir iş sözleşmesinde...
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HARİCİ SATIŞI
Türk hukuk sistemimizde genel kural, sözleşmelerin yapılmasının bir şekil şartına bağlı olmamasıdır. Nitekim bu husus, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. TBK 12. Maddesi hükmüne göre; 'Sözleşmelerin...
KRİPTO PARALAR ve HUKUKİ DURUMLARI
İnternetin hayatımıza girmesi ile giderek dijitalleşen dünyada; Blockchain teknolojisi ile yeni oluşumlara zemin hazırlayan yeni bir sistemle, kripto para sistemiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye'de bu teknolojinin...
YASAL DÜZENLEMELERLE AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI
A. Genel Olarak En genel tanımıyla reklam; kamunun tümünün veya bir kısmının ilgisini çekerek menfaat sağlamak amacıyla herhangi bir şekilde yapılan tanıtma faaliyetidir. Avukatlar açısından ise; bu durum müvekkilin ilgisini çekerek iş...
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ
Genel Olarak Çocuk Kavramı Çocuk, sözlükte anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan olarak tanımlanmaktadır. TCK'da çocuk; 'henüz 18 yaşını doldurmamış kişi”, Çocuk...
VELAYET KAPSAMINDA ÇOCUĞA AD KOYMA HAKKI
"Kıyamet günü siz, isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz!" Hz. Muhammed (s.a.v.) ------------------------------- Makalemizin konusunu; kişilik hakları içerisinde yer alan ve kişiyi...
KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Hakaret; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya bu değerlere sövmek suretiyle saldırmak anlamına gelmektedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunmak istenen hukuksal...
SÖZLEŞMELERDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI
İşbu makalemizde Türk Borçlar Kanununa göre hazırlanan sözleşmelerdeki genel işlem koşullarını inceleyeceğiz. Borçlar hukukunun temelini bireysel sözleşmeler oluşturur. Bireysel sözleşme denilince, bir tarafın önerisine karşılık, karşı...
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İşbu makalemizin konusunu cinsiyet değişikliğinin Türk hukukunda ne şekilde değerlendirildiği hususu oluşturmaktadır. Cinsiyet, erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ifade eden kavramdır. Cinsiyet değiştirme...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA OLASI KAST BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI
En basit tanımıyla suç, karşılığında ceza yaptırımı öngörülmüş haksızlıklardır. Suçun unsurları; kanuni unsur (tipiklik), tipikliğin maddi ve manevi unsurları ve hukuka aykırılık unsurudur. Bir suçun cezalandırılabilmesi için...
HUKUKUMUZDA VELAYET HAKKI VE ORTAK VELAYET
İşbu makalemizde, hukukumuzda velayet hakkının nasıl düzenlendiği, ortak velayet kavramının ne demek olduğu ve hukukumuza nasıl girdiği hususlarından bahsedeceğiz. Genel Olarak Velayet Kavramı Velayet hakkı, anne babanın, kural olarak küçüklerin...
MOBBİNG SEBEBİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLMESİ
Tarih boyunca insanlar geçimlerini sağlamak için belli işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır ve hala da çalışmaya devam etmektedirler. Çalışanların çoğunluk kısmını ise; bir işveren altındaki işçiler oluşturmaktadır. İşçi ve...
DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNE İLİŞKİN İNFAZ SORUNLARI
Disiplin hapsi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde, 'kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre...
ADLİ KONTROL VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İşbu makalemizin konusunu 'adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı” oluşturmaktadır. A-) GENEL OLARAK ADLİ KONTROL 1-) ADLİ KONTROLÜN TANIMI Adli kontrol tedbiri 5271 sayılı CMK' nın 109 ve 115. maddeleri arasında düzenlenmiş...
CMK’da Yer Alan Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Sorunlar
Uzlaştırma kavramı; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları...
İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ
İşyeri veya Bir Bölümünün Devri ve Haklara Etkisi İşyeri devri 4857 sayılı İş kanununda düzenlenmiştir. Buna göre işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuklar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır,...